Search found 2731 matches

by Frislander
Mon 20 Aug 2018, 22:24
Forum: Conlangs
Topic: CBB Conlang Relay IX
Replies: 163
Views: 16828

Re: CBB Conlang Relay IX

Assuming I have time/motivation, I'll use the all new and improved Frislandian.
by Frislander
Mon 20 Aug 2018, 22:23
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 897
Views: 66284

Re: Reverse Sound Changes Game

[tigɨ̃ˈpliʔqaʔpʉ̃ke] < [tikẽˈplitqatpũkːe]
by Frislander
Mon 20 Aug 2018, 22:21
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5374
Views: 257724

Re: Sound Changes Game

<zyz>

[saɪ̯t͡s] > [hɑɪ̯t]
by Frislander
Mon 20 Aug 2018, 12:56
Forum: Conlangs
Topic: Random phonology/phonemic inventory thread
Replies: 4991
Views: 440533

Re: Random phonology/phonemic inventory thread

/pʰ tʰ (kʰ) kʷʰ qʰ/ /p’ t’ t͡s’ t͡ɬ’ t͡ʂ’ t͡ɕ’ kʷ’ q’/ /s ɬ ʂ ɕ ħ/ /m n l ɺʳ j w/ /iː ʊ ʉː/ /ə oː/ /æː ɑː/ There is a two-tone system of high vs. low. Syllable structure is (C)CV, where clusters are restricted to /p k q/ plus /s ɬ ʂ ɕ/, or /p t/ + /ħ/ (note that these plain stops represent a neutral...
by Frislander
Mon 20 Aug 2018, 12:26
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 897
Views: 66284

Re: Reverse Sound Changes Game

[tijãˈpliqapũke] < [tign̩ˈpliq’ap’m̩ke]
by Frislander
Mon 20 Aug 2018, 12:10
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5374
Views: 257724

Re: Sound Changes Game

<chuich>

[ˈt͡ɕəi̯t͡ɕ] > [ˈt͡sai̯t͡s]
by Frislander
Mon 20 Aug 2018, 11:48
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 897
Views: 66284

Re: Reverse Sound Changes Game

[temˈplikapuːŋg] < [tjamˈpliqapunkə]
by Frislander
Mon 20 Aug 2018, 11:43
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5374
Views: 257724

Re: Sound Changes Game

<pyjöxö>

[ˈçiːrdəɕ] > [ˈci̯ətɕ]
by Frislander
Sun 19 Aug 2018, 20:52
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 897
Views: 66284

Re: Reverse Sound Changes Game

[tæmˈpiɾkapog] > [tɛmˈpilkapaʊ̯ŋk]
by Frislander
Sun 19 Aug 2018, 20:47
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5374
Views: 257724

Re: Sound Changes Game

<pyjöxö>

[ˈfiːjeʑ] > [ˈhiːzdəɕ]
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 19:06
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5374
Views: 257724

Re: Sound Changes Game

<pyjöxö>

[ˈt͡ʃʷiːre] > [ˈʃʷiːɻi]
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 19:05
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 897
Views: 66284

Re: Reverse Sound Changes Game

[t͡samˈpiːʔkapoː] < [tjamˈpidkapog]
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 16:06
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 28
Views: 646

Re: Micalangs Scratchpad

Micamo wrote:
Fri 17 Aug 2018, 15:12
No, what makes you think it might be? (I only do a priori conlanging)
It just looks so much like it could be a Khoisan language, it just so fits with the feel of that specific group in a way the others on this thread don't for me, for some reason.
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 16:02
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 897
Views: 66284

Re: Reverse Sound Changes Game

[hampeˈkapʊ̯a] < [samˈpai̯kːapu̯o]
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 16:00
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5374
Views: 257724

Re: Sound Changes Game

<pyjöxö>

[ˈt͡ɕyze] > [ˈt͡sʷire]
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 14:20
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 897
Views: 66284

Re: Reverse Sound Changes Game

[əbɛˈkɒpɒ] < [n̩beˈkapʷa]
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 14:18
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5374
Views: 257724

Re: Sound Changes Game

<pyjöxö>

[ˈpʲuçeː] > [ˈcyse]
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 14:17
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 28
Views: 646

Re: Micalangs Scratchpad

Micamo wrote:
Thu 16 Aug 2018, 20:05
Why do I do this

ǀóũ ta̋e ᶢǃǎeˤ nâoˤ dzáaˤ ᶢǂx̌őũ
ŋào ǃʼgǔũ ʘʰmâã ǂìĩ tāoˤ ǀʰŋmāuˤ
ǀʰdőaˤ ᶢǀgbôĩ dzǎa ᵑǁgbǒũ ŋǔi pàĩ
gōeˤ ǂʰóe ǁʰōuˤ ʘʰúĩ ǁʰkóã ʘʰǎaˤ
fǒẽ ʘáe ǀtói ǀʰdóiˤ ǀʼgběẽ x̌űi bȉiˤ
gbőiˤ dzâoˤ ᶢǁmèe ᵑʘǒuˤ ᶢǃmőũ ǂx̌a̋e
Is this a-posteriori?
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 13:25
Forum: Conlangs
Topic: Random phonology/phonemic inventory thread
Replies: 4991
Views: 440533

Re: Random phonology/phonemic inventory thread

/p t k/
/d~ɾ g/
/t͡s/
/m n ɲ ŋ/
/w j/

/i u/
/e ə o/
/a/

/a ə/ front to /e i/ before /j/ and back to /o u/ before /w/

Syllable structure is CV(ŋ), where the coda nasal assimilates to the POA of a following consonant, and /ŋw/ > /m/ and /ŋj/ > /ɲ/.
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 13:00
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5374
Views: 257724

Re: Sound Changes Game

<pyjöxö>

[ˈpyxøʒø] > [ˈpʲuçəjə]