Cyrillization game

A forum for all topics related to constructed languages
User avatar
All4Ɇn
mayan
mayan
Posts: 1761
Joined: Sat 01 Mar 2014, 07:19

Re: Cyrillization game

Post by All4Ɇn » Thu 19 May 2016, 02:09

/m n ɲ ŋ/ <м н нь ң>
/p b t d c ɟ k g/ <п б т д кь гь к г>
/f s z ɕ ʑ χ ʁ ħ/ <ф с з ш ж х ґ ӷ>
/ɾ ɢ̆ ʡ̮/ <р ґь хь>
/j ɰ/ <*й ў>
/l ɺ/ <ль л>

/a ɜ i ɤ ɯ ɪ̈ ɑ/ <а э и о ы у а́>
<ь> and <й> are dropped before vowels which become transcribed as <я ё і е ї ю я́>

Некст:
/m mː n nː ɲ ɲː ŋ/
/p b t tː d k ɡ/
/t͡ɕ t͡ɕː d͡ʑ/
/s sː z zː ɕ ɕː ʑ ʑː/
/f v~ʊ̯ ç ʝ x ɣ/
/j ɾ r l ʎ/

/i~ɨ u/
/e~ɤ o/
/ɛ ɔ/
/æ~ɑ/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10361
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Thu 19 May 2016, 14:59

/m n ɲ ŋ/ <м н ӈь ӈ>
/p b t d c ɟ k g/ <п б т д кь гь к г>
/f s z ɕ ʑ χ ʁ ħ/ <ф с з ш ж х ҕ һ>
/ɾ ɢ̆ ʡ̮/ <ԁ ғ ӏ>
/j ɰ/ <й в>
/l ɺ/ <л р>

/a ɜ i ɤ ɯ ɪ̈ ɑ/ <я э и о у ы а>

/m mː n nː ɲ ɲː ŋ/ <м мм н нн њ њњ ӈ>
/p b t tː d k ɡ/ <п б т тт д к г>
/t͡ɕ t͡ɕː d͡ʑ/ <ч чч ђ>
/s sː z zː ɕ ɕː ʑ ʑː/ <с сс з зз ш шш ж жж>
/f v~ʊ̯ ç ʝ x ɣ/ <ф в щ ԃ х ҕ>
/j ɾ r l ʎ/ <й ҏ р л љ>

/i~ɨ u/ <и у>
/e~ɤ o/ <е ё>
/ɛ ɔ/ <э о>
/æ~ɑ/ <а>

Некст:

/p t ʈ c k/
/f θ ð s z ʃ ʒ x/
/b͡β d͡ð ɖ͡ʐ ɟ͡ʝ g͡ɣ/
/m n ɲ/
/j w/
/r rʲ/
/l ʎ/

/i y e/
/ə a/
/u o/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Thu 19 May 2016, 16:18

/p t ʈ c k/ п, т, д, к, г
/f θ ð s z ʃ ʒ x/ ф, ть, дь, с, з, ш, ж, х
/b͡β d͡ð ɖ͡ʐ ɟ͡ʝ g͡ɣ/ в, ъ, ч, кь, гь
/m n ɲ/ м, н, нь
/j w/ й, ў
/r rʲ/ р, рь
/l ʎ/ л, ль

/i y e/ и, ю, е
/ə a/ э, а
/u o/ у, о

Некст:

/ᵐb ᵐbʷ t ⁿd k kʷ ᵑɡ ᵑɡʷ/
/m mʷ n/
/ɸ ɸʷ s/
/w l j/
/r/

/i ɨ ʊ u ɛ o a/
/ai̯ ei̯ oi̯ au̯ ou̯/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10361
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Fri 20 May 2016, 01:15

/ᵐb ᵐbʷ t ⁿd k kʷ ᵑɡ ᵑɡʷ/ <б бб т д к кб г гб>
/m mʷ n/ <м мм н>
/ɸ ɸʷ s/ <ф фф с>
/w l j/ <в л ж>
/r/ <р>

/i ɨ ʊ u ɛ o a/ <и ы ъ у е о а>
/ai̯ ei̯ oi̯ au̯ ou̯/ <ай ей ой аў оў>

Некст:

/p pʰ b bʱ t tʰ d dʱ k kʰ g gʱ/
/s ʂ h/
/m n ŋ/
/ʋ j/
/ɽ͡r/
/l/

/i iː e eː ɛ ɛː/
/a aː/
/u uː o oː ɔ ɔː/
User avatar
Jake
rupestrian
rupestrian
Posts: 24
Joined: Wed 06 Apr 2016, 18:36

Re: Cyrillization game

Post by Jake » Fri 20 May 2016, 02:24

/p pʰ b bʱ t tʰ d dʱ k kʰ g gʱ/ <п пь б бь т ть д дь к кь г гь>
/s ʂ h/ <с ш х>
/m n ŋ/ <м н нь>
/ʋ j/ <в>
/ɽ͡r/ <р>
/l/ <л>

/i iː e eː ɛ ɛː/ <и ии е ее э ээ>
/a aː/ <а аа>
/u uː o oː ɔ ɔː/ <у уу о оо ё ёё>

некст

/p b ʈ ɖ q ɢ ʔ/
/m n ɴ/
/ɸ β θ ð s z ʂ ʐ χ ʁ h/
/ɭ ʟ/

/ɐ æ ɛ e i ɪ ɔ ə u ʊ/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Fri 20 May 2016, 12:46

/p b ʈ ɖ q ɢ ʔ/ п, б, т, д, к, г, ъ
/m n ɴ/ м, н, ӈ
/ɸ β θ ð s z ʂ ʐ χ ʁ h/ ф, в, ѳ, ћ, с, з, ш, ж, х, ғ, һ
/ɭ ʟ/ р, л

/ɐ æ ɛ e i ɪ ɔ ə u ʊ/ я, а, э, е, и, ь, о, ё, ю, у

Некст:

/m n/
/p b t d k g pʰ tʰ kʰ pʷ tʷ kʷ/
/f v θ θʷ ð ɹ̠̊˔ ɹ̠˔ ç çʷ ʝ χ χʷ h/
/w ɹ j ɰ/
/ɬ ʎ ʟ/

/a ɛ i ɤ ɯ ə æ/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10361
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Sun 22 May 2016, 05:07

/p b ʈ ɖ q ɢ ʔ/ <п б ц ѕ к г ъ>
/m n ɴ/ <м н ӈ>
/ɸ β θ ð s z ʂ ʐ χ ʁ h/ <ф в т д с з ш ж р ҕ х>
/ɭ ʟ/ <л ԉ>

/ɐ æ ɛ e i ɪ ɔ ə u ʊ/ <а я э е и ы о ё у ю>

/m n/ <м н>
/p b t d k g pʰ tʰ kʰ pʷ tʷ kʷ/ <п б т д к г пх тх кх пв тв кв>
/f v θ θʷ ð ɹ̠̊˔ ɹ̠˔ ç çʷ ʝ χ χʷ h/ <ф в ҫ ҫв ҙ рх р щ щв ж х хв һ>
/w ɹ j ɰ/ <ў ҏ й ҕ>
/ɬ ʎ ʟ/ <ԉ љ л>

/a ɛ i ɤ ɯ ə æ/ <а е и э ы ӕ ә>

Некст:

/p b t d k g/
/f v s z ʃ ʒ x ɣ/
/t͡ʃ d͡ʒ/
/m n/
/j j̃/
/r r̃/
/ʟ ʟ̃/

/i y e ø/
/ɨ a/
/u o/

/ie̯ yø̯ ɨa̯ uo̯/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Sun 22 May 2016, 16:58

/p b t d k g/ п, б, т, д, к, г
/f v s z ʃ ʒ x ɣ/ ф, в, с, з, ш, ж, х, гъ
/t͡ʃ d͡ʒ/ ч, ц
/m n/ м, н
/j j̃/ ь, ьъ
/r r̃/ р, ръ
/ʟ ʟ̃/ л, лъ

/i y e ø/ и, ю, ӗ, э
/ɨ a/ й, а
/u o/ у, о

/ie̯ yø̯ ɨa̯ uo̯/ е, ё, я, ў

Некст:

/m mʷ n ɲ ŋ/
/p pʲ t tʷ c k kʷ/
/ɸ p͡ɸ θ t͡θ χ q͡χ/
/s ʃ ʧ ɕ/
/ɹ̥ j̊ ɰ̊/
/l ɬ/

/a ɛ i ɤ ɯ ə/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10361
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Sun 22 May 2016, 17:16

/m mʷ n ɲ ŋ/ <м мў н нй нг>
/p pʲ t tʷ c k kʷ/ <п пй т тў кй к кў>
/ɸ p͡ɸ θ t͡θ χ q͡χ/ <ф пф ҫ тҫ х кх>
/s ʃ ʧ ɕ/ <с ш тш щ>
/ɹ̥ j̊ ɰ̊/ <р ь ъ>
/l ɬ/ <л љ>

/a ɛ i ɤ ɯ ə/ <а е и о у ы>

Некст:

/p b t d k g ʔ/
/f v s z x h/
/m n/
/j w ʕ ʢ/
/r/
/l/

/i e/
/a/
/o/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Sun 22 May 2016, 18:21

/p b t d k g ʔ/ п, б, т, д, к, г, ъ
/f v s z x h/ ф, в, с, з, х, ш
/m n/ м, н
/j w ʕ ʢ/ й, у, кь, гь
/r/ р
/l/ л

/i e/ и, е
/a/ а
/o/ о

Некст:

/m n/
/pʰ tʰ kʲʰ kʷʰ qʰ qʷʰ/
/pʼ tʼ kʲʼ kʷʼ qʼ qʷʼ ʔ/
/t͡sʰ t͡sʼ t͡ɬʼ/
/s ɬ xʲ xʷ X Xʷ h/
/l j w/

/i u a/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10361
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Mon 23 May 2016, 03:39

/m n/ <м н>
/pʰ tʰ kʲʰ kʷʰ qʰ qʷʰ/ <п т к кв ҡ ҡв>
/pʼ tʼ kʲʼ kʷʼ qʼ qʷʼ ʔ/ <пӏ тӏ кӏ кӏв ҡӏ ҡӏв ъ>
/t͡sʰ t͡sʼ t͡ɬʼ/ <ц цӏ ч>
/s ɬ xʲ xʷ X Xʷ h/ <с ш х хв г гв һ>
/l j w/ <л й ў>

/i u a/ <и у а>

Некст:

/b bʲ t d k g qʷ/
/v vʲ θ ð s z ʃ ʒ x~ħ/
/t͡s d͡z t͡ɕ d͡ʑ/
/m mʲ n ɲ ŋ/
/j̊ j ɥ ʍ w/
/ɽ/
/r rʲ/
/ɮ ʎ̝/
/l ʎ/

/i iː y e eː ø æ/
/a/
/u o/

/eʏ̯ eʊ̯ øɪ̯ æɪ̯ æʏ̯/
/aɪ̯ aʊ̯/
/oɪ̯/
Ælfwine
greek
greek
Posts: 793
Joined: Mon 21 Sep 2015, 00:28
Location: New Jersey

Re: Cyrillization game

Post by Ælfwine » Thu 16 Jun 2016, 04:33

(here's my crappy attempt...)

/b bʲ t d k g qʷ/ <Б Бь т д к г ҡ>
/v vʲ θ ð s z ʃ ʒ x~ħ/ <в вь ҫ ҙ с з ш ж х>
/t͡s d͡z t͡ɕ d͡ʑ/ <ц ѕ ць ѕь>
/m mʲ n ɲ ŋ/ <м мь н нь ң>
/j̊ j ɥ ʍ w/ <ҋ й йў хў ў>
/ɽ/ <ҏ>
/r rʲ/ <р рь>
/ɮ ʎ̝/ <лў ль>
/l ʎ/ <л љ>

/i iː y e eː ø æ/ <и ии ү е ее ө э>
/a/ <а>
/u o/ <у о>

/eʏ̯ eʊ̯ øɪ̯ æɪ̯ æʏ̯/ <еү еу өи эи эү>
/aɪ̯ aʊ̯/ <аи ау>
/oɪ̯/ <ои>

Некст: Anyone want to try designing a cyrillization for my Russian-Norse conlang? Should be fairly simple since it's close to Russian (obviously.)

/m mʲ n nʲ/
/p pʲ b bʲ t tʲ d dʲ k kʲ g gʲ/
/t͡s t͡ɕ d͡z d͡ʑ/
/f fʲ v vʲ s sʲ z zʲ ʂ ɕ ʐ (ʑ)/
/ɫ ʎ j/
/r r̝ʲ/

/a e i o u ɨ/
/ja je jo ju/
My Blog
Current Projects:
Mannish — A North Germanic language spoken on the Calf of Man
Pelsodian — A Romance language spoken around Lake Balaton
Jezik Panoski — A Slavic language spoken in the same area
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10361
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Thu 16 Jun 2016, 04:48

Ælfwine wrote:(here's my crappy attempt...)
Not crappy at all!
Ælfwine wrote:Anyone want to try designing a cyrillization for my Russian-Norse conlang? Should be fairly simple since it's close to Russian (obviously.)
Hopefully this works:

/m mʲ n nʲ/ <м~мъ м~мь н~нъ н~нь>
/p pʲ b bʲ t tʲ d dʲ k kʲ g gʲ/ <п~пъ п~пь б~бъ б~бь т~тъ т~ть д~дъ д~дь к~къ к~кь г~гъ г~гь>
/t͡s t͡ɕ d͡z d͡ʑ/ <ц~цъ ц~ць ѕ~ѕъ ѕ~ѕь>
/f fʲ v vʲ s sʲ z zʲ ʂ ɕ ʐ (ʑ)/ <ф~фъ ф~фь в~въ в~вь с~съ с~сь з~зъ з~зь ш~шъ ш~шь ж~жъ ж~жь>
/ɫ ʎ j/ <л~лъ л~ль й>
/r r̝ʲ/ <р~ръ р~рь>

/a e i o u ɨ/ <а э и о у ы>
/ja je jo ju/ <я е ё ю>

Некст:

/p b t d k g ʔ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/m n ɲ ŋ/
/r rʲ ʀ ʀʲ/
/ɬ ʎ̝̊/
/l ʎ/

/i y ɯ u/
/e ø ɤ o/
/ɛ œ ʌ ɔ/
/a ɶ ɑ ɒ/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Thu 16 Jun 2016, 10:25

/p b t d k g ʔ/ п, б, т, д, к, г, ъ
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/ ф, в, ть, дь, с, з, ш, ж, х, гь, хь
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ ць, ц, чь, ч
/m n ɲ ŋ/ м, н, нь, нг
/r rʲ ʀ ʀʲ/ р, рь, ҏ, ҏь
/ɬ ʎ̝̊/ ԓь, ԓ
/l ʎ/ ль, л

/i y ɯ u/ и, й, ю, у
/e ø ɤ o/ е, э, о, ё
/ɛ œ ʌ ɔ/ еь, эь, оь, ёь
/a ɶ ɑ ɒ/ а, аь, я, яь

Некст:

/m n ŋ/
/p b t d k g q/
/f v h/
/s z ʃ ʒ ʧ/
/r ʀ/
/w ɹ ɥ/
/l ɬ/

/æ ɛ i o u/
/jæ jɪ jo ju/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10361
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Thu 16 Jun 2016, 14:44

/m n ŋ/ <м н ӈ>
/p b t d k g q/ <п б т д к г ҡ>
/f v h/ <ф в х>
/s z ʃ ʒ ʧ/ <с з ш ж ч>
/r ʀ/ <р ҏ>
/w ɹ ɥ/ <ў ҙ й>
/l ɬ/ <л љ>

/æ ɛ i o u/ <а э и о у>
/jæ jɪ jo ju/ <я е ё ю>

Некст:

/p pʰ p' t tʰ t' k kʰ k' q qʰ q'/
/s z ʃ ʒ x ɣ χ ʁ/
/t͡s t͡sʰ t͡s' t͡ʃ t͡ʃʰ t͡ʃ'/
/m n ŋ/
/j w/
/ʀ/
/ɬ ɮ/
/t͡ɬ t͡ɬʰ t͡ɬ'/

/i ɪ e ɛ/
/ɐ a/
/u ʊ o ɔ/

/ʁmɔt͡st͡ɬ'jɛn stɐmq'ɪɮn wʀuɬxpat͡s' | ʁmɔt͡st͡ɬ'pɐt͡s' tʰizoq wʀuɬxjen stɐmŋɐ/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Thu 16 Jun 2016, 15:37

/p pʰ p' t tʰ t' k kʰ k' q qʰ q'/ б, п, ф, д, ть, т, г, кь, к, ҕ, ӄь, ӄ
/s z ʃ ʒ x ɣ χ ʁ/ с, з, ш, ж, хь, ғь, х, ғ
/t͡s t͡sʰ t͡s' t͡ʃ t͡ʃʰ t͡ʃ'/ ѕ, ць, ц, щ, чь, ч
/m n ŋ/ м, н, ӈ
/j w/ ҍ, в
/ʀ/ р
/ɬ ɮ/ ль, л
/t͡ɬ t͡ɬʰ t͡ɬ'/ ԓ, ъь, ъ

/i ɪ e ɛ/ й, и, е, э
/ɐ a/ а, я
/u ʊ o ɔ/ у, ю, о, ё

/ʁmɔt͡st͡ɬ'jɛn stɐmq'ɪɮn wʀuɬxpat͡s'/ Ғмёѕъҍэн стамӄилн врульхьпац

Некст:

/p t k q ʔ/
/θ s x h/
/m n ŋ/
/l/
/ǀ ǃ ǁ/

/i yː ɯ uː/
/ɛː ə ʌ ɔː/
/ɑ ɒː/

/ǃɑmyː qəŋɔːsɯ ǁɛːliθɒː hʌʔuːxi ǀɯnityː/
User avatar
All4Ɇn
mayan
mayan
Posts: 1761
Joined: Sat 01 Mar 2014, 07:19

Re: Cyrillization game

Post by All4Ɇn » Thu 16 Jun 2016, 19:40

/p t k q ʔ/ <п т к қ г>
/θ s x h/ <ф с х ҳ>
/m n ŋ/ <м н ң>
/l/ <л>
/ǀ ǃ ǁ/ <д р ч>

/i yː ɯ uː/ <и у́ ы у>
/ɛː ə ʌ ɔː/ <э е ё о>
/ɑ ɒː/ <а а́>

/ǃɑmyː qəŋɔːsɯ ǁɛːliθɒː hʌʔuːxi ǀɯnityː/ <раму́ қеңосы чэлифа́ ҳёгухи дыниту́>

Некст:

/m n ŋ/
/p t ʈ k ʔ/
/t͡s/
/f θ s x h/
/l/
/j/

/i ɯ u/
/ɪ ʊ/
/e ɤ o/
/ə/
/ɛ ʌ/
/a ɑ ɒ/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Thu 16 Jun 2016, 20:01

/m n ŋ/ м, н, г
/p t ʈ k ʔ/ п, т, д, к, ъ
/t͡s/ ц
/f θ s x h/ в, ф, с, х, ш
/l/ л
/j/ ь

/i ɯ u/ и, ў, у
/ɪ ʊ/ й, ю
/e ɤ o/ е, о, ё
/ə/ э
/ɛ ʌ/ ӗ, ы
/a ɑ ɒ/ а, ӑ, я

Некст:

/k/
/n/
/s h/
/ɮ ʎ ʟ/
/ƭ ɗ ƈ ʄ ɠ/

/i e a œ ɘ o y ɪ/
User avatar
All4Ɇn
mayan
mayan
Posts: 1761
Joined: Sat 01 Mar 2014, 07:19

Re: Cyrillization game

Post by All4Ɇn » Fri 17 Jun 2016, 00:28

/k/ <к>
/n/ <н>
/s h/ <с х>
/ɮ ʎ ʟ/ <ј ль л>
/ƭ ɗ ƈ ʄ ɠ/ <т д ч гь г>

/i e a œ ɘ o y ɪ/ <і е а ы ё о у и>

Некст:
/m n ɲ/
/p b t d c ɟ k g/
/ɓ ɗ ʄ ɠ/
/t͡ɕ d͡ʑ/
/s z ɕ ʑ/
/ɸ β ç ʝ x ɣ χ ʁ/
/ʋ w j ɰ/
/r l/

/i ɨ ɯ u/
/ɛ ɔ/
/ɑ/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10361
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Fri 17 Jun 2016, 03:27

/p t k q ʔ/ <п т к ҡ ӏ>
/θ s x h/ <ҫ с х һ>
/m n ŋ/ <м н ӈ>
/l/ <л>
/ǀ ǃ ǁ/ <ц ч ш>

/i yː ɯ uː/ <и ү ы у>
/ɛː ə ʌ ɔː/ <е ӕ э о>
/ɑ ɒː/ <я а>

/ǃɑmyː qəŋɔːsɯ ǁɛːliθɒː hʌʔuːxi ǀɯnityː/

<Чямү ҡӕӈосы шелиҫа һэӏухи цынитү.>

/m n ŋ/ <м н ҥ>
/p t ʈ k ʔ/ <п т ҭ к ӏ>
/t͡s/ <ц>
/f θ s x h/ <ф ҫ х һ>
/l/ <л>
/j/ <й>

/i ɯ u/ <ии ы уу>
/ɪ ʊ/ <и у>
/e ɤ o/ <ее ӕӕ оо>
/ə/ <о>
/ɛ ʌ/ <е ӕ>
/a ɑ ɒ/ <я аа а>

/k/ <к>
/n/ <н>
/s h/ <с х>
/ɮ ʎ ʟ/ <з ш л>
/ƭ ɗ ƈ ʄ ɠ/ <т д ч ж г>

/i e a œ ɘ o y ɪ/ <и е а ө ӕ о у ы>

/m n ɲ/ <м н нь>
/p b t d c ɟ k g/ <п б т д кь гь к г>
/ɓ ɗ ʄ ɠ/ <бб дд ггь гг>
/t͡ɕ d͡ʑ/ <тш дж>
/s z ɕ ʑ/ <с з ш ж>
/ɸ β ç ʝ x ɣ χ ʁ/ <ф в хь ҕь х ҕ хъ ҕъ>
/ʋ w j ɰ/ <в ў й ғ>
/r l/ <р л>

/i ɨ ɯ u/ <и ы ю у>
/ɛ ɔ/ <е о>
/ɑ/ <а>

Некст:

/p b t d k g q ʔ ʔʲ ʔʷ/
/ᵐb ⁿd ᵑg/
/θ θ' s s' h/
/t͡s d͡z/
/ⁿd͡z/
/m n/
/j w/
/r ɽ͡r/
/l/

/i iː e eː a aː/
/ɨ/
/u uː/
Post Reply