Cyrillization game

A forum for all topics related to constructed languages
Post Reply
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10355
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Thu 12 May 2016, 21:00

/p t k kʷ/ <т т к к>
/m n ŋ ŋʷ/ <н н г г>
/s/ <с>
/w l j/ <л л с>

/i ɛ ɑ ɔ u/ <и~ы е~э я~а ё~о ю~у>

/p t k kʷ/ <п т к кв>
/m n ŋ ŋʷ/ <м н г гв>
/ɸ s x xʷ/ <ф с х хв>
/w l j ɰ/ <ў л й р>

/i e ɛ ɑ ɔ o u/ <и е э а ё о у>

Некст:

/t̻~d̻ t̺~d̺ k ʔ/
/s̻~z̻ s̺~z̺ h/
/m n/
/j w ɰ/
/ⱱ ɽ/

/i e/
/u o ɑ/

/aɪ̯/
opipik
runic
runic
Posts: 2752
Joined: Thu 12 Mar 2015, 19:41

Re: Cyrillization game

Post by opipik » Thu 12 May 2016, 21:07

/t̻~d̻ t̺~d̺ k ʔ/ <д т к ь>
/s̻~z̻ s̺~z̺ h/ <с ш х>
/m n/ <м н>
/j w ɰ/ <й ў г>
/ⱱ ɽ/ <в р>

/i e/ <и е>
/u o ɑ/ <у о а>

/aɪ̯/ <ј>

Некст:

/t k/
/n ŋ/
/s ɮ/

/ɪ̯i ɨ ɪ̯ɛ ɤ ɪ̯ɑ a ɪ̯ɔ o ɪ̯ʊ u/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Thu 12 May 2016, 21:47

opipik wrote:
Некст:
I guess this is a thing now [:)]

/t k/ т, к
/n ŋ/ н, г
/s ɮ/ с, л

/ɪ̯i ɨ ɪ̯ɛ ɤ ɪ̯ɑ a ɪ̯ɔ o ɪ̯ʊ u/ й, и, е, э, я, а, ё, о, ю, у (I like the use of the hard-soft pattern, by the way)

Некст:

/m̥ m n̥ n ŋ ŋ̊/
/p b t̪ d̪ k g/
/θ ð s z ɕ ʑ x ʁ/
/ɸ˕ ɹ ɰ/
/ⱱ̟ ɾ ɢ̆/
/l̥ l ɬ ɮ/
/ʍ w/

/a ɛ i ɤ ɯ ə ɑ/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10355
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Thu 12 May 2016, 23:15

/t k/ <т к>
/n ŋ/ <н м>
/s ɮ/ <с з>

/ɪ̯i ɨ ɪ̯ɛ ɤ ɪ̯ɑ a ɪ̯ɔ o ɪ̯ʊ u/ <и ы е э я а ё о ю у>

/m̥ m n̥ n ŋ ŋ̊/ <мһ м нһ н ӈ ӈһ>
/p b t̪ d̪ k g/ <пһ п тһ т кһ к>
/θ ð s z ɕ ʑ x ʁ/ <ҫ ҙ с з ш ж х ҕ>
/ɸ˕ ɹ ɰ/ <ф р ъ>
/ⱱ̟ ɾ ɢ̆/ <б д г>
/l̥ l ɬ ɮ/ <лһ л љһ љ>
/ʍ w/ <вһ в>

/a ɛ i ɤ ɯ ə ɑ/ <я е и о у ы а>

Некст:

/p b t d k g q ʔ/
/f s ɕ χ~ħ ʁ~ʕ h/
/t͡s t͡ɕ/
/m n/
/ʋ j/
/r/
/l/

/i iː e eː ø øː/
/u uː o oː ɑ ɑː/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Fri 13 May 2016, 17:05

/p b t d k g q ʔ/ п, б, т, д, к, г, ӄ, ъ
/f s ɕ χ~ħ ʁ~ʕ h/ ф, с, ш, х, рь, хь
/t͡s t͡ɕ/ ц, ч
/m n/ м, н
/ʋ j/ в, й
/r/ р
/l/ л

/i iː e eː ø øː/ и, ии, е, ее, э, ээ
/u uː o oː ɑ ɑː/ у, уу, о, оо, а, аа

Некст:

/m n ɲ ŋ/
/p pʲ b t tʲ d k kʲ g/
/ɸ β χ ʁ/
/s z ʃ ʒ ɕ ʑ ʧ ʤ/
/w ɹ j/
/l/

/a ɛ i o u ɪ æ ə/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10355
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Fri 13 May 2016, 18:23

/m n ɲ ŋ/ <м н нь ҥ>
/p pʲ b t tʲ d k kʲ g/ <п пь б т ть д к кь г>
/ɸ β χ ʁ/ <ф в х ҕ>
/s z ʃ ʒ ɕ ʑ ʧ ʤ/ <с з ш ж шь жь тш дж>
/w ɹ j/ <ў р й>
/l/ <л>

/a ɛ i o u ɪ æ ə/ <а е и о у ы э ӕ>

Некст:

/p p' t t' k k'/
/θ s ʃ h/
/t͡ʃ t͡ʃ' d͡ʒ/
/m n/
/β̞ j/
/r/
/l/

/i ɛ a/
/o/

/aɪ̯/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Fri 13 May 2016, 19:21

/p p' t t' k k'/ б, п, д, т, г, к
/θ s ʃ h/ ф, с, ш, х
/t͡ʃ t͡ʃ' d͡ʒ/ ч, ц, ж
/m n/ м, н
/β̞ j/ в, ь
/r/ р
/l/ л

/i ɛ a/ и, е, а
/o/ о

/aɪ̯/ у

Некст:

/m n/
/p p' t t' k k' q q'/
/f v θ ð ç ʝ χ ʁ/
/p̪͡f t͡θ q͡χ/
/s z ʦ ʃ ʒ ʧ/
/r/
/j l/

/a i o u æ ɘ ɔ ɐ/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10355
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Sat 14 May 2016, 22:43

/m n/ <м н>
/p p' t t' k k' q q'/ <п пӏ т тӏ к кӏ г гӏ>
/f v θ ð ç ʝ χ ʁ/ <ф в ҫ ҙ хь ҕь х ҕ>
/p̪͡f t͡θ q͡χ/ <пф тҫ гх>
/s z ʦ ʃ ʒ ʧ/ <с з ц ш ж ч>
/r/ <р>
/j l/ <й л>

/a i o u æ ɘ ɔ ɐ/ <а и о у е ы ӧ ӕ>

Некст:

/p b t d k g ʡ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/
/t͡ʃ d͡ʒ/
/m n ŋ/
/j/
/ɽ/

/i y ɛ œ æ a/
/ɜ ɝ ɵ ə ɚ ɒ̈/
/ɯ u ʌ ɔ/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Sun 15 May 2016, 09:31

shimobaatar wrote:/m n/ <м н>
/p p' t t' k k' q q'/ <п пӏ т тӏ к кӏ г гӏ>
/f v θ ð ç ʝ χ ʁ/ <ф в ҫ ҙ хь ҕь х ҕ>
/p̪͡f t͡θ q͡χ/ <пф тҫ гх>
/s z ʦ ʃ ʒ ʧ/ <с з ц ш ж ч>
/r/ <р>
/j l/ <й л>

/a i o u æ ɘ ɔ ɐ/ <а и о у е ы ӧ ӕ>

Некст:

/p b t d k g ʡ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/
/t͡ʃ d͡ʒ/
/m n ŋ/
/j/
/ɽ/

/i y ɛ œ æ a/
/ɜ ɝ ɵ ə ɚ ɒ̈/
/ɯ u ʌ ɔ/
/p b t d k g ʡ/ п, б, т, д, к, г, ъ
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/ ф, в, тл, дл, с, з, ш, ж, х, хл, һ
/t͡ʃ d͡ʒ/ ч, ц
/m n ŋ/ м, н, нл
/j/ ь
/ɽ/ р

/i y ɛ œ æ a/ и, ил, э, эл, а, ал
/ɜ ɝ ɵ ə ɚ ɒ̈/ й, йл, е, ел, я, ял
/ɯ u ʌ ɔ/ у, ю, о, ё

Некст:

/m n ŋ/
/p t̼ t k/
/f v θ̼ ð̼ s z ʃ ʒ x ʁ ɦ/
/ʙ r/
/j/
/l̼ l ɬ ʟ/

/a ɛ i o u/
Zythros Jubi
sinic
sinic
Posts: 340
Joined: Mon 24 Nov 2014, 17:31

Re: Cyrillization game

Post by Zythros Jubi » Sun 15 May 2016, 10:21

/p b t d k g ʡ/ <п б т д к г ъ>
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/ <ф в ҫ ҙ с з ш ж х ӷ ӽ>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <ч җ>
/m n ŋ/ <м н ң>
/j/ <й>
/ɽ/ <р>

/i y ɛ œ æ a/ <и ү э ө ӕ а>
/ɜ ɝ ɵ ə ɚ ɒ̈/ <ө ӫ ў ә ӛ ӑ>
/ɯ u ʌ ɔ/ <ы у ӗ о>

/m n ŋ/ <м н ң>
/p t̼ t k/ <п т ц к>
/f v θ̼ ð̼ s z ʃ ʒ x ʁ ɦ/ <ф в ҫ ҙ с з ш ж х ӷ ӽ>
/ʙ r/ <б р>
/j/ <й>
/l̼ l ɬ ʟ/ <л ԓ ӆ г>

/a ɛ i o u/ <а э и о у>


next:
/p pʰ b t tʰ d c cʰ ɟ k kʰ g q qʰ/
/s z ɕ ʑ x ɣ χ ʁ/
/ts tsʰ dz tɕ tɕʰ dʑ tʂ tʂʰ dʐ/
/m n ɲ ŋ/
/j w/
/l r/

/i ɯ u/
/e ɤ o/
/a/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10355
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Sun 15 May 2016, 13:57

/m n ŋ/ <м н ҥ>
/p t̼ t k/ <п тт т к>
/f v θ̼ ð̼ s z ʃ ʒ x ʁ ɦ/ <ф в сс зз с з ш ж х ҕ г>
/ʙ r/ <б р>
/j/ <й>
/l̼ l ɬ ʟ/ <лл л љ ԉ>

/a ɛ i o u/ <а е и о у>

/p pʰ b t tʰ d c cʰ ɟ k kʰ g q qʰ/ <п пһ б т тһ д кь кһь гь к кһ г къ кһъ>
/s z ɕ ʑ x ɣ χ ʁ/ <с з сь зь х ҕ хъ ҕъ>
/ts tsʰ dz tɕ tɕʰ dʑ tʂ tʂʰ dʐ/ <тс тсһ дз тсь тcһь дзь тсъ тсһъ дзъ>
/m n ɲ ŋ/ <м н ӈь ӈ>
/j w/ <й ў>
/l r/ <л р>

/i ɯ u/ <и ы у>
/e ɤ o/ <е ӕ о>
/a/ <а>

Некст:

/p t k ʔ/
/f s x h/
/t͡s~t͡ʃ/
/m n nˤ ŋ/
/ɻ j~ɥ ɰ~w/
/ɭ̝̊/
/ɺ/

/y ø/
/ɯ ɤ ɒ/

/ɒʏ̯ ɒɯ̯̽ yœ̯ ɯʌ̯/

/ɒ˧ ɒ˩˥ ɒ˥˩/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Sun 15 May 2016, 17:37

/p t k ʔ/ п, т, к, ъ
/f s x h/ ф, с, х, ӿ
/t͡s~t͡ʃ/ ч
/m n nˤ ŋ/ м, н, д, г
/ɻ j~ɥ ɰ~w/ р, й, в
/ɭ̝̊/ л
/ɺ/ ԓ

/y ø/ и, е
/ɯ ɤ ɒ/ у, о, а

/ɒʏ̯ ɒɯ̯̽ yœ̯ ɯʌ̯/ я, ю, э, ё

/ɒ˧ ɒ˩˥ ɒ˥˩/ аь, аҍ, аы

Некст:

/m n̪ ɳ ŋ/
/p b t̪ d̪ ʈ ɖ k g/
/ɸ β θ ð ʂ ʐ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ h/
/ɻ j ɰ/
/ɽ͡r/
/l/

/ɑ æ ə i y o ɔ u/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10355
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Sun 15 May 2016, 21:40

/m n̪ ɳ ŋ/ <м н рн нг>
/p b t̪ d̪ ʈ ɖ k g/ <п б т д рт рд к г>
/ɸ β θ ð ʂ ʐ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ h/ <ф в с з рс рз ртс рдз х>
/ɻ j ɰ/ <ж й ҕ>
/ɽ͡r/ <р>
/l/ <л>

/ɑ æ ə i y o ɔ u/ <а ә ӕ и ү о ӧ у>

Некст:

/p t k/
/ᵐp ⁿt ᵑk/
/ɸ θ s h/
/m n/
/β ð j/
/l/

/i iː y yː e eː ø øː/
/ʉ ʉː ɒ̈ ɒ̈ː/
/u uː o oː/

/ie̯ ie̯ː yø̯ yø̯ː/
/ʉɒ̯̈ ʉɒ̯̈ː/
/uo̯ uo̯ː/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Mon 16 May 2016, 14:14

/p t k/ п, т, к
/ᵐp ⁿt ᵑk/ б, д, г
/ɸ θ s h/ ф, з, с, х
/m n/ м, н
/β ð j/ в, ћ, ь
/l/ л

/i iː y yː e eː ø øː/ и, ии, й, йй, е, ее, э, ээ
/ʉ ʉː ɒ̈ ɒ̈ː/ у, уу, я, яя
/u uː o oː/ ю, юю, о, оо

/ie̯ ie̯ː yø̯ yø̯ː/ ӗ, ӗӗ, ъ, ъъ
/ʉɒ̯̈ ʉɒ̯̈ː/ ў, ўў
/uo̯ uo̯ː/ ё, ёё

Некст:

/m n ɲ ŋ/
/p b ɓ t d ɗ c ɟ ʄ k g ɠ ʡ ʡʼ ʔ/
/f v θ̠ ð̠ ç ʝ ħ ʕ h/
/s z ʃ ʒ/
/ɹ j ɰ/
/l ɬ ɮ ʎ/

/a ɛ ɪ o ʊ/
/ɑ ɞ ɔ i u/
opipik
runic
runic
Posts: 2752
Joined: Thu 12 Mar 2015, 19:41

Re: Cyrillization game

Post by opipik » Mon 16 May 2016, 20:39

/m n ɲ ŋ/ <м н њ~н ӈ>
/p b ɓ t d ɗ c ɟ ʄ k g ɠ ʡ ʡʼ ʔ/ <п б б' т д д' ть~т дь~д дь'~д' к>
/f v θ̠ ð̠ ç ʝ ħ ʕ h/ <ф в фп вб>
/s z ʃ ʒ/ <с з ш ж>
/ɹ j ɰ/ <р й ҕ>
/l ɬ ɮ ʎ/ <л ԕ ԓ љ~л>

/a ɛ ɪ o ʊ/ <а э~е ы~и о~ё у~ю>
/ɑ ɞ ɔ i u/ <а̱ э̱~е̱ ы̱~и̱ о̱~ё̱ у̱~ю̱>

Некст:

/ᵐb ᵐbʷ t ⁿd k kʷ ᵑɡ ᵑɡʷ/
/m mʷ n/
/ɸ ɸʷ s/
/w l j/

/i ɨ ʊ u ɛ o a/
/ai̯ ei̯ oi̯ aʊ oʊ/

/kijɨsaɸɛwai̯ nɛlkɛn nɛwsɛlkɛn mak tɛmɛnɛm, ᵑɡoⁿd ɛtɛrɨ tʊma ɛrɛ tɛmɛnɛm. ɛtɛ tʊma ɛrɛ ᵑɡoⁿd ɛtɛrkɛn tɛmɛnɛm. Jɨsas krai̯s ɛtɛr ɛrɛ tʊma. ɛtɛr ɛrɛ ᵑɡoⁿd. kijɨsaɸɛwai̯ krai̯s ɛrɛ ᵑɡoⁿd ɛtɛrkɛn tɛmɛnɛm. ɛtɛr womkɛ, akei̯tɛ wos ɛk tɛm. ᵐbɛ wos ᵐbɛɸou̯ ᵐbɛkɛ tɛ. ᵑɡoⁿd ɛtɛr wom, krai̯s ɛtɛrwou̯ ɛrɛ akei̯tɛ wos ɛk sei̯kɨm. ɛrɛ sɛnɛ womkɛ, tatamɛ ɛmɛ nou̯ᵐb som tɛmɛntɛ wʊlɛ ɛk tɛm. sɛnɛ womkɛ, tatamɛ ɛmɛ ɸorɛrɛ jɛnᵐbo ɸɛttɛ wʊlɛ ɛk tɛm. ɛtɛ ɸorɛrɛ jɛnᵐbo nɛwoᵐbɛ tamɛ ɛrɛ tʊkaɸ kɛrɛᵐbɛ tamɛ. wʊlɛ jaɸɛr nɛnᵐbɛ tatamɛ ɛmɛ kɛrnei̯rɨk tɛtan. ɛmɛ tʊkaɸ kɛrɛᵐbɛ tamɛ ɛrnɛ worɸʊlawoi̯ᵐbɛ. kaʊ ɛmɛ tijkɛ sɨn akei̯tɛ nɛwsɛlrɨ tamɛ ɛtɛmkɛn kɛl natokʷo kɛrɛᵐbɛtɛm. sɨɸsɨɸ ɛmɛ ᵐbɛw ɸei̯kɛm ɛmɨk tɛtan./
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Mon 16 May 2016, 20:50

/ᵐb ᵐbʷ t ⁿd k kʷ ᵑɡ ᵑɡʷ/ б, п, т, д, к, къ, г, гъ
/m mʷ n/ м, мъ, н
/ɸ ɸʷ s/ ф, фъ, с
/w l j/ в, л, ь

/i ɨ ʊ u ɛ o a/ й, и, у, ю, е, о, а
/ai̯ ei̯ oi̯ aʊ oʊ/ я, э, ё, ау, оу

/kijɨsaɸɛwai̯ nɛlkɛn nɛwsɛlkɛn mak tɛmɛnɛm, ᵑɡoⁿd ɛtɛrɨ tʊma ɛrɛ tɛmɛnɛm./ Кйьисафевя нелкен невселкен мак теменем, год етери тума ере теменем.

Некст:

/p t k/
/s ʃ ʐ ɕ x/
/t͡s t͡ʃ t͡ɕ/
/m n ŋ/
/j w/
/l/

/i e/
/ä/
/u o ɑ/
opipik
runic
runic
Posts: 2752
Joined: Thu 12 Mar 2015, 19:41

Re: Cyrillization game

Post by opipik » Tue 17 May 2016, 21:14

/p t k/ <п т к>
/s ʃ ʐ ɕ x/ <с ш ҙ щ х>
/t͡s t͡ʃ t͡ɕ/ <ц ч ҷ>
/m n ŋ/ <м н ҥ>
/j w/ <й в>
/l/ <л>

/i e/ <и е>
/ä/ <ä>
/u o ɑ/ <у о а>

Некст:

/ɓ t ɗ k ɠ/
/m mʔ n nʔ/
/w wʔ/
/ʘ ʘ̬ ǀ ǀ̬ ǀ̃ ǁ ǁ̬ ǁ̃ ǃ ǃ̬ ǃ̃ ǂ ǂ̬ ǂ̃/

/i u e o a ɔ/
/eˤ oˤ ɑˤ/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Wed 18 May 2016, 10:14

/ɓ t ɗ k ɠ/ б, т, д, к, г
/m mʔ n nʔ/ м, мъ, н, нъ
/w wʔ/ в, въ
/ʘ ʘ̬ ǀ ǀ̬ ǀ̃ ǁ ǁ̬ ǁ̃ ǃ ǃ̬ ǃ̃ ǂ ǂ̬ ǂ̃/ п, пъ, с, съ, сь, ш, шъ, шь, л, лъ, ль, х, хъ, хь

/i u e o a ɔ/ и, у, э, а, е, о
/eˤ oˤ ɑˤ/ й, ё, я

Некст:

/d̪ t d k kʷ/
/n̪ n/
/x xʷ h/
/ɹ j/

/i ɛ ɑ ɯ u/

/uhu ɛki ɑ ɹidi ɯkɯn̪uni. ɡɯi xʷɛdi xʷɛɑ jɯgɯɹɛ n̪un̪ɯu u n̪ɯ/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10355
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Wed 18 May 2016, 14:38

/m n ɲ ŋ/ <м н њ ҥ>
/p b ɓ t d ɗ c ɟ ʄ k g ɠ ʡ ʡʼ ʔ/ <п б бб т д дд кь гь ггь к г гг ъ ъъ ӏ>
/f v θ̠ ð̠ ç ʝ ħ ʕ h/ <ф в ҫ ҙ хь ҕь х ҕ һ>
/s z ʃ ʒ/ <с з ш ж>
/ɹ j ɰ/ <р й ў>
/l ɬ ɮ ʎ/ <л ԓ ԉ љ>

/a ɛ ɪ o ʊ/ <а ее и оо у>
/ɑ ɞ ɔ i u/ <аа е о ии уу>

/ᵐb ᵐbʷ t ⁿd k kʷ ᵑɡ ᵑɡʷ/ <б бв т д к кв г гв>
/m mʷ n/ <м мв н>
/ɸ ɸʷ s/ <ф фв с>
/w l j/ <в л й>

/i ɨ ʊ u ɛ o a/ <и ы ъ у е о а>
/ai̯ ei̯ oi̯ au̯ ou̯/ <ай ей ой ав ов>

/kijɨsaɸɛwai̯ nɛlkɛn nɛwsɛlkɛn mak tɛmɛnɛm, ᵑɡoⁿd ɛtɛrɨ tʊma ɛrɛ tɛmɛnɛm. ɛtɛ tʊma ɛrɛ ᵑɡoⁿd ɛtɛrkɛn tɛmɛnɛm. Jɨsas krai̯s ɛtɛr ɛrɛ tʊma. ɛtɛr ɛrɛ ᵑɡoⁿd. kijɨsaɸɛwai̯ krai̯s ɛrɛ ᵑɡoⁿd ɛtɛrkɛn tɛmɛnɛm. ɛtɛr womkɛ, akei̯tɛ wos ɛk tɛm. ᵐbɛ wos ᵐbɛɸou̯ ᵐbɛkɛ tɛ. ᵑɡoⁿd ɛtɛr wom, krai̯s ɛtɛrwou̯ ɛrɛ akei̯tɛ wos ɛk sei̯kɨm. ɛrɛ sɛnɛ womkɛ, tatamɛ ɛmɛ nou̯ᵐb som tɛmɛntɛ wʊlɛ ɛk tɛm. sɛnɛ womkɛ, tatamɛ ɛmɛ ɸorɛrɛ jɛnᵐbo ɸɛttɛ wʊlɛ ɛk tɛm. ɛtɛ ɸorɛrɛ jɛnᵐbo nɛwoᵐbɛ tamɛ ɛrɛ tʊkaɸ kɛrɛᵐbɛ tamɛ. wʊlɛ jaɸɛr nɛnᵐbɛ tatamɛ ɛmɛ kɛrnei̯rɨk tɛtan. ɛmɛ tʊkaɸ kɛrɛᵐbɛ tamɛ ɛrnɛ worɸʊlawoi̯ᵐbɛ. kaʊ ɛmɛ tijkɛ sɨn akei̯tɛ nɛwsɛlrɨ tamɛ ɛtɛmkɛn kɛl natokʷo kɛrɛᵐbɛtɛm. sɨɸsɨɸ ɛmɛ ᵐbɛw ɸei̯kɛm ɛmɨk tɛtan./

<Кийысафевай нелкен невселкен мак теменем, год етеры тъма ере теменем. Ете тъма ере год етеркен теменем. Йысас крайс етер ере тъма. Етер ере год. Кийысафевай крайс ере год етеркен теменем. Етер вомке, акейте вос ек тем. Бе вос бефов беке те. Год етер вом, крайс етервов ере акейте вос ек сейкым. Ере сене вомке, татаме еме новб сом тементе въле ек тем. Сене вомке, татаме еме форере йенбо фетте въле ек тем. Ете форере йенбо невобе таме ере тъкаф керебе таме. Въле йафер ненбо татаме еме кернейрык тетан. Еме тъкаф керебе таме ерне ворфълавойбе. Кав еме тийке сын акейте невселры таме етемкен кел натокво керебетем. Сыфсыф еме бев фейкем емык тетан.>

/p t k/ <п т к>
/s ʃ ʐ ɕ x/ <с ш ж щ х>
/t͡s t͡ʃ t͡ɕ/ <ц ч ћ>
/m n ŋ/ <м н ӈ>
/j w/ <й ў>
/l/ <л>

/i e/ <и е>
/ä/ <ӕ>
/u o ɑ/ <у о а>

/ɓ t ɗ k ɠ/ <б т д к г>
/m mʔ n nʔ/ <м мъ н нъ>
/w wʔ/ <ў ўъ>
/ʘ ʘ̬ ǀ ǀ̬ ǀ̃ ǁ ǁ̬ ǁ̃ ǃ ǃ̬ ǃ̃ ǂ ǂ̬ ǂ̃/ <п пп ц цц нц л лл нл р рр нр ч чч нч>

/i u e o a ɔ/ <и у е о а ӧ>
/eˤ oˤ ɑˤ/ <ех ох ах>

/d̪ t d k kʷ/ <дт т д к кв>
/n̪ n/ <нт н>
/x xʷ h/ <г гв х>
/ɹ j/ <р й>

/i ɛ ɑ ɯ u/ <и е а у о>

/uhu ɛki ɑ ɹidi ɯkɯn̪uni. kɯi xʷɛdi xʷɛɑ jɯkɯɹɛ n̪un̪ɯu u n̪ɯ/

<Охо еки а риди укунтони. Куи гведи гвеа йукуре нтонтуо о нту.>

Некст:

/p t k/
/s ʃ ʐ ɕ x/
/t͡s t͡ʃ t͡ɕ/
/m n ŋ/
/j w/
/l/

/i e/
/ä/
/u o ɑ/

/iä̯ iɑ̯ iɑ̯ʊ̯/
/äɪ̯/
/uä̯ uä̯ɪ̯ uɑ̯ ɑʊ̯/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Wed 18 May 2016, 17:07

/p t k/ п, т, к
/s ʃ ʐ ɕ x/ с, ш, з, щ, х
/t͡s t͡ʃ t͡ɕ/ ц, ч, ж
/m n ŋ/ м, н, г
/j w/ ь, б
/l/ л

/i e/ и, е
/ä/ й
/u o ɑ/ у, о, а

/iä̯ iɑ̯ iɑ̯ʊ̯/ я, яъ, яу
/äɪ̯/ э
/uä̯ uä̯ɪ̯ uɑ̯ ɑʊ̯/ ю, юи, ё, ёъ

Некст:

/m n ɲ ŋ/
/p b t d c ɟ k g/
/f s z ɕ ʑ χ ʁ ħ/
/ɾ ɢ̆ ʡ̮/
/j ɰ/
/l ɺ/

/a ɜ i ɤ ɯ ɪ̈ ɑ/
Post Reply