Search found 2699 matches

by opipik
Mon 08 Jan 2018, 19:12
Forum: Conlangs
Topic: CBB Conlang Relay IX
Replies: 42
Views: 1005

Re: CBB Conlang Relay IX

I'd like to participate, unfortunately I don't know which conlang I'll use.
by opipik
Mon 01 Jan 2018, 16:29
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3566
Views: 162840

Re: Romanization game

/m n/ <m n>
/p t k/ <b d g>
/pʰ tʰ kʰ/ <p t k>
/ʈˤ/ <r>
/s ʃ ʒ/ <s c j>
/f v j ɰ h/ <f v y g h>
/ɻ̝̊ʷˤ/ <x>
/ɾ~ɺ/ <l>
/ɭ̝̊ˤ/ <z>

/a ɛ i u/ <a e i u>
/aʊ̯ oʊ̯/ <au o>

Next:

/p pʰ t tʰ k kʰ/
/m n ŋ/
/r/

/i ɪ ɛ a ɔ o ʊ u/
by opipik
Sun 31 Dec 2017, 12:03
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3566
Views: 162840

Re: Romanization game

/b t t' d k k' g ʔ~h/ <b t t' d k k' g h>
/ɸ s ɕ x/ <f s c x>
/t͡s t͡s' t͡ɕ t͡ɕ'/ <z z' j j'>
/m mˀ n nˀ ŋ/ <m m' n n' q>
/j jˀ w wˀ/ <y y' w w'>
/ɽ/ <r>
/l/ <l>

/i iː e eː/ <i ii e ee>
/ə a aː/ <v a aa>
/u uː o oː/ <u uu o oo>

Next:

/b t tʰ d k kʰ ɡ/
/m n ŋ/
/r/
/β ð ɣ/
/l j/

/i ɯ u ɛ ə a/
by opipik
Fri 29 Dec 2017, 21:02
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3566
Views: 162840

Re: Romanization game

/pʰ tʰ cʰ kʰ qʰ ʔ/ <ph th ch kh qh '> /p t c k q/ <p t c k q> /b d ɟ ɡ ɢ/ <b d j g gw> /pʼ tʼ cʼ kʼ qʼ/ <p' t' c' k' q'> /bˡ dˡ ɟˡ ɡˡ ɢˡ/ <bl dl jly glg glw> /m n ɲ ŋ ɴ/ <m n ny ng nw> /sʰ xʰ/ <sh xh> /s x/ <s x> /z ɣ/ <z v> /sʼ xʼ/ <s' x'> /zˡ ɣˡ/ <zl vlg> /ʋ ɹ j ɰ ʁ/ <u r y o wo~ow> /i ə a/ <i e a...
by opipik
Wed 27 Dec 2017, 22:17
Forum: Conlangs
Topic: Quick Diachronics Challenge
Replies: 486
Views: 24064

Re: Quick Diachronics Challenge

CLASSIFICATION A and G are very closely related, they can be even dialects of the same language. C and J are more distantly related to A and G. D and E are closely related, D did a lot of consonant and vowel elisions, though. H is more distantly related to these two. B, F and I are family-level iso...
by opipik
Sat 16 Dec 2017, 22:16
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 604
Views: 22500

Re: Reverse Sound Changes Game

[ˈᵑkʷɨztatɨr] < [ŋ̩k͡paðtaːtar]
by opipik
Sat 16 Dec 2017, 22:15
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 4819
Views: 163067

Re: Sound Changes Game

<whowešerofâräfjabo'õvugå'oŋora>

[ʍoweʃeroɸɑræɸʲabolɤˈβuβogɒloŋora] -> [fuvixiɭuxɒɭaxĩpuːɣuguːŋuɭa]
by opipik
Sat 16 Dec 2017, 21:11
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 5362
Views: 208664

Re: Guess The Language!!!

Frislander wrote:
Sat 16 Dec 2017, 12:57
South Vanuatu family?
No.
by opipik
Sat 16 Dec 2017, 20:59
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 604
Views: 22500

Re: Reverse Sound Changes Game

[maˌkohusəʔˈnikihipˌtaɪ̯dʲəˌdə̃kiˌsĩ] <- [makauɡusatniːkiɡibtahidiadaŋkisiŋ]
by opipik
Sat 16 Dec 2017, 20:56
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 4819
Views: 163067

Re: Sound Changes Game

<CBBsince2005conlangsconworldsconcultureslinguistics>

[ˌsiββiˌsɪnzduˌθaʊ̯zɛmˌp͡faɪ̯vˌgɔnlanzˈgɔml̩zˌgɔŋgl̩d͡ʒz̩lɪŋˌɣʷɪzdɪks] -> [sə́βìsə̃́zdùθɔ̂ːzɛ̀pːɛ̂ːvɡɔ̃́lɑ̃̀zɡɔ̃̋o̯ōzɡɔ̃́ɡòʤlə̌ŋːʷə́zdə̀s]
by opipik
Sat 16 Dec 2017, 10:14
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 5362
Views: 208664

Re: Guess The Language!!!

shimobaatar wrote:
Thu 14 Dec 2017, 18:28
Is it spoken on Malakula?
No. [cross]
by opipik
Thu 14 Dec 2017, 21:51
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 4819
Views: 163067

Re: Sound Changes Game

<ŋíiṣnuḳ>

[ˈŋiʃnəx] > [ŋɛːɪ̯ʃnɯʌ̯χ]
by opipik
Thu 14 Dec 2017, 08:58
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 5362
Views: 208664

Re: Guess The Language!!!

shimobaatar wrote:
Mon 04 Dec 2017, 22:06
Is it spoken on Espiritu Santo?
No.
by opipik
Mon 11 Dec 2017, 20:47
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3566
Views: 162840

Re: Romanization game

/t t͡ʃ t͡sʷ k kʲ kʷ q qʷ ʔ/ <t c cu k ki ku g gu> /b bʷ d d͡z d͡ʒʷ ɡ gʲ ɡʷ/ <b bu d j ju ḡ ḡi ḡu> /s ʃ ʃʷ ç x xʷ x xʷ/ <s c̱ c̱u c̱i h hu> /r r̝~j ɹʷ~ʁʷ~w/ <r ri ru> /i ɨ u/ <ei oi ou> /e ɤ o/ <ai ao au> /ɛ ʌ ɔ/ <e o oa> /a/ <a> /iː ɨː uː/ <eei ooi oou> /eː oː/ <aai aau> /aː/ <aaa> /˩ ˧ ˥ ˥˧ ˧˩ ˩˥/ ...
by opipik
Sat 09 Dec 2017, 19:24
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3566
Views: 162840

Re: Romanization game

/p b t d k g ʔ/ <p b t d k g q>
/f v s z x h/ <f v s z x h>
/m n/ <m n>
/j w ʕ ʢ/ <y w c j>
/r/ <r>
/l/ <l>

/i e/ <i e>
/a/ <a>
/o/ <o>

Next:

/p pʰ t tʰ k kʰ/
/m n ŋ/
/ɾ/

/i ɨ e ɛ o ɔ a/
by opipik
Wed 06 Dec 2017, 22:25
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3566
Views: 162840

Re: Romanization game

/b t d k g q/ <b t d k g w>
/β θ ð s ʒ ɣ χ h/ <f th z s j q x h>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <c j>
/m n ŋ/ <m n nh>
/j w/ <y v>
/ɾ/ <r>
/l/ <l>

/iː ɪ eː e̞ ɛː æ a/ <irh i erh e arh ai a>
/uː ʊ oː o̞ ɔː ɒ ɑ/ <urh u orh o aurh au oa>

Next:

/p b t d k ɡ/
/m n ŋ/
/ɾ/
/s x/
/w l j/

/i ɪ e æ/
/ɨ ɘ ɜ a/
/u ʊ o ɒ/
by opipik
Wed 06 Dec 2017, 19:08
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3566
Views: 162840

Re: Romanization game

/m mː n nː/ <m mm n nn>
/p pʰ t tʰ k kʰ q qʰ ʔ/ <p ph t th k kh q qh b>
/f fː s sː ʃ ʃː x xː h hː/ <f ff s ss c cc x xx g gg>

/i e o a/ <i e o a>
/ĩ ẽ õ ã/ <y r w h>

Next:

/p t c k ʔ/
/m n ɲ ŋ/
/ɾ/
/ɹ/

/i u ɔ/
/ɪ ʏ ɵ/
/eˤ oˤ ɶˤ/
by opipik
Tue 05 Dec 2017, 11:49
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 4819
Views: 163067

Re: Sound Changes Game

<nghê·n’ã·>

[ŋæjˈɗaː] > [ŋɡɛ̃ːn˩ʔ̃æː˥˩]
by opipik
Mon 04 Dec 2017, 22:22
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3566
Views: 162840

Re: Romanization game

/p t tˡ ts tʃ k ʔ/ <b d dl z j g p> /tʰ tɬʰ tsʰ tʃʰ kʰ (kʷʰ)/ <t tl q c k (ku)> /tʼ tɬʼ tsʼ tʃʼ kʼ/ <dt dtl qz jc gk> /ɬ s ʃ x (xʷ) (h) (hʷ)/ <f s v w (wu) h (hu)> /l z ʒ ɣ (ɣʷ)/ <l ʒ x r ru> /m n/ <m n> /(mʼ) (nʼ)/ <bm dn> /j (w)/ <y u> /(jʼ) (wʼ)/ <gy gu> /i~ɪ ĩ/ <i ii> /e ẽ o õ/ <e ee o oo> /ɑ ɑ̃...
by opipik
Mon 04 Dec 2017, 19:48
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 5362
Views: 208664

Re: Guess The Language!!!

I don't know.