Search found 866 matches

by CMunk
Mon 04 Dec 2017, 16:36
Forum: Conlangs
Topic: Cyrillization game
Replies: 197
Views: 7592

Re: Cyrillization game

/b t t' d k k' g ʔ~h/ <б т тӏ к кӏ ґ ӏ> /ɸ s ɕ x/ <ф с ш х> /t͡s t͡s' t͡ɕ t͡ɕ'/ <ц цӏ ч чӏ> /m mˀ n nˀ ŋ/ <м мӏ н нӏ г> /j jˀ w wˀ/ <й йӏ ў ўӏ> /ɽ/ <р> /l/ <л> /i iː e eː/ <и ии э ээ> /ə a aː/ <ы а аа> /u uː o oː/ <у уу о оо> /seɽə boː naːme nixa mˀuː ɽe t'əɕi/ < Сэры боо наамэ ниха мӏуу рэ тӏыши > ...
by CMunk
Mon 04 Dec 2017, 15:18
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 559
Views: 19375

Re: Reverse Sound Changes Game

[ˈlɛːsã] < [ˈdˡɛːsɛ̃ŋ]
by CMunk
Mon 04 Dec 2017, 14:02
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3545
Views: 154472

Re: Romanization game

/p t k/ <p t c> /s ʃ ʐ ɕ x/ <s x r j h> /t͡s t͡ʃ t͡ɕ/ <z zx zj> /m n ŋ/ <m n g> /j w/ <y v> /l/ <l> /i e/ <i e> /a/ <a> /u o ɑ/ <w u o> Next (Navajo): /p t tˡ ts tʃ k ʔ/ /tʰ tɬʰ tsʰ tʃʰ kʰ (kʷʰ)/ /tʼ tɬʼ tsʼ tʃʼ kʼ/ /ɬ s ʃ x (xʷ) (h) (hʷ)/ /l z ʒ ɣ (ɣʷ)/ /m n/ /(mʼ) (nʼ)/ /j (w)/ /(jʼ) (wʼ)/ /i~ɪ ĩ/...
by CMunk
Fri 01 Dec 2017, 12:28
Forum: Conlangs
Topic: Cyrillization game
Replies: 197
Views: 7592

Re: Cyrillization game

/p b t d tʲ dʲ k g ʔ/ <п б т д ть дь к г ӏ> /s z sʲ zʲ h/ <с з сь зь> /t͡s d͡z t͡sʲ d͡zʲ/ <ц ѕ ць ѕь> /m̥ m n̥ n n̥ʲ nʲ ŋ̊ ŋ/ <хм м хн н хнь нь ҥх ҥ> /j w/ <й в> /r rʲ/ <р рь> /l lʲ/ <л ль> /i e/ <і э> /a/ <а> /u o/ <у о> /ʲi~ji ʲe~je/ <и е> /ʲa~ja/ <я> /ʲu~ju ʲo~jo/ <ю ё> /zʲon̥iʔ d͡zudil/ <зёхніӏ ...
by CMunk
Thu 30 Nov 2017, 13:37
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 4766
Views: 153399

Re: Sound Changes Game

<se‘itse>

[ˈʃeɪzə] > [ˈʃeʝəʑ]
by CMunk
Thu 30 Nov 2017, 13:26
Forum: Conlangs
Topic: Cyrillization game
Replies: 197
Views: 7592

Re: Cyrillization game

/p b t d k g~ŋ/ <п б т д к г> /f θ s x/ <ф ҫ с х> /t͡ʃ/ <т~ч> /m n ɲ/ <м н н~њ> /r/ <р> /l ʎ~ʝ/ <л л~љ> /i e a/ <і э а> /u o/ <у о> /t͡ʃi t͡ʃe t͡ʃa/ <ти те тя> /t͡ʃu t͡ʃo/ <тю тё> /ɲi ɲe ɲa/ <ни не ня> /ɲu ɲo/ <ню нё> /ʎi ʎe ʎa/ <ли ле ля> /ʎu ʎo/ <лю лё> /ts/ <ц> /tue lebanes eskos | ene exile | ia...
by CMunk
Wed 29 Nov 2017, 17:25
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 4766
Views: 153399

Re: Sound Changes Game

<ƕòec>

[hy̯ø̌t] > [ɥ̊ø̀ʊ̯́tˢ]
by CMunk
Wed 29 Nov 2017, 13:48
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3545
Views: 154472

Re: Romanization game

/m~β n~l ɲ~ʎ ŋ~ʟ/ <m~b n~l gn~gl ng~lg> (adjacent to /ã/, nasal) /pʼ p tʼ t cʼ c kʼ k/ <cp p ct t ck k cq q> /f s ç x/ <f s h j> /ɨ a ã/ <e a a~añ> <añ> denotes the nasal vowel in non-nasal environments, while <a> will do when adjacent to nasal consonants [m n ɲ ŋ] <m n gn ng>. /pa pã/ <pa pañ> [βa ...
by CMunk
Wed 29 Nov 2017, 13:08
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 4766
Views: 153399

Re: Sound Changes Game

<shòede>

[ʂʷeːz] > [ɻ̥ʷeːd͡z]
by CMunk
Fri 24 Nov 2017, 13:23
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 559
Views: 19375

Re: Reverse Sound Changes Game

[duˈijtowineg] < [ɟuˈiːcoβiɲeɢ]
by CMunk
Fri 24 Nov 2017, 13:13
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 4766
Views: 153399

Re: Sound Changes Game

<ñıburim> > <guuj>

[guːːɟ] > [gəʊ̯ːd͡ʑ]
by CMunk
Fri 24 Nov 2017, 12:42
Forum: Conlangs
Topic: Animals derived game
Replies: 148
Views: 5152

Re: Animals derived game

moose = king + cow

Next: warthog
by CMunk
Thu 23 Nov 2017, 13:27
Forum: Conlangs
Topic: Padmaran
Replies: 9
Views: 348

Re: Padmaran

Beautiful script! [...] major words (which means verbs, nouns, names and such) have so called "tails", on which there are provided hieroglyphic information about the word to make it more easy to read them. Tails convay information about the quantity of nouns, whether a word is a name (word "god" as ...
by CMunk
Thu 23 Nov 2017, 12:23
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 4766
Views: 153399

Re: Sound Changes Game

<ñıburim>

[ŋebeʀʷĩ] > [ŋɯbuʀʉ̃]
by CMunk
Thu 23 Nov 2017, 11:53
Forum: Everything Else
Topic: Reverse Sound Changes Game
Replies: 559
Views: 19375

Re: Reverse Sound Changes Game

[zdäkitum] < [d͡zəˈqitʷəŋʷ]
by CMunk
Thu 23 Nov 2017, 11:44
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3545
Views: 154472

Re: Romanization game

/b t d k g q/ <b t d k g q> /β s ʃ h/ <v s x h> /b͡β t͡s t͡ʃ q͡χ/ <bv c cx qr> /n/ <n> /j w/ <j w> /r/ <r> /ɬ/ <ll> /t͡ɬ/ <cl> /l/ <l> /i iː a aː/ <i ie a ae> /o oː/ <u ou> For clarity: /qr/ <q:r> /l.l/ <l:l> /t͡sl/ <c:l> Next (Vakh Khanty): /m n nʲ ɳ ŋ/ /p t tʲ k/ /ʈʂ/ /s ɣ/ /l lʲ ɭ/ /r/ /w j/ Full...
by CMunk
Wed 22 Nov 2017, 17:24
Forum: Conlangs
Topic: Animals derived game
Replies: 148
Views: 5152

Re: Animals derived game

Bdelloid rotifer = water + speck-ANIM

Next:
Walrus
by CMunk
Wed 22 Nov 2017, 14:08
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 4766
Views: 153399

Re: Sound Changes Game

<veow>
[føːː] > [ˈfʲoːɦo]
by CMunk
Wed 22 Nov 2017, 13:53
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3545
Views: 154472

Re: Romanization game

/p t k ʔ/ <p t c q> /f s x h/ <ph s ch h> /t͡s~t͡ʃ/ <th> /m n nˤ ŋ/ <m n nv g> /ɻ j~ɥ ɰ~w/ <r y v> /ɬ/ <x> /ɺ/ <l> /y ø/ <u e> /ɯ ɤ ɒ/ <w a o> /ɒʏ̯ ɒɯ̯̽ yœ̯ ɯʌ̯/ <ou ow ue wa> In case of confusion: /ph th kh/ <p·h t·h c·h> /nw/ <n·v> /ɒ.y ɒ.ɯ y.ø ɯ.ɤ/ <oü oẅ uë wä> Next: /m n/ /pʰ tʰ kʰ qʰ/ /p t k q...
by CMunk
Thu 08 Jun 2017, 14:03
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3545
Views: 154472

Re: Romanization game

(Note: There isn't actually any voicing) So a fortis-lenis distinction? Korgian 2.0 /p b pʼ ɓ pʰ bʱ pˁ bˁ/ <p b px bx ph bh pw bw> /t d tʼ ɗ tʰ dʱ tˁ dˁ/ <t d tx dx th dh tw dw> /ʈ ɖ ʈʼ ᶑ ʈʰ ɖʱ ʈˁ ɖˁ/ <ṭ ḍ ṭx ḍx ṭh ḍh ṭw ḍw> /c ɟ cʼ ʄ cʰ ɟʱ cˁ ɟˁ/ <c j cx jx ch jh cw jw> /k g kʼ ɠ kʰ gʱ kˁ gˁ/ <k g...