Search found 9823 matches

by shimobaatar
Wed 18 Jul 2018, 22:00
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3733
Views: 218265

Re: Romanization game

/p pʷ ᵐb t ⁿd k kʷ ⁿʥ ᵑɡ ᵑɡʷ/ <p pw np t nt k kw nj nk nkw> /m mʷ n ɲ ŋ ŋʷ/ <m mw n ñ g gw> /r/ <r> /β s/ <b s> /w l j/ <w l j> /i ɨ u e ə o ɑ/ <i y u e ë o a> /ⁿdɨkɲɨɲᵐbə ⁿdɨrɨt kɑpuk kutⁿdɨŋʷurɨn || nɑte wəⁿdɨkə ⁿde ᵑɡu tuwe wukŋəsɨkɨrɨkŋɨk || wukŋəsɨkɨrɨkⁿdəkə ⁿdɨ ⁿderɨt wək | ləs mɨ tuwe kure je...
by shimobaatar
Wed 18 Jul 2018, 18:19
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3733
Views: 218265

Re: Romanization game

/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ> /n̪ˠ ɳˠ/ <ng ṇ> /p t k/ <p t k> /t̪ˠ ʈˠ/ <tg ṭ> /t͡s t͡ʃ/ <c č> /t̪͡s̪ˠ ʈ͡ʂˠ/ <cg c̣> /s ʃ/ <s š> /s̪ˠ ʂˠ/ <sg ṣ> /f ɹ j w x ɣ h/ <f z j w x q h> /θˠ ɻˠ/ <þ ẓ> /r/ <r> /ɮ ʎ/ <l ľ> /l̪ˠ ɭˠ/ <lg ḷ> /ɑ ɛ i ɔ u/ <a e i o u> /eˑ oˑ/ <ē ō> /ɒː iː uː/ <ā ī ū> Next: /p t k/ /s ʃ ʐ ɕ x/ /...
by shimobaatar
Wed 18 Jul 2018, 17:47
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5307
Views: 239309

Re: Sound Changes Game

<matriculation>

[ˈⁿzizaɾizo] > [ˈⁿd͡zizɾizo]
by shimobaatar
Wed 18 Jul 2018, 17:45
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 844
Views: 54993

Re: Reverse Sound Changes Game

[tubanĭkikʰaˈkulŭgatʰairă] < [tuːpaːnikʰiːk͡xaːˈkuːlukaːt͡θaːjiːra]
by shimobaatar
Wed 18 Jul 2018, 17:40
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5307
Views: 239309

Re: Sound Changes Game

<matriculation>

[mɛˈʂiɕəɾiɕã] > [məˈʑiʑəɾiʑɒ̃]
by shimobaatar
Wed 18 Jul 2018, 17:37
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 844
Views: 54993

Re: Reverse Sound Changes Game

[tuβənkihəˈkuɫːaterɨ] < [tubankixaˈkulgaterə]
by shimobaatar
Wed 18 Jul 2018, 16:31
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 844
Views: 54993

Re: Reverse Sound Changes Game

[tuːnkiːˈkʷlaːtɛr] < [tuwonkihaˈkʊlater]
by shimobaatar
Wed 18 Jul 2018, 16:29
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5307
Views: 239309

Re: Sound Changes Game

<ngëndīzhëll>

[saɪ̯] > [sɛː]
by shimobaatar
Tue 17 Jul 2018, 21:27
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5307
Views: 239309

Re: Sound Changes Game

<ngëndīzhëll>

[xɪ̯e] > [çeɪ̯]
by shimobaatar
Tue 17 Jul 2018, 21:26
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 844
Views: 54993

Re: Reverse Sound Changes Game

[tuŋɨˈplaɾɚ] < [tuŋgiˈpladar]
by shimobaatar
Tue 17 Jul 2018, 18:53
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 844
Views: 54993

Re: Reverse Sound Changes Game

Would it be correct to assume you're splitting the word up?

[tomˈprɑr] < [tʷəŋˈprɑrə]
by shimobaatar
Tue 17 Jul 2018, 18:11
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 844
Views: 54993

Re: Reverse Sound Changes Game

[ˈsɑktɑmnɑrːʲiʈɑ] < [ˈt͡sɑgtɑmbnɑrdijʈɑ]
by shimobaatar
Tue 17 Jul 2018, 18:09
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5307
Views: 239309

Re: Sound Changes Game

<ngëndīzhëll>

[kəˈhejə] > [ˈkʰeː]
by shimobaatar
Mon 16 Jul 2018, 21:25
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5307
Views: 239309

Re: Sound Changes Game

<ngëndīzhëll>

[pˠəˈɸˠɰeːə] > [koˈxeːɰə]
by shimobaatar
Mon 16 Jul 2018, 19:07
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5307
Views: 239309

Re: Sound Changes Game

<ngëndīzhëll>

[pʰɑˈpʰɯ̯eː] > [paˈɸˠeː]
by shimobaatar
Mon 16 Jul 2018, 19:06
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 844
Views: 54993

Re: Reverse Sound Changes Game

[ˈɑktɑnaːriːʈʊ̯ə] < [ˈhɑktɑnɑɪ̯riɪ̯ʈoː]
by shimobaatar
Mon 16 Jul 2018, 01:00
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5307
Views: 239309

Re: Sound Changes Game

<ngëndīzhëll>

[vɪˈɗoːɪ] > [veˈɗoːɪ̯]
by shimobaatar
Sun 15 Jul 2018, 21:07
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 844
Views: 54993

Re: Reverse Sound Changes Game

[ˈətːənaryɖə] < [ˈəktənariʈʷə]
by shimobaatar
Sun 15 Jul 2018, 21:06
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5307
Views: 239309

Re: Sound Changes Game

<ngëndīzhëll>

[vyˈt’ys] > [vyˈt’yː]
by shimobaatar
Sun 15 Jul 2018, 01:40
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5307
Views: 239309

Re: Sound Changes Game

<ngëndīzhëll>

[wɨˈt͡s’ʉso] > [wʉˈt’ʉzə]