Conlang Conversation Thread

A forum for all topics related to constructed languages
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7584
Joined: Sun 13 May 2012, 01:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » Sat 23 Dec 2017, 00:36

kiwikami wrote:
Fri 22 Dec 2017, 23:38
Khäth ang ke nën i a.
I adopted a cat.
ʔihmeù gesθui yaza nastaukæʔiθ ʕa žučœtšoŋgoabefæčiθ!
2SG.DAT offer<PRS>1SG CNJ genuflection<PL>ACC CNJ doffing<PL>ACC
I offer you congratulations!
[:D]
Nmiuh go Zilzë.
Her name is Aster.
؟ ʔeima ye nenvu ʕa ?
Is she an Astraiad?

؟ ʕēχutswutronek quaʔočunau kleztammaunin?
<FUT>teach<MID>3SG martial.art.INST.SG jump<PRS.PTCP>=bird.GEN
Will she be trained in the Arts of the Gaccabirdie?
:wat:
Spoiler:
Gaccabirdie was a name invented by my son. It refers to a very abstract 'bird' shaped toy (¿batter ball? methinks they are called),
https://www.luxrysale.com/wp-content/up ... e-feat.jpg

tied with a string to a bamboo stick.

https://i.pinimg.com/originals/49/da/1a ... 20f640.jpg


The gaccabirdie is jerked, dragged, dandled, dangled, etc. in front of the cat to strengthen skills of ambush, pouncing, striking, foot-paw pommelling, dental strangulation and asphyxiation, in the event of a visit by a nasty rodentine mooshka.
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2630
Joined: Sat 10 Nov 2012, 20:52
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dormouse559 » Sat 23 Dec 2017, 21:30

kiwikami wrote:
Fri 22 Dec 2017, 23:38
Khäth ang ke nën i a. Nmiuh go Zilzë.
I adopted a cat. Her name is Aster.
« Astre » l'e-tt-en bon nò pren-i jæte.
[ˈa.stʁə lɛt.tɛ̃m.bɔ̃ˈno pʁẽ.iˈʑɛː.tə]
"Aster" is a good name for a cat.
[:)]
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7584
Joined: Sun 13 May 2012, 01:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » Sun 24 Dec 2017, 01:11

etçe pẽso eio quia sui unũ noñ bonũ
CNJ think.PRS.1SG DEF.F.ACC.PL 1POSS.F.PL reason<PL> REL be<SBJV.3SG> INDEF.N.SG name.SG good.N.SG
I also think it's a good name,
[;)]

Vuecur tu pẽsas siçe?
CNJ=INTERR.ADV 2SG.NOM think<PRS>2SG ADV
But why do you think so?
:wat:

Ohe Kiwikamiçe, cur tu si dunaùs hu noñ?
EXCLAM <Kiwikami>=CNJ INTERR.ADV 2SG.NOM 3SG.DAT give<PFT>2SG PROX.N.ACC.SG name.SG
And Kiwi, why'd you give her that name?
:wat: :wat:
Last edited by Lambuzhao on Sun 24 Dec 2017, 01:26, edited 2 times in total.
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7584
Joined: Sun 13 May 2012, 01:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » Sun 24 Dec 2017, 01:23

Quçe deja gaccavulugra?
INTERR.N.NOM=CNJ PRP=DEF.N.PL cack.N.PL=flying.N.PL
And what of the gaccabirdie?

https://www.youtube.com/watch?v=vpOWk3EpjnY
[xP]
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7584
Joined: Sun 13 May 2012, 01:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » Sun 24 Dec 2017, 01:41

Ɂol gedilan ʕuntmotruorfuyenæ χeitaš nà toan Hieʕan
PRP truth.GEN cat<PL>NOM know<PRS>3PL way<ACC>SG DEF.GEN force.GEN
The Force is truly with cats.

https://static1.squarespace.com/static/ ... 00f417.jpg

https://images-cdn.9gag.com/photo/adpgxL2_700b.jpg
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2630
Joined: Sat 10 Nov 2012, 20:52
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dormouse559 » Sun 24 Dec 2017, 01:45

Lambuzhao wrote:
Sun 24 Dec 2017, 01:11
Vuecur tu pẽsas siçe?
CNJ=INTERR.ADV 2SG.NOM think<PRS>2SG ADV
But why do you think so?
:wat:
Jou pàn ensì pa çou c'« Astre » li veu dî « ettele » e c'lou djàt son creyatû çæleste.
[ʑuˈpɑ̃n ɛ̃ˈsi pa.suˈka.stʁə vəˈdiː ɛˈte.lə e.kluˈʑat sɔ̃ŋ.kʁe.jəˈtyː sɛˈle.stə]
I think so because "Aster" means "star" and cats are celestial creatures.
[:O]

Lambuzhao wrote:
Sun 24 Dec 2017, 01:23
Quçe deja gaccavulugra?
INTERR.N.NOM=CNJ PRP=DEF.N.PL cack.N.PL=flying.N.PL
And what of the gaccabirdie?

https://www.youtube.com/watch?v=vpOWk3EpjnY
[xP]
CCHD (Çou c'li hissè demmouttræ.)
[ˈse ˈse ˈa.hə ˈde | su.kli.hiˈse dɛ̃m.muˈtʁɛː]
QED
:mrgreen:
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7584
Joined: Sun 13 May 2012, 01:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » Sun 24 Dec 2017, 01:55

Ohe! Se viro nidrenauga cola pourfundat sade
EXCLAM ADV man.SG <internavigate>PRS.3SG PRP=DEF.F.SG depth.SG enough
Wow. if you internaut hard enough…

https://i.pinimg.com/originals/d8/24/cf ... a0498d.jpg

Obi Paws Catnobi : le Mætre deja gaccavulugra
[:P]

Astre sue quæ ÿuñore pour nenceudando al gesçeulìn
<Aster> be<PRS>3SG ADV young.COMPAR.SG PRP start<NMLZ> DEF.F.ACC.SG disicpline
Aster is too young to begin training

https://cdn.dribbble.com/users/1019863/ ... he_cat.jpg

gece Yoda le letd mongùt
say.PRS.3SG <Yoda> DEF.M.NOM.SG bed.SG urinate<PFT.pASS.PTCP>M.SG
sez Yoda the wet blanket~
User avatar
kiwikami
mind
mind
Posts: 1311
Joined: Sat 26 May 2012, 16:24
Location: the first star to the right and straight on 'till mid-afternoon

Re: Conlang Conversation Thread

Post by kiwikami » Sun 24 Dec 2017, 22:33

Zil ngi kë, zëra nmiu kho, hum, ang ma ke ni ro iuër'en thua rui'l Zueminir'u a, ië.
She is named for the stars, because I adopted her the day after the Geminid meteor shower.

(Ia, vol nmiu a ä uë, hu Zërae dah zë.)
(Also because it makes "disaster" an appropriate nickname.)

Spoiler:
...I did not expect the Aster-Disaster pun to translate well. But Zëra is the corresponding article for nouns of class #14, with a plural suffix, referring back to zil "the stars"; Zërae is the verb tëra "to suffer" with a nominalizing (putting it in class #24) circumfix, meaning "great calamity". This is entirely unplanned and I shall consider it a good omen.
Edit: Substituted a string instrument for a French interjection.
User avatar
All4Ɇn
mayan
mayan
Posts: 1762
Joined: Sat 01 Mar 2014, 07:19

Re: Conlang Conversation Thread

Post by All4Ɇn » Mon 25 Dec 2017, 17:30

𢝙𧶮奴㒃!
Suc mờ no·èr!
Merry Christmas!
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7584
Joined: Sun 13 May 2012, 01:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » Mon 25 Dec 2017, 19:55

kiwikami wrote:
Sun 24 Dec 2017, 22:33
Zil ngi kë, zëra nmiu kho, hum, ang ma ke ni ro iuër'en thua rui'l Zueminir'u a, ië.
She is named for the stars, because I adopted her the day after the Geminid meteor shower.
[+1]
(Ia, vol nmiu a ä uë, hu Zërae dah zë.)
(Also because it makes "disaster" an appropriate nickname.)
[+1] [+1]
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7584
Joined: Sun 13 May 2012, 01:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » Mon 25 Dec 2017, 20:11

All4Ɇn wrote:
Mon 25 Dec 2017, 17:30
𢝙𧶮奴㒃!
Suc mờ no·èr!
Merry Christmas!
Gœde ent Hœbvj Anderjole!

Gē χir ʕeuhuvyakastva!

Bona Naudadt!

Bohica Natividaje!

goþę Geƿvl!

Se ngaradalths techetneketh zhö se sömöths rhashpeth zçalíkfoshköth!

Jűz kűz li-'qqįŋŋæh!

Nı Vet ʃuezı toƀɫı Glúl ʒuezou oıpȷıʃtȷez ıɴeɴlıekoœf pæ ʒuezı ʒuezou oıpȷıʃtȷez ıɴeɴlıeʃok!!!


Happy :mrgreen: Holidays!:mrgreen:
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7584
Joined: Sun 13 May 2012, 01:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » Wed 27 Dec 2017, 19:33

Yaza tomōdohtren zoreiŋχikeglū gečanie kæšrirau ɂod gēsyateu.
CNJ ADV assure=investigation.INST bring<PLUP>1SG conveyance.INST PRP ameliorate<NMLZ>DAT
Today I brought my car to the mechanic for inspection.


ʕa nef ɂoyiki ‘nèn dænæddū ktaʕziseu yeboneš ʕayebeu ʕajaŋfaramvau.
CNJ ADV PRP 1SG.LOC gift<PL>NOM pulse<NMLZ>.ADVZ become<PRS>3PL ADV <NMLZ><John From><NMLZ>INST
Meanwhile at my house gifts rained down steadily like a Cargo Cult.

ʕa karχaru~kilchyeubum ɂōhæˤeu ˤinu zendamaosane.
CNJ croaking=stringed.intrument.NOM.SG son<SG>DAT 1SG.GEN arrive<PLUP>3SG
My son’s bass guitar arrived.

So, since my son isn't back home yet, this bass guitar is destined for him. So, instead of a son<SG>GEN {a true possessive construction}, I put it into a possessive DAT, with the idea that it is intended to be possessed, or about to be possessed.
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2630
Joined: Sat 10 Nov 2012, 20:52
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dormouse559 » Wed 27 Dec 2017, 19:54

Lambuzhao wrote:
Wed 27 Dec 2017, 19:33
So, since my son isn't back home yet, this bass guitar is destined for him. So, instead of a son<SG>GEN {a true possessive construction}, I put it into a possessive DAT, with the idea that it is intended to be possessed, or about to be possessed.
La possessò par tæ fiilli d'la guitarre viandrà en-aillenable can-t-li la possæde ?
[la.pɔs.sɛˈso paʁ.tɛˈfi.ʎi dla.giˈtaʁ.ʁə vjɑ̃ˈdʁa ẽ.a.ʎəˈna.blə kɑ̃n.tli.la.pɔˈsɛː.də]
Will your son's possession of the guitar become inalienable once he's in possession of it?
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7584
Joined: Sun 13 May 2012, 01:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » Thu 28 Dec 2017, 01:54

Siçe.
Yup.

La çiddar suesi sua, la sua usufrutd suesi nemprivauja.
The guitar will be his, his use and enjoyment will be imprivable.

:wat:
User avatar
Reyzadren
sinic
sinic
Posts: 333
Joined: Sun 14 May 2017, 09:39
Contact:

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Reyzadren » Thu 28 Dec 2017, 02:40

Lambuzhao wrote:
Wed 27 Dec 2017, 19:33
ʕa karχaru~kilchyeubum ɂōhæˤeu ˤinu zendamaosane.
CNJ croaking=stringed.intrument.NOM.SG son<SG>DAT 1SG.GEN arrive<PLUP>3SG
My son’s bass guitar arrived.
:con: griuskant (conversation without conscript)

il delgzaedrae. aeist.
/'il 'dəlgzedraə. 'eist/
more low.guitar-N. yes
More bass guitarists. Yes!
Image Soundcloud Profile | Image griuskant conlang
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2630
Joined: Sat 10 Nov 2012, 20:52
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dormouse559 » Thu 28 Dec 2017, 05:57

Lambuzhao wrote:
Thu 28 Dec 2017, 01:54
La çiddar suesi sua, la sua usufrutd suesi nemprivauja.
The guitar will be his, his use and enjoyment will be imprivable.
La guitarre basse, çettö avè en emprivabletæ ammeillououæ.
[la.giˈtaʁ.ʁə ˈbas.sə | sɛˈtœː əˈve ẽ.ɛ̃m.pri.va.bləˈtɛː ɑ̃m.mɛʎ.ʎuˈwɛː]
The bass guitar, now with improved imprivability.
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7584
Joined: Sun 13 May 2012, 01:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » Thu 28 Dec 2017, 17:46

Dormouse559 wrote:
Thu 28 Dec 2017, 05:57
La guitarre basse, çettö avè en emprivabletæ ammeillououæ.
[la.giˈtaʁ.ʁə ˈbas.sə | sɛˈtœː əˈve ẽ.ɛ̃m.pri.va.bləˈtɛː ɑ̃m.mɛʎ.ʎuˈwɛː]
The bass guitar, now with improved imprivability.
la nemprivaudat mjodruta
improved imprivability

od

la nempourvaudat nempriuta
imprived improvability
[xP]
User avatar
eldin raigmore
fire
fire
Posts: 6168
Joined: Sat 14 Aug 2010, 18:38
Location: SouthEast Michigan

Re: Conlang Conversation Thread

Post by eldin raigmore » Thu 28 Dec 2017, 20:26

Lambuzhao wrote:
Thu 28 Dec 2017, 17:46
Dormouse559 wrote:
Thu 28 Dec 2017, 05:57
La guitarre basse, çettö avè en emprivabletæ ammeillououæ.
[la.giˈtaʁ.ʁə ˈbas.sə | sɛˈtœː əˈve ẽ.ɛ̃m.pri.va.bləˈtɛː ɑ̃m.mɛʎ.ʎuˈwɛː]
The bass guitar, now with improved imprivability.
la nemprivaudat mjodruta
improved imprivability

od

la nempourvaudat nempriuta
imprived improvability
[xP]
Chiastic conversations such as the above are what people undergo around me.
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7584
Joined: Sun 13 May 2012, 01:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » Sat 30 Dec 2017, 10:47

Eldin, tu sues l'assigle; audaç quæ l'amure.
Edlin, you are the axis; bold as love.
:mrgreen:
User avatar
kiwikami
mind
mind
Posts: 1311
Joined: Sat 26 May 2012, 16:24
Location: the first star to the right and straight on 'till mid-afternoon

Re: Conlang Conversation Thread

Post by kiwikami » Fri 05 Jan 2018, 18:55

Nulo tar zer, ia iue ma u og an, ië.
/nɯlɔ tʰäɾ t͡sɜɾ jä iwɜ mä wɔx än je/
na-ulo ta-ra zer ia iue ma u og a na ië
DEO-please c2-PL begin and dance CONC time circle.around IND DEO c4

Happy belated New Year to y'all.
Edit: Substituted a string instrument for a French interjection.
Post Reply