Search found 146 matches

by marvelous
Mon 20 Aug 2018, 15:15
Forum: Translations
Topic: I am king of kings
Replies: 78
Views: 14966

Re: I am king of kings

Yiddish

.איך בין מלך פֿון מלכים
Ikh bin meylekh fun melokhem.
/ɪχ bɪn ˈmɛɪ.lɛχ fun mɛˈlɔ.χɛm/
ikh bin meylekh fun melokh-em
PRO.1SG be.1SG king POS king-PL
by marvelous
Wed 18 Jul 2018, 17:45
Forum: Translations
Topic: I don't understand what you're saying. Speak English!
Replies: 214
Views: 43086

Re: I don't understand what you're saying. Speak English!

:con: Tranzydjá I don't understand what you're saying. Speak Tranzydjá! No ikh widh essi dikhenze. Porola Tranzydjá! [no ˈix wið ˈesːi diˈxen.ze poˈrola tran.zyˈdʒa] no ikh-0 width ess-i dikh-enze porol-a tranzydjá NEG understand-1SG.PRSNT.INDIC REL.INAN be-2SG.PRSNT.INDIC say-PROG speak-IMP.SG Tran...
by marvelous
Wed 18 Jul 2018, 16:51
Forum: Translations
Topic: I am king of kings
Replies: 78
Views: 14966

Re: I am king of kings

:con: Tranzydjá

I am king of kings.
Su melokhor adh melekhes.
/su me.loˈxor að meˈlexes/
su melokh-or adh melekh-es
be.1SG.PRSNT.INDIC king-3PL.POS to king-PL
by marvelous
Wed 18 Jul 2018, 16:47
Forum: Translations
Topic: Beans
Replies: 6
Views: 900

Re: Beans

:con: Tranzydjá Sirca l'ome w'ess una fava. Sirca l'ome w'ess una fava. /ˈsir.ka ˈlo.me ˈwesː ˈu.na ˈfa.va/ sirka l=ome w=ess un-a fava here.ADV DEF.MASC.SG=man REL.AN=be.3SG.PRSNT.INDIC INDEF-F.SG bean Owó ome w'ess una fava w'ess una fava w'ess una fava. /oˈwo ˈome ˈwesː ˈu.na ˈfa.va/ owó ome w=es...
by marvelous
Sat 14 Jul 2018, 21:47
Forum: Translations
Topic: I don't understand what you're saying. Speak English!
Replies: 214
Views: 43086

Re: I don't understand what you're saying. Speak English!

:con: Kemwiswi

I don't understand what you're saying. Speak Kemwiswi!
Lipêcunolrêêni otî yilräci. Yulri Kêmwḭ̂swî!
/li.pɛ.ʃu.nolˈrɛː.ni ˈo.tɪ jilˈræ.ʃi ˈjul.ri kɛˈmwɪ̃.swɪ/
lipêcun-olr-êêni ot-î y-ilr-äci. y-ulri kemwiswi
understand-NPFV.PRSNT.NR-1SG.NR DEM-ABSTR say-NPFV.PRSNT.SBJ speak-IMP Kemwiswi
by marvelous
Sat 14 Jul 2018, 14:47
Forum: Translations
Topic: Beans
Replies: 6
Views: 900

Re: Beans

:tlh: Klingon qurgh ghaHbogh loD yIlegh. qurgh ghaHbogh loD yIlegh. Qapla', qurgh ghaHbogh, qurgh ghaHbogh, qurgh ghaHbogh loD. /ˈqurɣ ˈɣaxboɣ ˈloɖ jɪˈlɛɣ ˈqurɣ ˈɣaxboɣ ˈloɖ jɪˈlɛɣ/ /q͡χɑˈplɑʔ ˈqurɣ ˈɣaxboɣ ˈqurɣ ˈɣaxboɣ ˈqurɣ ˈɣaxboɣ ˈloɖ/ bean 3SG.RAT-REL man IMP.2>3-see. bean 3SG.RAT-REL man IMP....
by marvelous
Wed 28 Mar 2018, 17:44
Forum: Translations
Topic: Appearances can be deceiving
Replies: 7
Views: 1123

Re: Appearances can be deceiving

:epo: Esperanto Ŝajno trompas. /ˈʃai̯.no ˈtɾom.pas/ ŝajn-o tromp-as seem-N deceive-V.PRSNT :con: Igi Appearances can be deceiving. Luk ken lai. [ɫuk kɛ̃ ɫaɪ] luk ken lai look can lie :con: Setasutic Setasutic says this non-literally via an old proverb that makes use of an archaic word and an archaic...
by marvelous
Wed 28 Mar 2018, 15:40
Forum: Translations
Topic: Non-finite verb forms
Replies: 41
Views: 9011

Re: Non-finite verb forms

:con: Setasutic The bare stem is the infinitive, to which various affixes are attached to create the finite forms. To say "like" you use the verb yešila which means "to please." The sleeping cat likes to sleep. Uâdemi joo aj oo syešila. /u.ɑˈde.mi ˈɖʐo.o aɖʐ ˈo.o sjeˈʂi.ɫa/ uâdem-i j-oo aj oo s-yeši...
by marvelous
Sun 25 Mar 2018, 13:46
Forum: Translations
Topic: I did it..
Replies: 8
Views: 1246

Re: I did it..

:con: Setasutic

Image

I did it because I wanted to.
Pokuf kü pokufcot.
/poˈkuf ky po.kufˈʈʂot/
poku-f kü poku-f-cot
do-1SG.PST because do-1SG.PST-want
by marvelous
Sun 28 Jan 2018, 19:42
Forum: Translations
Topic: Wants and needs
Replies: 54
Views: 9677

Re: Wants and needs

:con: Ken Ji Mun I need money. Ba kew mun kaj kuw bo. [ba keu̯ mun kaɪ̯ kuː bo] INDEF buy means NEC COM PRO.1SG It is necessary that money be with me. I want money. Bo dan ge ba kew mun. [bo dan ge ba keu̯ mun] PRO.1SG want ACC INDEF buy means I want money. I lack money. Ba kew mun gang kuw bo. [ba ...
by marvelous
Sun 28 Jan 2018, 14:39
Forum: Translations
Topic: I am king of kings
Replies: 78
Views: 14966

Re: I am king of kings

:con: Ken Ji Mun

Bo kon dar kuw kon mu dar.
[bo kon daɹ kuː kon mu daɹ]
PRO.1SG DEF rule GEN DEF PL rule
by marvelous
Thu 04 Jan 2018, 13:32
Forum: Translations
Topic: Kittens
Replies: 48
Views: 6276

Re: Kittens

:con: Htoleiþe Hënik dotsûç penûdûça hïtsar. Hënik nyadûç pod nôdar. Samûça çäk daðûç ço hënik çiltûç. -Lyak þoduçþo saneim? -Henik. -Hiko nyadeþsi henikeir? -Bu. Wimmine si dateim nyadissi henikeir. Hënik dotsûç penûdûça hïtsar. ˈʔœnik ˈdot͡sɯç ˈpenɯdɯçɑ ˈʔyt͡sɑɹ kitten<PL> equal-3PL young-3PL.ADJ....
by marvelous
Mon 01 Jan 2018, 18:39
Forum: Translations
Topic: The door opened, the door was opened... (voice)
Replies: 82
Views: 12567

Re: The door opened, the door was opened... (voice)

:con: Ðeneydabus 1) Peter opened the door. Petereyð rayxojz ne huçe. /ˈpeteɾeɪ̯ð̠ ˈɾɑɪ̯xoʝ ne ˈhuçe/ Peter-eyð r<ay>x-ojz ne huç-e Peter-DEF.ERG be.open<PST>-3SG.INAN PART.CAUS door-DEF 2) The door opened. Huçe rayxojz ga. /ˈhuçe ˈɾɑɪ̯xoʝ gɑ/ huç-e r<ay>x-ojz ga door-DEF be.open<PST>-3SG.INAN PART.I...
by marvelous
Sun 31 Dec 2017, 23:16
Forum: Translations
Topic: Blend in, stand out
Replies: 1
Views: 421

Re: Blend in, stand out

:epo: Esperanto

La punkto estas kuniĝi, ne elstari.
/la ˈpunkto ˈestas kunˈid͡ʒi ne elˈstaɾi/
la punkt-o est-as kun-iĝ-i ne el-star-i
DEF point-N be-PRSNT PREP.COM-INCH-INF NEG PREP.ELL-stand-INF
by marvelous
Sat 30 Dec 2017, 13:43
Forum: Conworlds & Concultures
Topic: Are your main conpeople human or of a different species?
Replies: 74
Views: 15983

Re: Are your main conpeople human or of a different species?

Similar to Tolkien's Arda, my conworld goes through a stage of non-human dominance and a stage of human dominance. During the stage of human dominance, international words still largely come from the ancient lingua franca of the non-human first species. I haven't set any stories in the world and am ...
by marvelous
Sat 30 Dec 2017, 11:09
Forum: Conworlds & Concultures
Topic: Does anybody else get bored of conworlds easily?
Replies: 36
Views: 6473

Re: Does anybody else get bored of conworlds easily?

I start far more conworlds than I ever work into any sort of detailed form. My most fleshed-out conworld to date, Hkad/Tes Las, is unusual in that I've been developing it for over a year. The frustrating part about getting a conworld down in a more detailed form is that sometimes I want to start ove...
by marvelous
Sat 30 Dec 2017, 10:30
Forum: Translations
Topic: The door opened, the door was opened... (voice)
Replies: 82
Views: 12567

Re: The door opened, the door was opened... (voice)

This is a perfect exercise for Htoleiþe. :con: Htoleiþe 1) Peter opened the door. Piter taihkuçne husikeir. /ˈpiteɹ tɑɪ̯ˈˀkuçne ˈʔuʃikeɪ̯ɹ/ Piter t<ai>hk-uç-ne hus-ik-eir Peter be.open<PST>-3SG.AN2-CAUS gate-DIM-DEF.ACC Peter made-open the-door. 2) The door opened. Husike taihkoçxa. /ˈʔuʃike tɑɪ̯ˈˀk...
by marvelous
Thu 28 Dec 2017, 13:17
Forum: Translations
Topic: All roads lead to Rome.
Replies: 80
Views: 10153

Re: All roads lead to Rome.

:con: Htoleiþe The equivalent of Rome for speakers of Htoleiþe is Dorban, but no one says "all roads lead to Dorban" unless they're talking about actual roads and exaggerating. There is still a very similar proverb, though, with the same meaning: Nesûça cëd pikûçne comeisoðeþar. /ˈneʃɯçɑ ˈcœd ˈpikɯç...
by marvelous
Fri 22 Dec 2017, 21:28
Forum: Translations
Topic: It only snows in the north, but it rains everywhere.
Replies: 53
Views: 5546

Re: It only snows in the north, but it rains everywhere.

:con: Ðeneydabus Hūrsojz Kunyoðbaneymro yonojzlū neçaððeym. /ˈhuːɾʃoʝ ˈkuɲoð̠bɑneɪ̯mɾo jonoʝˈluː ˈneçɑð̠ːeɪ̯m/ hūrs-ojz kunyoðban-eym-ro yon-ojz-lū neç-aðð-eym snow-3SG.INAN North-DEF.ADV-only rain-3SG.INAN-AND all-place-DEF.ADV It snows only North and it rains everywhere. (Kunyoðban is derived from...
by marvelous
Wed 20 Dec 2017, 22:51
Forum: Translations
Topic: It only snows in the north, but it rains everywhere.
Replies: 53
Views: 5546

Re: It only snows in the north, but it rains everywhere.

:con: Htoleiþe Zïn holtûç hitsûç Debeiloteim, yonûçrai Nesarkeim. /zyn ˈʔoltɯç ˈʔit͡sɯç ˈdebeɪ̯loteɪ̯m ˈjonɯçɹɑɪ̯ ˈneʃɑɹkeɪ̯m/ z<ï>n holt-ûç hits-ûç Deb-ei-lot-eim yon-ûç-rai Nes-ark-eim PRO.DEM.PROX<PL> be.alone-3PL.INAN snow-3PL.INAN West-DEF.CNSTR-right-DEF.LOC rain-3PL.INAN-but all-place-DEF.LOC...