Search found 9831 matches

by shimobaatar
Fri 20 Jul 2018, 03:40
Forum: Translations
Topic: Guess the Word in Romlangs
Replies: 439
Views: 29545

Re: Guess the Word in Romlangs

Is it an adjective followed by a noun, then?
by shimobaatar
Fri 20 Jul 2018, 02:30
Forum: Translations
Topic: Guess the Word in Romlangs
Replies: 439
Views: 29545

Re: Guess the Word in Romlangs

Is it a noun followed by an adjective?
by shimobaatar
Fri 20 Jul 2018, 01:36
Forum: Conlangs
Topic: Game: Let's Reform English Grammar
Replies: 269
Views: 23936

Re: Game: Let's Reform English Grammar

First change: Before vowel-initial words, the definite article contracts. For example, [ðə ˈʌpraɪ̯zɪŋ] > [ˈðʌpraɪ̯zɪŋ]. The indefinite article falls out of use everywhere. Second change: Monophthongization occurs. More specifically, [eɪ̯ oʊ̯ aɪ̯] > [eː oː æː]. [ˈæzəv twɛnijeːˈtin meː | ˈoːnli ˈðʌpræ...
by shimobaatar
Fri 20 Jul 2018, 01:29
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3736
Views: 218781

Re: Romanization game

/p b bʱ t̪ d̪ d̪ʱ ʈ ɖ ɖʱ c ɟ ɟʱ k ɡ ɡʱ ʔ/ <p b bh t d dh ṭ ḍ ḍh c j jh k g gh q> /m n̪ ɳ ɲ ŋ/ <m n ṇ ň ŋ> /ɾ̪ r/ <r ṛ> /s z ʂ ʐ ɕ ʑ h/ <s z ṣ ẓ š ž h> /w l̪ ɭ j/ <w l ḷ y> /i iː e/ <i ii é> /ə əː a aː/ <e ee a aa> /u uː o oː ɒ ɒː/ <u uu o oo å åå> /p t k/ <b d c> /b~v d~r g/ <w z k> /i o/ <y u> /e a...
by shimobaatar
Fri 20 Jul 2018, 01:23
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5309
Views: 239777

Re: Sound Changes Game

<angivviro>

[ənˈdʒiððiro] > [ənˈd͡ʒivːiro]
by shimobaatar
Fri 20 Jul 2018, 01:22
Forum: Translations
Topic: Guess the Word in Romlangs
Replies: 439
Views: 29545

Re: Guess the Word in Romlangs

Is it a noun phrase?
by shimobaatar
Thu 19 Jul 2018, 21:11
Forum: Everything Else
Topic: Introduction thread(s)
Replies: 592
Views: 94427

Re: Introduction thread(s)

Welcome, Herra Ratatoskr!
by shimobaatar
Thu 19 Jul 2018, 16:29
Forum: Conlangs
Topic: Game: Let's Reform English Grammar
Replies: 269
Views: 23936

Re: Game: Let's Reform English Grammar

I'm curious; do you actually have [ʌprizɪŋ] for "uprising", or was that a typo? First change: Stress is marked in the IPA transcription. Diphthongs have also been explicitly marked. Second change: The names of years are treated as single words. [ˈtwɛni eɪ̯ˈtin] > [twɛnijeɪ̯ˈtin] [æz əv meɪ̯ twɛnijeɪ...
by shimobaatar
Wed 18 Jul 2018, 22:00
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3736
Views: 218781

Re: Romanization game

/p pʷ ᵐb t ⁿd k kʷ ⁿʥ ᵑɡ ᵑɡʷ/ <p pw np t nt k kw nj nk nkw> /m mʷ n ɲ ŋ ŋʷ/ <m mw n ñ g gw> /r/ <r> /β s/ <b s> /w l j/ <w l j> /i ɨ u e ə o ɑ/ <i y u e ë o a> /ⁿdɨkɲɨɲᵐbə ⁿdɨrɨt kɑpuk kutⁿdɨŋʷurɨn || nɑte wəⁿdɨkə ⁿde ᵑɡu tuwe wukŋəsɨkɨrɨkŋɨk || wukŋəsɨkɨrɨkⁿdəkə ⁿdɨ ⁿderɨt wək | ləs mɨ tuwe kure je...
by shimobaatar
Wed 18 Jul 2018, 18:19
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3736
Views: 218781

Re: Romanization game

/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ> /n̪ˠ ɳˠ/ <ng ṇ> /p t k/ <p t k> /t̪ˠ ʈˠ/ <tg ṭ> /t͡s t͡ʃ/ <c č> /t̪͡s̪ˠ ʈ͡ʂˠ/ <cg c̣> /s ʃ/ <s š> /s̪ˠ ʂˠ/ <sg ṣ> /f ɹ j w x ɣ h/ <f z j w x q h> /θˠ ɻˠ/ <þ ẓ> /r/ <r> /ɮ ʎ/ <l ľ> /l̪ˠ ɭˠ/ <lg ḷ> /ɑ ɛ i ɔ u/ <a e i o u> /eˑ oˑ/ <ē ō> /ɒː iː uː/ <ā ī ū> Next: /p t k/ /s ʃ ʐ ɕ x/ /...
by shimobaatar
Wed 18 Jul 2018, 17:47
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5309
Views: 239777

Re: Sound Changes Game

<matriculation>

[ˈⁿzizaɾizo] > [ˈⁿd͡zizɾizo]
by shimobaatar
Wed 18 Jul 2018, 17:45
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 844
Views: 55287

Re: Reverse Sound Changes Game

[tubanĭkikʰaˈkulŭgatʰairă] < [tuːpaːnikʰiːk͡xaːˈkuːlukaːt͡θaːjiːra]
by shimobaatar
Wed 18 Jul 2018, 17:40
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5309
Views: 239777

Re: Sound Changes Game

<matriculation>

[mɛˈʂiɕəɾiɕã] > [məˈʑiʑəɾiʑɒ̃]
by shimobaatar
Wed 18 Jul 2018, 17:37
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 844
Views: 55287

Re: Reverse Sound Changes Game

[tuβənkihəˈkuɫːaterɨ] < [tubankixaˈkulgaterə]
by shimobaatar
Wed 18 Jul 2018, 16:31
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 844
Views: 55287

Re: Reverse Sound Changes Game

[tuːnkiːˈkʷlaːtɛr] < [tuwonkihaˈkʊlater]
by shimobaatar
Wed 18 Jul 2018, 16:29
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5309
Views: 239777

Re: Sound Changes Game

<ngëndīzhëll>

[saɪ̯] > [sɛː]
by shimobaatar
Tue 17 Jul 2018, 21:27
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5309
Views: 239777

Re: Sound Changes Game

<ngëndīzhëll>

[xɪ̯e] > [çeɪ̯]
by shimobaatar
Tue 17 Jul 2018, 21:26
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 844
Views: 55287

Re: Reverse Sound Changes Game

[tuŋɨˈplaɾɚ] < [tuŋgiˈpladar]
by shimobaatar
Tue 17 Jul 2018, 18:53
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 844
Views: 55287

Re: Reverse Sound Changes Game

Would it be correct to assume you're splitting the word up?

[tomˈprɑr] < [tʷəŋˈprɑrə]
by shimobaatar
Tue 17 Jul 2018, 18:11
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 844
Views: 55287

Re: Reverse Sound Changes Game

[ˈsɑktɑmnɑrːʲiʈɑ] < [ˈt͡sɑgtɑmbnɑrdijʈɑ]