Search found 108 matches

by TallaFerroXIV
Sun 25 Feb 2018, 09:08
Forum: Conlangs
Topic: Chervian language - Cerviņe talpe
Replies: 2
Views: 439

Re: Chervian language - Cerviņe talpe

Took a look at the grammar and was blown away!
Great stuff and well worked out!

Is this an actual posteriori from PIE? If so, I'd love to see the diachronics on.how it got there.
by TallaFerroXIV
Wed 01 Nov 2017, 01:27
Forum: Conlangs
Topic: Conlang Conversation Thread
Replies: 8450
Views: 700673

Re: Conlang Conversation Thread


Ēhi īṣër! Wakälë hānəi śtwamən yaɸ mya kiwiyets. Mets tātṣ kämyen yotśē "Hālowin" kātśəyir, otuwo Astraśwastaron Tēna śōstawaṣetś!

Not here! Only old people live around me. Nor is this a place where Halloween is celebrated, although All Saints' Day is most popular!
by TallaFerroXIV
Sat 21 Oct 2017, 00:28
Forum: Translations
Topic: Blood, Sweat and Tears
Replies: 6
Views: 1178

Re: Blood, Sweat and Tears

:con: Old Laikan Zän myatśe ulla miets mu öpizaitsenē tui yarër, kaśtsen, töśrots, āletankö. [s̺æn mʲa.tɕe ul.la mi.jets mu ə.pi.s̺aɪ.tse.nɛ: tuɪ ja.ɾɨr kaɕ.tsen tə.ɕɾots ɑ:.le.taŋ.kə] ṣän myatśe oll-a mi=ets mo əpiṣay-tsenē tui yarër-∅, kaśt-en, dəśr-ots, ālet-an=kə 1.SG.NOM 1.SG.DAT thing-NOM.SG ...
by TallaFerroXIV
Fri 20 Oct 2017, 23:48
Forum: Translations
Topic: You helped me
Replies: 25
Views: 3292

Re: You helped me

:con: Old Laikan

Sälpəttūma myam śuno ātṣon.
[sæl.pət.tu:.ma mæm ɕu.no ɑ:.ts̺on]
sälp-ət=tū=ma myam śun-o āś-ton
help-2.SG.PRF=2.SG.NOM=1.SG.ACC 1.SG.GEN dog-ACC.SG lead-INF
You helped me walk my dog.

Edit: updated
by TallaFerroXIV
Fri 20 Oct 2017, 23:35
Forum: Translations
Topic: The Tiger
Replies: 35
Views: 4781

Re: The Tiger

:con: Old Laikan

Pyaraä ets prośra śyakäwon rēon.
[pʲa.ɾa.ja ets pɾo.ɕɾa ɕja.kæ.won ɾɛ:on]
tiger-DEF.NOM.SG be-3.SG.PRS orange-NOM.SG black-GEN.PL line-GEN.PL
The tiger is orange with black lines.


Edit: Updated
by TallaFerroXIV
Fri 20 Oct 2017, 21:53
Forum: Translations
Topic: "Stand out of my light"
Replies: 25
Views: 3180

Re: "Stand out of my light"

:con: Old Laikan Here are both a gruff and more formal forms: Śrāṣto ətś urretsawe! [ɕɾɑ:.s̺to tɕ‿ur.re.tsa.we] śrāṣ-∅-to ətś urret-äwe pull-IMP-2.ACC.SG PREP.away_from sun_light-DAT.SG Get yourself out of (my) light! Ë məxramil pə hwān kyaletsayəyir? [ɨ mə.xɾa.mil pə ʍɑ:n kʲa.le.tsa.jə.jir] ë məxra...
by TallaFerroXIV
Fri 20 Oct 2017, 20:58
Forum: Translations
Topic: He feels lied to
Replies: 30
Views: 3978

Re: He feels lied to

:con: Old Laikan

A śäyona hīśetet.
3.SG.NOM lie-PASS.PST.PTCP.SG.NOM feel-3.SG.PRS
[a ɕæ.jo.na hi:.ɕe.tet̚]
He feels that (he) has been lied to.

Edit: updated
by TallaFerroXIV
Fri 20 Oct 2017, 20:36
Forum: Translations
Topic: I am dreaming
Replies: 86
Views: 12952

Re: I am dreaming

:con: Old Laikan

Yuräyeten.
[ju.ɾæ.je.ten]
dream-1.SG.PRS.CONT
I'm having a dream.

Yuräineënmyam.
[ju.ɾæɪ.ne.jɨn.mʲam]
dream-1.SG.PASS.PRS.CONT=1.SG.GEN
I am dreaming.
by TallaFerroXIV
Fri 20 Oct 2017, 19:03
Forum: Translations
Topic: I'm going to go to the market to buy some food.
Replies: 37
Views: 5571

Re: I'm going to go to the market to buy some food.

:con: Old Laikan

Tśōskyenayu rātśneënmyam ātnən wäston.
[tɕɔ:.skʲe.na.ju ɾɑ:tɕ.ne.jɨ.jen.mʲam ɑ:t.nən wæ.ston]
market-DEF.ACC.SG go-1.SG.PASS.PRS.CONT=1.SG.GEN food-ACC.SG buy-INF
I'm a going to the market to buy food.

Edit: Updated
by TallaFerroXIV
Fri 20 Oct 2017, 17:31
Forum: Translations
Topic: I see you
Replies: 293
Views: 42780

Re: I see you

:con: Old Laikan

Lōkoto.
see-1.SG.PRS=2.ACC.SG
[ˈlɔ:.ko.to]
I see you.
by TallaFerroXIV
Thu 19 Oct 2017, 21:28
Forum: Translations
Topic: The Fox and the Scorpion
Replies: 33
Views: 6059

Re: The Fox and the Scorpion

:con: Old Laikan Ġrića ọn duna upre dočustäc, hiu präton bemadz haćena. Rećäkim, śəwān lōġọdz. I śəwāśe prečadz, kāli te hāfekūle taru duna tụrčuton zäləi. Śəwāi ādž, "Ēhi. Təti śii, tū ma pōgzi, mar čāučọsiwọrmäm!" Nẹ ġrićai äśe šəmatēhāu, "Təti śii, wīwē čāučọsumerän." Śəwāi tadz meštọtēhāu, gə pụ...
by TallaFerroXIV
Wed 27 Jul 2016, 22:04
Forum: Conlangs
Topic: Collabromlang
Replies: 425
Views: 35347

Re: Collabromlang

38) a b
39) a
by TallaFerroXIV
Wed 27 Jul 2016, 16:48
Forum: Conlangs
Topic: Collabromlang
Replies: 425
Views: 35347

Re: Collabromlang

33) a
34) a
35) a
36) d
37) e
by TallaFerroXIV
Tue 26 Jul 2016, 20:04
Forum: Conlangs
Topic: Collabromlang
Replies: 425
Views: 35347

Re: Collabromlang

28) dē
29) ex
30) none
31) juxtā
32) b!!!
by TallaFerroXIV
Mon 25 Jul 2016, 18:03
Forum: Conlangs
Topic: Conlang Conversation Thread
Replies: 8450
Views: 700673

Re: Conlang Conversation Thread

This language I have been working on have 3 registers: high > low, low > high and colloquial. (for now! there might be more) Here is a greeting in the three forms respectively. wogʷitomʲowonbʲytʲi jaan xʷoodʲi permissive-meet-2.AN-1.IN-DAT 2.AN good-rel That you are allowed to meet me is good. kysaa...
by TallaFerroXIV
Sun 24 Jul 2016, 23:15
Forum: Conlangs
Topic: Collabromlang
Replies: 425
Views: 35347

Re: Collabromlang

23) c
24) b
25) b
26) b
27) a

I'm guessing we'll see about those prepositions later?
by TallaFerroXIV
Sun 24 Jul 2016, 18:12
Forum: Conlangs
Topic: Conlang Conversation Thread
Replies: 8450
Views: 700673

Re: Conlang Conversation Thread

Imralu vu; Ke tu bag avadmā vāśa mā athe ?, ahaṃ vaśa sabadnātmil gatāj athe. cakar mā ; sanskrit ha jaṭila. tam bag avādma una athe. Imralu VOC.PTCL INT(Q).PTCL 2.PL isolate of-state language POSS.PTCL is.COP 1.SG language word-sound-join (compound), PST.PTCL is.COP Cause POSS.PTCL sanskrit NOM.PT...
by TallaFerroXIV
Sun 24 Jul 2016, 10:00
Forum: Conlangs
Topic: Collabromlang
Replies: 425
Views: 35347

Re: Collabromlang

18) d, e, f, g
19) b
21) a
22) a
by TallaFerroXIV
Sat 23 Jul 2016, 12:36
Forum: Conlangs
Topic: Collabromlang
Replies: 425
Views: 35347

Re: Collabromlang

16) b c
17) b
by TallaFerroXIV
Thu 21 Jul 2016, 22:07
Forum: Conlangs
Topic: Collabromlang
Replies: 425
Views: 35347

Re: Collabromlang

12) d)
13) d)
14) c) d) f)
15) b) ~germanic superstratum FTW!