Search found 2723 matches

by Frislander
Sun 19 Aug 2018, 20:52
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 891
Views: 65211

Re: Reverse Sound Changes Game

[tæmˈpiɾkapog] > [tɛmˈpilkapaʊ̯ŋk]
by Frislander
Sun 19 Aug 2018, 20:47
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5367
Views: 256467

Re: Sound Changes Game

<pyjöxö>

[ˈfiːjeʑ] > [ˈhiːzdəɕ]
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 19:06
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5367
Views: 256467

Re: Sound Changes Game

<pyjöxö>

[ˈt͡ʃʷiːre] > [ˈʃʷiːɻi]
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 19:05
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 891
Views: 65211

Re: Reverse Sound Changes Game

[t͡samˈpiːʔkapoː] < [tjamˈpidkapog]
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 16:06
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 28
Views: 641

Re: Micalangs Scratchpad

Micamo wrote:
Fri 17 Aug 2018, 15:12
No, what makes you think it might be? (I only do a priori conlanging)
It just looks so much like it could be a Khoisan language, it just so fits with the feel of that specific group in a way the others on this thread don't for me, for some reason.
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 16:02
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 891
Views: 65211

Re: Reverse Sound Changes Game

[hampeˈkapʊ̯a] < [samˈpai̯kːapu̯o]
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 16:00
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5367
Views: 256467

Re: Sound Changes Game

<pyjöxö>

[ˈt͡ɕyze] > [ˈt͡sʷire]
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 14:20
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 891
Views: 65211

Re: Reverse Sound Changes Game

[əbɛˈkɒpɒ] < [n̩beˈkapʷa]
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 14:18
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5367
Views: 256467

Re: Sound Changes Game

<pyjöxö>

[ˈpʲuçeː] > [ˈcyse]
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 14:17
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 28
Views: 641

Re: Micalangs Scratchpad

Micamo wrote:
Thu 16 Aug 2018, 20:05
Why do I do this

ǀóũ ta̋e ᶢǃǎeˤ nâoˤ dzáaˤ ᶢǂx̌őũ
ŋào ǃʼgǔũ ʘʰmâã ǂìĩ tāoˤ ǀʰŋmāuˤ
ǀʰdőaˤ ᶢǀgbôĩ dzǎa ᵑǁgbǒũ ŋǔi pàĩ
gōeˤ ǂʰóe ǁʰōuˤ ʘʰúĩ ǁʰkóã ʘʰǎaˤ
fǒẽ ʘáe ǀtói ǀʰdóiˤ ǀʼgběẽ x̌űi bȉiˤ
gbőiˤ dzâoˤ ᶢǁmèe ᵑʘǒuˤ ᶢǃmőũ ǂx̌a̋e
Is this a-posteriori?
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 13:25
Forum: Conlangs
Topic: Random phonology/phonemic inventory thread
Replies: 4988
Views: 439463

Re: Random phonology/phonemic inventory thread

/p t k/
/d~ɾ g/
/t͡s/
/m n ɲ ŋ/
/w j/

/i u/
/e ə o/
/a/

/a ə/ front to /e i/ before /j/ and back to /o u/ before /w/

Syllable structure is CV(ŋ), where the coda nasal assimilates to the POA of a following consonant, and /ŋw/ > /m/ and /ŋj/ > /ɲ/.
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 13:00
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5367
Views: 256467

Re: Sound Changes Game

<pyjöxö>

[ˈpyxøʒø] > [ˈpʲuçəjə]
by Frislander
Fri 17 Aug 2018, 12:58
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 891
Views: 65211

Re: Reverse Sound Changes Game

[baˈqapa] < [βæˈkɑpɑ]
by Frislander
Tue 14 Aug 2018, 15:36
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5367
Views: 256467

Re: Sound Changes Game

<hwoovi>

[ˈɸoːjβi] > [ˈpɵːjy]
by Frislander
Tue 14 Aug 2018, 15:25
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 891
Views: 65211

Re: Reverse Sound Changes Game

[ˈnejuʔdaˌgahenbaˈqabahanind] < [ˈnejuʔ] + [daˌgahen] + [baˈqaba] + [ˈhanind]
by Frislander
Mon 13 Aug 2018, 14:33
Forum: Conlangs
Topic: New Weekly Indo European Collablang
Replies: 181
Views: 14526

Re: New Weekly Indo European Collablang

71. c d
72. c
73. b
74. b
75. a
by Frislander
Mon 30 Jul 2018, 21:58
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 891
Views: 65211

Re: Reverse Sound Changes Game

[ˌnitgambˈqʼabanid] < [ˌnytːəkampəˈqʼapanit]
by Frislander
Mon 30 Jul 2018, 21:49
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5367
Views: 256467

Re: Sound Changes Game

<khauöng>

[ˈχaːʊ̯ə̹ŋ] > [ˈχɑːvɨ̃]
by Frislander
Mon 30 Jul 2018, 21:34
Forum: Conlangs
Topic: What did you accomplish today?
Replies: 11134
Views: 712282

Re: What did you accomplish today?

After the revision of Frislandian begun a day or two ago, I've finally come round to participles, and I now have a complex system regarding their morphological exponence (in addition to the multiple process of aspect-stem formation already present in the language), as opposed to the relatively simpl...
by Frislander
Mon 30 Jul 2018, 11:37
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5367
Views: 256467

Re: Sound Changes Game

<jēbbu>

[θɛːp̚] > [ʃaːʔ]