Cyrillization game

A forum for all topics related to constructed languages
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Fri 17 Jun 2016, 19:08

/p b t d k g q ʔ ʔʲ ʔʷ/ п, б, т, д, к, г, ҡ, ш, ж
/ᵐb ⁿd ᵑg/ бъ, дъ, гъ
/θ θ' s s' h/ ҫ, ф, з, с, х
/t͡s d͡z/ ц, ѕ
/ⁿd͡z/ ѕъ
/m n/ м, н
/j w/ ь, в
/r ɽ͡r/ р, ръ
/l/ л

/i iː e eː a aː/ и, й, э, е, а, я
/ɨ/ ё
/u uː/ у, ю

Некст:

/p b t d k ɡ ʔ/
/m n ɲ/
/β s ʃ h/
/ʧ ʤ/
/ɾ ɮ̠/
/j/

/i ɨ u e ə o a/
/iː ɨː uː eː əː oː aː/

/ɡatuːk dɨɾ ba him ɡuiʔ naʃ ioʔm hiɾ ɡəʔkam, ʧam tuʔ puiʔ na haʃ aːɲ/
opipik
runic
runic
Posts: 2752
Joined: Thu 12 Mar 2015, 19:41

Re: Cyrillization game

Post by opipik » Fri 17 Jun 2016, 20:45

/p b t d k ɡ ʔ/ <п б т д к г ӏ>
/m n ɲ/ <м н њ>
/β s ʃ h/ <в с ш х>
/ʧ ʤ/ <ч џ>
/ɾ ɮ̠/ <р љ>
/j/ <й>

/i ɨ u e ə o a/ <и ы у е ә о а>
/iː ɨː uː eː əː oː aː/ <ӥ ӹ ӱ э ӛ ӧ ӓ>

/ɡatuːk dɨɾ ba him ɡuiʔ naʃ ioʔm hiɾ ɡəʔkam, ʧam tuʔ puiʔ na haʃ aːɲ/
<Гатӱк дыр ба хим гуиӏ наш иоӏм хир гәӏкам, чам туӏ пуиӏ на хаш ӓњ>

Next(my speedlang):

/p t̪ t k/
/m n̪ n ŋ/
/r ɾ ɮ/
/s~ʃ/
/w j/

/i æ ɘ a ɑ~ɒ u/

/kwa suŋu maŋɘ ɾatæɾæ || kwa ɮwajɘ sira wan̪uɾæ || kuja at̪ n̪aki suŋtuɾu minæɾæ || kuja psæjɘ minæɾætɘ wajiwaji ŋwɑjaɾæjɘ | kwa minuku kijɑŋɘɾæ || kwa kart̪uŋɑ tɘpɘŋɘɾæjɘ | kuja kit̪arkit̪ar ŋwɑjaɮæ || kuja t̪waŋit̪waŋi kaɾu psæjɘ kɮwaɾæ || kuja t̪rwajɑ kwat̪ikwat̪i puruɾæjɘ ŋi || kwaki ŋaminæ "siju nuku suŋu ɾatæɾæ!" san̪æɾæjɘ ||/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Fri 17 Jun 2016, 22:39

/p t̪ t k/ п, т, д, к
/m n̪ n ŋ/ б, м, н, г
/r ɾ ɮ/ р, л, ж
/s~ʃ/ с-ш
/w j/ в, ь

/i æ ɘ a ɑ~ɒ u/ и, е, о, а, я, у

/kwa suŋu maŋɘ ɾatæɾæ || kwa ɮwajɘ sira wan̪uɾæ/ Ква сугу баго лателе, Ква жваьо сира вам уле.

Некст!

/m n ŋ/
/p b t d k g q/
/ǀ ʞ/
/ɸ β x ɦ/
/s z ʃ ʒ ʧ ʤ/
/ɾ ɢ̆/
/w j/

/a ɛ i ɯ ə ɑ/

/ɑ təgjɯ ʃim, ŋɑʞ ʧijoɦə ǀa ɾakni ɯʤɾɯg, i ʤiʤɛ ʤɑʃŋaʞ/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10359
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Sun 19 Jun 2016, 16:37

/p b t d k ɡ ʔ/ <п б т д к г һ>
/m n ɲ/ <м н њ>
/β s ʃ h/ <в с ш х>
/ʧ ʤ/ <ч ж>
/ɾ ɮ̠/ <р л>
/j/ <й>

/i ɨ u e ə o a/ <и ы у е ӕ о а>
/iː ɨː uː eː əː oː aː/ <ии ыы уу ее ӕӕ оо аа>

/ɡatuːk dɨɾ ba him ɡuiʔ naʃ ioʔm hiɾ ɡəʔkam, ʧam tuʔ puiʔ na haʃ aːɲ/

<Гатуук дыр ба хим гуиһ наш иоһм хир гӕһкам, чам туһ пуиһ на хаш аањ.>

/p t̪ t k/ <п ҭ т к>
/m n̪ n ŋ/ <м ң н г>
/r ɾ ɮ/ <р д л>
/s~ʃ/ <с>
/w j/ <ў й>

/i æ ɘ a ɑ~ɒ u/ <и е ы а о у>

/kwa suŋu maŋɘ ɾatæɾæ || kwa ɮwajɘ sira wan̪uɾæ || kuja at̪ n̪aki suŋtuɾu minæɾæ || kuja psæjɘ minæɾætɘ wajiwaji ŋwɑjaɾæjɘ | kwa minuku kijɑŋɘɾæ || kwa kart̪uŋɑ tɘpɘŋɘɾæjɘ | kuja kit̪arkit̪ar ŋwɑjaɮæ || kuja t̪waŋit̪waŋi kaɾu psæjɘ kɮwaɾæ || kuja t̪rwajɑ kwat̪ikwat̪i puruɾæjɘ ŋi || kwaki ŋaminæ "siju nuku suŋu ɾatæɾæ!" san̪æɾæjɘ ||/

<Кўа сугу магы датеде. Кўа лўайы сира ўаңуде. Куйа аҭ ңаки сугтуду минере. Куйа псейы минереты ўайиўайи гўойадейы, кўа минуку кийагыде. Кўа карҭуго тыпыгыдейы, куйа киҭаркиҭар гўойале. Куйа ҭўагиҭўаги каду псейы клўаде. Куйа ҭрўайо кўаҭикўаҭи пурудейы ги. Кўаки гамине "Сийу нуку сугу датеде!" саңедейы.>

Hopefully there aren't too many mistakes in the text.

/m n ŋ/ <м н ӈ>
/p b t d k g q/ <п б т д к г ҡ>
/ǀ ʞ/ <ц ч>
/ɸ β x ɦ/ <ф в х ҕ>
/s z ʃ ʒ ʧ ʤ/ <с з ш ж тш дж>
/ɾ ɢ̆/ <р л>
/w j/ <ў й>

/a ɛ i ɯ ə ɑ/ <а е и у ы о>

/ɑ təgjɯ ʃim, ŋɑʞ ʧijɑɦə ǀa ɾakni ɯʤɾɯg, i ʤiʤɛ ʤɑʃŋaʞ/

<О тыгйу шим, ӈоч тшийоҕы ца ракни уджруг, и джидже джошӈач.>

Некст (my speedlang):

/b t c k/
/f θ s h/
/m n/
/ɾ ɽ/

/i æ æ̃/
/u ɒ ɒ̃/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Sun 19 Jun 2016, 21:53

/b t c k/ б, т, к, г
/f θ s h/ в, ф, с, х
/m n/ м, н
/ɾ ɽ/ л, р

/i æ æ̃/ и, е, я
/u ɒ ɒ̃/ у, а, о

Я люблю это фонология!

Некст:

/m n ŋ mˡ nˡ/
/p b t d k g ʔ/
/v ð ɣ b̪͡v d͡ð ɡ͡ɣ ʝ/
/s z ʦ ʧ ʃ ɦ/
/j ɹ̥ ɹ l ɫ/

/a ɛ i o u ɐ/
User avatar
GrandPiano
runic
runic
Posts: 2555
Joined: Sun 11 Jan 2015, 23:22
Location: Ohio, USA

Re: Cyrillization game

Post by GrandPiano » Mon 20 Jun 2016, 04:53

/m n ŋ mˡ nˡ/ <м н ҥ мл нл>
/p b t d k g ʔ/ <п б т д к ґ ъ>
/v ð ɣ b̪͡v d͡ð ɡ͡ɣ ʝ/ <в ҙ х бв дз гх хь>
/s z ʦ ʧ ʃ ɦ/ <с з ц ч ш г>
/j ɹ̥ ɹ l ɫ/ <ј гр р ль л>

/a ɛ i o u ɐ/ <а э и о у ы>

Next:

/p/

/a/
:eng: - Native
:chn: - B2
:esp: - A2
:jpn: - A2
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Mon 20 Jun 2016, 09:47

/p/ п, б, т, д, к, г, ф, в, ш, ж, х, л, р

/a/ а, е, и, о, у, я, э, й, ь, ъ, ё, ю

Некст:

/m n/
/p b t d k g q/
/f v β s z ɕ ʑ ʨ ʥ χ ʁ ɢʁ/
/ʙ r/
/ɬ w j/

/a ɛ i o ʊ/
/ɑ æ e ɶ u/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10359
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Mon 20 Jun 2016, 21:23

RobElks wrote:Я люблю это фонология!
If I understand what this says, then:

Спасибо!

/m n ŋ mˡ nˡ/ <м н ӈ мл нл>
/p b t d k g ʔ/ <п б т д к г ӏ>
/v ð ɣ b̪͡v d͡ð ɡ͡ɣ ʝ/ <в ҙ ҕ бв дҙ гҕ ј>
/s z ʦ ʧ ʃ ɦ/ <с з тс тш ш х>
/j ɹ̥ ɹ l ɫ/ <й ҏ р л ԉ>

/a ɛ i o u ɐ/ <а е и о у ӕ>

/p/ <п>

/a/ <а>

/m n/ <м н>
/p b t d k g q/ <п б т д к г ҡ>
/f v β s z ɕ ʑ ʨ ʥ χ ʁ ɢʁ/ <ф в ѡ с з ш ж тш дж х ҕ гҕ>
/ʙ r/ <ҏ р>
/ɬ w j/ <л ў й>

/a ɛ i o ʊ/ <я э и о ы>
/ɑ æ e ɶ u/ <а ә е ө у>

Некст:

/p b bʱ t d dʱ c ɟ ɟʱ k g gʱ/
/s ʃ ɕ/
/m n ɲ ŋ/
/ʋ ɻ/
/ɽ/

/i y æ ɶ/
/ɘ ɵ/
/ɯ u ɑ ɒ/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Mon 20 Jun 2016, 21:29

Спасибо!
Ничево ;)

/p b bʱ t d dʱ c ɟ ɟʱ k g gʱ/ п, б, бх, т, д, дх, кь, гь, кх, к, г, гх
/s ʃ ɕ/ с, ш, з
/m n ɲ ŋ/ м, н, нь, нх
/ʋ ɻ/ в, л
/ɽ/ р

/i y æ ɶ/ и, й, а, я
/ɘ ɵ/ е, э
/ɯ u ɑ ɒ/ у, ю, о, ё

Некст!

/n nʲ/
/p t k q/
/pʲ tʲ c qʲ/
/f s x h/
/fʲ sʲ ç/
/w l j ɰ/

/i e a ə ɨ u o/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10359
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Mon 20 Jun 2016, 22:31

/n nʲ/ <н нь>
/p t k q/ <п т к ҡ>
/pʲ tʲ c qʲ/ <пь ть кь ҡь>
/f s x h/ <ф с г х>
/fʲ sʲ ç/ <фь сь гь>
/w l j ɰ/ <ў л й р>

/i e a ə ɨ u o/ <и е а ӕ ы у о>

Некст:

/p b t d k g/
/f s z ħ ʕ/
/t͡s d͡z/
/n/
/ɺ/

/i e/
/ɨ ə a/
/u o/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Tue 21 Jun 2016, 14:21

/p b t d k g/ п, б, т, д, к, г
/f s z ħ ʕ/ ф, с, з, х, ъ
/t͡s d͡z/ ш, ч
/n/ н
/ɺ/ л

/i e/ и, е
/ɨ ə a/ ь, э, а
/u o/ у, о

Некст:

/m n ɲ/
/p b t d k g/
/f θ ʝ x/
/s ʃ ʧ/
/l ʎ/
/ɾ r/

/i e a o u/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10359
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Tue 21 Jun 2016, 18:11

/m n ɲ/ <м н њ>
/p b t d k g/ <п б т д к г>
/f θ ʝ x/ <ф ҫ ж х>
/s ʃ ʧ/ <с ш ч>
/l ʎ/ <л љ>
/ɾ r/ <ц р>

/i e a o u/ <и е а о у>

Некст:

/p b t d k g/
/f v s z x ɣ ɣʷ/
/m n/
/l/

/i e/
/a/
/u o/
opipik
runic
runic
Posts: 2752
Joined: Thu 12 Mar 2015, 19:41

Re: Cyrillization game

Post by opipik » Tue 21 Jun 2016, 18:58

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f v s z x ɣ ɣʷ/ <f v s z x r w>
/m n/ <m n>
/l/ <l>

/i e/ <i e>
/a/ <a>
/u o/ <u o>

Next(Khaling):

/p pʰ b bʱ t tʰ d dʱ ʦ ʦʰ ʣ ʣʱ k kʰ g gʱ ʔ/
/m n ŋ/
/r/
/s ç ɦ/
/w l j/

/i iː ʉ ʉː u uː e eː ɵ ɵː o oː ɛ ɛː ʌ oɔ a aː/

/a â/

/lɵ ʔʌnʌmmîm sʌmmʌ tʌmrʌ ʔiŋi ʔʌ ʔiŋi ʔʌ ʔeʦiʔɛ. ʔʌnʌm deunʌsʔɛ blɛttɛm ʔuŋʌ ʔeʦi ŋimʌnsu ɦʌi. ʔʌnʌm tɛ tɛpʰem ɦʌs mukde bʌjʌ ʔɛçkim ʔikbrâːlʌ ʦɛri bʌjʌ mugoːwɛ. ʔʌnʌm ʦɛri bʌjʌ mugoːwɛ. dʱâm jo mugoːwɛ tɛpʰem ʔʌ pɛri ʔɛçki mɛpʰem ʦɛri jo mugoːwɛ pɛri jo mugoːwɛ. mʌnʌ tɛ ʦɛri kʰjou kʰjou goːtɛ ʔɛçkilo mɛbelo ʦʌi ninoɔmkolo gʱɛ̂mkʰʌsipɛ tujûm goːtɛ ʔe. mʌnʌ tûːba nɛpʦem ʔɛçkim ʦʌi bʱʌguwʌn ɦeŋmîm mɛ ʦʌi ninoɔmkolo gʱɛ̂mkʰʌsipɛ pɛri ʦʌi ɦâːktɛ ʔe. ɦâːktɛm pʌʦʰi mʌnʌ mɛbenʌ bʌjʌ bʉ̂ːktɛ ʔe ʦɛri bʌjʌ bʉ̂ːktɛ ʔe lɛːstɛ ʔe./
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Wed 22 Jun 2016, 11:02

/p pʰ b bʱ t tʰ d dʱ ʦ ʦʰ ʣ ʣʱ k kʰ g gʱ ʔ/ п, пь, б, бь, т, ть, д, дь, ц, ць, ч, чь, к, кь, г, гь, ъ
/m n ŋ/ м, н, нь
/r/ р
/s ç ɦ/ с, з, х
/w l j/ в, л, й

/i iː ʉ ʉː u uː e eː ɵ ɵː o oː ɛ ɛː ʌ oɔ a aː/ и, ии, у, уу, ю, юю, е, ее, о, оо, ё, ёё, э, ээ, я, яя, а, аа

/a â/ а, аь

/lɵ ʔʌnʌmmîm sʌmmʌ tʌmrʌ ʔiŋi ʔʌ ʔiŋi ʔʌ ʔeʦiʔɛ/ Ло ъяняммиьм сяммя тямря ъиньи ъя ъиньи ъя ъециъэ.

Некст:

/m n/
/p b t d k g/
/v s z ɕ ʑ/
/ʍ w t͡k d͡g n͡ŋ/
/ɹ j ɰ/
/l ɬ/

/a ɛ i o ʊ æ ɔ ʏ/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10359
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Wed 22 Jun 2016, 16:05

/m n/ <м н>
/p b t d k g/ <п б т д к г>
/v s z ɕ ʑ/ <в с з ш ж>
/ʍ w t͡k d͡g n͡ŋ/ <ф ў тк дг нг>
/ɹ j ɰ/ <р й ъ>
/l ɬ/ <л щ>

/a ɛ i o ʊ æ ɔ ʏ/ <а е и о у ә ё ю>

Некст:

/p t k/
/s/
/m n ŋ/
/ʁ/

/ɪ ɛ/
/ɐ/
/ʊ ɔ/
User avatar
GrandPiano
runic
runic
Posts: 2555
Joined: Sun 11 Jan 2015, 23:22
Location: Ohio, USA

Re: Cyrillization game

Post by GrandPiano » Fri 24 Jun 2016, 01:33

/p t k/ <п т к>
/s/ <с>
/m n ŋ/ <м н г>
/ʁ/ <р>

/ɪ ɛ/ <и э>
/ɐ/ <а>
/ʊ ɔ/ <у о>

Некст (Тибетский):

/p t ʈ~ʈ͡ʂ c k ʔ/
/pʰ tʰ ʈʰ~ʈ͡ʂʰ cʰ kʰ/
/t͡s t͡ɕ/
/t͡sʰ t͡ɕʰ/
/s ɕ ʂ h/
/m n ɲ ŋ/
/r~ɹ l l̥/
/j w/

/i y u/
/e ø o/
/ɛ a/

/V́ V̀ V̌ V̂/
/V́ː V̀ː V̌ː V̂ː/
:eng: - Native
:chn: - B2
:esp: - A2
:jpn: - A2
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10359
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Fri 24 Jun 2016, 02:13

/p t ʈ~ʈ͡ʂ c k ʔ/ <п т ҭ ќ к ӏ>
/pʰ tʰ ʈʰ~ʈ͡ʂʰ cʰ kʰ/ <пһ тһ ҭһ ќһ кһ>
/t͡s t͡ɕ/ <ц ч>
/t͡sʰ t͡ɕʰ/ <цһ чһ>
/s ɕ ʂ h/ <с ш щ х>
/m n ɲ ŋ/ <м н њ ӈ>
/r~ɹ l l̥/ <р л ж>
/j w/ <й в>

/i y u/ <и ы у>
/e ø o/ <е ө о>
/ɛ a/ <э а>

/V́ V̀ V̌ V̂/ <аь аъ ӓъ ӓь>
/V́ː V̀ː V̌ː V̂ː/ <ааь ааъ ӓӓъ ӓӓь>

Некст:

/p pʰ p' t tʰ t' k͡p k͡pʰ k͡p'/
/f fʰ f' s sʰ s' ʃ ʃʰ ʃ'/
/t͡s t͡sʰ t͡s' t͡ʃ t͡ʃʰ t͡ʃ'/
/ɱ n ŋ͡m/

/e eː eːː a aː aːː/
/u uː uːː/
RobElks
sinic
sinic
Posts: 355
Joined: Sat 31 Oct 2015, 18:30

Re: Cyrillization game

Post by RobElks » Fri 24 Jun 2016, 17:35

/p pʰ p' t tʰ t' k͡p k͡pʰ k͡p'/ б, пь, п, д, ть, т, г, кь, к
/f fʰ f' s sʰ s' ʃ ʃʰ ʃ'/ в, фь, ф, з, сь, с, ж, шь, ш
/t͡s t͡sʰ t͡s' t͡ʃ t͡ʃʰ t͡ʃ'/ цъ, ць, ц, чъ, чь, ч
/ɱ n ŋ͡m/ м, н, нъ

/e eː eːː a aː aːː/ э, е, ё, а, я, й
/u uː uːː/ у, ю, и

Некст:

/m n ɲ/
/p b t d k ɡ ʔ/
/β s ʃ h ʧ ʤ/
/j ɾ ɮ̠/

/i ɨ u e ə o a/
/iː ɨː uː eː əː oː aː/
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10359
Joined: Fri 12 Jul 2013, 22:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillization game

Post by shimobaatar » Fri 24 Jun 2016, 21:40

/m n ɲ/ <m n њ>
/p b t d k ɡ ʔ/ <п б т д к г ӏ>
/β s ʃ h ʧ ʤ/ <в с ш х ч ж>
/j ɾ ɮ̠/ <й р л>

/i ɨ u e ə o a/ <и ы у е ӕ о а>
/iː ɨː uː eː əː oː aː/ <ии ыы уу ее ӕӕ оо аа>

Некст:

/p b t~ʈ d~ɖ k g/
/f s~ʂ x/
/p͡f t͡s~ʈ͡ʂ k͡x/
/m m̥ n~ɳ n̥~ɳ̊ ŋ ŋ̊/
/j/
/l~ɭ/

/i e/
/a/
/u o/
Ælfwine
greek
greek
Posts: 792
Joined: Mon 21 Sep 2015, 00:28
Location: New Jersey

Re: Cyrillization game

Post by Ælfwine » Thu 14 Jul 2016, 22:05

/p b t~ʈ d~ɖ k g/ <п б т д к г>
/f s~ʂ x/ <ф с х>
/p͡f t͡s~ʈ͡ʂ k͡x/ <ѳ ц қ>
/m m̥ n~ɳ n̥~ɳ̊ ŋ ŋ̊/ <м хм н хн нг хнг>
/j/ <й>
/l~ɭ/ <л>

/i e/ <и э>
/a/ <а>
/u o/ <у о>

Некст:

Updated Varangian

/m~mʲ n~nʲ/
/p~pʲ b~bʲ t~tʲ d~dʲ k~kʲ g~gʲ/
/t͡s~ʧ d͡z~ʤ ʈʂ~ʨ ɖʐ~ʥ/
/f~fʲ v~vʲ s~ʃ z~ʒ ʂ~ɕ ʐ~ʑ (x~xʲ ɣ~ɣʲ)*
/j/
/l lʲ/
/r rʲ/

/ɕʨ ʑʥ/

/a e i o u ɨ/
/ja je jo ju/

(In Google documents: http://imgur.com/DY3bOzS)

*allophone of k~kʲ g~gʲ intervocally, probably isn't differentiated orthographically

Good luck!
Last edited by Ælfwine on Thu 14 Jul 2016, 23:11, edited 1 time in total.
My Blog
Current Projects:
Mannish — A North Germanic language spoken on the Calf of Man
Pelsodian — A Romance language spoken around Lake Balaton
Jezik Panoski — A Slavic language spoken in the same area
Post Reply