Romanization game

A forum for all topics related to constructed languages
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10355
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Thu 17 Aug 2017, 04:33

/p b t d k q ʔ/ <p b t d k g q>
/m n ŋ/ <m n ñ>
/f s ç h/ <f s x h>
/w l ɾ j/ <w l r j>

/i ɪˤ e ɛ/ <i ì e ɛ>
/a/ <a>
/u ʊˤ o ɔ/ <u ù o ɔ>

/m̥ m n̥ n ŋ/ <hm m hn n ŋ>
/mpʰ mb ntʰ nd ŋkʰ ŋg/ <mp mb nt nd ŋk ŋg>
/pʰ p b tʰ t d kʰ k kʷ g gʷ ʔ/ <ph p b th t d kh k kw g gw q>
/ɸ β s z h hʲ/ <f v s z h hj>
/ɾ ʎ ʟ w/ <r lj l w>

/i iː ɨ ɨː u uː ũ/ <i í y ý u ú ũ>
/e eː o oː õ/ <e é o ó õ>
/ɛ ɛː ɔ ɔː ɔ̃/ <ɛ ɛ́ ơ ớ ỡ>
/a aː ã/ <a á ã>

/m n ŋ/ <m n ŋ>
/p pʰ pʷ t tʰ k kʰ kʷ/ <b p bw d t g k gw>
/s sʰ ʃ h/ <z s x h>

/i u/ <i u>
/ɛ o/ <e o>
/æ ɐ/ <ae a>

/ɛj oj/ <ey oy>
/ɐj/ <ay>

/ɐ˧ ɐ˩˥ ɐ˩˨ ɐ˥˩ ɐ˥˦/ <a á ǎ à â>

/p b ᵐb t d ⁿd ʧ ʤ ⁿʤ k ɡ ᵑɡ kp ɡb ᵑᵐɡb ʔ/ <p b mb t d nd ť ď ňď k g ng kp gb ngb q>
/m n ɲ/ <m n ň>
/f v ᶬv s z ⁿz ʃ ʒ h/ <f v mv s z nz š ž h>
/ⱱ ɾ/ <ṿ r>
/w l j/ <w l j>

/i ɨ u e ə o a ɔ/ <i y u e ə o a ɔ>

/á ā à â ǎ/ <á a à â ǎ>

/àlɔ̀ má ᵑᵐɡbàᵑɡà də̀ àbá ə̀sə́ də̀ ə̀jīlàᵑɡú || jē zā jàbùɾù nə̀ ɡùtə̀ || ə̀ⁿʤē ʔíà fó | ə́ ná | ə́ ló || ə́ də́ ə̀ᵑᵐɡbɨ̀ɾɨ̀ də́ nə̄ || mə̄ ɡú lə́ ə̄ɡō ʃéjē bə̀ɾə̀ sə̀ || ə̀bə̀ | ɡù wǎmə̄ || ʔǎ wù sə̀ nə̄ || bə̀ᵑɡá nə̀ sə́mə̀ ɡú | ə́ zá āᵑɡā | ə́ sə́ lə́ nə̀ ᵐbə́dé | sə̀ ɡú | ə̀ vó ᵐbə́dé sə́mə̀ | ə́ zá ə̀ nə́ jē | ə́ zá ə̀ nə́ bə̀ᵑɡá nə̀ sə́mə̀ fɨ̄ sə̀ || bə̀ zá kɨ̄ndɨ̄ tɨ̄ bə̀ɾə̀ jōkɔ̀ || ə̀ nə̄ sə́ ⁿdə́ mə̄ ᵑɡɔ́lɔ̀ ké/

<Àlɔ̀ má ngbàngà də̀ àbá ə̀sə́ də̀ ə̀jilàngú. Je za jàbùrù nə̀ gùtə̀. Ə̀ňďe qíà fó, ə́ ná, ə́ ló. Ə́ də́ ə̀ngbỳrỳ də̀ nə. Mə gú lə́ əgo šéje bə̀rə̀ sə̀. Ə̀bə̀, gù wǎmə. Qǎ wù sə̀ nə, bə̀ngá nə̀ sə́mə̀ gú, ə́ zá anga, ə́ sə́ lə́ nə̀ mbə́dé, sə̀ gú, ə̀ vó mbə́dé sə́mə̀, ə́ zá ə̀ nə́ je, ə́ zá ə̀ nə́ bə̀ngá nə̀ sə́mə̀ fy sə̀, bə̀ zá kyn·dy ty bə̀rə̀ jokɔ̀. Ə̀ nə sə́ ndə́ mə ngɔ́lɔ̀ ké.>

Next:

/p pː b t tː d k kː g q qː ɢ/
/θ θː ð s sː z x xː ɣ/
/t͡θ t͡θː d͡ð t͡s t͡sː d͡z k͡x k͡xː g͡ɣ/
/m n/
/j w/

/i iː y yː æ æː/
/a aː/
/o oː ɒ ɒː/
User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 4399
Joined: Thu 20 Nov 2014, 02:27

Re: Romanization game

Post by qwed117 » Thu 17 Aug 2017, 04:53

/p pː b t tː d k kː g q qː ɢ/ <p pp b t tt d k kk g q qq qg
/θ θː ð s sː z x xː ɣ/ 3 þ đ s ß z x c ğ
/t͡θ t͡θː d͡ð t͡s t͡sː d͡z k͡x k͡xː g͡ɣ/ t3 tþ dđ ts tß dz kx kc gğ
/m n/ m n
/j w/ j w

/i iː y yː æ æː/ i í u ú e é
/a aː/ a á
/o oː ɒ ɒː/ o ó ö ő

Next:
/pʰ pː b bː tʰ t tː d dː cʰ c ɟ kʰ k kː g gː/
/ɸʰ s ɬ ɕ χ ɣ/
/w ɾ l j h/

/a ɑ ɛ ɔ e o ɪ ʊ i u œ ø y/
/a˥˩ a˩˥ a˧˥˦ a˧˩˨ a˧/ + /a aː ã ãː/
/aɪ̯ ɛɪ̯ ɪ̯i o̯ɛ e̯a øɪ̯ œy̯ oy̯ aʊ̯ oɪ̯/
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.
xroox
sinic
sinic
Posts: 261
Joined: Thu 30 Oct 2014, 18:24

Re: Romanization game

Post by xroox » Wed 23 Aug 2017, 02:08

/pʰ pː b bː tʰ t tː d dː cʰ c ɟ kʰ k kː g gː/ <p pp b bb th t tt d dd c ch j k kk g gg>
/ɸʰ s ɬ ɕ χ ɣ/ <f s lh x kh gh>
/w ɾ l j h/ <w r l y ħ>

/a ɑ ɛ ɔ e o ɪ ʊ i u œ ø y/ <a ao e o ee oo i u ii uu eu eeu iu>
/a˥˩ a˩˥ a˧˥˦ a˧˩˨ a˧/ + /a aː ã ãː/ <ạ ą á à a> <a a· an a·n>
/aɪ̯ ɛɪ̯ ɪ̯i o̯ɛ e̯a øɪ̯ œy̯ oy̯ aʊ̯ oɪ̯/ <ai ei eei oe ea eü oü au oi>

Next:
m n ɲ
t t͡s t͡ʃ t͡ɬ c k q ʔ
b d d͡z d͡ʒ d͡ɮ ɟ ɡ
s ʃ ɬ ç x χ
w l j
<i y u e o ɛ ɔ æ ɑ>
<ḭ y̰ ṵ ḛ o̰ a̰>
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10355
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Wed 23 Aug 2017, 03:49

/m n ɲ/ <m n ň>
/t t͡s t͡ʃ t͡ɬ c k q ʔ/ <t c č tł ť k ġ q>
/b d d͡z d͡ʒ d͡ɮ ɟ ɡ/ <b d z ž dl ď g>
/s ʃ ɬ ç x χ/ <s š ł h x ẋ>
/w l j/ <w l j>

/i y u e o ɛ ɔ æ ɑ/ <i y u e o æ å a â>
/ḭ y̰ ṵ ḛ o̰ a̰/ <ir yr ur er or ar>

Next:

/p t k q/
/θ s x χ/
/t͡ʃ/
/n/
/j w/

/i ɪ e ɛ/
/ɐ a/
/u ʊ o ɔ/
Incomprehensible
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 27
Joined: Tue 11 Jul 2017, 00:48

Re: Romanization game

Post by Incomprehensible » Sun 27 Aug 2017, 16:15

/p t k q/ <p t k q>
/θ s x χ/ <z s h j>
/t͡ʃ/ <c>
/n/ <n>
/j w/ <y w>

/i ɪ e ɛ/ <i ĭ e ĕ>
/ɐ a/ <a ă>
/u ʊ o ɔ/ <u ŭ o ŏ>

Next:
/m m̥ n n̥ ɴ ɴ̥/
/p pʰ t tʰ ʈ ʈʰ k kʰ q qʰ/
/f θ s ʂ ɕ x ħ/
/ɻ ɻ̥/
/ɬ/
/w/

/i y ɯ ʊ/
/e ə o̞/
/æ ɐ ɒ/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10355
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Sun 27 Aug 2017, 16:32

/m m̥ n n̥ ɴ ɴ̥/ <m mh n nh ŋ ŋh>
/p pʰ t tʰ ʈ ʈʰ k kʰ q qʰ/ <p ph t th ṭ ṭh k kh q qh>
/f θ s ʂ ɕ x ħ/ <f z s ṣ c x ħ>
/ɻ ɻ̥/ <r rh>
/ɬ/ <l>
/w/ <w>

/i y ɯ ʊ/ <i y ı u>
/e ə o̞/ <e ǝ o>
/æ ɐ ɒ/ <æ a å>

Next:

/b t d k g q/
/v s ʃ h/
/b͡v t͡s t͡ʃ q͡χ/
/n/
/j w/
/r/
/ɬ/
/t͡ɬ/
/l/

/ɨ ɜ a/
Incomprehensible
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 27
Joined: Tue 11 Jul 2017, 00:48

Re: Romanization game

Post by Incomprehensible » Sun 27 Aug 2017, 19:23

/b t d k g q/ <b t d k g q>
/v s ʃ h/ <v z s h>
/b͡v t͡s t͡ʃ q͡χ/ <bv tz ts qh>
/n/ <n>
/j w/ <y w>
/r/ <r>
/ɬ/ <hl>
/t͡ɬ/ <tl>
/l/ <l>

/ɨ ɜ a/ <i e a>

Next:
/p t g k/
/f θ v~ð s ʂ ɻ~ʐ h/
/w ɰ~ʁ ʎ/
/ʙ/
/ʘ ǃ ǁ/

/i ɪ y u/
/e ɘ o/
/ɜ ʌ/
/a ɑ/

Tones: ˥ ˧ ˩
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10355
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Wed 06 Sep 2017, 22:26

/p t k g/ <p t k g>
/f θ v~ð s ʂ ɻ~ʐ h/ <f c d s j z h>
/w ɰ~ʁ ʎ/ <w r l>
/ʙ/ <v>
/ʘ ǃ ǁ/ <b q x>

/i˥ ɪ˥ y˥ u˥/ <í ý ǿ ú>
/e˥ ɘ˥ o˥/ <é ə́ ó>
/ɜ˥ ʌ˥/ <ɛ́ ɔ́>
/a˥ ɑ˥/ <ǽ á>

/i˧ ɪ˧ y˧ u˧/ <i y ø u>
/e˧ ɘ˧ o˧/ <e ə o>
/ɜ˧ ʌ˧/ <ɛ ɔ>
/a˧ ɑ˧/ <æ a>

/i˩ ɪ˩ y˩ u˩/ <ì ỳ ø̀ ù>
/e˩ ɘ˩ o˩/ <è ə̀ ò>
/ɜ˩ ʌ˩/ <ɛ̀ ɔ̀>
/a˩ ɑ˩/ <æ̀ à>

Next:

/p t k kʷ/
/s/
/m n ŋ ŋʷ/
/j w/
/l/

/i ɛ/
/u ɔ ɑ/
Osia
cuneiform
cuneiform
Posts: 75
Joined: Thu 15 Sep 2016, 00:16
Location: The Observable Universe

Re: Romanization game

Post by Osia » Thu 07 Sep 2017, 20:46

This one will be easy.

/p t k kʷ/ <p t k q>
/s/ <s>
/m n ŋ ŋʷ/ <m n g gw>
/j w/ <j w>
/l/ <l>

/i ɛ/ <i e>
/u ɔ ɑ/ <u o a>

Next:

/p t ts tʃ tɬ k/
/pʰ tʰ tsʰ tʃʰ tɬʰ kʰ/
/p' t' ts' tʃ' tɬ' k'/
/ⁿb ⁿd ⁿdz ⁿdʒ ⁿdɮ~ⁿl ⁿg/
/b d dz dʒ dɮ~l g/
/ɓ ɗ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ ɬ x ɣ/
/ⁿv ⁿz/
/m n ŋ/
/w r j/

/i ɪ y ʏ e ɛ ø œ æ ɑ ɔ o ʊ u/
/˥ ˧ ˩/
English: :mrgreen:
Spanish: [:'(]
Want to Learn: All other languages [:P]

Tasaqi
Modern Lyran
Spoiler:
ʰ ʷ č λ š ł x̌ ʕ ą į ų ́
opipik
runic
runic
Posts: 2752
Joined: Thu 12 Mar 2015, 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » Thu 14 Sep 2017, 21:02

/p t ts tʃ tɬ k/ <p t c ch tl k>
/pʰ tʰ tsʰ tʃʰ tɬʰ kʰ/ <p' t' c' ch' tl' k'>
/p' t' ts' tʃ' tɬ' k'/ <pp tt cc cch ttl kk>
/ⁿb ⁿd ⁿdz ⁿdʒ ⁿdɮ~ⁿl ⁿg/ <mb nd nz nj nl nk>
/b d dz dʒ dɮ~l g/ <b d dz j l g>
/ɓ ɗ/ <ḅ ḍ>
/f v θ ð s z ʃ ʒ ɬ x ɣ/ <f v th dh s z sh zh lh x gh>
/ⁿv ⁿz/ <mv nh>
/m n ŋ/ <m n ng>
/w r j/ <w r y>

/i ɪ y ʏ e ɛ ø œ æ ɑ ɔ o ʊ u/ <ii i ùù ù ee e òò ò à a o oo u uu>
/˥ ˧ ˩/ <á a ạ>
/œ˥ œ˧ œ˩/ <ô ò ọ̀>

Next (Kuy) :

/p pʰ b t tʰ d ʧ ʧʰ ʤ k kʰ ʔ/
/m n ɲ ŋ/
/r/
/f s h/
/w l j/

/i ɨ u ɛ ʌ o ɔ a ɒ/
/iː ɨː uː eː ɛː əː ʌː oː ɔː aː ɒː/
/i̤ ɨ̤ ṳ ɛ̤ ʌ̤ o̤ a̤ ɒ̤/
/i̤ː ɨ̤ː ṳː e̤ː ɛ̤ː ə̤ː ʌ̤ː o̤ː ɔ̤ː a̤ː ɒ̤ː/
/ia i̤a̤ ua ṳa̤/

/kʌːt ɲʨɒːʔ mṳːj na̤ːw buaj ʨaː ʔakaː kuː paː li̤a̤ʨ-sɛː || mṳːj taŋaj na̤ːw bɨːn ʨaː ʔakaː pɨ̤ːt pɨ̤ːt || na̤ːw bɨːn hɒːʔ ŋhaːŋ ʔakaː || ka̤j puʔ diŋ ʨiŋ wṳa̤ naʔ ni̤a̤ || ʨiŋ ʨaː nɒː tʌ̤ːn kɔː puʔ bɨːn pʰrɔː ŋhaːŋ ʔakaː ki̤a̤m kuː lɨ̤ŋ plɒ̤ŋ kɒːʔ || mṳːj taŋaj na̤ːw siː pə̤ːʔ ʨɛːm hɒːtdiaw buaj ʨaː klɒː kuː || na̤ːw ʨiŋ ʨiː buaj ʨɛːm hɒːtdiaw ʔɒːn ʔɛː ŋhaːŋ ʔakaː lɒ̤h luː plɒ̤ŋ kɒːʔ na̤ːw || naː̤w waː̤w paːj na̤ːw ʨiŋ ʨaːŋ || ʨɛːm hɒːtdiaw siː pə̤ːʔ naʔ ka̤j kɔː ʥɔʔʥial || na̤ːw ʨiŋ ʔɛː kabaːh ɲa̤t səː plɒ̤ŋ kɒːʔ kʰɒŋ ɲʨɒːʔ ka̤j || nɛ̤ː na̤ːw ʨiŋ ŋkɛːm ʔɛː ŋhaːŋ ʔakaː lɒ̤h luː plɒ̤ŋ kɒːʔ ɲʨɒːʔ ||/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10355
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Fri 15 Sep 2017, 00:35

/p t ts tʃ tɬ k/ <p t c č ć k>
/pʰ tʰ tsʰ tʃʰ tɬʰ kʰ/ <ph th ch čh ćh kh>
/p' t' ts' tʃ' tɬ' k'/ <p' t' c' č' ć' k'>
/ⁿb ⁿd ⁿdz ⁿdʒ ⁿdɮ~ⁿl ⁿg/ <mb nd ndz ndž ndź ŋg>
/b d dz dʒ dɮ~l g/ <b d dz dž dź g>
/ɓ ɗ/ <ḅ ḍ>
/f v θ ð s z ʃ ʒ ɬ x ɣ/ <f v þ ð s z š ž ś x ğ>
/ⁿv ⁿz/ <mv nz>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/w r j/ <w r j>

/i˥ ɪ˥ y˥ ʏ˥ e˥ ɛ˥ ø˥ œ˥ æ˥ ɑ˥ ɔ˥ o˥ ʊ˥ u˥/ <íí í ý ýý éí é ǿý ǿ á áá ó óú ú úú>

/i˧ ɪ˧ y˧ ʏ˧ e˧ ɛ˧ ø˧ œ˧ æ˧ ɑ˧ ɔ˧ o˧ ʊ˧ u˧/ <ii i yy y ei e øy ø a aa o ou u uu>

/i˩ ɪ˩ y˩ ʏ˩ e˩ ɛ˩ ø˩ œ˩ æ˩ ɑ˩ ɔ˩ o˩ ʊ˩ u˩/ <ìì ì ỳỳ ỳ èì è ø̀ỳ ø̀ à àà ò òù ù ùù>

/p pʰ b t tʰ d ʨ ʨʰ ʥ k kʰ ʔ/ <p ph b t th d c ch j k kh q>
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ g>
/r/ <r>
/f s h/ <f s h>
/w l j/ <w l j>

/i ɨ u ɛ ʌ o ɔ a ɒ/ <i y u e ö ô o a å>
/iː ɨː uː eː ɛː əː ʌː oː ɔː aː ɒː/ <ii yy uu êê ee ëë öö ôô oo aa åå>
/i̤ ɨ̤ ṳ ɛ̤ ʌ̤ o̤ a̤ ɒ̤/ <iħ yħ uħ eħ öħ ôħ aħ åħ>
/i̤ː ɨ̤ː ṳː e̤ː ɛ̤ː ə̤ː ʌ̤ː o̤ː ɔ̤ː a̤ː ɒ̤ː/ <iiħ yyħ uuħ êêħ eeħ ëëħ ööħ ôôħ ooħ aaħ ååħ>
/ia i̤a̤ ua ṳa̤/ <ia iaħ ua uaħ>

/kʌːt ɲʨɒːʔ mṳːj na̤ːw buaj ʨaː ʔakaː kuː paː li̤a̤ʨ-sɛː || mṳːj taŋaj na̤ːw bɨːn ʨaː ʔakaː pɨ̤ːt pɨ̤ːt || na̤ːw bɨːn hɒːʔ ŋhaːŋ ʔakaː || ka̤j puʔ diŋ ʨiŋ wṳa̤ naʔ ni̤a̤ || ʨiŋ ʨaː nɒː tʌ̤ːn kɔː puʔ bɨːn pʰrɔː ŋhaːŋ ʔakaː ki̤a̤m kuː lɨ̤ŋ plɒ̤ŋ kɒːʔ || mṳːj taŋaj na̤ːw siː pə̤ːʔ ʨɛːm hɒːtdiaw buaj ʨaː klɒː kuː || na̤ːw ʨiŋ ʨiː buaj ʨɛːm hɒːtdiaw ʔɒːn ʔɛː ŋhaːŋ ʔakaː lɒ̤h luː plɒ̤ŋ kɒːʔ na̤ːw || naː̤w waː̤w paːj na̤ːw ʨiŋ ʨaːŋ || ʨɛːm hɒːtdiaw siː pə̤ːʔ naʔ ka̤j kɔː ʥɔʔʥial || na̤ːw ʨiŋ ʔɛː kabaːh ɲa̤t səː plɒ̤ŋ kɒːʔ kʰɒŋ ɲʨɒːʔ ka̤j || nɛ̤ː na̤ːw ʨiŋ ŋkɛːm ʔɛː ŋhaːŋ ʔakaː lɒ̤h luː plɒ̤ŋ kɒːʔ ɲʨɒːʔ ||/

<Kööt ñcååq muuħj naaħw buaj caa qakaa kuu paa liaħc-see. Muuħj tagaj naaħw byyn caa qakaa pyyħt pyyħt. Naaħw byyn hååq ghaag qakaa. Kaħj puq dig cig wuaħ naq niaħ. Cig caa nåå tööħn koo puq byyn phroo ghaag qakaa kiaħm kuu lyħg plåħg kååq. Muuħj tagaj naaħw sii pëëħq ceem hååtdiaw buaj caa klåå kuu. Naaħw cig cii buaj ceem hååtdiaw qåån qee ghaag qakaa låħh luu plåħg kååq naaħw. Naaħw waaħw paaj naaħw cig caag. Ceem hååtdiaw sii pëëħq naq kaħj koo joqjial. Naaħw cig qee kabaah ñaħt sëë plåħg kååq khåg ñcååq kaħj. Neeħ naaħw cig gkeem qee ghaag qakaa låħh luu plåħg kååq ñcååq.>

Next:

/p b p̪ b̪ t d ʈ ɖ c ɟ k g/
/ɸ β f v s z ʂ ʐ ç ʝ x ɣ/
/m ɱ n ɳ ɲ ŋ/
/r/
/l/

/i iː y yː e eː/
/a aː/
/ɯ ɯː u uː o oː/

/faʐuːc ɸoyb̪vɯip çuːɲod ʝuːep̪ βob ob lo çysoːçuːva nuɱɯːgŋaː feːŋa/
opipik
runic
runic
Posts: 2752
Joined: Thu 12 Mar 2015, 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » Fri 15 Sep 2017, 07:41

/p b p̪ b̪ t d ʈ ɖ c ɟ k g/ <p b py by t d tr dr c j k g>
/ɸ β f v s z ʂ ʐ ç ʝ x ɣ/ <f v fy vy s z sr zr c̄ j̄ k̄ ḡ>
/m ɱ n ɳ ɲ ŋ/ <m my n nr ñ ŋ>
/r/ <r>
/l/ <l>

/i iː y yː e eː/ <i ii ʉ ʉʉ e ee>
/a aː/ <a aa>
/ɯ ɯː u uː o oː/ <ɨ ɨɨ u uu o oo>

/faʐuːc ɸoyb̪vɯip çuːɲod ʝuːep̪ βob ob lo çysoːçuːva nuɱɯːgŋaː feːŋa/
<Fyazruuc foʉbvyɨip c̄uuñod j̄uuepy vob ob lo c̄ʉsooc̄uuvya numyɨɨgŋaa feeŋa>

Next:

/p mb t nd k ŋg m n ŋ r s x l/

/i u ɔ a/
/ai̯ au̯ i̯a ɔ̯a u̯a i̯ɔ u̯ɔ ɔ̯i ɔ̯u ɔi̯ ɔu̯ i̯u u̯i iu̯ ui̯/
Ashtăr Balynestjăr
sinic
sinic
Posts: 202
Joined: Wed 18 Jan 2017, 07:17

Re: Romanization game

Post by Ashtăr Balynestjăr » Fri 15 Sep 2017, 09:21

/p mb t nd k ŋg m n ŋ r s x l/ p m t d k g m n ñ r s h l

/i u ɔ a/ i u o a
/ai̯ au̯ i̯a ɔ̯a u̯a i̯ɔ u̯ɔ ɔ̯i ɔ̯u ɔi̯ ɔu̯ i̯u u̯i iu̯ ui̯/ ai au ia oa ua io uo oí oú oi ou iú uí iu ui


Next

/m p b n t d s r ŋ k g h/

/i ɯ u ɪ ʊ̜ ʊ e ɤ o ɛ ʌ ɔ a/

uktɤh rug tɔkŋis dɛtas ta kɤtnamdʊ̜ rɤdbi
[ˈaʃt̪əɹ ˈbalɨˌnɛsʲtʲəɹ]
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10355
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Fri 15 Sep 2017, 16:43

/p mb t nd k ŋg/ <p b t d k g>
/s x/ <s h>
/m n ŋ/ <m n ń>
/r/ <r>
/l/ <l>

/i a/ <i a>
/u ɔ/ <u o>

/i̯a iu̯ i̯u i̯ɔ ai̯ au̯/ <ja iw ju jo aj aw>
/ui̯ u̯i u̯a u̯ɔ ɔi̯ ɔ̯i ɔ̯a ɔu̯ ɔ̯u/ <uj wi wa wo oj oi oa ow ou>

/p b t d k g/ <p b t d c g>
/s h/ <s h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/r/ <r>

/i ɪ e ɛ a/ <i ì e è a>
/ɯ u ʊ̜ ʊ ɤ o ʌ ɔ/ <ư u ừ ù ơ o ờ ò>

/uktɤh rug tɔkŋis dɛtas ta kɤtnamdʊ̜ rɤdbi/ <Uctơh rug tòcngis dètas ta cơtnamdừ rơdbi.>

Next:

/b t d k g ʔ/
/θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/n/
/ʙ r rʲ/
/ɮ/

/i e ɶ/
/u o ɑ/
Incomprehensible
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 27
Joined: Tue 11 Jul 2017, 00:48

Re: Romanization game

Post by Incomprehensible » Fri 15 Sep 2017, 23:01

/b t d k g ʔ/ <p t d k g q>
/θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/ <þ ð s z x j kh gh h>
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <ts dz tx dj>
/n/ <n>
/ʙ r rʲ/ <b r ri>
/ɮ/ <l>

/i e ɶ/ <i e ŏ>
/u o ɑ/ <u o a>

Next:
/m mʱ n nʱ ŋ ŋʱ/
/b p d t g k ɢ q ʔ/
/f s ɕ/
/tɕ tɕʰ/
/ɣ x/

/i ɛ ə/
/u o ɑ/

/i̤ ɛ̤ ə̤/
/ṳ o̤ ɑ̤/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10355
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Fri 15 Sep 2017, 23:32

/m mʱ n nʱ ŋ ŋʱ/ <m mh n nh ŋ ŋh>
/p b t d k g q ɢ ʔ/ <p b t d k g ḳ ġ q>
/f s ɕ x ɣ/ <f s š x r>
/tɕ tɕʰ/ <c ch>

/i ɛ ə/ <i e ë>
/u o ɑ/ <u o a>

/i̤ ɛ̤ ə̤/ <ih eh ëh>
/ṳ o̤ ɑ̤/ <uh oh ah>

Next:

/p t k/
/s ʃ ħ ʕ/
/m̥ m n̥ n ɲ̊ ɲ/
/r̥ r/
/ɬ ɮ/

/e ɛ æ a/
/ɨ ʉ/
/o ɔ/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Romanization game

Post by RobElks » Sat 16 Sep 2017, 20:41

/p t k/ p, t, k
/s ʃ ħ ʕ/ s, z, x, j
/m̥ m n̥ n ɲ̊ ɲ/ mh, m, nh, n, q, qh
/r̥ r/ rh, r
/ɬ ɮ/ lh, l

/e ɛ æ a/ y, e, ä, a
/ɨ ʉ/ i, u
/o ɔ/ o, ö

Next:

/m n/
/p b t d k g/
/f v ɕ ʑ t͡s t͡ɕ d͡ʑ ç/
/l ɬ j/
/r ɾ/
/ʲ/ (can be applied to any consonant)

/ɑ i ɔ ʊ/ (and /a/, final-syllable allophone of /ɑ/)
Sample: /rʊf ʊnt͡sikan vɑɕat/
Incomprehensible
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 27
Joined: Tue 11 Jul 2017, 00:48

Re: Romanization game

Post by Incomprehensible » Sat 16 Sep 2017, 21:24

/m n/ <m n>
/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f v ɕ ʑ t͡s t͡ɕ d͡ʑ ç/ <f v s z c q j h>
/l ɬ j/ <l ł y>
/r ɾ/ <ṙ r>
/ʲ/ <i>

/a ɑ i ɔ ʊ/ <ä a e o u>

/rʊf ʊnt͡sikan vɑɕat/ <rruf uncikän vasät>

Next:
/p pʰ t tʰ k kʰ ʔ/
/m n ɲ ŋ ɴ/
/f fʰ s sʰ ʃ ʃʰ x xʰ/
/j ȷ̊ w ʍ/

/i ɯ/
/ɘ o/
/ɛ ʌ/
/æ ä/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10355
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Sat 16 Sep 2017, 22:55

RobElks wrote:(and /a/, final-syllable allophone of /ɑ/)
Sample: /rʊf ʊnt͡sikan vɑɕat/
You might not care, but it looks like you've marked an allophone in a phonemic transcription.

/m mʲ n nʲ/ <m me~em n ne~en>
/p pʲ b bʲ t tʲ d dʲ k kʲ g gʲ/ <p pe~ep b be~eb t te~et d de~ed k ke~ek g ge~eg>
/f fʲ v vʲ ɕ ɕʲ ʑ ʑʲ t͡s t͡sʲ t͡ɕ t͡ɕʲ d͡ʑ d͡ʑʲ ç çʲ/ <f fe~ef v ve~ev s se~es z ze~ez ċ ċe~eċ c ce~ec j je~ej h he~eh>
/l lʲ ɬ ɬʲ j jʲ/ <l le~el ł łe~eł y ye~ey>
/r rʲ ɾ ɾʲ/ <r re~er ṛ ṛe~eṛ>

/i/ <i>
/ʊ ɔ ɑ/ <u o a>

/rʊf ʊnt͡sikɑn vɑɕɑt/ <Ruf unċikan vasat.>

/p pʰ t tʰ k kʰ ʔ/ <b p d t g k q>
/m n ɲ ŋ ɴ/ <m n ń ŋ ṇ>
/f fʰ s sʰ ʃ ʃʰ x xʰ/ <v f z s ž š x h>
/j ȷ̊ w ʍ/ <y ẙ w ẘ>

/i ɯ/ <i u>
/ɘ o/ <e o>
/ɛ ʌ/ <è ò>
/æ ä/ <æ a>

Next:

/p b t d k g/
/ɸ s z~d͡z ɕ ʑ~d͡ʑ h/
/t͡s t͡ɕ/
/m n ɴ/
/j w/
/ɺ/

/i y e ø æ/
/ɯ u ɤ o ɑ ɒ/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Romanization game

Post by RobElks » Sun 17 Sep 2017, 12:25

shimobaatar wrote:(and /a/, final-syllable allophone of /ɑ/)
Sample: /rʊf ʊnt͡sikan vɑɕat/

You might not care, but it looks like you've marked an allophone in a phonemic transcription.
Oh, I wasn't sure whether I should have, in full accuracy. Thanks for letting me know though.

/p b t d k g/ p, b, t, d, k, g
/ɸ s z~d͡z ɕ ʑ~d͡ʑ h/ f, s, z, ş, j, h
/t͡s t͡ɕ/ c, ç
/m n ɴ/ m, n, q
/j w/y, w
/ɺ/ l

/i y e ø æ/ i, ï, e, ë, ä
/ɯ u ɤ o ɑ ɒ/ u, ü, o, ö, a, ā

Next:

/m n ŋ/
/p b t d k g/
/ɸ β s z ɕ ʑ t͡ɕ t͡ɬ ʁ ɦ/
/l j/
/r/

/a ɛ i ɔ u/

/at βaɔ βarɛt ɸɔŋ/
Post Reply