Cyrillization game

A forum for all topics related to constructed languages
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10362
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Thu 14 Jul 2016, 22:48

/m~mʲ n~nʲ/ <м н>
/p~pʲ b~bʲ t~tʲ d~dʲ k~kʲ g~gʲ/ <п б т д к г>
/t͡s~ʧ d͡z~ʤ ʈʂ~ʨ ɖʐ~ʥ/ <тс дз тш дж>
/f~fʲ v~vʲ s~ʃ z~ʒ ʂ~ɕ ʐ~ʑ (x~xʲ ɣ~ɣʲ)/ <ф в с з ш ж (к г)>
/j/ <й>
/l lʲ/ <л~лъ л~ль>
/r rʲ/ <р~ръ р~рь>

/a e i o u ɨ/ <а э и о у ы>
/ja je jo ju/ <я е ё ю>

Некст:

/p t k ʔ/
/s ʃ χ/
/t͡ʃ/
/m n/
/β ð j w/
/r/
/ʟ/

/i a/
/o/

/i̯a i̯o/
/ai̯ ao̯/
/oi̯ o̯a/
User avatar
Jake
rupestrian
rupestrian
Posts: 24
Joined: Wed 06 Apr 2016, 18:36

Re: Cyrillization game

Post by Jake » Thu 14 Jul 2016, 23:10

/p t k ʔ/ <п т к ь>
/s ʃ χ/ <с ш х>
/t͡ʃ/ <ч>
/m n/ <м н>
/β ð j w/ <в д й у>
/r/ <р>
/ʟ/ <л>

/i a/ <и а>
/o/ <о>

/i̯a i̯o/ <я ё>
/ai̯ ao̯/ <ай ау>
/oi̯ o̯a/ <ой уа>


Хекст:

/p b t̪ d̪ c ɟ q ɢ ʔ/
/m n ɲ ɴ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ χ h/
/ʟ̠̞̊/
/ʋ j w/
/l/

/ɒ æ ɛ e i ɪ o ə u/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10362
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Fri 15 Jul 2016, 00:13

/p b t̪ d̪ c ɟ q ɢ ʔ/ <п б т д ќ ѓ к г ӏ>
/m n ɲ ɴ/ <м н њ ӈ>
/f v θ ð s z ʃ ʒ χ h/ <ф в ҫ ҙ с з ш ж х һ>
/ʟ̠̞̊/ <р>
/ʋ j w/ <ө й ў>
/l/ <л>

/ɒ æ ɛ e i ɪ o ə u/ <а я э е и ы о ӕ у>

Некст:

/p pˤ t tˤ k kˤ ʔ/
/f θ s ʂ ɕ x ħ h/
/t͡s t͡sˤ ʈ͡ʂ ʈ͡ʂˤ t͡ɕ t͡ɕˤ/
/m n ŋ/
/ɻ~ʐ j~ʝ ɥ~ʝʷ w~ɣʷ ʕ̞~ʕ/
/r~rˤ/
/l~lˤ/

/i iː ɪ˞ y yː ʏ˞/
/ə əː ɚ a aː a˞/
/u uː ʊ˞/

/aɪ̯ aɪ̯ː aɪ̯˞ aʊ̯ aʊ̯ː aʊ̯˞/
opipik
runic
runic
Posts: 2752
Joined: Thu 12 Mar 2015, 19:41

Re: Cyrillization game

Post by opipik » Sat 05 Nov 2016, 10:45

/p pˤ t tˤ k kˤ ʔ/ <п пъ т тъ к къ Ӏ>
/f θ s ʂ ɕ x ħ h/ <ф ҫ с ш щ х ҳ һ>
/t͡s t͡sˤ ʈ͡ʂ ʈ͡ʂˤ t͡ɕ t͡ɕˤ/ <ц цъ ч чъ ҷ ҷъ>
/m n ŋ/ <м н ӈ>
/ɻ~ʐ j~ʝ ɥ~ʝʷ w~ɣʷ ʕ̞~ʕ/ <ҏ й йв в ъ>
/r~rˤ/ <р>
/l~lˤ/ <л>

/i iː ɪ˞ y yː ʏ˞/ <и ии ӥ ү үү ү̈>
/ə əː ɚ a aː a˞/ <э ээ ӭ а аа ӓ>
/u uː ʊ˞/ <у уу ӱ>

/aɪ̯ aɪ̯ː aɪ̯˞ aʊ̯ aʊ̯ː aʊ̯˞/ <аи ааи ӓӥ ау аау ӓӱ>

Next:

/t tʷ k kʷ/
/m mʲ/
/ɾ ɾʷ/
/s z ɣ/
/j/
/ʦ ʨ/
/t̪͡ʙ̥/
/ʙ ᵐʙ/

/e ɐ o/
/ɪ̆ ə̆/
/iː ɑː oː uː/
/ɛˤ ɑˤ ɔˤ/
/ɐ̆ˤ ĕˤ/
/eˤː ɑˤː ɒˤː ɔːˤ/
User avatar
All4Ɇn
mayan
mayan
Posts: 1761
Joined: Sat 01 Mar 2014, 07:19

Re: Cyrillization game

Post by All4Ɇn » Sat 12 Nov 2016, 00:03

/t tʷ k kʷ/ <т тў к кў>
/m mʲ/ <м н>
/ɾ ɾʷ/ <р рў
/s z ɣ/ <с з г>
/j/ <ъ>
/ʦ ʨ/ <ц ч>
/t̪͡ʙ̥/ <д>
/ʙ ᵐʙ/ <в б>

/e ɐ o/ <е ѣ ё>
/ɪ̆ ə̆/ <и ы>
/iː ɑː oː uː/ <і а о у>
/ɛˤ ɑˤ ɔˤ/ <э я ёх>
/ɐ̆ˤ ĕˤ/ <ѣх ех>
/eˤː ɑˤː ɒˤː ɔːˤ/ <іх ах ох ух>

Next:
/m n ŋ ŋ̩/
/p pʰ t tʰ k kʰ/
/ɓ ɗ ᶑ ɠ/
/ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʰ ɖ͡ʐ/
/f v s z ʐ ʂ x ɣ/
/l ɫ j ɥ w/

/i y ɨ u/
/e ø o/
/ə ɵ̞/
/ä/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10362
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Wed 15 Mar 2017, 19:43

/m n ŋ ŋ̩/ <м н ҥ ӈ>
/p pʰ t tʰ k kʰ/ <б п д т г к>
/ɓ ɗ ᶑ ɠ/ <бӏ дӏ жӏ гӏ>
/ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʰ ɖ͡ʐ/ <ч ц ж>
/f v s z ʐ ʂ x ɣ/ <ф в с з р ш х ҕ>
/l ɫ j ɥ w/ <љ л й ұ ў>

/i y ɨ u/ <и ү ы у>
/e ø o/ <е ө о>
/ə ɵ̞/ <ӕ ә>
/ä/ <а>

Некст:

/p b t d k g~ŋ/
/f θ s x/
/t͡ʃ/
/m n ɲ/
/r/
/l ʎ~ʝ/

/i e a/
/u o/

/tue lebanes eskos | ene exile | ia enes renos nadan in sana uatan/
User avatar
CMunk
metal
metal
Posts: 871
Joined: Thu 12 Aug 2010, 14:47
Location: Denmark
Contact:

Re: Cyrillization game

Post by CMunk » Thu 30 Nov 2017, 13:26

/p b t d k g~ŋ/ <п б т д к г>
/f θ s x/ <ф ҫ с х>
/t͡ʃ/ <т~ч>
/m n ɲ/ <м н н~њ>
/r/ <р>
/l ʎ~ʝ/ <л л~љ>

/i e a/ <і э а>
/u o/ <у о>

/t͡ʃi t͡ʃe t͡ʃa/ <ти те тя>
/t͡ʃu t͡ʃo/ <тю тё>

/ɲi ɲe ɲa/ <ни не ня>
/ɲu ɲo/ <ню нё>

/ʎi ʎe ʎa/ <ли ле ля>
/ʎu ʎo/ <лю лё>

/ts/ <ц>

/tue lebanes eskos | ene exile | ia enes renos nadan in sana uatan/
<Туэ лэбанэс эскос. Энэ эхілэ. Іа Энэс рэнос надан ін сана уатан.>

Нэкст (португальский):

/m n ɲ/
/p t (tʃ) k (kʷ)/
/b d (dʒ) ɡ (ɡʷ)/
/f s ʃ/
/v z ʒ/
/j w/
/l ʎ/
/ʁ/
/ɾ/

/i ĩ ɨ u ũ/
/e ẽ o õ/
/ɐ ɐ̃/
/ɛ ɔ/
/a/
Native: :dan: | Fluent: :uk: | Less than fluent: :deu:, :jpn:, :epo: | Beginner: Image, :fao:, :non:
Creating: :con:Jwar Nong, :con:Mhmmz
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10362
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Thu 30 Nov 2017, 22:07

/m n ɲ/ <м н њ>
/p t (tʃ) k (kʷ)/ <п т (ч) к (кў)>
/b d (dʒ) ɡ (ɡʷ)/ <б д (џ) г (гў)>
/f s ʃ/ <ф с ш>
/v z ʒ/ <в з ж>
/j w/ <й ў>
/l ʎ/ <л љ>
/ʁ/ <х>
/ɾ/ <р>

/i ĩ ɨ u ũ/ <и иӈ ы у уӈ>
/e ẽ o õ/ <е еӈ о оӈ>
/ɐ ɐ̃/ <ӓ ӓӈ>
/ɛ ɔ/ <ё ӧ>
/a/ <а>

Некст:

/p b t d tʲ dʲ k g ʔ/
/s z sʲ zʲ h/
/t͡s d͡z t͡sʲ d͡zʲ/
/m̥ m n̥ n n̥ʲ nʲ ŋ̊ ŋ/
/j w/
/r rʲ/
/l lʲ/

/i e/
/a/
/u o/

/zʲon̥iʔ d͡zudil/
User avatar
CMunk
metal
metal
Posts: 871
Joined: Thu 12 Aug 2010, 14:47
Location: Denmark
Contact:

Re: Cyrillization game

Post by CMunk » Fri 01 Dec 2017, 12:28

/p b t d tʲ dʲ k g ʔ/ <п б т д ть дь к г ӏ>
/s z sʲ zʲ h/ <с з сь зь>
/t͡s d͡z t͡sʲ d͡zʲ/ <ц ѕ ць ѕь>
/m̥ m n̥ n n̥ʲ nʲ ŋ̊ ŋ/ <хм м хн н хнь нь ҥх ҥ>
/j w/ <й в>
/r rʲ/ <р рь>
/l lʲ/ <л ль>

/i e/ <і э>
/a/ <а>
/u o/ <у о>

/ʲi~ji ʲe~je/ <и е>
/ʲa~ja/ <я>
/ʲu~ju ʲo~jo/ <ю ё>

/zʲon̥iʔ d͡zudil/ <зёхніӏ ѕуділ>

Нэкст (эстонский):

/m n nʲ/
/p t tʲ k/
/pː tː tʲː kː/
/f s sʲ ʃ h/
/v/
/fː sː sʲː ʃː/
/l lʲ j/
/r/

/i y u/
/e ø ɤ o/
/æ ɑ/
Native: :dan: | Fluent: :uk: | Less than fluent: :deu:, :jpn:, :epo: | Beginner: Image, :fao:, :non:
Creating: :con:Jwar Nong, :con:Mhmmz
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10362
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Sat 02 Dec 2017, 02:20

/m n nʲ/ <м н њ>
/p t tʲ k/ <п т ч к>
/pː tː tʲː kː/ <пп тт чч кк>
/f s sʲ ʃ h/ <ф с ш щ х>
/v/ <в>
/fː sː sʲː ʃː/ <фф сс шш щщ>
/l lʲ j/ <л љ й>
/r/ <р>

/i y u/ <и ү у>
/e ø ɤ o/ <е ө ӕ о>
/æ ɑ/ <ә а>

Некст:

/b t t' d k k' g ʔ~h/
/ɸ s ɕ x/
/t͡s t͡s' t͡ɕ t͡ɕ'/
/m mˀ n nˀ ŋ/
/j jˀ w wˀ/
/ɽ/
/l/

/i iː e eː/
/ə a aː/
/u uː o oː/

/seɽə boː naːme nixa mˀuː ɽe t'əɕi/
User avatar
CMunk
metal
metal
Posts: 871
Joined: Thu 12 Aug 2010, 14:47
Location: Denmark
Contact:

Re: Cyrillization game

Post by CMunk » Mon 04 Dec 2017, 16:36

/b t t' d k k' g ʔ~h/ <б т тӏ к кӏ ґ ӏ>
/ɸ s ɕ x/ <ф с ш х>
/t͡s t͡s' t͡ɕ t͡ɕ'/ <ц цӏ ч чӏ>
/m mˀ n nˀ ŋ/ <м мӏ н нӏ г>
/j jˀ w wˀ/ <й йӏ ў ўӏ>
/ɽ/ <р>
/l/ <л>

/i iː e eː/ <и ии э ээ>
/ə a aː/ <ы а аа>
/u uː o oː/ <у уу о оо>

/seɽə boː naːme nixa mˀuː ɽe t'əɕi/
<Сэры боо наамэ ниха мӏуу рэ тӏыши>

Нэкст:

/m ɱ n/
/b b̪ t d t͡ʃ d͡ʒ k/
/ɸ f s ɬ ʃ x/
/w ʋ l j ɣ/

/i ɨ u/
/ə/
/a/
Native: :dan: | Fluent: :uk: | Less than fluent: :deu:, :jpn:, :epo: | Beginner: Image, :fao:, :non:
Creating: :con:Jwar Nong, :con:Mhmmz
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10362
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Mon 04 Dec 2017, 22:10

/m ɱ n/ <м ӎ н>
/b b̪ t d t͡ʃ d͡ʒ k/ <б в т д ч ж к>
/ɸ f s ɬ ʃ x/ <п ф с з ш х>
/w ʋ l j ɣ/ <ў г л й р>

/i ɨ u/ <и ы у>
/ə/ <е>
/a/ <а>

Некст:

/p b t d k g ʔ/
/ɸ β θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/
/m n ŋ/
/ɻ/
/r/
/l ʟ/

/i e/
/ə a/
/u o/
User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 215
Joined: Wed 09 Mar 2016, 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Cyrillization game

Post by Vlürch » Fri 08 Dec 2017, 15:49

/p b t d k g ʔ/ <п б т д к г ъ>
/ɸ β θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/ <ф в ҫ ҙ с з ш ж х ғ ҳ>
/m n ŋ/ <м н ң>
/ɻ/ <ҋ>
/r/ <р>
/l ʟ/ <л ԯ>

/i e/ <и е>
/ə a/ <э а>
/u o/ <у о>
Next:
/m n ŋ/
/b d g/
/pˤ tˤ kˤ/
/t͡s/
/z/
/v j x ɣ ʕ/
/θˤ/
/r/
/l ɮ/
/ɬˤ/

/pʰː tʰː kʰː/
/fː sː ɬː/

/ə ɪ ʊ/
/ɑː aː eː iː uː yː/
/ɑi̯ oi̯ ui̯/
/ɑu̯ ou̯/
/r̩/

/bou̯ləkʰːə tˤɑi̯sːɪθˤiː gr̩pʰːaː myːkˤ ŋəzduːt͡sɑː/
[boʊ̯ɫə̆kʰːə t̪ˤɑi̯s̻ʲːɪθʲˤiː gr̩pʰːaː mʲyːcˤ ŋəz̪d̪uːt̻͡s̪ɑː]
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10362
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Fri 08 Dec 2017, 17:54

/m n ŋ/ <м н ӈ>
/b d g/ <б д г>
/pˤ tˤ kˤ/ <п т к>
/t͡s/ <ц>
/z/ <з>
/v j x ɣ ʕ/ <ф й х ҕ ъ>
/θˤ/ <с>
/r/ <р>
/l ɮ/ <л ж>
/ɬˤ/ <ш>

/pʰː tʰː kʰː/ <пп тт кк>
/fː sː ɬː/ <фф сс шш>

/ə ɪ ʊ/ <а и у>
/ɑː aː eː iː uː yː/ <ӓ аа е ии уу ю>
/ɑi̯ oi̯ ui̯/ <ӓй ой уй>
/ɑu̯ ou̯/ <ӓў оў>
/r̩/ <ҏ>

/bou̯ləkʰːə tˤɑi̯sːɪθˤiː gr̩pʰːaː myːkˤ ŋəzduːt͡sɑː/ <Боўлакка тӓйссисии гҏппаа мюк ӈаздууцӓ.>

Некст:

/p b t d ʈ ɖ k g/
/s z ʂ ʐ/
/t͡s d͡z/
/m n ɳ/
/j̥ j/
/ɾ̥ ɾ ɽ̥ ɽ/
/l̥ l ɭ̥ ɭ/

/i/
/u ɑ/
User avatar
esoanem
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 64
Joined: Tue 05 Sep 2017, 13:03
Location: Cambridge, UK
Contact:

Re: Cyrillization game

Post by esoanem » Sat 09 Dec 2017, 01:42

/p b t d ʈ ɖ k g/ <п б т д т́ д́ к г>
/s z ʂ ʐ/ <с з ш ж>
/t͡s d͡z/ <ц ѕ>
/m n ɳ/ <м н ң>
/j̥ j/ <ьһ ь>
/ɾ̥ ɾ ɽ̥ ɽ/ <рһ р р́һ р́>
/l̥ l ɭ̥ ɭ/ <лһ л л́һ л́>

/i/ <и>
/u ɑ/ <у а>

<с з с́ з́> for /s z ʂ ʐ/ would be a bit more consistent, but using a diacritic when there's a perfectly good letter irks me.

Некст:

/p t k/
/n/
/f θ s/
/l r/
/w j/

/ɨ e æ ʌ o/
/ɨ: e: æ: ʌ: o:/

sample: <e:ses te:wos jes e:te kjetesɨ estre:wjʌwo: tje jʌs wɨ:kʌ θeolo:jʌstwoθ>
My pronouns are they/them/their

:gbr: native | :esp: advanced | :deu: intermediate | :fra: intermediate | :rus: basic | :ell: lapsed | :navi: lapsed | :con: making a bunch
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10362
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Sat 09 Dec 2017, 18:01

/p t k/ <п т к>
/n/ <н>
/f θ s/ <ф з с>
/l r/ <л р>
/w j/ <у й>

/ɨ e æ ʌ o/ <ы е а ъ о>
/ɨː eː æː ʌː oː/ <ыы ее аа ъъ оо>

/eːses teːwos jes eːte kjetesɨ estreːwjʌwoː tje jʌs wɨːkʌ θeoloːjʌstwoθ/ <Еестес тееуос иес еете киетесы естрееуиъуоо тие иъс уыыкъ зеолооиъстуоз.>

Некст:

/p pʲ t tʲ k kʲ q qʲ ʔ ʔʲ/
/f fʲ s sʲ ʃ ʃʲ x xʲ χ χʲ h hʲ/
/t͡s t͡sʲ t͡ʃ t͡ʃʲ/
/m mʲ n nʲ ŋ ŋʲ ɴ ɴʲ/
/j/

/i ɛ/
/a/
/u ɔ/
User avatar
esoanem
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 64
Joined: Tue 05 Sep 2017, 13:03
Location: Cambridge, UK
Contact:

Re: Cyrillization game

Post by esoanem » Sat 09 Dec 2017, 20:44

/p pʲ t tʲ k kʲ q qʲ ʔ ʔʲ/ <п пь т ть к кь қ қь ӏ ӏь>
/f fʲ s sʲ ʃ ʃʲ x xʲ χ χʲ h hʲ/ <ф фь с сь ш шь х хь ҳ ҳь һ һь>
/t͡s t͡sʲ t͡ʃ t͡ʃʲ/ <ц ць ч чь>
/m mʲ n nʲ ŋ ŋʲ ɴ ɴʲ/ <м мь н њ г гь ӷ ӷь>
/j/ <й>

/i ɛ/ <и е>
/a/ <а>
/u ɔ/ <у о>

ideally I'd have ligatures for the palatalised forms but not all of those currently exist although a few would look exactly like some other glyphs e.g. <ӏь>~<b> (i.e. a taller ascender), <гь>~<Б> (but smaller in lower case; like this to avoid confusion with <пь>).

Некст:

<m n>
<ph th kh>
<b d g>
<p' t' k' q'>
<tshh>
<dz dʒ>
<ts' tʃ'>
<s ʃ x h>
<v z ʒ ɣ>
<r l>

<i: ɪ u: ʊ>
<ɜ: e ɔ: ə>
<æ ʌ ɑ: ɒ>
My pronouns are they/them/their

:gbr: native | :esp: advanced | :deu: intermediate | :fra: intermediate | :rus: basic | :ell: lapsed | :navi: lapsed | :con: making a bunch
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10362
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Sun 10 Dec 2017, 03:22

/m n/ <м н>
/pʰ tʰ kʰ/ <п т к>
/b d g/ <б д г>
/p' t' k' q'/ <пӏ тӏ кӏ ҡ>
/t͡sʰ t͡ʃʰ/ <ц ч>
/d͡z d͡ʒ/ <ѕ џ>
/t͡s' t͡ʃ'/ <цӏ чӏ>
/s ʃ x h/ <с ш х һ>
/v z ʒ ɣ/ <в з ж ҕ>
/r l/ <р л>

/iː ɪ uː ʊ/ <ии и уу у>
/ɜː e ɔː ə/ <ее е оо о>
/æ ʌ ɑː ɒ/ <ә ӕ аа а>

Некст:

/p ɓ t ɗ k ɠ ʔ/
/f s x/
/m n ŋ/
/ɹ w/
/r/
/ʟ̝/
/l/

/i e/
/u o ɑ/
gokupwned5
cuneiform
cuneiform
Posts: 164
Joined: Fri 12 Aug 2016, 15:05

Re: Cyrillization game

Post by gokupwned5 » Sun 24 Dec 2017, 23:34

/p ɓ t ɗ k ɠ ʔ/ - <п б т д к г ӏ>
/f s x/ - <ф с х>
/m n ŋ/ - <м н ң>
/ɹ w/ - <ж у>
/r/ - <р>
/ʟ̝/ - <л>
/l/ - <љ>

/i e/ - <и e>
/u o ɑ/ - <у o a>

---

Next:

/b t d tˤ dˤ k ʔ/
/f s z sˤ zˤ ʃ ʒ x ɣ ħ ʕ h/
/m n/
/r/
/l j w/

/ɪ ʊ e æ/
/iː uː ɛː ɔː aː/
/eɪ oʊ/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10362
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Mon 25 Dec 2017, 00:41

/b t d tˤ dˤ k ʔ/ <б т д тғ дғ к ӏ>
/f s z sˤ zˤ ʃ ʒ x ɣ ħ ʕ h/ <ф с з сғ зғ ш ж х г ӿ ғ һ>
/m n/ <м н>
/r/ <р>
/l j w/ <л й ў>

/ɪ ʊ e æ/ <и у е а>
/iː uː ɛː ɔː aː/ <ии уу ее о аа>
/eɪ oʊ/ <еи оу>

Некст:

/p t c k k͡p/
/s/
/m n ɲ ŋ/
/j w/
/l/

/i ɛ/
/a/
/u ɔ/
Post Reply