Romanization game

A forum for all topics related to constructed languages
User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 229
Joined: Wed 09 Mar 2016, 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Romanization game

Post by Vlürch » Wed 21 Feb 2018, 13:27

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f v s z h/ <f v s z h>
/m n ŋ/ <m n ṋ>
/j/ <j>
/l ʟ/ <l ḽ>

/i ɪ e ɛ/ <i ì e è>
/ɨ ɪ̈ a/ <y ỳ a>
/u ʊ o ɔ/ <u ù o ò>

Next:

/m n/
/b t k/
/t͡p k͡p/
/t͡s t͡ʃ/
/q͡χ/
/s/
/ɸ j w χ ʕ/
/ɺ/
/t͡ɬ/

/æ ə i ɔ/
/ɑː iː uː/
/eɪ̯ oʊ̯/

/k͡poʊ̯wuːt͡ʃ beɪ̯ɺə χɑːtəɸk͡pət͡ɬæn t͡ʃæktiːjət͡ɬæk q͡χɔmsoʊ̯ɺə siʕɑːbt͡sə/
[k͡pʰoʊ̯wuːt͡ʃ peɪ̯ɺə χɑːt̪ʰə̥ɸk͡pə̥t͡ɬæ̃n t͡ʃæ̥k̚t̪ʲiːjət͡ɬæ̥k̚ q͡χɔ̃ms̪oʊ̯ɺə s̪ʲiʡ͡ʕɑːp̚t̻͡s̪ʰə]
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10691
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Wed 21 Feb 2018, 16:58

/m n/ <m n>
/b t k/ <b t k>
/t͡p k͡p/ <tb kb>
/t͡s t͡ʃ/ <z c>
/q͡χ/ <q>
/s/ <s>
/ɸ j w χ ʕ/ <p j w h r>
/ɺ/ <l>
/t͡ɬ/ <ł>

/æ ə i ɔ/ <a e i o>
/ɑː iː uː/ <ā ī ō>
/eɪ̯ oʊ̯/ <ey ou>

/k͡poʊ̯wuːt͡ʃ beɪ̯ɺə χɑːtəɸk͡pət͡ɬæn t͡ʃæktiːjət͡ɬæk q͡χɔmsoʊ̯ɺə siʕɑːbt͡sə/ <Kbouwōc beyle hātepkbełan caktījełak qomsoule sirābze.>

Next:

/p b t d k ʔ/
/f s x h/
/m n/
/r/
/l/

/i æ/
/a/
/u/
opipik
runic
runic
Posts: 2758
Joined: Thu 12 Mar 2015, 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » Wed 21 Feb 2018, 21:39

/p b t d k ʔ/ <p b t d k h>
/f s x h/ <f s g x>
/m n/ <m n>
/r/ <r>
/l/ <l>

/i æ/ <i ä>
/a/ <a>
/u/ <u>

Next:

/p pʰ t tʰ ʧ ʧʰ k kʰ ʔ/
/m n ɲ ŋ/
/r/
/ɸ s~ʃ h/
/ʋ l j/

/i ə u e a o/

/a˥ a˧ a˨ a˩/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10691
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Thu 22 Feb 2018, 01:09

/p pʰ t tʰ ʧ ʧʰ k kʰ ʔ/ <b p d t z c g k q>
/m n ɲ ŋ/ <m n ň ṇ>
/r/ <r>
/ɸ s~ʃ h/ <f s h>
/ʋ l j/ <v l j>

/i ə u e a o/ <i y u e a o>

/a˥ a˧ a˨ a˩/ <á a ã à>

Next:

/p b t d k/
/f s h/
/m n ŋ/
/j ɰ w/
/r/
/l/

/i e/
/ɨ a/
/u o/
Hominid
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 59
Joined: Sat 20 May 2017, 22:33

Re: Romanization game

Post by Hominid » Thu 22 Feb 2018, 02:26

/p b t d k/ <p b t d k>
/f s h/ <f s h>
/m n ŋ/ <m n ñ>
/j ɰ w/ <j g w>
/r/ <r>
/l/ <l>

/i e/ <i e>
/ɨ a/ <y a>
/u o/ <u o>

Next:

/m n/
/p t tʰ d k/
/s ɕ ʂ x/
/w l j/

/i u/
/ɚ/
/a/
User avatar
esoanem
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 64
Joined: Tue 05 Sep 2017, 13:03
Location: Cambridge, UK
Contact:

Re: Romanization game

Post by esoanem » Thu 22 Feb 2018, 03:25

/m n/ <m n>
/p t tʰ d k/ <p t th d k>
/s ɕ ʂ x/ <s sh sr ch>
/w l j/ <w l y>

/i u/ <i u>
/ɚ/ <e>
/a/ <a>

next:

/p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ kʷ ɡʷ/
/f v s z ʂ ʐ ç ʝ x ɣ xʷ ɣʷ/
/ʋ ɹ ɻ j ɰ/
/l ɭ ʎ ʟ/

/i e ə ɛ a/
/u ɔ/
My pronouns are they/them/their

:gbr: native | :esp: advanced | :deu: intermediate | :fra: intermediate | :rus: basic | :ell: lapsed | :navi: lapsed | :con: making a bunch
Esmelthien
cuneiform
cuneiform
Posts: 150
Joined: Sat 28 Apr 2012, 23:23

Re: Romanization game

Post by Esmelthien » Sat 24 Feb 2018, 23:24

/p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ kʷ ɡʷ/ p b t d rt rd ty gy c g cu gu
/f v s z ʂ ʐ ç ʝ x ɣ xʷ ɣʷ/ f v s z rs rz sy jy h j hu ju
/ʋ ɹ ɻ j ɰ/ w ð r ÿ y
/l ɭ ʎ ʟ/ l rl yl jl

/i e ə ɛ a/ i ë e ä a
/u ɔ/ o å

/m n ŋ/
/p b t d t͡ʃ d͡ʒ k g/
/f v s z ʃ ʒ χ ɦ/
/ʋ l r ɹ j/

/ɪ i iː ʏ y yː u uː/
/ɛ~ə ɛː eː œː øː ɔ ɔː oː/
/ɑ aː/
/iʊ̯ yʊ̯ uɪ̯/
/ɛɪ̯ eːʊ̯ ʌʏ̯ ɔɪ̯ oːɪ̯/
/ɑɪ̯ ɑʊ̯ aːɪ̯/
/ɛ/ occurs almost exclusively in stressed syllables and /ə/ almost exclusively in unstressed ones.
Most long vowels are pronounced as slightly centralising diphthongs.
/d͡ʒ g ʒ ɹ iː yː uː ɛː œː ɔː/ occur mostly in loanwords but are phonemic nonetheless.
If ə is followed by another vowel, an epenthetic [n] is inserted in between.
Stress is contrastive.

/'χɪstərə 'ɦoːrdə ɪk dɑt mən 'ɑʊdərs ɔp ən kɹuːz 'zɑʊdə χaːn naːr eːn ɔf 'ɑndər vɛr lɑnt. ət ʋɑs ɔp ən 'feːʃə ɛn ɑl mən 'vrində 'ʋaːrə ər'bɛɪ ɛn zə 'deːdə ər heːl ɛrχ 'χiχələχ 'oːvər dʏs ɪk lip ɛχt roːt vɑn 'ʒɛːnə. ɪn 'idər χə'vɑl kɑn ik ɑls zə ʋɛχ zɛɪn 'lɛkər onχə'stoːrt 'geːmə ɛn ʃɪps 'eːtə 'zɔndər dɑt ze χaːn 'zøːrə dɑt ɪk ɔp mən χə'ʋɪχt mut 'lɛtə ɛn 'bʌʏtə mɛt mən 'vrində mut χan 'speːlə. ɪk eːt toχ 'lɛkər ʋɑt ɪk ʋɪl ɛn 'mɛɪdə moːχə oːk χə'ʋoːn 'vidioːgeːms 'speːlə. 'stɛlət͡ʃə 'ɑʊə 'zɛɪkərts./
Last edited by Esmelthien on Sun 25 Feb 2018, 00:02, edited 3 times in total.
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10691
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Sat 24 Feb 2018, 23:53

Next?
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10691
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Mon 26 Feb 2018, 17:19

/m n/ <m n>
/p t tʰ d k/ <p t th d k>
/s ɕ ʂ x/ <s j r g>
/w l j/ <w l y>

/i u/ <i u>
/ɚ/ <ą>
/a/ <a>

/p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ kʷ ɡʷ/ <p b t d ṭ ḍ ǩ ǧ k g kw gw>
/f v s z ʂ ʐ ç ʝ x ɣ xʷ ɣʷ/ <f v s z ṣ ẓ ǩh ǧh kh gh kwh gwh>
/ʋ ɹ ɻ j ɰ/ <v r ṛ j y>
/l ɭ ʎ ʟ/ <l ḷ ľ ł>

/i e ə ɛ a/ <i e ë è a>
/u ɔ/ <u o>

/m n ŋ/ <m n ng>
/p b t d t͡ʃ d͡ʒ k g/ <p b t d tš dž k g>
/f v s z ʃ ʒ χ ɦ/ <f v s z š ž x h>
/ʋ l r ɹ j/ <w l rr r j>

/ɪ i iː ʏ y yː u uː/ <ị i ī ụ y ȳ u ū>
/ɛ~ə ɛː eː œː øː ɔ ɔː oː/ <ẹ e ē ø ø̄ ọ o ō>
/ɑ aː/ <a ā>
/iʊ̯ yʊ̯ uɪ̯/ <iu yu ui>
/ɛɪ̯ eːʊ̯ ʌʏ̯ ɔɪ̯ oːɪ̯/ <ei eu ey oi ōi>
/ɑɪ̯ ɑʊ̯ aːɪ̯/ <ai au āi>

/ˈV/ <V́>

/'χɪstərə 'ɦoːrdə ɪk dɑt mən 'ɑʊ̯dərs ɔp ən kɹuːz 'zɑʊ̯də χaːn naːr eːn ɔf 'ɑndər vɛr lɑnt. ət ʋɑs ɔp ən 'feːʃə ɛn ɑl mən 'vrində 'ʋaːrə ər'bɛɪ̯ ɛn zə 'deːdə ər ɦeːl ɛrχ 'χiχələχ 'oːvər dʏs ɪk lip ɛχt roːt vɑn 'ʒɛːnə. ɪn 'idər χə'vɑl kɑn ik ɑls zə ʋɛχ zɛɪ̯n 'lɛkər onχə'stoːrt 'geːmə ɛn ʃɪps 'eːtə 'zɔndər dɑt ze χaːn 'zøːrə dɑt ɪk ɔp mən χə'ʋɪχt mut 'lɛtə ɛn 'bʌʏ̯tə mɛt mən 'vrində mut χɑn 'speːlə. ɪk eːt toːχ 'lɛkər ʋɑt ɪk ʋɪl ɛn 'mɛɪ̯də 'moːχə oːk χə'ʋoːn 'vidioːgeːms 'speːlə. 'stɛlət͡ʃə 'ɑʊ̯ə 'zɛɪ̯kərts./

<Xị́stẹrrẹ hṓrrdẹ ịk dat mẹn áudẹrrs ọp ẹn krūz záudẹ xān nārr ēn ọf ándẹrr wẹ́rr lant. Ẹt was ọp ẹn fḗšẹ ẹ́n al mẹn vrríndẹ wā́rrẹ ẹrrbéi ẹ́n zẹ dḗdẹ ẹrr hēl ẹ́rrx xíxẹlẹx ṓvẹrr dụs ịk lip ẹ́xt rrōt van žénẹ. Ịn ídẹrr xẹvál kan ik als zẹ wẹ́x zein lẹ́kẹrr onxẹstṓrrt gḗmẹ ẹ́n šịps ḗtẹ zọ́ndẹrr dat ze xān zø̄́rrẹ dat ịk ọp mẹn xẹwị́xt mut lẹ́tẹ ẹ́n béytẹ mẹ́t mẹn vrríndẹ mut xan spḗlẹ. Ịk ēt tōx lẹ́kẹrr wat ịk wịl ẹ́n méidẹ mṓxẹ ōk xẹwṓn vídiōgēms spḗlẹ. Stẹ́lẹtšẹ áuẹ zéikẹrrts.>

Next:

/p t k/
/ɸ s ʃ h/
/t͡ʃ/
/m n ŋ/
/j w/
/ɾ ɽ/
/l/

/i iː e eː/
/a aː/
/u uː o oː/
opipik
runic
runic
Posts: 2758
Joined: Thu 12 Mar 2015, 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » Mon 26 Feb 2018, 18:41

/p t k/ <p t k>
/ɸ s ʃ h/ <ph th s ch>
/t͡ʃ/ <ts>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/j w/ <i u>
/ɾ ɽ/ <r ṛ>
/l/ <l>

/i iː e eː/ <i~ï í e é>
/a aː/ <a á>
/u uː o oː/ <u~ü ú o ó>

/aj ai awa aua pwa pua/ <ai aï aua aüa pua püa>

Next:

/p b t d ʧ ʤ k ɡ/
/m n ŋ/
/r/
/s z ʃ x/
/j ɰ~w/

/i iː y yː ɨ ɨː u uː/
/e eː ø øː ə əː o oː/
/ɛ ɛː œ œː ɔ ɔː/
/æ æː ɑ ɑː/
User avatar
Fluffy8x
cuneiform
cuneiform
Posts: 88
Joined: Mon 28 Apr 2014, 05:38
Contact:

Re: Romanization game

Post by Fluffy8x » Mon 26 Feb 2018, 21:40

/p b t d ʧ ʤ k ɡ/ <p b t d č ž k g>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/r/ <r>
/s z ʃ x/ <s z ž h>
/j ɰ~w/ <j w>

/i iː y yː ɨ ɨː u uː/ <i ii y yy ï ïï u uu>
/e eː ø øː ə əː o oː/ <e ee ø øø ë ëë o oo>
/ɛ ɛː œ œː ɔ ɔː/ <è èè ö öö ò òò>
/æ æː ɑ ɑː/ <ä ää a aa>

/m n ŋ/
/p b t d ʈ ɖ k ɡ/
/f v s z x ɣ ħ h/
/ɬ ɮ ɹ l/

/a äː e ɛː i iː ʌ oː ɯ uː yː/
/j w ɥ/
an siina levian t'isorakateez
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10691
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Tue 27 Feb 2018, 02:14

/p b t d ʧ ʤ k ɡ/ <p b t d c j k g>
/m n ŋ/ <m n ñ>
/r/ <r>
/s z ʃ x/ <s z x h>
/j ɰ~w/ <y w>

/i iː y yː ɨ ɨː u uː/ <i ii ü üü ï ïï u uu>
/e eː ø øː ə əː o oː/ <e ee ö öö ë ëë o oo>
/ɛ ɛː œ œː ɔ ɔː/ <ɛ ɛɛ ɔ̈ ɔ̈ɔ̈ ɔ ɔɔ>
/æ æː ɑ ɑː/ <ä ää a aa>

/m n ŋ/ <m n ñ>
/p b t d ʈ ɖ k ɡ/ <p b t d ṭ ḍ k g>
/f v s z x ɣ ħ h/ <f v s z x q ħ h>
/ɬ ɮ ɹ l/ <ł ľ r l>
/j w ɥ/ <j w y>

/a äː e ɛː i iː ʌ oː ɯ uː yː/ <a ā e ē i ī o ō u ū ø>

Next:

/p t k/
/s ʃ/
/t͡ʃ/
/m n ɲ/
/ɰ/
/ɾ/
/ɬ/
/l/

/i iː e eː/
/a aː/
/u uː o oː/
User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 229
Joined: Wed 09 Mar 2016, 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Romanization game

Post by Vlürch » Tue 27 Feb 2018, 13:12

/p t k/ <p t k>
/s ʃ/ <s x>
/t͡ʃ/ <c>
/m n ɲ/ <m n j>
/ɰ/ <g>
/ɾ/ <r>
/ɬ/ <z>
/l/ <l>

/i iː e eː/ <i î e ê>
/a aː/ <a â>
/u uː o oː/ <u û o ô>

Next:

/m n ŋ/
/b t k q/
/pʰ tʰ kʰ/
/t͡s t͡ɕ d͡ʑ/
/t͡sʰ t͡ɕʰ/
/ɸ ð j χ ʁ h/
/r/
/l/

/ɑ æ e i o ø u y ɯ~ə/
/ɑː æː eː iː oː øː uː yː/
/ɹ̩/
opipik
runic
runic
Posts: 2758
Joined: Thu 12 Mar 2015, 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » Tue 27 Feb 2018, 22:28

/m n ŋ/ <m n g>
/b t k q/ <b t k q>
/pʰ tʰ kʰ/ <p th kh>
/t͡s t͡ɕ d͡ʑ/ <z c j>
/t͡sʰ t͡ɕʰ/ <zh ch>
/ɸ ð j χ ʁ h/ <f d y x v h>
/r/ <r>
/l/ <l>

/ɑ æ e i o ø u y ɯ~ə/ <a æ e i o ø u ū ə>
/ɑː æː eː iː oː øː uː yː/ <aa ææ ee ii oo øø uu ūū>
/ɹ̩/ <r̄>

Next:

/p t̪ t k/
/m n̪ n ŋ/
/ɾ̪ r/
/θ x/
/w l̪ ɹ j/

/i ɨ e o~u ɔ ɑ/ + length and/or nasalization
User avatar
esoanem
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 64
Joined: Tue 05 Sep 2017, 13:03
Location: Cambridge, UK
Contact:

Re: Romanization game

Post by esoanem » Wed 28 Feb 2018, 01:40

/p t̪ t k/ <p th t k>
/m n̪ n ŋ/ <m nh n ng>
/ɾ̪ r/ <rh r>
/θ x/ <xh x>
/w l̪ ɹ j/ <w l d j>

/i ɨ e o~u ɔ ɑ/ <i y e u o a>
/i: ɨ: e: o:~u: ɔ: ɑ:/ <ii yy ee uu oo aa>
/ĩ ɨ̃ ẽ õ~ũ ɔ̃ ɑ̃/ <į y̨ ę ų ǫ ą>
/ĩ: ɨ̃: ẽ: õ:~ũ: ɔ̃: ɑ̃:/ <iį yy̨ eę uų oǫ aą>

next:

this one's pretty much implausible af but, well, have fun

/n̼ n̪ n̻ n̺ ɳ/
/t̼ t̪ t̻ t̺ ʈ/
/θ̼ θ s̻ s̺ ʂ/
/ɬ̼ ɬ̪ ɬ̻ ɬ̺ ɭ͓/
/l̼ l̪ l̻ l̺ ɭ/

/i y ɨ ʉ ɯ u/
/e̞ ø̞ ə ɵ̞ ɤ̞ o̞/
/a ɶ ɐ̞ ɞ̞ ɑ ɒ/
My pronouns are they/them/their

:gbr: native | :esp: advanced | :deu: intermediate | :fra: intermediate | :rus: basic | :ell: lapsed | :navi: lapsed | :con: making a bunch
User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 229
Joined: Wed 09 Mar 2016, 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Romanization game

Post by Vlürch » Wed 28 Feb 2018, 14:59

/n̼ n̪ n̻ n̺ ɳ/ <m ṅ ᵰ n ṇ>
/t̼ t̪ t̻ t̺ ʈ/ <p ṫ ᵵ t ṭ>
/θ̼ θ s̻ s̺ ʂ/ <f ṡ ᵴ s ṣ>
/ɬ̼ ɬ̪ ɬ̻ ɬ̺ ɭ͓/ <x ṙ ᵲ r ṛ>
/l̼ l̪ l̻ l̺ ɭ/ <h ŀ ɫ l ḷ>

/i y ɨ ʉ ɯ u/ <i ü ĩ ũ ï u>
/e̞ ø̞ ə ɵ̞ ɤ̞ o̞/ <e ö ẽ õ ë o>
/a ɶ ɐ̞ ɞ̞ ɑ ɒ/ <ä ÿ ã ỹ a y>

Next:

/m n ɲ ŋ/
/p t k ʔ/
/pʼ tʼ kʼ ʡʼ/
/t͡s t͡ʃ/
/t͡sʼ t͡ʃʼ/
/s z ʃ ʒ/
/sʼ/
/f v j ɣ h/
/ɸ̃ ɥ̃ w̃ h̃/
/r/
/l/
/ɬʼ/

/ɑ́ ɛ́ í ɔ́ ú/
/ɑ̀ ɛ̀ ì ɔ̀ ù/
/ɑ̄ː ɛ̄ː īː ɔ̄ː ūː/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10691
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Wed 28 Feb 2018, 17:04

/m n ŋ/ <m n ŋ>
/b t k q/ <b d g q>
/pʰ tʰ kʰ/ <p t k>
/t͡s t͡ɕ d͡ʑ/ <z ź j>
/t͡sʰ t͡ɕʰ/ <s ś>
/ɸ ð j χ ʁ h/ <f c y x ğ h>
/r/ <r>
/l/ <l>

/ɑ æ e i o ø u y ɯ~ə/ <a ä e i o ö u ü ı>
/ɑː æː eː iː oː øː uː yː/ <aa ää ee ii oo öö uu üü>
/ɹ̩/ <ṛ>

/p t̪ t k/ <p d t k>
/m n̪ n ŋ/ <m nd n ŋ>
/ɾ̪ r/ <rd r>
/θ x/ <s g>
/w l̪ ɹ j/ <w ld l j>

/i ɨ e o~u ɔ ɑ/ <i y e u o a>
/ĩ ɨ̃ ẽ õ~ũ ɔ̃ ɑ̃/ <ĩ ỹ ẽ ũ õ ã>
/iː ɨː eː oː~uː ɔː ɑː/ <ih yh eh uh oh ah>
/ĩː ɨ̃ː ẽː õː~ũː ɔ̃ː ɑ̃ː/ <ĩh ỹh ẽh ũh õh ãh>

/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ>
/p t k ʔ/ <p t k q>
/pʼ tʼ kʼ ʡʼ/ <ṗ ṭ ḳ q̇>
/t͡s t͡ʃ/ <c č>
/t͡sʼ t͡ʃʼ/ <c̣ č̣>
/s z ʃ ʒ/ <s z š ž>
/sʼ/ <ṣ>
/f v j ɣ h/ <f v j g h>
/ɸ̃ ɥ̃ w̃ h̃/ <pm y w qŋ>
/r/ <r>
/l/ <l>
/ɬʼ/ <Ị>

/ɑ́ ɛ́ í ɔ́ ú/ <á é í ó ú>
/ɑ̀ ɛ̀ ì ɔ̀ ù/ <à è ì ò ù>
/ɑ̄ː ɛ̄ː īː ɔ̄ː ūː/ <ā ē ī ō ū>

Next:

/p b t d k g ʔ/
/f s ʃ x/
/t͡ʃ/
/m n ɲ ŋ/
/ʋ j w/
/l/
/ɺ/

/i e/
/a/
/u o/
quixoticxenoglot
cuneiform
cuneiform
Posts: 92
Joined: Sat 29 Nov 2014, 05:51
Location: Milwaukee, USA

Re: Romanization game

Post by quixoticxenoglot » Wed 28 Feb 2018, 19:42

/p b t d k g ʔ/ p b t d c~cu g~gu gh
/f s ʃ x/ f s sci~sc sc~scu
/t͡ʃ/ ci~c
/m n ɲ ŋ/ m n ngi~ng ng~ngu
/ʋ j w/ v i~hi~gi~g u~hu
/l/ l
/ɺ/ r

/i e/ i e
/a/ a
/u o/ u o

/sofejzn̩tok/

/m n ŋ/
/p t tʃ k/
/b d/
/f s ʃ x/
/w z ɾ j/

/i e u o a/
/ej ow aj aw/
/m̩ n̩ ŋ̩/

/et ɾi sabasta n̩ et defajmi fo kakuŋazobap/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10691
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Wed 28 Feb 2018, 20:02

/m n ŋ/ <m n g>
/p t tʃ k/ <p t c k>
/b d/ <b d>
/f s ʃ x/ <f s š h>
/w z ɾ j/ <w z r j>

/i e u o a/ <i e u o a>
/ej ow aj aw/ <é ó í ú>
/m̩ n̩ ŋ̩/ <m n g>

/sofejzn̩tok/ <Sofézntok>

/et ɾi sabasta n̩ et defajmi fo kakuŋazobap/ <Et ri sabasta n et defími fo kakugazobap.>

Next:

/p b t d k g ʔ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/m n ɲ ŋ/
/r rʲ ʀ ʀʲ/
/ɬ ʎ̝̊/
/l ʎ/

/i y ɯ u/
/e ø ɤ o/
/ɛ œ ʌ ɔ/
/a ɶ ɑ ɒ/
Esmelthien
cuneiform
cuneiform
Posts: 150
Joined: Sat 28 Apr 2012, 23:23

Re: Romanization game

Post by Esmelthien » Mon 05 Mar 2018, 23:29

/p b t d k g ʔ/ p b t d c g q
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/ f v ŧ đ s z s’ z’ x ǥ h
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ c ʒ c’ ʒ’
/m n ɲ ŋ/ m n n’ ŋ
/r rʲ ʀ ʀʲ/ r r’ ř ř’
/ɬ ʎ̝̊/ ł ł’
/l ʎ/ l l’

/i y ɯ u/ i ü ı u
/e ø ɤ o/ ëi öü eı ou
/ɛ œ ʌ ɔ/ ë ö e o
/a ɶ ɑ ɒ/ ä öä a oa
Next:

/m n ŋ ɴ/
/mː nː ŋː ɴː/
/p t t͡ɬ k q/
/pː t͡ɕː t͡ɬː kː qː/
/pʼ tʼ t͡ɬʼ kʼ qʼ/
/ʋ ɺ ɕ ɣ ʁ/
/fː ɬː ɕː χː/
/j/
/ɕː/ patterns both as geminated /ɕ/ and geminated /ɣ/.
/t/ becomes [t͡ɕ] before /i/.
/ʋ l ɣ ʁ/ become [f ɬ ɕ χ] when clustered with non-nasals.

/i ɨ u/
/iː ɨː uː/
/a aː/
/i ɨ u a/ and their lengthened counterparts become short and long [ɛ ɜ ɔ ɑ] before uvulars and ejectives.

[qipɨːktat tɔkʼip ɔqːɛχt͡ɬap ɛqːɛɴa ɑqːaɕaːk. Upt͡ɬa ʋit͡ɕɛχɬa t͡ɬipːɔqɨt͡ɬiː, t͡ɬuɔqːuː qʼɑχt͡ɬuŋːup ɨtaiɺuɬːɔqːat͡ɬ. qɔqːɑpʼuɬku tupt͡ɬɜtʼa t͡ɬɨːɺinːi qit͡ɕːaq t͡ɬʼiɺi piŋiɬ:ɔq t͡ɬʼɑʁmaːk. ɨɬːɨɣak qʼɔχɕɑʁa iɬːinːɜʁuːk]
Post Reply