Participles

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 5311
Joined: Sun 22 Aug 2010, 17:46

Participles

Post by Xing » Mon 23 Mar 2015, 22:25

A rather simple English sentence, with a couple of participles:

:eng:

A man came walking down the street, whistling a happy tune.

Image Waku

Ko mite ta mwena laka me liki o ta polu, wilu a kia tami leyollu.
[ko mʲiːte ta mˠe̞ːna laːkɑ mʲeː liːkɨ oːta poːlu‿ɰᵊiːl aː kᵊiːa taːmʲi leːjolː]

Code: Select all

ko mite ta mwena laka me  liki  o   ta  polu  wilu    a  kia tami   le-yollu
PFV go SG man  walk PERL path  GEN  SG street whistle  ERG  3s melody  PL-happy
There are no real participles in Waku; the verbs appear in their 'normal' form.
Last edited by Xing on Sat 11 Apr 2015, 00:02, edited 1 time in total.
User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 5311
Joined: Sun 22 Aug 2010, 17:46

Re: Participles

Post by Xing » Mon 23 Mar 2015, 23:24

Here is a very preliminary translation for Nizhmel. I haven't done much work on participles and such, so this is basically something I made up on the spot. It's subject to change.

:con: Nizhmel

Di kiu yisyen, kulnir shèmshal c’ayen t’alwo.
[tʲíː kʰʲýː ísʲen kʰú̞lnir ʂɛ`mʂal t͡ʂʼáːen tʼaloː]

Code: Select all

di   kiu   yis-yen  kulnir   shèm-shal  c’a-yen  t’al-wo
happy tune  whistle-PTCP man   street-PROL walk-PTCP  come-PST
"happy tune-whistling, man street-down walking came"
User avatar
Imralu
greek
greek
Posts: 843
Joined: Sun 17 Nov 2013, 22:32

Re: Participles

Post by Imralu » Tue 24 Mar 2015, 01:37

Xing wrote::eng:
A man came walking down the street, whistling a happy tune.
In Ngolu / Iliaqu, it's done with adverbial clauses introduced by lo. In these clauses, the subject can be present, but is generally omitted if it is identical with the subject in the main clause.

atinie mu muja lo tuiu elue uaki (ju) lo usui (ju) zi lailiia xaba
[àtìɲémúmùʒálótùjúèlwéwàkí(ʒú)lówswí(ʒú)zílàjlìjáʃàbá]
be.LOC-be.this.1‹INCEP› NOM.3s.SPEC.ICS.REL be.man (NOM.3s.DEF.ICS) ADV walk travel.along be.street ADV whistle (NOM.3s.DEF.ICS) ACC.3s.SPEC.INAN.REL be.tune be.happy
come.here NOM.aspecific.person.who be.man with.that walk go.along be.street (NOM.the.person) with.that whistle (NOM.the.person) NOM.aspecific.thing.that be.melody make.happy
A man came/comes (to here) by walking along the street while whistling a happy tune.
Last edited by Imralu on Wed 25 Mar 2015, 02:02, edited 1 time in total.
Glossing Abbreviations: COMP = comparative, C = complementiser, ACS / ICS = accessible / inaccessible, GDV = gerundive, SPEC / NSPC = specific / non-specific, AG = agent, E = entity (person, animal, thing)
________
MY MUSIC
User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5661
Joined: Sun 25 Nov 2012, 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: Participles

Post by Lao Kou » Tue 24 Mar 2015, 12:30

Image Géarthnuns

Sö dhaubs lé höi chau gersaub veng nzdanezala'u zhö sa pmarazensat lwengzhínat çíhölala'u ftégöz.
INDEF man-NOM AUX.PAST PTCL DEF street-POST along walk.PRESPTPL-ADV and INDEF tune-ACC happy-ACC whistle.PRESPTPL-ADV approach
A man came walking down the street, whistling a happy tune.
Last edited by Lao Kou on Mon 28 Mar 2016, 05:28, edited 1 time in total.
道可道,非常道
名可名,非常名
Nortaneous
earth
earth
Posts: 600
Joined: Sat 14 Aug 2010, 12:28

Re: Participles

Post by Nortaneous » Wed 25 Mar 2015, 02:36

Meung would only have one participle here, though the method markers on verbs of motion are diachronically descended from participles:

[skɑ̄ tɨ̆̃xæ̂i̯mbwɔ̃ t̪ˤɑ̄n̪ˤɨ̯ ʂˤɯ́i̯ nûə̯ ʕɯ̂sˤɨ̆nˤ sēə̯pĭ tsỹ̄]
INDEF=man PST-come.PST-walking LOC.DEF street CONJ.TOP whistle-PTCP INDEF=happy tune
User avatar
Arioch
rupestrian
rupestrian
Posts: 19
Joined: Sat 07 Feb 2015, 20:26

Re: Participles

Post by Arioch » Fri 03 Apr 2015, 15:54

:got:

Guma qam, gaggands and þo gatwon, miþþanei swiglodes hlasana saggw.
[ˈgumɑ kʷɑm ˈgɑŋgɑnts ɑnt θo: ˈgɑtwo:n ˈmiθ.ˌθɑni: ˈswiɣlo:ðe:s ˈxlɑsɑnɑ sɑŋkʷ]
man come.3RD-PST walk.PST-PART along the.ACC-FEM street.ACC while whistle.3RD-PST happy.ACC song.ACC
"A man came walking down the street, whistling a happy tune."

:got: Nidrosian

En gume kvimde, gangende and den gode, meden sveglede en las søng.
[n̩ ˈku:mə ˈkvimə ˈkɑŋənə aˀn tn̩ ˈko:ðə me:ðn̩ ˈsvejləðə n̩ las søˀŋ]

:got: Baltogothic

Gums kvimāju gangājis ant gatvi, sviglūjis lasu sangu.
[gums ˈkvima:ju ˈgaŋga:jis ant ˈgatvi ˈsviglu:jis ˈlasu ˈsaŋgu]

:got: Athalic

Ver quimavit gangans and gatvonem, sviglens lasum sangem.
[wær kʷɪˈma:wɪt ˈgaŋga:ns ˈand gaˈtwo:nɛm ˈswɪgle:ns ˈlasʊm ˈsaŋgɛm]
:got:
User avatar
Ahzoh
korean
korean
Posts: 6179
Joined: Sun 20 Oct 2013, 01:57
Location: Toma-ʾEzra lit Vṛḵaža

Re: Participles

Post by Ahzoh » Fri 03 Apr 2015, 16:41

Haz ma ṛ-mazʾir humtat, šul hufurfar.
A man is walking upon the road, he is whistling (a tune).

Vrkhazhian doesn't have participles, so I use the present progressive verb stems.
I also made "whistle" an onomatopoeic verb f-r-f-r.
Last edited by Ahzoh on Mon 10 Aug 2015, 01:39, edited 1 time in total.
Image Ӯсцӣ (Onschen) [ CWS ]
Image Šat Vṛḵažaẇ (Vrkhazhian) [ WIKI | CWS ]
User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 5311
Joined: Sun 22 Aug 2010, 17:46

Re: Participles

Post by Xing » Tue 21 Jul 2015, 20:25

:con: Leopardish III

Mava soqoomo ugaka sivikki zaio galo visiomo.

Code: Select all

Mava soqo-omo   ugaka  sivi-kki   zai-o   galo   tisi-omo
man  walk-PTCP.PRS move street-LOC happy-FEM tune whistle-PTCP.PRS
[ˈmava ˈsəʔəːmə ˈuɣaxa ˈsivikːi ˈzaiə ˈgal̪ə ˈt̪isiəmə]
conlangingftw
rupestrian
rupestrian
Posts: 11
Joined: Sun 21 Dec 2014, 01:55

Re: Participles

Post by conlangingftw » Mon 10 Aug 2015, 01:18

:con: Lancúhea:

Chóba mela í waçe meíl chelí móme n'áloceha yaíll.
[ˈhobə ˈmɛlɛ ˈvadʒə milˈlɛli ˈmomɪ ɡaˈlɤke jɯ ]
happy-PRES;FEM song PAT breath-INST sing-PRES;3SG man-PAT street-on down-walk-INF-by go-IMPF;PAST;3SG
LIT: A man who is whistling a happy tune, went walking down the road.

A man came walking down the street, whistling a happy tune.
clawgrip
MVP
MVP
Posts: 2399
Joined: Sun 24 Jun 2012, 06:33
Location: Tokyo

Re: Participles

Post by clawgrip » Mon 10 Aug 2015, 03:24

Yabushionese has neither participles nor a verb for "whistle", but I worked something out. To make it natural, I had to turn the whistling participle phrase into a relative clause, while the walking one is an adverbial phrase.

:con: Yabushionese
口笛して陽氣の曲を吹きつつの男性が道を歩きい來け。
Kuchibue shite yọ̄ki no kyokọ̄ fukitsutsu no dansei ga michọ̄ arukī kike.

Kuchibue shite yọ̄ki no kyoku-ọ fuk-i-tsutsu no dansei ga michi-ọ aruk-i-i k-i-ke.
whistling INST cheerful ATTR song-ACC blow-ADV-while ATTR man NOM street ACC walk-ADV-ADV come-ADV-PST

A man whistling a happy tune came walking down the street.

The double adverbial ending appears when there is no further morpheme to be added to the verbal stem. In more formal language, the redundant one can be dropped.
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2636
Joined: Sat 10 Nov 2012, 20:52
Location: California

Re: Participles

Post by Dormouse559 » Mon 10 Aug 2015, 04:15

Silvish has present participles, but it doesn't use them as often as English. For instance, "walking" gets translated as "con márce", literally "at a walk", and most speakers wouldn't even include that, unless it were needed for contrast.

:con: Silvish:

N'um descendèi le czarréi (con márce), en sigglánt ne melodì urós.
[nõː dɛ.ɕãˈdaːɪ̯ lə tɕaˈreːɪ̯ (kə̃ ˈmɛɾ.tɕə) ə̃ sɪˈglã nə mɛlɔˈde ʊˈɾo]
INDEF=man come_down-PST.3SG DEF-OBL street[OBL] (INS walk-OBL) in whistle-PRS_PTCP INDEF-F.OBL tune[OBL] happy[F.OBL]

A man came (walking) down the street, whistling a happy tune.
Last edited by Dormouse559 on Mon 10 Aug 2015, 05:35, edited 1 time in total.
clawgrip
MVP
MVP
Posts: 2399
Joined: Sun 24 Jun 2012, 06:33
Location: Tokyo

Re: Participles

Post by clawgrip » Mon 10 Aug 2015, 04:53

Your translation seems to be missing the "happy tune" part.
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2636
Joined: Sat 10 Nov 2012, 20:52
Location: California

Re: Participles

Post by Dormouse559 » Mon 10 Aug 2015, 05:37

Picky, picky. Well, it just so happens "a happy tune" is implied as the object of all Silvish verbs unless explicitly stated otherwise. But to make you happy, I've added it to my translation.
User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 5311
Joined: Sun 22 Aug 2010, 17:46

Re: Participles

Post by Xing » Mon 07 Sep 2015, 20:48

:con: Leopardish VII

Ahan tina keherin ya visorin cunun tiun.
ahan tina kehe-rin ya viso-rin cunu-n tiun
man come walk-PRESP and whistle-PRESP happy-ANIM tune
[ahan tina kɛhɛrin ja visɔrin t͡ʃʉhʉn tiʉn]
HoskhMatriarch
mayan
mayan
Posts: 1779
Joined: Sat 16 May 2015, 17:48

Re: Participles

Post by HoskhMatriarch » Mon 07 Sep 2015, 23:56

I'm not sure whether to post here or not, because I don't have an actual translation at this point, but I do know how to do this:

came walking = walked + a prefix that has the meaning "come" when on a motion verb
whistling a happy tune = he whistled a happy tune + switch-reference so there's not really a "he"

In other words, no participles. There might not actually end up being any participles in the language either, it depends.
No darkness can harm you if you are guided by your own inner light
Alessio
sinic
sinic
Posts: 350
Joined: Mon 03 Sep 2012, 20:27
Location: Modena, Emilia-Romagna, Italy

Re: Participles

Post by Alessio » Sat 03 Oct 2015, 08:27

Hajás does this by distinguishing instrumental gerunds - that explain how an action was performed, such as "walking" in your sentence - and comitative gerunds - which barely tell us that something was ongoing at the same time as something else, such as "whistling". Of course these terms have nothing to do with cases, but they seemed the most suitable and easy to remember to me.
Anyway, the sentence would be:

:con: Hajás
E sjend näzvelsel pëjnürj ej vímát, wolunug e qusjin lídamajnan.
/e ʃend nε'zveɫseɫ 'pøjnyr̝ ej 'viːmaːt 'wɔlunug e 'xuʃin 'liːdamajnan/
IND person INVERT.go.PAST walk.STRGER in.OPEN street.LOC whistle.COMGER IND cheerful.ACC music.DIMIN.ACC
A man came walking down the street, whistling a happy tune.

Note that the translation of "came" is not accurate. I wouldn't normally use any other verb than "walk" here, but if I hadn't used "come" as well this post would have been useless.
:ita: :eng: [:D] | :fra: :esp: [:)] | :rus: :nld: [:|] | :deu: :fin: :ell: [:(] | :con: Hecathver, Hajás

Tin't inameint ca tót a sàm stê żǒv'n e un po' cajoun, mo s't'armâgn cajoun an vǒl ménga dîr t'armâgn anc żǒven...
User avatar
k1234567890y
runic
runic
Posts: 2959
Joined: Sat 04 Jan 2014, 04:47
Contact:

Re: Participles

Post by k1234567890y » Sat 03 Oct 2015, 09:08

:con: Lonmai Luna:

hi-les dal sedo nel gotis falo tok on itok dala sipun hi-les sipuno haiye
one-CLF person come and walk along road the and 3.SG sing one-C:F song be.happy(interlinear)
A person came walking along the road, singing a happy song.

No participles in Lonmai Luna
私のアツい人工言語活動!言カツ!始まります!!
User avatar
elemtilas
runic
runic
Posts: 3198
Joined: Sat 22 Nov 2014, 04:48

Re: Participles

Post by elemtilas » Sat 03 Oct 2015, 15:58

Xing wrote:A rather simple English sentence, with a couple of participles:

:eng:

A man came walking down the street, whistling a happy tune.
In Mentolatian:

quafirum ogpadmman firum woffehtu: leilulaem cuwarzuw hing issirtyos::
qua-firum og-padmman firum wof-fehtu: le-i-lulaem cu-w-arzuw hi-ng i-ssirt-yo-s::


/kwafirum ogpadman firum wofeχtu lejilulajɜm kwarzu hiŋ isirtjos/

TOPIC.man.ACC LOC.go.MID.INFIN man.ACC LOC.road ACC.POSS.tune INTENS.merry.ADJ he.LIAIS PROTH-V.whistle.ACT.IMPF

Concerning the man at to walk him the man on the road: a tune of true jollity he whistled.

Not much in the way of participles in Mentolatian. The first one appears as the locative of a verbal noun, the second as a simple verb.

Arzuw is interesting in that it is one of those chain-derivation words you meet with rather frequently in the lanugage. O.Ment. *vezer (springtime) gives Mod.Ment. fezur; through its nom.pl. zrunnás we derive zrunan (to grow) and zeruwinno (growth, surging); through its pl. wrzinní we derive arzuts (joy) and its adjectival form arzuw. cuw (true, excellent) (< *ə1esu-) is a common adjectival intensifier.
Image

If we stuff the whole chicken back into the egg, will all our problems go away? --- Wandalf of Angera
User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 5311
Joined: Sun 22 Aug 2010, 17:46

Re: Participles

Post by Xing » Sat 11 Jun 2016, 21:16

:con: Mīrna

Kiyāl mīpallar paccāma pā, vuckiranna cāza tinuk.
kiyāl mī-pallar paccām-a pā vusckir-anna cāza tinuk
man down-walk street-GEN PROL whistle-ACTIVE.PTCPL happy tune
[kɪʝaːl miːpɐlːɐr pɐʦːaːmɔ paː vʊskɪrɐnːɔ ʦaːzɔ tɪnʊx]
User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 4462
Joined: Tue 14 Aug 2012, 18:32

Re: Participles

Post by Creyeditor » Sat 11 Jun 2016, 22:41

Indonesian and German both seem to have a coocurence restriction on 'walk' and 'come', so I used 'came running'
:ind: Indonesian
Orang datang berlari di jalan sambil bersyul-syul kegirangan.
orang datang ber-lari di jalan sambil ber-syul~syul ke-girang-an
human come INTR-run LOC street while INTR-whistle~ITE NMLZi-happy-NMLZi
Someone came running down the street, while whistling in excitement.

:deu: German
Ein Mann kam - ein fröhliches Lied pfeifend - die Straße runter gerannt.
ein Mann kam ein fröhliches Lied pfeif-end die Straße runter ge-rann-t
INDEF.SG.M.NOM come\PST.1SG INDEF.SG.N.ACC happy-SG.N.ACC song whistle-PTCPi. DEF.SG.F.ACC street down PTCPj-run\NPRS-PTCPj
A man came running down the street, whistling a happy song.

This sounds really old-fasioned to me, though.
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]
Post Reply