Kittens

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 5311
Joined: Sun 22 Aug 2010, 17:46

Kittens

Post by Xing » Fri 05 Apr 2013, 19:54

This is from one of my Wakeu lessons I'm working on.

:eng:

Kittens are young cats.
Kittens have four legs.
Many people think kittens are cute.


-What is this?
-It's a kitten.
-Is it your kitten?
-No. It's my friend's kitten.


:con: Wakeu

Nei wara wingu nei maiu.
E nea maiu we appa ola.
E lete e niniri maiu ola oka.


-Nei mwe taima?
-Nei ta maiu.
-E nea ngo we ta maiu?
-Lio. E nea ta tamo we ta maiu.


Spoiler:
[n̻iː ˈβʷaːɾa βʷiːŋʷ n̻iː mʲa͡iː]
[e̞ː ˈn̻e̞ːa mʲa͡iː βʷe̞ː ˈapʲːa ˈo̞ːl̻o̞]
[e̞ː ˈl̻e̞ːt̻e̞ e̞ː n̻iːˈn̻iːɾi ˈo̞ːl̻a ˈo̞ːkɑ]

[n̻iː ˈmʷe̞ː ˈt̻a͡ima̝]
[n̻iːt̻a mʲa͡iː]
[e̞ː ˈn̻e̞ːa ŋo̞ː ˈβʷe̞ːt̻a mʲa͡iː]
[l̻iːe̞ e̞ː ˈn̻e̞ːa t̻aː ˈt̻aːmo ˈβʷe̞ːt̻a mʲa͡iː]
Spoiler:
FOC cat young FOC kitten
PRS stand kitten and four leg
PRS PL.think PRS PL.cute kitten many person

FOC what DEM
FOC SG kitten
PRS stand 2s and kitten
NEG PRS stand SG friend and SG kitten
User avatar
Sangfroidish
roman
roman
Posts: 938
Joined: Fri 29 Mar 2013, 17:59
Location: Oxfordshire, UK

Re: Kittens

Post by Sangfroidish » Fri 05 Apr 2013, 21:29

Aime talçheter talar çedeç.
Hràre talçheter ghàmar fyr.
Veire lùch hyn, dàs hràre talçheter molyçi.

Aime seö gà?
Aime seö àn talçhet.
Aime seö talçhet len lò?
Aimy seö talçhet len aich. Aime seö talçhet len àn molliç len aich.
Spoiler:
[ˈa̯im.ə ˈt̪ɑl.ɕɛt̪.er ˈt̪ɑl.ɑr ˈcɛd̪.ɛcʰ]
[ˈhrɑːɹ.ə ˈt̪ɑl.ɕɛt̪.er ˈɣaːm.ɑr ɸʏr]
[ˈβɛ̯iɹ.ə luːx hɪn d̪aːs hrɑːɹə ˈt̪ɑl.ɕɛt̪.er ˈmol.ɪc.i]

[ˈa̯im.ə ˈse.o gɑː]
[ˈa̯im.ə ˈse.o aːn ˈt̪ɑl.ɕɛt̪]
[ˈa̯im.ə ˈse.o ˈt̪ɑl.ɕɛt̪ lɛn loː]
[ˈa̯im.ʏ ˈse.o ˈt̪ɑl.ɕɛt̪ lɛn a̯ix ˈa̯im.ə ˈse.o ˈt̪ɑl.ɕɛt̪ lɛn aːn ˈmolːic lɛn a̯ix]

be.PRS cat-DIM-PL cat-PL young
have.PRS cat-DIM-PL leg-PL four
believe.PRS many person.PL that have.PRS cat-DIM-PL cute

be.PRS 3.SNG.AN what
be.PRS 3.SNG.AN ART.DEF.AN cat-DIM
be.PRS 3.SNG.AN cat-DIM to 2.SNG
be.PRS.NEG 3.SNG.AN cat-DIM to 1.SNG be.PRS 3.SNG.AN cat-DIM to ART.NDEF.AN friend to 1.SNG
And that, I believe, gives rise to my language's first palindrome.
User avatar
MrKrov
banned
Posts: 2414
Joined: Thu 12 Aug 2010, 01:47
Location: /ai/ > /a:/
Contact:

Re: Kittens

Post by MrKrov » Fri 05 Apr 2013, 22:21

:con: Epaspak:
Yiráno cete yirá te.
Yiráno sa kus résa caw.
Koréy kitáw yiráno pamki mar setas.

-Tor yar te po?
-Tor yiráno te.
-Tor ar-yiráno-caw po?
-Mik. ku-rumár yiráno-caw.
Spoiler:
kitten be.young cat 3PA-3PP-COP
Kittens are young cats.

kittens four CL legs 3PA-3PP-have
Kittens have four legs.

be.many people kittens be.cute COMP 3PA-3PP-think.
Many people think kittens are cute.

this what 3SA-3SP-COP Q
What is this?

this kitten 3SA-3SP-COP
It's a kitten.

this 2SA-3SP-kitten-have Q
Is it your kitten?

No. 1S-friend 3SA-3SP-kitten-have
No, my friend owns it.
Last edited by MrKrov on Mon 13 May 2013, 23:05, edited 3 times in total.
User avatar
Iron
sinic
sinic
Posts: 236
Joined: Tue 09 Oct 2012, 02:31
Location: Canaan
Contact:

Re: Kittens

Post by Iron » Fri 05 Apr 2013, 23:16

Nígjóbíí hichoóm níjoke.
Nígjóbíí hi'á' ch'osh hidláátéíd.
Maáz sinaatł'ets’i’ ch'ósht'aa' nígjóbíí himáhol.

-Tł'iísh bi'á' ei?
-Bi'á' nígjó.
-Bi'á' sogjó ei?
-K'az. Togháan bi'á' nigjó.

Spoiler:
[nɪ́'kt͡ʃɔ́pí: hɪ̀'t͡ʃʰɔ̃:˥˩m nɪ́'t͡ʃɔ˨kʰè]
[nɪ́'kt͡ʃɔ́pí: hɪ̀'ʔɑ́h t͡ʃ'ɔ̀ʃ hɪ̀tˡɑ́:tʰɛ́ɪ̭́t]
[mɑ̌:z sɪ̃̀'nɑ̀:t͡ɬ’èt͡s'ɪ́h t͡ʃ'ó'ʃt'ɑ̀:h nɪ́'kt͡ʃɔ́pí: hɪ̃̀'mɑ́hòl]

[t͡ɬ’ǐ:ʃ pɪ̀'ʔɑ́h ʔɛ̀ɪ̭̀]
[pɪ̀'ʔɑ́h nɪ́'kt͡ʃɔ́]
[pɪ̀'ʔɑ́h sò'kt͡ʃɔ́ ʔɛ̀ɪ̭̀]
[k'ɑ̀z tʰò'ɣɑ̃˥˩n pɪ̀'ʔɑ́h nɪ̀'kt͡ʃɔ́]
Spoiler:
cat-ABS-PL-DIM be_young-3PL-INAN-PROG cat-ABS-PL
cat-ABS-PL-DIM exist-3PL-INAN-PROG four their-3SG_leg-ABS-DU
many-DET-AN people-ERG-SG think-3PL-AN-PROG cat-ABS-PL be_nice-3PL-INAN-PROG

what exist-3SG-INAN-PROG Q
exist-3SG-INAN-PROG cat-ABS-SG-DIM
exist-3SG-INAN-PROG your-2SG_cat-ABS-SG-DIM Q
no my-1SG_friend-ABS-SG exist-3SG-INAN-PROG cat-ABS-SG-DIM
I have a feeling I shouldn't mark all the low tones in the IPA, seeing as it is the default tone. Or should I?
User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5655
Joined: Sun 25 Nov 2012, 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: Kittens

Post by Lao Kou » Sat 06 Apr 2013, 05:21

Image Géarthnuns

Chauk böteshersaup lü sauk teshersaup sheraup nöi.
Chauk böteshersaup la sík kfölsích sebutelích wéböth.
Sauk íalörsaup ezgauraup la, gü sauk böteshersaup la lerpsharaup haunöi sho, övaz.

- Cha hengens la chens hönöi?
- Sau böteshers la nöi.
- Saur la chau böteshers öçkelar hönöi?
- Glé, saur la chau böteshers chau zhömauíörsaus síteraus nöi.

Spoiler:
Chauk böteshersaup lü sauk teshersaup sheraup nöi.
[tʃɔk 'bøtɛ'ʃɛɾsɔp 'ly sɔk tɛ'ʃɛɾsɔp 'ʃɛɾɔp 'nøj]
DEF.PL kitten-NOM.PL AUX.TRANSC INDEF.PL cat-NOM.PL young-NOM.PL be
Kittens are young cats.

Chauk böteshersaup la sík kfölsích sebutelích wéböth.
[tʃɔk 'bøtɛ'ʃɛɾsɔp 'la sik 'kfølsitʃ sɛbu'tɛlitʃ 'ʋebøθ]
DEF.PL kitten-NOM.PL AUX.PRES INDEF.PL leg-ACC.PL four-ACC.PL have
Kittens have four legs.

Sauk íalörsaup ezgauraup la, gü sauk böteshersaup la lerpsharaup haunöi sho, övaz.
[sɔk ja'løɾsɔp ɛ'zgɔɾɔp 'la, gy sɔk 'bøtɛ'ʃɛɾsɔp 'la lɛɾ'pʃaɾaup hɔ'nøj ʃo, ø'vaz]
INDEF.PL person-NOM.PL many-NOM.PL AUX.PRES, CONJ INDEF/PL kitten-NOM.PL AUX.PRES cute-NOM.PL be-SPEC PTCL, think
Many people think kittens are cute.

Cha hengens la chens hönöi?
[tʃa 'hɛŋɛ̃s 'la 'tʃɛ̃s hø'nøj]
DEF this-NOM AUX.PRES what-NOM be-INTERR
What is this?

Sau böteshers la nöi.
[sɔ 'bø'tɛʃɛɾs 'la 'nøj]
INDEF kitten-NOM AUX.PRESbe
It's a kitten.

Saur la chau böteshers öçkelar hönöi?
[sɔɾ 'la tʃɔ 'bø'tɛʃɛɾs 'øɕkɛ'laɾ hø'nøj]
3SG-NOM AUX.PRES DEF kitten-NOM your-NOM be-INTERR
Is it your kitten?

Glé, saur la chau böteshers chau zhömauíörsaus síteraus nöi.
['gle, sɔɾ 'la tʃɔ 'bø'tɛʃɛɾs tʃɔ 'ʒømɔ'jøɾsɔs si'tɛɾɔs 'nøj]
no, 3SG-NOM AUX.PRES DEF kitten-NOM DEF friend-GEN my-GEN be
No, it's my friend's kitten.
Last edited by Lao Kou on Fri 11 Aug 2017, 13:51, edited 6 times in total.
道可道,非常道
名可名,非常名
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2631
Joined: Sat 10 Nov 2012, 20:52
Location: California

Re: Kittens

Post by Dormouse559 » Sat 06 Apr 2013, 07:25

:con: Sikmutá

Sisiká so puámia siká.
Tiá ólon su át.
Kisóni náatn ómputi spánut.

– Sá pi?
– Sisiká.
– Umu su át lotói?
– Káa. Kiáu itómpu su át.
Spoiler:
NM = nominal, SUB = subordinate

Sisiká so puámia siká.
Kitten TOP youth-ADJ cat-NM.
[ʃi.ʒiˈgɛ sɑ ˈpwœ.mjæ ʃiˈgɛ]

Kittens are young cats.

Tiá ólon su át.
Four foot-NM-ABS with be-STAT.
[ˈtʃa ˈʌ.lɑn su ˈet]

Kittens have four paws.

Kisóni náatn ómputi spánut.
Many people-ABS be_cute-VRB-STAT-SUB think-VRB-STAT.
[kiˈzʌ.ni ˈneː.dn ˈom.bu.dʒi ˈspœ.nut]

Many people think kittens are cute.

Sá pi?
3SG.TOP what?
[ˈsɛ pi]

What is this?

Sisiká.
Kitten-NM.
[ʃi.ʒiˈgɛ]

It's a kitten.

Umu su át lotói?
2SG-DAT with be-STAT INT?
[u.mu su ˈet lɑˈdʌj]

Is it your kitten?

Káa, kiáu itómpu su át.
No, 1SG-ADJ-DAT friend-DAT with be-STAT.
[ˈkeː ˈkjœw iˈdom.bu su ˈet]

No, it's my friend's kitten.
Last edited by Dormouse559 on Thu 11 Apr 2013, 20:15, edited 1 time in total.
User avatar
prettydragoon
sinic
sinic
Posts: 307
Joined: Sun 29 Jan 2012, 10:22

Re: Kittens

Post by prettydragoon » Thu 11 Apr 2013, 18:22

:con: Rireinutire
kasiño kuko kasi yakave:
kasiño nee yaramu omakave:
mete kave hapokave hii kasiño mena yakave:

siki yoki yakayo:
saki kasiño yakava:
yo ka tano kasiño yakayo:
yakaseva: ka mano merono kasiño yakava:
Spoiler:
kasiño kuko kasi yakave:
kasi-ño kuko kasi ya-ka-ve
kitten.NOM young cat.NOM be-PRS-HSY
Kittens are young cats.

kasiño nee yaramu omakave:
kasi-ño nee yara-mu oma-ka-ve
kitten.NOM four leg-ACC own-PRS-HSY
Kittens have four legs.

mete kave hapokave hii kasiño mena yakave:
mete kave hapo-ka-ve hii kasiño mena ya-ka-ve
many person.NOM think-PRS-HSY that kitten.NOM sweet be-PRS-HSY
Many people think kittens are cute.

siki yoki yakayo:
siki yoki ya-ka-yo
this.NOM what.NOM be-PRS-Q
What is this?

saki kasiño yakava:
saki kasiño ya-ka-va
that.NOM kitten.NOM be-PRS-SENS
It's a kitten.

yo ka tano kasiño yakayo:
yo ka ta-no kasiño ya-ka-yo
Q 3FS.NOM 2S-GEN kitten.NOM be-PRS-Q
Is it your kitten?

yakaseva: ka mano merono kasiño yakava:
ya-ka-se-va | ka ma-no mero-no kasiño ya-ka-va
be-PRS-NEG-SENS | 3FS.NOM 1S-GEN friend-GEN kitten.NOM be-PRS-SENS
No. It's my friend's kitten.
Image
♀♥♀
I too have a minicity.
User avatar
Hakaku
MVP
MVP
Posts: 302
Joined: Sat 14 Aug 2010, 23:36
Location: 常世

Re: Kittens

Post by Hakaku » Fri 12 Apr 2013, 00:39

:fra: / :can: Français

Les chatons sont de jeunes chats.
Les chatons ont quatre pattes.
Bien des gens pensent que les chatons sont adorables.

-C'est quoi? (inf.) / Qu'est-ce que c'est? / De quoi s'agit-il? (written)
-Un chaton.
-C'est ton chaton? (inf.) / Est-ce que c'est ton chaton? / Est-ce ton chaton? (written)
-Non. C'est le chaton de mon ami.*

(*Colloquial Canadian French: Non. C'est le chaton à mon ami.)
Spoiler:
the.ART.PL kittens are DET young.PL cats
the.ART.PL kittens have four legs
many some.DET.PL people.PL think-PL kittens are cute.PL.

- this.DEM-is what? / what-is this REL this.DEM-is? / of.DET what REFL-is_constituted-it.M?
- a.DET.M kitten
- this.DEM-is your.M kitten? / is-this.DEM REL this.DEM-is your.M kitten? / is this.DET your kitten?
- no. this.DEM-is the.ART.PL kitten of my.M friend.M
Spoiler:
le ʃatɔ̃ sɔ̃ dœ ʒœn ʃɑ
le ʃatɔ̃ ɔ̃ katʁə pat
bjɛ̃ de ʒɑ̃ pɑ̃s kœ le ʃatɔ̃ sɔ̃t‿adɔrablə

se tɔ̃ ʃatɔ̃? / kɛ sə kə se? / dœ kwa saʒit‿il?
œ̃ ʃatɔ̃
se tɔ̃ ʃatɔ̃? / ɛ sə kə se tɔ̃ ʃatɔ̃? / ɛ sə tɔ̃ ʃatɔ̃?
nɔ̃. se lœ ʃatɔ̃ dœ mɔ̃n‿ami
User avatar
Toko
cuneiform
cuneiform
Posts: 103
Joined: Tue 24 Aug 2010, 07:17

Re: Kittens

Post by Toko » Fri 12 Apr 2013, 11:58

Image

shibush nye shib sob
/ʂɨ'buʂ nʲe ʂɨb sob/
cat-baby SBJ cat young


oshj shibush nye gizhyeshj sta
/oɕ ʂɨ'buʂ nʲe gɨ'ʑeɕ sta/
have cat-baby SBJ leg four


zye ku sva nye shibush vub
/zʲe ku sʋa nʲe ʂɨ'buʂ ʋub/
think person many SBJ cat-baby cute-Tshj'da?
/tɕda/
3S.N-which


-Tshj'nye shibush.
/tɕnʲe ʂɨ'buʂ/
3S.N-SBJ cat-baby


-Tshj'nye shibush bu tye'kj?
/tɕnʲe ʂɨ'buʂ bu tʲekʲ/
3S.N-SBJ cat-baby 2S personal-Q


-Ko. Tshj'nye shibush nas tye.
/ko tɕnʲe ʂɨ'buʂ nas tʲe/
NEG 3S.N-SBJ cat-baby friend personal
Image Zelsian (Khzajske)
User avatar
decem
darkness
darkness
Posts: 802
Joined: Thu 30 Aug 2012, 20:31
Location: Newcastle, UK

Re: Kittens

Post by decem » Fri 12 Apr 2013, 12:04

Image Skarihe

Seuzgimi seuzgirat medi karu.
Seuzgimi ra motussat aju.
On naariheto isjaje, seuzgimi vech karu.

Sä kare?
Seuzgami kare.
Seuzgamifes kare?
Ke, seuzgami sess teludess kare.
[tick] : :gbr: | [:D] : :fra: | [:)] :deu: | [:|] : :esp: :ita: | conlang sxarihe
Khemehekis
mayan
mayan
Posts: 2133
Joined: Sat 14 Aug 2010, 08:36
Location: California über alles

Re: Kittens

Post by Khemehekis » Tue 30 Apr 2013, 05:05

Lao Kou wrote:Chauk böteshersaup lü sauk teshersaup sheraup nöi.
[tʃɔk 'bøtɛ'ʃɛɾsøp 'ly sɔk tɛ'ʃɛɾsɔp 'ʃɛɾɔp 'nøj]
Why is the -saup in "böteshersaup" a /søp/ when all the other -aup words have /ɔ/?
♂♥♂♀

Squirrels chase koi . . . chase squirrels

My Kankonian-English dictionary: 57,500 words and counting

31,416: The number of the conlanging beast!
User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5655
Joined: Sun 25 Nov 2012, 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: Kittens

Post by Lao Kou » Tue 30 Apr 2013, 05:23

Khemehekis wrote:
Lao Kou wrote:Chauk böteshersaup lü sauk teshersaup sheraup nöi.
[tʃɔk 'bøtɛ'ʃɛɾsøp 'ly sɔk tɛ'ʃɛɾsɔp 'ʃɛɾɔp 'nøj]
Why is the -saup in "böteshersaup" a /søp/ when all the other -aup words have /ɔ/?
A typo. Corrected. Thank you. (My God, someone actually reads this stuff (and that closely?!)?!) [xD]
道可道,非常道
名可名,非常名
Irohuro
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 50
Joined: Thu 30 Aug 2012, 07:03

Re: Kittens

Post by Irohuro » Tue 30 Apr 2013, 06:44

:con: Łiggüanisc:
Aliz hedacciez escma hedañez iubemec.
Aliz hedacciez thañeime kuccrec pisú.
Meiddus humiz goccidaime ke aliz hedacciez escma variec.

¿Ho é heju?
era é ame hedacciañe.
¿É heja suddun hedacciañe?
ñun, era é iuddun ameonuns hedacciañe.
Spoiler:
['aliz he'datɕjez 'eɕma he'dãjez iu̯'bemec]
['aliz he'datɕjez θã'je̯ime ku'tɕʁets pi'su]
['mei̯ðus 'humiz gotɕi'dai̯me ke 'aliz he'datɕjez 'eɕma 'vaʁjets]

[ho e 'hedzu]
['eʁa e 'ame heda'tɕjãje]
[e 'hedza 'suðũ heda'tɕjãje]
[ɲũ | 'eʁa 'iu̯ðũ ame'õũs heda'tɕjãje]
User avatar
Click
darkness
darkness
Posts: 3339
Joined: Sat 21 Jan 2012, 12:17

Re: Kittens

Post by Click » Tue 30 Apr 2013, 13:12

:con: Kaipó

Asàni o máo ítaka.
Kittens are young cats.
Asàni i romio noa.
Kittens have four legs.
Óki noi nóiri asàni mípa.
Many people think kittens are cute.

-Pa o oso?
-What is this?
-Pa o sàni.
-It's a kitten.
-Ko pa o sàni iki?
-Is it your kitten?
-No. Pa o sàni lia ka.
-No. It's my friend's kitten.
Spoiler:
[ɾàɲ ᵝmó tâk]
COLL-kitten be cat be.young

[ɾàɲ ɕɽúmɕᵝ nᵝā]
COLL-kitten have leg-four

[útɕ nȳ nýʐ ɾàɲ míɓ]
people many think COLL-kitten be.cute

[pō ōsᵝ]
NSP be Q

[pō sàɲ]
NSP be kitten

[kū pō sɲǐk]
Q NSP be kitten OBV

[nū ‖ pō sàɲ ʎāk]
NEGNSP be kitten friend SP
oxlahun
rupestrian
rupestrian
Posts: 15
Joined: Mon 20 Sep 2010, 03:18

Re: Kittens

Post by oxlahun » Tue 30 Apr 2013, 19:37

:con: Bistig

pahank do tass ppe li luhurre bbem
pahank do màg ppe ba zèz ban
kàb ppilaz do zzàn ppe bazu pahank lissma ppe

- sido ma tass tègli
- oddo tass li pank
- oddo tass li pank ma l’oj
- kàtt oddo tass li pank li karas l’om
Spoiler:
[pɑˈhɑŋk do tɑʃ ɸɛ li luˈhurːɛ βɛm]
pa<ha>nk do tass ppe li lu<hu>rre bbem
kitten<PL> NOM be GNO GEN cat<PL> young

[pɑˈhɑŋk do mɔg ɸɛ bɑ d͡zæd͡z bɑn]
pa<ha>nk do màg ppe ba zèz ban
kitten<PL> NOM have GNO ACC leg\PL four

[kɔb ˈɸilɑd͡z do ʒɔn ɸɛ ˈbɑd͡zu pɑˈhɑŋk ˈliʃmɑ ɸɛ]
kàb ppilaz do zzàn ppe ba-zu pa<ha>nk lissma ppe
person\PL many NOM think GNO ACC-SR kitten<PL> be_cute GNO

[ˈt͡sido mɑ tɑʃ ˈtægli]
si-do ma tass tèg-li
RP-NOM INT be RP-GEN

[ˈoðːo tɑʃ li pɑŋk]
od-do tass li pank
REF-NOM be GEN kitten

[ˈoðːo tɑʃ li pɑŋk mɑ lɔɪ]
od-do tass li pank ma l’-oj
REF-NOM be GEN kitten INT GEN-2s

[kɔθ ˈoðːo tɑʃ li pɑŋk li kɑˈrɑt͡s lom]
kàtt od-do tass li pank li karas l’-om
no REF-NOM be GEN kitten GEN friend GEN-1s
User avatar
Chagen
mongolian
mongolian
Posts: 3995
Joined: Sat 03 Sep 2011, 04:14
Location: Texas

Re: Kittens

Post by Chagen » Mon 13 May 2013, 01:25

I translated this a long time ago but never did anything with it. Oh well

:con:Pazmat:

Galivo gux tuucbavo.
kitten-PL be.3PL cat-DIMUN-PL

Galivo amos anvas segux.
kitten-PL four-ACC leg-PL-GEN have-3PL

Dawi pezvas congux na galivri weni ya.
many person-PL-GEN think-3PL REL kitten-PL-ABSOL cute be.INFIN

-Acj cjidsoo?
DEM be.3SG.NEU-Q

-Gali cjid.
kitten be.3SG.NEU

-Fir gali cjidsoo?
2SG.GEN kitten be.3SG.NEU-Q

-Ix, gali Wiras gamas cjid.
NEG, kitten 1SG.GEN-GEN friend-GEN be.3SG.NEU
Nūdenku waga honji ma naku honyasi ne ika-ika ichamase!
female-appearance=despite boy-voice=PAT hold boy-youth=TOP very be.cute-3PL
Honyasi zō honyasi ma naidasu.
boy-youth=AGT boy-youth=PAT love.romantically-3S
User avatar
Pirka
wood
wood
Posts: 1141
Joined: Sat 09 Oct 2010, 09:18
Location: Seattle

Re: Kittens

Post by Pirka » Mon 13 May 2013, 04:59

:rus:
Котята - молодые кошки.
[kɐˈtʲætə mɐɫɐˈdɨjɪ ˈkoʂkʲi]
У котят четыре лапы.
[u kɐˈtʲæt t͡ɕe̠ˈtɨrʲɪ ˈlapɨ]
Многие люди щитают, что котята симпатичные.
[ˈmnogʲijɪ ˈlʲʉdʲi ɕːiˈtajut ʂto kɐˈtʲætə sʲɪmpɐˈtʲit͡ɕnɨjɪ]

-Что это?
[ˈʂto.ɛ̠tə]
-Это котёнок.
[ɛ̠tə kɐˈtʲɵ̞nək]
-Это твой котёнок?
[ɛ̠tə ˈtvoj kɐˈtʲɵ̞nək]
-Нет, это котёнок моего друга.
[ˈnʲe̠t ɛ̠tə kɐˈtʲɵ̞nək mɐjeˈvo ˈdrugə]
User avatar
MrKrov
banned
Posts: 2414
Joined: Thu 12 Aug 2010, 01:47
Location: /ai/ > /a:/
Contact:

Re: Kittens

Post by MrKrov » Mon 13 May 2013, 23:04

:con: Pakbum:
Rup-ŋemʔ ŋemʔ ɣup.
ɣrot tan bek rup-ŋemʔ.
laŋ pujs jel rup-ŋemʔ mjap.

-Mal waŋ?
-Tʰa rup-ŋemʔ.
-Xus rup-ŋemʔ bek lum.
-Ti. Rup-ŋemʔ bek tʰweŋs.
Spoiler:
kitten cat be.young
foot four be.at kitten
person be.many think kitten be.endearing

-PROX. what
-MED. kitten
-Q kitten be.at 2
-No kitten be.at friend
Alessio
sinic
sinic
Posts: 350
Joined: Mon 03 Sep 2012, 20:27
Location: Modena, Emilia-Romagna, Italy

Re: Kittens

Post by Alessio » Tue 18 Jun 2013, 14:24

:con: Hecathver
Pyruniçid ter hêlt pyronid.
Pyruniçid nuñter sijt briskad.
Hicite hônd ģuvder os pyruniçid ter duniev.


cat.OFFSPRING.PLUR be.3PP young cat.PLUR
cat.OFFSPRING.PLUR have.3PP four leg.PLUR
QUANTITY.MUCH person.PLUR argue.3PP that.ACC cat.OFFSPRING.PLUR be.3PP cute


/pyɾuni'tʃid teɾ hεɫt pyɾo'nid
pyɾuni'tʃid 'nunʲteɾ siʒt 'bɾisxad
hi'kite hɔnd 'dʒuvdeɾ os pyɾuni'tʃid teɾ du'njev/Ţëun az te?
Az te jit pyruniiç.
Tä nar pyruniiç?
Jae, te mere inimicel pyruniiç.

THING.WHAT.INTERR this be.3PS
this be.3PS IND_ARTICLE cat.OFFSPRING
be.3PS.INTERR your cat.OFFSPRING
no be.3PS my.GEN friend.GEN cat.OFFSPRING


/θø'un as‿te
az te ʒit pyɾu'njitʃ
tæ naɾ pyɾu'njitʃ
'ʒae te 'meɾe inimi'keɫ pyɾu'njitʃ/
:ita: :eng: [:D] | :fra: :esp: [:)] | :rus: :nld: [:|] | :deu: :fin: :ell: [:(] | :con: Hecathver, Hajás

Tin't inameint ca tót a sàm stê żǒv'n e un po' cajoun, mo s't'armâgn cajoun an vǒl ménga dîr t'armâgn anc żǒven...
User avatar
H.Á.
cuneiform
cuneiform
Posts: 117
Joined: Sun 11 Nov 2012, 00:08
Location: ˈsɔɪ̯t͡s.bʊɐ̯g̥

Re: Kittens

Post by H.Á. » Tue 18 Jun 2013, 21:13

:con: Naniuk

- Hitajá ápy texuk harvuza øn.
- Hitajánún uxtí áždzoza ják.
- Tesym véazok hitajánún jappíň gzanak.

- Ja í ját hjat hjak?
- Hitajá øn.
- Ja í hitajáni hák?
- Én. Ja ryzetín hitajá ryk.
Spoiler:
kitten-ABS NDEF young cat-PL-ABS COP.FIN
[hìː.ta.jɒː àu̯.by tʰɛ̀.ɣʏk hæ̀l.ʋʏ.θá ʏ̃n]
hitajá-Ø ápy texuk harvu-z-a øn

kitten-GEN four leg-PL-ABS EXIST.FIN
[hìː.ta.jɒː.nʊ́ːn ò̝x.tɪː àu̯ʑ.d͡ʑʊ.θá jau̯k]
hitajá-ún uxtí áždzo-z-a ják

many people-ERG kitten-GEN NDEF be_cute-NMLZ-ABS think=FIN
[tʰè.sym ʋɛ̀ə.a.θɔ́k hìː.ta.jɒː.nʊ́ːn jæ̀.bɪːn̠ʲ gzæ̀.nɐk]
tesym véaz-k hitajá-ún jappí-ň gzan=k

be.INF FOC DEM-ABS Q TOP~FIN
[ja ɪə̯ jaʊ̯t ɕæt‿ɕɑk]
ja í ját-Ø hjat hja~k

kitten-ABS COP
[hìː.ta.jɒː ʏ̃n]
hitajá-Ø øn

be.INF FOC kitten-(2.SG.POSS)-ABS Q~FIN
[ja ɪə̯ hìː.ta.jɒːn̠ʲ hau̯k]
ja í hitajá-ni-Ø há~k

no || be.INF friend-(1.SG.POSS)-GEN kitten-ABS TOP~FIN
[ɛə̯n || ja rỳ.θɪ.ʰtɪ́ə̯n hìː.ta.jɒː rø̝k]
én || ja ryze-t-ín hitajá-Ø ry~k
hmeniajúsoin ázujum
onomatopoesia-INSTR potato

[laɪ̯f ɪz ɒːl̴ əˈbɐʊ̯t faɪ̯ndɪŋ pʰiːpl̩ wɪð ðə sɛɪ̯m ˈmɛn.təl dɪsˈɔː.də æz juː]
Post Reply