Search found 59 matches

by this_is_an_account
Sat 20 Oct 2018, 21:28
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3788
Views: 254706

Re: Romanization game

Next: /p b t d k/ /f s h/ /m n ŋ/ /j ɰ w/ /r/ /l/ /i e/ /ɨ a/ /u o/ /p b t d k/ <p b t d k> /f s h/ <f s h> /m n ŋ/ <m n g> /j ɰ w/ <j x w> /r/ <r> /l/ <l> /i e/ <i e> /ɨ a/ <y a> /u o/ <u o> NEXT: /m n ŋ/ /p b t tʰ d k kʰ ʔ/ /s x h/ /j w/ /i iː u uː e eː o oː a aː/ /m̩ m̩ː nˌ nˌː ŋˈ ŋˈː/
by this_is_an_account
Wed 17 Oct 2018, 22:47
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3788
Views: 254706

Re: Romanization game

Birdlang wrote:
Wed 17 Oct 2018, 11:36
/t͡ʂ/ xg
[O.O]
by this_is_an_account
Wed 17 Oct 2018, 02:03
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3788
Views: 254706

Re: Romanization game

Next: /p b t d k g/ /f v s z h/ /m n ŋ/ /j/ /l ʟ/ /i ɪ e ɛ/ /ɨ ɪ̈ a/ /u ʊ o ɔ/ /p b t d k ɡ/ ⟨p b t d k g⟩ /f v s z h/ ⟨f v s z h⟩ /m n ŋ/ ⟨m n ng⟩ /j/ ⟨j⟩ /l ʟ/ ⟨l lg⟩ /i ɪ e ɛ/ ⟨í i é e⟩ /ɨ ɪ̈ a/ ⟨ý y a⟩ /u ʊ o ɔ/ ⟨ú u ó o⟩ Next: /m n ɳ/ /p t ʈ k ʔ/ /b d ɖ ɡ/ /t͡s t͡ʂ/ /s ʂ h/ /l ɭ j w/ /i y ɯ u ...
by this_is_an_account
Thu 04 Oct 2018, 05:09
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3788
Views: 254706

Re: Romanization game

Next: /p pʲ t tʲ k kʲ q qʲ ʔ ʔʲ/ /f fʲ s sʲ ʃ ʃʲ x xʲ χ χʲ h hʲ/ /t͡s t͡sʲ t͡ʃ t͡ʃʲ/ /m mʲ n nʲ ŋ ŋʲ ɴ ɴʲ/ /j/ /i ɛ/ /a/ /u ɔ/ /p pʲ t tʲ k kʲ q qʲ ʔ ʔʲ/ ⟨p py t ty k ky ḳ ḳy q qy⟩ /f fʲ s sʲ ʃ ʃʲ x xʲ χ χʲ h hʲ/ ⟨f fy s sy š šy x xy x̣ x̣y h hy⟩ /t͡s t͡sʲ t͡ʃ t͡ʃʲ/ ⟨c cy č čy⟩ /m mʲ n nʲ ŋ ŋʲ ɴ ɴʲ...
by this_is_an_account
Tue 02 Oct 2018, 00:26
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3788
Views: 254706

Re: Romanization game

Next: /p b t d ʈ ɖ k g/ /s z ʂ ʐ/ /t͡s d͡z/ /m n ɳ/ /j̥ j/ /ɾ̥ ɾ ɽ̥ ɽ/ /l̥ l ɭ̥ ɭ/ /i/ /u ɑ/ /p b t d ʈ ɖ k ɡ/ ⟨p b t d ṭ ḍ k g⟩ /s z ʂ ʐ/ ⟨s z ṣ ẓ⟩ /t͡s d͡z/ ⟨c j⟩ /m n ɳ/ ⟨m n ṇ⟩ /j̊ j/ ⟨hy y⟩ /ɾ̥ ɾ ɽ̊ ɽ/ ⟨hr r hṛ ṛ⟩ /l̥ l ɭ̥ l/ ⟨hl l hḷ ḷ⟩ /i u ɑ/ ⟨i u a⟩ Next: /m n ŋ/ /p pʲ t tʷ tʲ k kʷ kʲ ʔ/ /...
by this_is_an_account
Sun 30 Sep 2018, 23:01
Forum: Conlangs
Topic: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here
Replies: 14146
Views: 933801

Re: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here

Thanks Salmoneus, Porphyrogenitos, and shimobaatar for the help!
shimobaatar wrote:
Sun 30 Sep 2018, 03:36
What did you have in mind for "something else"?
I don't know what I meant there tbh :P
by this_is_an_account
Sun 30 Sep 2018, 02:32
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3788
Views: 254706

Re: Romanization game

Next: /b t t' d k k' g ʔ~h/ /ɸ s ɕ x/ /t͡s t͡s' t͡ɕ t͡ɕ'/ /m mˀ n nˀ ŋ/ /j jˀ w wˀ/ /ɽ/ /l/ /i iː e eː/ /ə a aː/ /u uː o oː/ b t t' d k k' g ʔ~h/ ⟨b t t' d k k' g h⟩ /ɸ s ɕ x/ ⟨f s š x⟩ /t͡s t͡s' t͡ɕ t͡ɕ'/ ⟨c c' č č'⟩ /m mˀ n nˀ ŋ/ ⟨m m' n n' ŋ⟩ /j jˀ w wˀ/ ⟨j j' w w'⟩ /ɽ/ ⟨r⟩ /l/ ⟨l⟩ /i iː e eː/ ⟨...
by this_is_an_account
Sat 29 Sep 2018, 22:06
Forum: Conlangs
Topic: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here
Replies: 14146
Views: 933801

Re: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here

I'm thinkin of making a conlang that uses ablaut, but I'm not sure how to make a naturalistic ablaut system. What is ablaut usually used for? Inflection, derivation, something else? If one word with a certain vowel undergoes ablaut, do all other words with that vowel usually undergo ablaut as well? ...
by this_is_an_account
Fri 28 Sep 2018, 00:37
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3788
Views: 254706

Re: Romanization game

Next: /p b t d tʲ dʲ k g ʔ/ /s z sʲ zʲ h/ /t͡s d͡z t͡sʲ d͡zʲ/ /m̥ m n̥ n n̥ʲ nʲ ŋ̊ ŋ/ /j w/ /r rʲ/ /l lʲ/ /i e/ /a/ /u o/ /p b t d tʲ dʲ k ɡ ʔ/ ⟨p b t d ty dy k g q⟩ /s z sʲ zʲ h/ ⟨s z sy zy h⟩ /t͡s d͡z t͡sʲ d͡zʲ/ ⟨c dz cy dzy⟩ /m̥ m n̥ n n̥ʲ nʲ ŋ̊ ŋ/ ⟨hm m hn n hny ny hng ng⟩ /j w/ ⟨j w⟩ /r rʲ/ ⟨r...
by this_is_an_account
Sat 22 Sep 2018, 01:55
Forum: Conlangs
Topic: CBB Conlang Relay X
Replies: 63
Views: 2522

Re: CBB Conlang Relay X (sign-up open until Oct 1)

I'll (attempt to) participate with K'ote.
by this_is_an_account
Fri 21 Sep 2018, 00:11
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3788
Views: 254706

Re: Romanization game

/p t k/ ⟨b d g⟩ /f s ɬ x ɣʷ/ ⟨f s ł h w⟩ /m̥ m n̥ n ŋ̊ ŋ/ ⟨p m t n k ň⟩ /v(ʋ?) l j/ ⟨v l y⟩ /i iː u uː/ ⟨i í u ú⟩ /ə əː ɚ ɚː/ ⟨e é r ŕ⟩ /a aː/ ⟨a á⟩ /ai̯ au̯ əi̯ əu̯ ɚu̯ iu̯ ui̯/ ⟨ai au ei eu ru iu ui⟩ /ɬəstuŋ au̯lijɚskə lɚː uːlin̥ak sɚːtəli xipui̯ ɬuʋuːm̥əl ja ŋjəmiː ɣʷəːʋuŋ̊u əŋ iɬɚːɬəʋan̥əs/ ⟨łes...
by this_is_an_account
Sat 15 Sep 2018, 23:22
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3788
Views: 254706

Re: Romanization game

/p b ʔb~ɓ t d ʔd~ɗ c ɟ k g ʔ/ ⟨p b ḅ t d ḍ ky gy k g '⟩ /f v s z ɕ ʑ ç ʝ x ɣ ɦ/ ⟨f v s z š ž xy ğy x ğ h⟩ /ʦ ʣ ʨ ʥ/ ⟨c j č ǰ⟩ /m n ɲ ŋ/ ⟨m n ñ ň⟩ /ɻ j ɰᵝ/ ⟨ṛ j w⟩ /l lᵝ ʎ/ ⟨l lw ly⟩ /tɬ dɮ/ ⟨tł dł⟩ /r rʲ r˔/ ⟨r ry ř⟩ /i y ɨ ɯᵝ u e ø o ə ɛ ʌ æ ɐ ɑ/ ⟨i ü ï ïw u e ö o ë è ò ä à a⟩ /ɑ ɑˀ ɑˀː/ ⟨a a' aa'⟩...
by this_is_an_account
Sun 09 Sep 2018, 20:35
Forum: Conlangs
Topic: British Romance Language Collablang
Replies: 150
Views: 5942

Re: British Romance Language Collablang

78: B
79: B
80: A
81: A
by this_is_an_account
Fri 07 Sep 2018, 05:33
Forum: Conlangs
Topic: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here
Replies: 14146
Views: 933801

Re: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here

Are there any sound changes that created this heavy-light distinction? If so then there are certainly languages with similar situations. In Yaqui some words starting with a long vowel move the stress over to the second syllable when grammatical suffixes are added. When the stress is moved, the firs...
by this_is_an_account
Thu 06 Sep 2018, 05:05
Forum: Conlangs
Topic: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here
Replies: 14146
Views: 933801

Re: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here

I've got an idea for a vowel system, but I'm not sure it's naturalistic. Basically, each vowel can be either heavy or light. The first heavy syllable (or first light syllable if their aren't any heavy ones) gets stressed. For example, take these made up words (in which heavy vowels are marked with a...
by this_is_an_account
Wed 05 Sep 2018, 02:33
Forum: Conlangs
Topic: K'otê (formerly "An Unnamed Conlang")
Replies: 19
Views: 1208

Re: K'otê (formerly "An Unnamed Conlang")

The North Wind and the Sun (I only have the first sentence so far.) The north wind and the sun disputed as to which was the most powerful, Pánté t'ëp yë k'inë čë kéyoló keyël fáy yé keyló nët'xé kïlohé ló ćíhí šen nëmyú q'emët'xé, [ˈpaːn.teː ˈt'əp jə ˈk'i.nə t͡ʃə ˈkeː.jɵ.loː ˈke.jəl faːj jeː ˈkej.l...
by this_is_an_account
Wed 05 Sep 2018, 01:13
Forum: Everything Else
Topic: (EE) Q&A Thread - Quick questions go here
Replies: 706
Views: 120055

Re: (EE) Q&A Thread - Quick questions go here

How does one make one of those code things with the green monospace font? The way to do it is type something up in Notepad using a monospace font (like Courier New). Then copy the text from Notepad into the "code" brackets (press the button to the right of the "quote" button in the text editor). Th...
by this_is_an_account
Tue 04 Sep 2018, 20:56
Forum: Everything Else
Topic: (EE) Q&A Thread - Quick questions go here
Replies: 706
Views: 120055

Re: (EE) Q&A Thread - Quick questions go here

How does one make one of those code things with the green monospace font?
by this_is_an_account
Sun 02 Sep 2018, 07:18
Forum: Conlangs
Topic: British Romance Language Collablang
Replies: 150
Views: 5942

Re: British Romance Language Collablang

74: B
75: A
76: C
77: A
by this_is_an_account
Fri 31 Aug 2018, 21:16
Forum: Conlangs
Topic: K'otê (formerly "An Unnamed Conlang")
Replies: 19
Views: 1208

Re: K'otê (formerly "An Unnamed Conlang")

Converbs: One measly converb isn't gonna cut it. So I've added six new ones, and they each have a negative form. Posterior: After I ate, I left the house. Yofxëqaqé, elfël noyáháma. [ˈjof.χə.qə.qeː | ˈʔel.fəl nɵ.ˈjaː.ʔaː.mə] yof-xë- qaqé elf-ël noyá-há-ma eat-INTRAN- POST house-OBL exit.PST-REAL.IM...