Romanization game

A forum for all topics related to constructed languages
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10676
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Sun 16 Sep 2018, 04:18

/m n/ <m n>
/p t k q ʔ/ <p t k ḳ q>
/b d ɡ/ <b d g>
/s χ ħ h/ <s x ḫ h>
/z ʁ ʕ/ <z ṛ c>
/r l j w/ <r l j w>

/mː nː/ <mm nn>
/pː tː kː qː ʔː/ <pp tt kk ḳḳ qq>
/bː dː ɡː/ <bb dd gg>
/sː χː ħː hː/ <ss xx ḫḫ hh>
/zː ʁː ʕː/ <zz ṛṛ cc>
/rː lː jː wː/ <rr ll jj ww>

/i u e o ɛ ɔ a/ <i u e o è ò a>

Next:

/p t k kʷ/
/s h/
/t͡s/
/m n ŋ ŋʷ/
/j w/
/l/

/i iː u uː/
/ɛ ɛː ɔ ɔː/
/ɑ ɑː/

/ɑ ɑː ˈɑ ˈɑː/
Birdlang
greek
greek
Posts: 625
Joined: Thu 25 Dec 2014, 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game

Post by Birdlang » Sun 16 Sep 2018, 14:53

/p t k kʷ/ p t k v
/s h/ s h
/t͡s/ c
/m n ŋ ŋʷ/ m n g q
/j w/ j w
/l/ l

/i iː u uː/ i ī u ū
/ɛ ɛː ɔ ɔː/ e ē o ō
/ɑ ɑː/ a ā

/ɑ ɑː ˈɑ ˈɑː/ a ā á ā́

Next
/p k/
/f s ç h/
/fʼ sʼ çʼ/
/m n ɳ/
/j w/
/ɽ/

/u e o ʌ/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10676
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Sun 16 Sep 2018, 15:01

/p k/ <b g>
/f s ç h/ <f z c h>
/fʼ sʼ çʼ/ <p s k>
/m n ɳ/ <m n ñ>
/j w/ <i v>
/ɽ/ <t>

/u e o ʌ/ <u e o a>

Next:

/p b pʲ bʲ t d k g/
/f fʲ s ʃ ʒ x/
/t͡ʃ d͡ʒ/
/m mʲ n~ŋ nʲ/
/ʋ ð̞ j/
/l/
/r/

/i y u/
/e ø o/
/æ ɑ/

/ɛːɪ̯ ɛːʏ̯ ɛːɐ̯ œːʏ̯ ɔːɪ̯ ɔːʊ̯ ɔːɐ̯/
/aɪ̯ aʏ̯ aʊ̯/
TwistedOne151
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 44
Joined: Sun 11 Nov 2012, 19:52

Re: Romanization game

Post by TwistedOne151 » Thu 20 Sep 2018, 21:50

/p b pʲ bʲ t d k g/ <p b py by t d k g>
/f fʲ s ʃ ʒ x/ <f fy s sh zh kh>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <ch j>
/m mʲ n~ŋ nʲ/ <m my n ny>
/ʋ ð̞ j/ <v dh y>
/l/ <l>
/r/ <r>

/i y u/ <i ü u>
/e ø o/ <e ö o>
/æ ɑ/ <ä a>

/ɛːɪ̯ ɛːʏ̯ ɛːɐ̯ œːʏ̯ ɔːɪ̯ ɔːʊ̯ ɔːɐ̯/ <ei eü ea öü oi ou oa>
/aɪ̯ aʏ̯ aʊ̯/ <ai aü au>

Next:
/p t k/
/f s ɬ x ɣʷ/
/m̥ m n̥ n ŋ̊ ŋ/
/v l j/

/i iː u uː/
/ə əː ɚ ɚː/
/a aː/

/ai̯ au̯ əi̯ əu̯ ɚu̯˞ iu̯ ui̯/

/ɬəstuŋ au̯lijɚskə lɚː uːlin̥ak sɚːtəli xipui̯ ɬuʋuːm̥əl ja ŋjəmiː ɣʷəːʋuŋ̊u əŋ iɬɚːɬəʋan̥əs/
this_is_an_account
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 72
Joined: Tue 14 Aug 2018, 05:33

Re: Romanization game

Post by this_is_an_account » Fri 21 Sep 2018, 00:11

/p t k/ ⟨b d g⟩
/f s ɬ x ɣʷ/ ⟨f s ł h w⟩
/m̥ m n̥ n ŋ̊ ŋ/ ⟨p m t n k ň⟩
/v(ʋ?) l j/ ⟨v l y⟩

/i iː u uː/ ⟨i í u ú⟩
/ə əː ɚ ɚː/ ⟨e é r ŕ⟩
/a aː/ ⟨a á⟩
/ai̯ au̯ əi̯ əu̯ ɚu̯ iu̯ ui̯/ ⟨ai au ei eu ru iu ui⟩

/ɬəstuŋ au̯lijɚskə lɚː uːlin̥ak sɚːtəli xipui̯ ɬuʋuːm̥əl ja ŋjəmiː ɣʷəːʋuŋ̊u əŋ iɬɚːɬəʋan̥əs/
⟨łesduň auliyrsge lŕ úlitag sŕteli hibui łuvúpel ya ňyemí wévuku eň iłŕłevates⟩


Next:
/m n ɲ ŋ/
/p t c k q ʔ/
/tʰ cʰ kʰ qʰ/
/b d ɟ ɡ/
/ɓ ɗ ʄ/
/s h/
/j w/

/i e o ɛ ɔ ə a/
User avatar
Jackk
greek
greek
Posts: 496
Joined: Sat 04 Aug 2012, 12:08
Location: tamed.speaks.points

Re: Romanization game

Post by Jackk » Fri 21 Sep 2018, 01:05

this_is_an_account wrote:
Fri 21 Sep 2018, 00:11
Next:
/m n ɲ ŋ/
/p t c k q ʔ/
/tʰ cʰ kʰ qʰ/
/b d ɟ ɡ/
/ɓ ɗ ʄ/
/s h/
/j w/

/i e o ɛ ɔ ə a/
/m n ɲ ŋ/ <m n nh ng>
/p t c k q ʔ/ <p t c k q '>
/tʰ cʰ kʰ qʰ/ <th ch kh qh>
/b d ɟ ɡ/ <b d j g>
/ɓ ɗ ʄ/ <bh dh jh>
/s h/ <s h>
/j w/ <y w>

/i e o ɛ ɔ ə a/ <i e u æ o ı a>

Next:
/p b t d ʦ k g/
/m n/
/f v θ ð s z ʃ ʒ x h/
/w l j ʁ/

/a ɛ e ɪ i ə ɔ o ʊ u/
Eresse anga paris cur neduc, a san teonga.
The only thing more dangerous than doubt is certainty.
TwistedOne151
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 44
Joined: Sun 11 Nov 2012, 19:52

Re: Romanization game

Post by TwistedOne151 » Fri 21 Sep 2018, 01:28

/p b t d ʦ k g/ <p b t d c k g>
/m n/ <m n>
/f v θ ð s z ʃ ʒ x h/ <f v th dh s z sh zh kh h>
/w l j ʁ/ <w l y r>

/a ɛ e ɪ i ə ɔ o ʊ u/ <á e é i í a o ó u ú>

Next:
/m n/
/p t k ʔ/
/b d g/
/tʼ kʼ qʼ/
/t͡ɬ ʈ͡ʂ t͡ɕ q͡χ/
/t͡sʼ t͡ɬʼ ʈ͡ʂʼ t͡ɕʼ/
/f s ɬ ʂ ɕ χ h/
/z ʐ ʑ ʁ/
/r l j w/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/a aː/

/ai̯ au̯/

/χwoʁdmols fepnai̯ɬis meʁq͡χilχize felkjus/
User avatar
Jackk
greek
greek
Posts: 496
Joined: Sat 04 Aug 2012, 12:08
Location: tamed.speaks.points

Re: Romanization game

Post by Jackk » Fri 21 Sep 2018, 01:51

TwistedOne151 wrote:
Fri 21 Sep 2018, 01:28
Next:
/m n/
/p t k ʔ/
/b d g/
/tʼ kʼ qʼ/
/t͡ɬ ʈ͡ʂ t͡ɕ q͡χ/
/t͡sʼ t͡ɬʼ ʈ͡ʂʼ t͡ɕʼ/
/f s ɬ ʂ ɕ χ h/
/z ʐ ʑ ʁ/
/r l j w/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/a aː/
/ai̯ au̯/
/m n/ <m n>
/p t k ʔ/ <p t c '>
/b d g/ <b d g>
/tʼ kʼ qʼ/ <t: c' k'>
/t͡ɬ ʈ͡ʂ t͡ɕ q͡χ/ <tl ch ty kh>
/t͡sʼ t͡ɬʼ ʈ͡ʂʼ t͡ɕʼ/ <ts' tl' ch' ty'>
/f s ɬ ʂ ɕ χ h/ <f s ll sh sy x h>
/z ʐ ʑ ʁ/ <z zh zy gh>
/r l j w/ <r l y w>

/i iː u uː/ <i ī u ū>
/e eː o oː/ <e ē o ō>
/a aː/ <a ā>
/ai̯ au̯/ <ae so>

/χwoʁdmols fepnai̯ɬis meʁq͡χilχize felkjus/
<xwoghdmols fepnaellis meghkhilxize felcyus>

Next:
/m n ŋ/
/p t k ʔ/
/b d/
/pʰ tʰ kʰ/
/ᵐb ⁿd/
/ts dz tsʰ ⁿdz/
/ɸ ɸʰ s sʰ z x ɣ h/
/w ʋ ð̞ ɾ l j ɰ/
/a aː i iː u uː ɘ ɘː/
/ã ĩ ũ/

/matĩᵐb ɘːkʰ waːð̞ə ŋusʰuɣ ⁿdzaʔzĩxxats ũtsʰɰiː ɾãlləᵐb i ɸtiliːzuh/
Eresse anga paris cur neduc, a san teonga.
The only thing more dangerous than doubt is certainty.
User avatar
All4Ɇn
mayan
mayan
Posts: 1777
Joined: Sat 01 Mar 2014, 07:19

Re: Romanization game

Post by All4Ɇn » Fri 21 Sep 2018, 04:33

/m n ŋ/ <m n ň>
/p t k ʔ/ <p t k q>
/b d/ <b d>
/pʰ tʰ kʰ/ <p' t' k'>
/ᵐb ⁿd/ <mb nd>
/ts dz tsʰ ⁿdz/ <c j c' nj>
/ɸ ɸʰ s sʰ z x ɣ h/ <f f' s s' z ȟ ǧ h>
/w ʋ ð̞ ɾ l j ɰ/ <w v ď r l y w̌>
/a aː i iː u uː ɘ ɘː/ <a á i í u ú e o>
/ã ĩ ũ/ <a i u> (before nasals) <aḿ iḿ uḿ> (final) <an in un> (elsewhere)

/matĩᵐb ɘːkʰ waːð̞ɘ ŋusʰuɣ ⁿdzaʔzĩxxats ũtsʰɰiː ɾãllɘᵐb i ɸtiliːzuh/ <matimb ok' wáďe ňus'uǧ njaqzinȟȟac unc'w̌í ranllemb i ftilízuh>

Next:
/m n~ŋ ɲ ɴ/
/p b t d c ɟ k ɡ ʔ/
/ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ t͡ɕ d͡ʑ/
/s z ʂ ʐ ɕ ʑ/
/ɸ h/
/ɻ j w r l/

/i y u/
/e o/
/ɛ/
/a/
User avatar
CarsonDaConlanger
cuneiform
cuneiform
Posts: 149
Joined: Thu 02 Nov 2017, 20:55

Re: Romanization game

Post by CarsonDaConlanger » Fri 21 Sep 2018, 04:43

Jackk wrote:
Fri 21 Sep 2018, 01:51
Next:
/m n ŋ/
/p t k ʔ/
/b d/
/pʰ tʰ kʰ/
/ᵐb ⁿd/
/ts dz tsʰ ⁿdz/
/ɸ ɸʰ s sʰ z x ɣ h/
/w ʋ ð̞ ɾ l j ɰ/
/a aː i iː u uː ɘ ɘː/
/ã ĩ ũ/

/matĩᵐb ɘːkʰ waːð̞ə ŋusʰuɣ ⁿdzaʔzĩxxats ũtsʰɰiː ɾãlləᵐb i ɸtiliːzuh/
/m n ŋ/ m n ń
/p t k ʔ/p t k '
/b d/ b d
/pʰ tʰ kʰ/ ph th kh
/ᵐb ⁿd/ mb nb
/ts dz tsʰ ⁿdz/ c j ch nj
/ɸ ɸʰ s sʰ z x ɣ h/f fh s sh z ç g h
/w ʋ ð̞ ɾ l j ɰ/ w v ð r l y q
/a aː i iː u uː ɘ ɘː/ a aa i ii u uu e ee
/ã ĩ ũ/ ą į ų

/matĩᵐb ɘːkʰ waːð̞ə ŋusʰuɣ ⁿdzaʔzĩxxats ũtsʰɰiː ɾãlləᵐb i ɸtiliːzuh/
<matįmb eekh waaðe ńushag nja'zįççats ųtshqii rãllemb i ftiliizuh>

/m n ɲ ɲ N/
/p t ʈ ɖ c k q G/
/ɓ ɗ ʄ ɠ/
/ts dz ʈʂ ɖʐ/
/l ɹ ɭ ɻ/

/i ɯ u/
/e ɤ o/
/æ ɑ/

/ɻɯɓu cunoN læni ɹɤɭu ɯ qutou/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10676
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Fri 21 Sep 2018, 05:20

/p t k/ <p t k>
/f s ɬ x ɣʷ/ <f s ś x w>
/m̥ m n̥ n ŋ̊ ŋ/ <hm m hn n hg g>
/v l j/ <v l j>

/i iː u uː/ <i ii u uu>
/ə əː ɚ ɚː/ <e ee r rr>
/a aː/ <a aa>

/ai̯ au̯ əi̯ əu̯ ɚu̯˞ iu̯ ui̯/ <ai au ei eu ur iu ui>

/ɬəstuŋ au̯lijɚskə lɚː uːlin̥ak sɚːtəli xipui̯ ɬuvuːm̥əl ja ŋjəmiː ɣʷəːvuŋ̊u əŋ iɬɚːɬəvan̥əs/

<Śestug aulijrske lrr uulihnak srrteli xipui śuvuuhmel ja gjemii weevuhgu eg iśrrśevahnes.>

/m n ɲ ŋ/ <m n ny ng>
/p t c k q ʔ/ <p t ty k kk q>
/tʰ cʰ kʰ qʰ/ <th tyh kh kkh>
/b d ɟ ɡ/ <b d dy g>
/ɓ ɗ ʄ/ <hb hd hdy>
/s h/ <s h>
/j w/ <y w>

/i e o ɛ ɔ ə a/ <i é u è o e a>

/p b t d ʦ k g/ <p b t d c k g>
/m n/ <m n>
/f v θ ð s z ʃ ʒ x h/ <f v th dh s z ş j ḥ h>
/w l j ʁ/ <w l y r>

/a ɛ e ɪ i ə ɔ o ʊ u/ <a ê e î i ë ô o û u>

/m n/ <m n>
/p t k ʔ/ <p t k '>
/b d g/ <b d g>
/tʼ kʼ qʼ/ <t' k' q>
/t͡ɬ ʈ͡ʂ t͡ɕ q͡χ/ <tl tš tś kx>
/t͡sʼ t͡ɬʼ ʈ͡ʂʼ t͡ɕʼ/ <ts tl' tš' tś'>
/f s ɬ ʂ ɕ χ h/ <f s sl š ś x h>
/z ʐ ʑ ʁ/ <z ž ź ğ>
/r l j w/ <r l y w>

/i iː u uː/ <i ī u ū>
/e eː o oː/ <e ē o ō>
/a aː/ <a ā>

/ai̯ au̯/ <ae ao>

/χwoʁdmols fepnai̯ɬis meʁq͡χilχize felkjus/

<Xwoğdmols fepnaeslis meğkxilxize felkyus.>

/m n ŋ/ <m n ng>
/p t k ʔ/ <p t k q>
/b d/ <b d>
/pʰ tʰ kʰ/ <ph th kh>
/ᵐb ⁿd/ <mb nd>
/ts dz tsʰ ⁿdz/ <c x ch nx>
/ɸ ɸʰ s sʰ z x ɣ h/ <f fh s sh z ḥ g h>
/w ʋ ð̞ ɾ l j ɰ/ <w v ð ṛ l j r>

/a aː i iː u uː ɘ ɘː/ <a á i í u ú e é>
/ã ĩ ũ/ <ą į ų>

/matĩᵐb ɘːkʰ waːð̞ɘ ŋusʰuɣ ⁿdzaʔzĩxxats ũtsʰɰiː ɾãllɘᵐb i ɸtiliːzuh/

<Matįmb ékh wáðe ngushug nxaqzįḥḥac ųchrí ṛąllemb i ftilízuh.>

/m n~ŋ ɲ ɴ/ <m n nj ng>
/p b t d c ɟ k ɡ ʔ/ <p b t d kj gj k g q>
/ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ t͡ɕ d͡ʑ/ <rt rd tj dj>
/s z ʂ ʐ ɕ ʑ/ <s z rs rz sj zj>
/ɸ h/ <f h>
/ɻ j w r l/ <r j w rr l>

/i y u/ <i y u>
/e o/ <e o>
/ɛ/ <æ>
/a/ <a>

/m n ɳ ɲ ɴ/ <m n rn ny ng>
/p t ʈ ɖ c k q ɢ/ <p t rt d ky k q g>
/ɓ ɗ ʄ ɠ/ <bb dd zz gg>
/ts dz ʈʂ ɖʐ/ <c z rc rz>
/l ɹ ɭ ɻ/ <l r rl rr>

/i ɯ u/ <i ı u>
/e ɤ o/ <e ə o>
/æ ɑ/ <ɛ a>

/ɻɯɓu cunoɴ læni ɹɤɭu ɯ qutou/

<Rrıbbu kyunong lɛni rərlu ı qutou.>

Next:

/p t c k/
/ɸ s ɕ h/
/t͡s t͡ɕ/
/m n ɲ/
/ʋ j/
/r rʲ/
/l ʎ/

/i u/
/e/
/æ ɑ/
TwistedOne151
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 44
Joined: Sun 11 Nov 2012, 19:52

Re: Romanization game

Post by TwistedOne151 » Fri 21 Sep 2018, 09:43

/p t c k/ <p t ty k>
/ɸ s ɕ h/ <f s sy k>
/t͡s t͡ɕ/ <c cy>
/m n ɲ/ <m n ny>
/ʋ j/ <w j>
/r rʲ/ <r ry>
/l ʎ/ <l ly>

/i u/ <i u>
/e/ <e>
/æ ɑ/ <æ a>

Next:
/pʰ p b tʰ t d kʰ k g/
/t͡ʃʰ t͡ʃ d͡ʒ/
/s ʃ χ h/
/v z ɫ*/
/l ɹ j/
/r/

*/ɫ/ is a consonant that is historically a velarized alveolar lateral approximant, but now generally a velar consonant with variable realizations, including [ʁ], [w], [ɰ], and [ʟ].

/i u/
/ə/
/ɛ ɔ/
/ɑ/

/ʃɛɫun vorkʰəɹjɑn noju sot͡ʃintʰanjɑn d͡ʒəraz/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10676
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Fri 21 Sep 2018, 12:39

/pʰ p b tʰ t d kʰ k g/ <ph p b th t d kh k g>
/t͡ʃʰ t͡ʃ d͡ʒ/ <ch c j>
/s ʃ χ h/ <zh s x h>
/v z ɫ/ <v z ł>
/n/ <n>
/l ɹ j/ <l r y>
/r/ <rr>

/i u/ <i u>
/ə/ <ë>
/ɛ ɔ/ <e o>
/ɑ/ <a>

/ʃɛɫun vɔrkʰəɹjɑn nɔju sɔt͡ʃintʰɑnjɑn d͡ʒərɑz/

<Sełun vorrkhëryan noyu zhocinthanyan jërraz.>

Next:

/p b b̤ t d d̤ k g g̈ ʔ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/m n ŋ/
/j w/
/r/
/l ɭ/

/pː tː kː/
/sː ʃː/
/t͡sː t͡ʃː/
/mː nː ŋː/
/rː/
/lː ɭː/

/i iː ɨ ʉ u uː/
/ɪ ʊ/
/e eː ə o oː/
/ɐ ɞ̞/
/a ɒ ɒː/

/eo̯ eːo̯ oe̯ oːe̯/
User avatar
Jackk
greek
greek
Posts: 496
Joined: Sat 04 Aug 2012, 12:08
Location: tamed.speaks.points

Re: Romanization game

Post by Jackk » Fri 21 Sep 2018, 12:58

/p b b̤ t d d̤ k g g̈ ʔ/ <p b bh t d dh k g gh '>
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/ <f v th ð s z ś ź x ǵ h>
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <c dz ć j>
/m n ŋ/ <m n ń>
/j w r l ɭ/ <y w r l ł>
/pː tː kː/ <pp tt kk>
/sː ʃː/ <ss śś>
/t͡sː t͡ʃː/ <cc ćć>
/mː nː ŋː/ <mm nn ńń>
/rː lː ɭː/ <rr ll łł>

/i iː ɨ ʉ u uː/ <i ii ì ù u uu>
/ɪ ʊ/ <é ó>
/e eː ə o oː/ <e ee ı o oo>
/ɐ ɞ̞/ <à ò>
/a ɒ ɒː/ <æ a aa>

/eo̯ eːo̯ oe̯ oːe̯/ <ew eew oj ooj>

Next:
/n n̥ nʷ n̥ʷ nʲ n̥ʲ/
/p pʲ b bʲ t tʲ tʷ d dʲ dʷ k kʲ kʷ g gʲ ʔ/
/ts tɕ tsʷ tɬ tɬʲ tɬʷ dz dʑ dzʷ dɮ dɮʲ dɮʷ/
/f fʲ s ɕ sʷ z ʑ ʑʷ ɬ ɬʲ ɬʷ ɮ ɮʲ ɮʷ ç ʝ x xʷ ɣ ɣʷ h/
/ʍ w ɥ ʋ ɾ ɾʲ ɾʷ l lʲ lʷ/
/a i u aː iː uː ˩ ˧ ˥/
Eresse anga paris cur neduc, a san teonga.
The only thing more dangerous than doubt is certainty.
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10676
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Fri 21 Sep 2018, 13:36

/n n̥ nʷ n̥ʷ nʲ n̥ʲ/ <n nh nwh nj njh>
/p pʲ b bʲ t tʲ tʷ d dʲ dʷ k kʲ kʷ g gʲ ʔ/ <p pj b bj t tj tw d dj dw k kj kw g gj q>
/ts tɕ tsʷ tɬ tɬʲ tɬʷ dz dʑ dzʷ dɮ dɮʲ dɮʷ/ <ts tsj tsw tl tlj tlw dz dzj dzw dl dlj dlw>
/f fʲ s ɕ sʷ z ʑ ʑʷ ɬ ɬʲ ɬʷ ɮ ɮʲ ɮʷ ç ʝ x xʷ ɣ ɣʷ h/ <f fj s sj sw z zj zw sl slj slw zl zlj zlw xj ġj x xw ġ gw h>
/ʍ w ɥ ʋ ɾ ɾʲ ɾʷ l lʲ lʷ/ <wh w wj v r rj rw l lj lw>

/a i u aː iː uː/ <a i u ā ī ū>

/a˩ aː˩ a˧ aː˧ a˥ aː˥/ <à â a ā á ǎ>

Next:

/p b t tʰ d k kʰ g/
/s z ʃ ʒ h/
/t͡s t͡sʰ d͡z t͡ʃ t͡ʃʰ d͡ʒ/
/m n ŋ/
/ʋ j ɰ w/
/ɬ ɮ/
/t͡ɬ t͡ɬʰ d͡ɮ/
/ɺ/

/i ɨ u/
/e ø ə o/
/æ ɑ/

/kʋæɺə iŋ t͡ʃʰɑŋ/
User avatar
Jackk
greek
greek
Posts: 496
Joined: Sat 04 Aug 2012, 12:08
Location: tamed.speaks.points

Re: Romanization game

Post by Jackk » Fri 21 Sep 2018, 14:18

/p b t tʰ d k kʰ g/ <p b tt t d kk k g>
/s z ʃ ʒ h/ <ss s x j h>
/t͡s t͡sʰ d͡z t͡ʃ t͡ʃʰ d͡ʒ/ <zz z dz cc c dj>
/m n ŋ/ <m n ng>
/ʋ j ɰ w/ <v i y w>
/ɬ ɮ/ <ll l>
/t͡ɬ t͡ɬʰ d͡ɮ/ <ttl tl dl>
/ɺ/ <r>

/i ɨ u/ <i ï u>
/e ø ə o/ <e ö ë o>
/æ ɑ/ <ä a>

/kʋæɺə iŋ t͡ʃʰɑŋ/ <kkvärë ing cang>

Next:
/p t ts tɬ tɕ k q ʔ pʰ tʰ tsʰ tɬʰ tɕʰ kʰ qʰ/
/m n ɲ ŋ/
/f θ s ɬ ɕ x h/
/w ʋ r l j ʀ/

/i y ɯ u/
/ɪ ʏ ə ʊ/
/e ø o/
/ɛ œ ɔ/
/æ ɑ/

/aʔtɬʰæ ɕʏ.ɛθqi ʊppə ʋots hœqʰyɬɲɑtɕ ʀjukke/
Last edited by Jackk on Fri 21 Sep 2018, 15:21, edited 1 time in total.
Eresse anga paris cur neduc, a san teonga.
The only thing more dangerous than doubt is certainty.
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10676
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Fri 21 Sep 2018, 15:20

/p t ts tɬ tɕ k q ʔ pʰ tʰ tsʰ tɬʰ tɕʰ kʰ qʰ/ <b d ds dś dš g ġ q p t ts tś tš k ḳ>
/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ>
/f θ s ɬ ɕ x h/ <f ð s ś š j h>
/w ʋ r l j ʀ/ <w v r l y ṛ>

/i y ɯ u/ <ii üü ïï uu>
/ɪ ʏ ə ʊ/ <i ü ï u>
/e ø o/ <ei öü ou>
/ɛ œ ɔ/ <e ö o>
/æ ɑ/ <ä a>

Next:

/p b t d k g kʷ gʷ q qʷ/
/ɸ s z ʃ ʒ x xʷ h/
/m n ŋ ŋʷ/
/ɻ j w/
/r/
/l ʟ ʟʷ/

/i˧ i˥ u˧ u˥/
/e˧ e˥/
/a˧ a˥/
User avatar
All4Ɇn
mayan
mayan
Posts: 1777
Joined: Sat 01 Mar 2014, 07:19

Re: Romanization game

Post by All4Ɇn » Fri 21 Sep 2018, 17:53

/p b t d k g kʷ gʷ q qʷ/ <p b t d k g
/ɸ s z ʃ ʒ x xʷ h/ <f s z ş j ch chw h>
/m n ŋ ŋʷ/ <m n n ngw>
/ɻ j w/ <z̧ y w>
/r/ <r>
/l ʟ ʟʷ/ <ll l lw>

/i˧ i˥ u˧ u˥/ <i í u ú>
/e˧ e˥/ <e é>
/a˧ a˥/ <a á>


Next:
/m n ɳ/
/p t k/
/pʰ tʰ kʰ/
/ɓ ɗ/
/ɓʱ ɗʱ/
/t͡ʃ d͡ʒ/
/s z ʃ ʒ ɕ ʑ/
/ʋ~w j ɰ/
/r l ʎ/

/i u/
/e o/
/ə/
/a/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10676
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » Fri 21 Sep 2018, 20:02

/m n ɳ/ <m n ṇ>
/p t k/ <p t k>
/pʰ tʰ kʰ/ <ph th kh>
/ɓ ɗ/ <b d>
/ɓʱ ɗʱ/ <bh dh>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <c g>
/s z ʃ ʒ ɕ ʑ/ <s z š ž ś ź>
/ʋ~w j ɰ/ <v y w>
/r l ʎ/ <r l ľ>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/ə/ <ə>
/a/ <a>

Next:

/p b t d k g ʔ/
/ɸ β θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/
/m n ŋ/
/ɻ j w/
/r/
/l ʟ/

/i iː e eː/
/ə əː a aː/
/u uː o oː/
Birdlang
greek
greek
Posts: 625
Joined: Thu 25 Dec 2014, 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game

Post by Birdlang » Sat 22 Sep 2018, 14:34

/p b t d k g ʔ/ p b t d k g q
/ɸ β θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/ f v c j s z x ç x ģ h
/m n ŋ/ m n ng /ng ŋg/ is written n’g ñg
/ɻ j w/ ŗ y w
/r/ r
/l ʟ/ l ŀ

/i iː e eː/ i î é ế
/ə əː a aː/ e é a á
/u uː o oː/ u ú o ó

Next
/b p̪ b̪ t d c ɟ ḏʲ k g q ʔ/
/β f v θ ð s z ʃ ʒ ç ʝ ʑ x ɣ χ ʕ h/
/ts dz tʃ dʒ cç ɟʝ dʑ/
/m ɱ n ɲ ṉʲ ŋ ɴ/
/ʋ ɹ j j̱ʲ ɰ ɥ w/
/r r̟ ṟʲ ʀ̟/
/l ʎ ḻʲ ʟ/

/i y ɪː ʏː e ø ɛː œː æ/
/ə ɜː ɐː a/
/u ʊː o ɔː ɒː/
You read it right if you saw palatal and velar trills, since this is an alien language.
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ
Post Reply