Romanization game

A forum for all topics related to constructed languages
Birdlang
greek
greek
Posts: 625
Joined: Thu 25 Dec 2014, 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game

Post by Birdlang » Sun 08 Jul 2018, 12:03

/p b t d k g q ʔ/ p b t d k g q ķ
/f s ɕ χ~ħ ʁ~ʕ h/ f s š x ğ h
/t͡s t͡ɕ/ c č
/m n/ m n
/ʋ j/ v j
/r/ r
/l/ l

/i iː e eː ø øː/ i ī e ē ö õ
/u uː o oː ɑ ɑː/ u ū o ō a ā

Next:
/p t c k ʔ/
/f s ʃ x ħ h ɦ/
/m n ṉʲ ɲ ŋ ŋʷ/
/w ɥ j/
/l ɫ/
/ɽ/
/r/
/pʼ tʼ cʼ kʼ t͝sʼ t͝ʃʼ/

/i iː y yː ɯ ɯː u uː ʊ ʊː eː ø oː ɛ ʌ̃ ɔ ɔ̃ æ̃ a ã/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10671
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Sun 08 Jul 2018, 20:40

/p t c k ʔ/ <p t c k q>
/f s ʃ x ħ h ɦ/ <f s š x ḥ h g>
/m n ṉʲ ɲ ŋ ŋʷ/ <m n nj ň ŋ ŋw>
/w ɥ j/ <w jw j>
/l ɫ/ <l ł>
/ɽ/ <d>
/r/ <r>
/pʼ tʼ cʼ kʼ t͡sʼ t͡ʃʼ/ <p' t' c' k' s' š'>

/i iː y yː ɯ ɯː u uː ʊ ʊː eː ø oː ɛ ʌ̃ ɔ ɔ̃ æ̃ a ã/ <i ii y yy ı ıı u uu ù ùù ee ø oo e į o ǫ ę a ą>

Next:

/p p' t t' k k'/
/θ s ʃ h/
/t͡ʃ t͡ʃ' d͡ʒ/
/m n/
/β̞ j/
/r/
/l/

/i ɛ a/
/o/

/aɪ̯/
opipik
runic
runic
Posts: 2758
Joined: Thu 12 Mar 2015, 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » Mon 09 Jul 2018, 10:05

/p p' t t' k k'/ <p p' t t' k k'>
/θ s ʃ h/ <ŧ s x h>
/t͡ʃ t͡ʃ' d͡ʒ/ <c c' j>
/m n/ <m n>
/β̞ j/ <v y>
/r/ <r>
/l/ <l>

/i ɛ a/ <i a o>
/o/ <u>

/aɪ̯/ <e>

Next:

/p t k/
/m n ŋ/
/r/
/w ɻ j/

/i ʉ u e ɵ o æ ɐ ɒ/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10671
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Mon 09 Jul 2018, 21:52

/p t k/ <p t k>
/m n ŋ/ <m n g>
/r/ <r>
/w ɻ j/ <w z j>

/i ʉ u e ɵ o æ ɐ ɒ/ <i y u e ø o æ a å>

Next:

/p b t d k g ʡ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/
/t͡ʃ d͡ʒ/
/m n ŋ/
/j/
/ɽ/

/i y ɛ œ æ a/
/ɜ ɝ ɵ ə ɚ ɒ̈/
/ɯ u ʌ ɔ/
Nachtuil
sinic
sinic
Posts: 418
Joined: Wed 20 Jul 2016, 23:16

Re: Romanization game

Post by Nachtuil » Mon 09 Jul 2018, 23:41

/p b t d k g ʡ/ <p b tt d cc gg t>
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/ <f v s z ts dz sj zj c g h>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <tj dj>
/m n ŋ/ <m n n>
/j/ <j>
/ɽ/ <l>

/i y ɛ œ æ a/ <ii ui eh oe ae a>
/ɜ ɝ ɵ ə ɚ ɒ̈/ <i ir eo e er ao>
/ɯ u ʌ ɔ/ <uh u oh o>

Next:

/m̥ m n̥ n ɲ̊ ɲ ŋ̊ ŋ/
/pʰ p tʰ t cʰ c kʰ k/
/f s θ ç h/
/l̥ l/

/i ḭ ɯ ɯ̰ u ṵ/
/e ḛ ẽ ɤ ɤ̰ o o̰ õ/
/a ã ɑ ɑ̰ /
(If it is not clear, some vowels have creaky voice and nasalisation)
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10671
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Tue 10 Jul 2018, 00:45

/m̥ m n̥ n ɲ̊ ɲ ŋ̊ ŋ/ <hm m hn n hnj nj ng hng>
/pʰ p tʰ t cʰ c kʰ k/ <p b t d c j k g>
/f s θ ç h/ <f s z sj h>
/l̥ l/ <hl l>

/i ḭ ɯ ɯ̰ u ṵ/ <i ir y yr u ur>
/e ḛ ẽ ɤ ɤ̰ o o̰ õ/ <e er ę ə ər o or ǫ>
/a ã ɑ ɑ̰/ <a ą â âr>

Next:

/b t d k g q/
/β s ʃ h/
/b͡β t͡s t͡ʃ q͡χ/
/n/
/j w/
/r/
/ɬ/
/t͡ɬ/
/l/

/i iː a aː/
/o oː/
xroox
sinic
sinic
Posts: 261
Joined: Thu 30 Oct 2014, 18:24

Re: Romanization game

Post by xroox » Tue 10 Jul 2018, 00:59

/m̥ m n̥ n ɲ̊ ɲ ŋ̊ ŋ/ <ṃ ṇ ñ ṇ̃ ṅ ṇ̇>
/pʰ p tʰ t cʰ c kʰ k/ <p b t d c j k g>
/f s θ ç h/ <f s z x h>
/l̥ l/ <ḷ l>

/i ḭ ɯ ɯ̰ u ṵ/ <i ii w ww u uu>
/e ḛ ẽ ɤ ɤ̰ o o̰ õ/ <e ee ë y yy o oo ö>
/a ã ɑ ɑ̰ / <a ä ao aa>

NEXT:
/p t̪ t c k q ʔ/
/ᵐb ⁿd̪ ⁿd ᶮɟ ᵑɡ ᶰɢ/
/f θ s ʃ x χ/
/w ð l j/
/i ʏ u/
/ɪ ʏ ʊ/
/e ø o/
/ɛ œ ɔ/
/a/
/ɪ̃ ʏ̃ ʊ̃/
/ɛ̃ œ̃ ɔ̃/
/ã/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10671
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Tue 10 Jul 2018, 04:05

/p t̪ t c k q ʔ/ <p tt t kj c k q>
/ᵐb ⁿd̪ ⁿd ᶮɟ ᵑɡ ᶰɢ/ <m nn n nj g ŋ>
/f θ s ʃ x χ/ <f z s š x h>
/w ð l j/ <w d l j>

/i y u/ <ii yy uu>
/ɪ ʏ ʊ/ <i y u>
/e ø o/ <ee øø o>
/ɛ œ ɔ/ <e ø o>
/a/ <a>

/ɪ̃ ʏ̃ ʊ̃/ <ĩ ỹ ũ>
/ɛ̃ œ̃ ɔ̃/ <ẽ ø̃ õ>
/ã/ <ã>

Next:

/p t k/
/ᵐp ⁿt ᵑk/
/ɸ θ s h/
/m n/
/β ð j/
/l/

/i iː y yː e eː ø øː/
/ʉ ʉː ɒ̈ ɒ̈ː/
/u uː o oː/
User avatar
sangi39
moderator
moderator
Posts: 3112
Joined: Thu 12 Aug 2010, 00:53
Location: North Yorkshire, UK

Re: Romanization game

Post by sangi39 » Tue 10 Jul 2018, 05:01

/p t k/ <p t k>
/ᵐp ⁿt ᵑk/ <b d g>
/ɸ θ s h/ <f c s h>
/m n/ <m n>
/β ð j/ <v z j>
/l/ <l>

/i iː y yː e eː ø øː/ <i ii ü üü e ee ö öö
/ʉ ʉː ɒ̈ ɒ̈ː/ <ų ųų a aa>
/u uː o oː/ <u uu o oo>NEXT:

/p t tʲ kʲ k/
/b d dʲ ɡʲ ɡ/
/f s ʃ xʲ x h/
/v ð ɣʲ ɣ/
/m n nʲ ŋʲ ŋ/
/r/
/j w/
/l lʲ/


/i u/
/i: u:/
/e ə o/
/e: ø: o:/
/æ a ɔ/
/æ: a: ɔ:/
You can tell the same lie a thousand times,
But it never gets any more true,
So close your eyes once more and once more believe
That they all still believe in you.
Just one time.
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10671
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Wed 11 Jul 2018, 05:40

/p t tʲ kʲ k/ <p t ty ky k>
/b d dʲ ɡʲ ɡ/ <b d dy gy g>
/f s ʃ xʲ x h/ <f s sy xy x h>
/v ð ɣʲ ɣ/ <v ð ğy ğ>
/m n nʲ ŋʲ ŋ/ <m n ny ŋy ŋ>
/r/ <r>
/j w/ <y w>
/l lʲ/ <l ly>

/i u/ <i u>
/iː uː/ <ii uu>
/e ə o/ <e ö o>
/eː øː oː/ <ee öö oo>
/æ a ɔ/ <ä a å>
/æː aː ɔː/ <ää aa åå>

Next:

/p pʰ b bʱ t tʰ d dʱ k kʰ g gʱ/
/s ʂ h/
/m n ŋ/
/ʋ j/
/ɽ͡r/
/l/

/i iː e eː ɛ ɛː/
/a aː/
/u uː o oː ɔ ɔː/
User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 229
Joined: Wed 09 Mar 2016, 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Romanization game

Post by Vlürch » Wed 18 Jul 2018, 17:57

/p pʰ b bʱ t tʰ d dʱ k kʰ g gʱ/ <p ph b bh t th d dh k kh g gh>
/s ʂ h/ <s sh h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/ʋ j/ <v y>
/ɽ͡r/ <r>
/l/ <l>

/i iː e eː ɛ ɛː/ <i î e ê ẹ ệ>
/a aː/ <a â>
/u uː o oː ɔ ɔː/ <u û o ô ọ ộ>

Next:

/m n ɲ ŋ/
/n̪ˠ ɳˠ/
/p t k/
/t̪ˠ ʈˠ/
/t͡s t͡ʃ/
/t̪͡s̪ˠ ʈ͡ʂˠ/
/s ʃ/
/s̪ˠ ʂˠ/
/f ɹ j w x ɣ h/
/θˠ ɻˠ/
/r/
/ɮ ʎ/
/l̪ˠ ɭˠ/

/ɑ ɛ i ɔ u/
/eˑ oˑ/
/ɒː iː uː/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10671
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Wed 18 Jul 2018, 18:19

/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ>
/n̪ˠ ɳˠ/ <ng ṇ>
/p t k/ <p t k>
/t̪ˠ ʈˠ/ <tg ṭ>
/t͡s t͡ʃ/ <c č>
/t̪͡s̪ˠ ʈ͡ʂˠ/ <cg c̣>
/s ʃ/ <s š>
/s̪ˠ ʂˠ/ <sg ṣ>
/f ɹ j w x ɣ h/ <f z j w x q h>
/θˠ ɻˠ/ <þ ẓ>
/r/ <r>
/ɮ ʎ/ <l ľ>
/l̪ˠ ɭˠ/ <lg ḷ>

/ɑ ɛ i ɔ u/ <a e i o u>
/eˑ oˑ/ <ē ō>
/ɒː iː uː/ <ā ī ū>

Next:

/p t k/
/s ʃ ʐ ɕ x/
/t͡s t͡ʃ t͡ɕ/
/m n ŋ/
/j w/
/l/

/i e/
/a/
/u o ɑ/
opipik
runic
runic
Posts: 2758
Joined: Thu 12 Mar 2015, 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » Wed 18 Jul 2018, 21:43

/p t k/ <p t k>
/s ʃ ʐ ɕ x/ <s š z ȟ h>
/t͡s t͡ʃ t͡ɕ/ <c č ǩ>
/m n ŋ/ <m n g>
/j w/ <y w>
/l/ <l>

/i e/ <i e>
/a/ <a̱>
/u o ɑ/ <u o a>

Next(Ambulas):

/p pʷ ᵐb t ⁿd k kʷ ⁿʥ ᵑɡ ᵑɡʷ/
/m mʷ n ɲ ŋ ŋʷ/
/r/
/β s/
/w l j/

/i ɨ u e ə o ɑ/

Velar stops are labialized before /u/.

/ⁿdɨkɲɨɲᵐbə ⁿdɨrɨt kɑpuk kutⁿdɨŋʷurɨn || nɑte wəⁿdɨkə ⁿde ᵑɡu tuwe wukŋəsɨkɨrɨkŋɨk || wukŋəsɨkɨrɨkⁿdəkə ⁿdɨ ⁿderɨt wək | ləs mɨ tuwe kure je ᵑɡunɨ jɑ sɨrəkᵑɡʷə ᵐbəpəⁿdukɨ kʷəjɨkɨ jo || wəᵑɡə wəⁿdɨkə ⁿde tuwe kure jɨk || kure jɨⁿdəkə ⁿdɨ jɑ sɨrəkᵑɡʷə ᵐbəpəⁿdu ⁿdɨ wəni ᵑɡu kəkŋʷuk || wəni kulɨ ᵑɡu wəin ᵑɡu ⁿdɨ jək || kəkŋʷute wəni wəin ᵑɡukɨ kutⁿdɨŋmərɨk jəⁿdɨkə ⁿde ⁿʥɨᵐbɑ jəkʷə ⁿdu ⁿde kutⁿdɨŋɨk wəni ᵑɡukɨ ||/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10671
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Wed 18 Jul 2018, 22:00

/p pʷ ᵐb t ⁿd k kʷ ⁿʥ ᵑɡ ᵑɡʷ/ <p pw np t nt k kw nj nk nkw>
/m mʷ n ɲ ŋ ŋʷ/ <m mw n ñ g gw>
/r/ <r>
/β s/ <b s>
/w l j/ <w l j>

/i ɨ u e ə o ɑ/ <i y u e ë o a>

/ⁿdɨkɲɨɲᵐbə ⁿdɨrɨt kɑpuk kutⁿdɨŋʷurɨn || nɑte wəⁿdɨkə ⁿde ᵑɡu tuwe wukŋəsɨkɨrɨkŋɨk || wukŋəsɨkɨrɨkⁿdəkə ⁿdɨ ⁿderɨt wək | ləs mɨ tuwe kure je ᵑɡunɨ jɑ sɨrəkᵑɡʷə ᵐbəpəⁿdukɨ kʷəjɨkɨ jo || wəᵑɡə wəⁿdɨkə ⁿde tuwe kure jɨk || kure jɨⁿdəkə ⁿdɨ jɑ sɨrəkᵑɡʷə ᵐbəpəⁿdu ⁿdɨ wəni ᵑɡu kəkŋʷuk || wəni kulɨ ᵑɡu wəin ᵑɡu ⁿdɨ jək || kəkŋʷute wəni wəin ᵑɡukɨ kutⁿdɨŋmərɨk jəⁿdɨkə ⁿde ⁿʥɨᵐbɑ jəkʷə ⁿdu ⁿde kutⁿdɨŋɨk wəni ᵑɡukɨ ||/

<Ntykñyñnpë ntyryt kapuk kutntygwuryn. Nate wëntykë nte nku tuwe wukgësykyrykgyk. Wukgësykyrykntëkë nty nteryt wëk, lës my tuwe kure je nkuny ja syrëknkwë npëpëntuky kwëjyky jo. Wënkë wëntykë nte tuwe kure jyk. Kure jyntëkë nty ja syrëknkwë npëpëntu nty wëni nku këkgwuk. Wëni kuly nku wëin nku nty jëk. Këkgwute wëni wëin nkuky kutntygmëryk jëntykë nte njynpa jëkwë ntu nte kutntygyk wëni nkuky.>

Next:

/p t ʈ c k/
/f θ ð s z ʃ ʒ x/
/b͡β d͡ð ɖ͡ʐ ɟ͡ʝ g͡ɣ/
/m n ɲ/
/j w/
/r rʲ/
/l ʎ/

/i y e/
/ə a/
/u o/
opipik
runic
runic
Posts: 2758
Joined: Thu 12 Mar 2015, 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » Thu 19 Jul 2018, 20:42

/p t ʈ c k/ <p t r c k>
/f θ ð s z ʃ ʒ x/ <f th dh s z sh zh x>
/b͡β d͡ð ɖ͡ʐ ɟ͡ʝ g͡ɣ/ <b d dr j g>
/m n ɲ/ <m n nh>
/j w/ <y w>
/r rʲ/ <r rh>
/l ʎ/ <l lh>

/i y e/ <i ù e>
/ə a/ <à a>
/u o/ <u o>

Next:

/p b bʱ t̪ d̪ d̪ʱ ʈ ɖ ɖʱ c ɟ ɟʱ k ɡ ɡʱ ʔ/
/m n̪ ɳ ɲ ŋ/
/ɾ̪ r/
/s z ʂ ʐ ɕ ʑ h/
/w l̪ ɭ j/

/i iː e/
/ə əː a aː/
/u uː o oː ɒ ɒː/
User avatar
k1234567890y
runic
runic
Posts: 2959
Joined: Sat 04 Jan 2014, 04:47
Contact:

Re: Romanization game

Post by k1234567890y » Thu 19 Jul 2018, 21:15

/p b bʱ t̪ d̪ d̪ʱ ʈ ɖ ɖʱ c ɟ ɟʱ k ɡ ɡʱ ʔ/<p b bh t d dh tr dr drh c j jh k g gh x>
/m n̪ ɳ ɲ ŋ/<m n nr ny ng>
/ɾ̪ r/<r rr>
/s z ʂ ʐ ɕ ʑ h/<s z sr zr sy zy ch>
/w l̪ ɭ j/<w l rl y>

/i iː e/<i ie e>
/ə əː a aː/<v vv a aa>
/u uː o oː ɒ ɒː/<u uu o ou oa oaa>

Next:
/p t k/
/b~v d~r g/
/i o/
/e a/
私のアツい人工言語活動!言カツ!始まります!!
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10671
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Fri 20 Jul 2018, 01:29

/p b bʱ t̪ d̪ d̪ʱ ʈ ɖ ɖʱ c ɟ ɟʱ k ɡ ɡʱ ʔ/ <p b bh t d dh ṭ ḍ ḍh c j jh k g gh q>
/m n̪ ɳ ɲ ŋ/ <m n ṇ ň ŋ>
/ɾ̪ r/ <r ṛ>
/s z ʂ ʐ ɕ ʑ h/ <s z ṣ ẓ š ž h>
/w l̪ ɭ j/ <w l ḷ y>

/i iː e/ <i ii é>
/ə əː a aː/ <e ee a aa>
/u uː o oː ɒ ɒː/ <u uu o oo å åå>

/p t k/ <b d c>
/b~v d~r g/ <w z k>

/i o/ <y u>
/e a/ <i o>

Next:

/p b t d k g/
/f v s z ʃ ʒ x ɣ/
/t͡ʃ d͡ʒ/
/m n/
/j/
/r/
/ʟ/

/i y e ø/
/ɨ a/
/u o/
Birdlang
greek
greek
Posts: 625
Joined: Thu 25 Dec 2014, 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game

Post by Birdlang » Wed 15 Aug 2018, 23:22

/p b t d k g/ p b t d k g
/f v s z ʃ ʒ x ɣ/ f v s z ç c j h
/t͡ʃ d͡ʒ/ q x
/m n/ m n
/j/ j
/r/ r
/ʟ/ l

/i y e ø/ i ü e ö
/ɨ a/ y a
/u o/ u o

Next:
/p b t d ʈ ɖ c ɟ ṯʲ ḏʲ k g/
/ɸ v z θ ð ʐ θ̢ ð̢ ʒ ç ʝ ʑ θ̱ʲ ð̱ʲ ɣ ʕ ʜ h ɦ/
/m n ɳ ɲ ṉʲ ŋ ŋˀ/
/ʋ ɹ ɻ j ɉ ɰ w/
/l ʎ ḻʲ/
/ɽ ɍ ṟʲ/

/i y e ø æ/
/ɨ ʉ ə ɷ ɜ ɞ a/
/ɯ u ɤ o ɑ ɒ/
/ɉ/ is an alveolopalatal approximant
/ɍ/ is a palatal trill
/ɷ/ is a rounded /ə/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ
Birdlang
greek
greek
Posts: 625
Joined: Thu 25 Dec 2014, 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game

Post by Birdlang » Sat 15 Sep 2018, 22:27

Anyone up for a less complex one?
/p b ʔb~ɓ t d ʔd~ɗ c ɟ k g ʔ/
/f v s z ɕ ʑ ç ʝ x ɣ ɦ/
/ʦ ʣ ʨ ʥ/
/m n ɲ ŋ/
/ɻ j ɰᵝ/
/l lᵝ ʎ/
/tɬ dɮ/
/r rʲ r̝/

/i y ɨ ɯᵝ u e ø o ə ɛ ʌ æ ɐ ɑ/
/ɑː ɑˀ ɑˀː/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ
this_is_an_account
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 72
Joined: Tue 14 Aug 2018, 05:33

Re: Romanization game

Post by this_is_an_account » Sat 15 Sep 2018, 23:22

/p b ʔb~ɓ t d ʔd~ɗ c ɟ k g ʔ/ ⟨p b ḅ t d ḍ ky gy k g '⟩
/f v s z ɕ ʑ ç ʝ x ɣ ɦ/ ⟨f v s z š ž xy ğy x ğ h⟩
/ʦ ʣ ʨ ʥ/ ⟨c j č ǰ⟩
/m n ɲ ŋ/ ⟨m n ñ ň⟩
/ɻ j ɰᵝ/ ⟨ṛ j w⟩
/l lᵝ ʎ/ ⟨l lw ly⟩
/tɬ dɮ/ ⟨tł dł⟩
/r rʲ r˔/ ⟨r ry ř⟩

/i y ɨ ɯᵝ u e ø o ə ɛ ʌ æ ɐ ɑ/ ⟨i ü ï ïw u e ö o ë è ò ä à a⟩
/ɑ ɑˀ ɑˀː/ ⟨a a' aa'⟩
(this romanization is pretty bad but it's the best I can do)Next:
/m(ː) n(ː)/
/p(ː) t(ː) k(ː) q(ː) ʔ(ː)/
/b(ː) d(ː) ɡ(ː)/
/s(ː) χ(ː) ħ(ː) h(ː)/
/z(ː) ʁ(ː) ʕ(ː)/
/r(ː) l(ː) j(ː) w(ː)/
/i u e o ɛ ɔ a/
Post Reply