Your house

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Post Reply
Alessio
sinic
sinic
Posts: 350
Joined: Mon 03 Sep 2012, 20:27
Location: Modena, Emilia-Romagna, Italy

Your house

Post by Alessio » Thu 30 Nov 2017, 11:54

I'm building some house lexicon for my latest conlang, Simpel. I thought it could be a good idea to have you share a description of your house in your conlang(s) as well, to encourage you to build that same lexicon. Add your natlang(s) too if you'd like!

I'll go first. The sentence I'm going to translate is:

:eng: My house is small but nice. Inside the house we find an entry, two corridors, a kitchen, two bedrooms and one bathroom. There's no dining room or living room, because the house is small. However, the kitchen is big enough for us to use it both as a dining room and a living room as well.

:con: Simpel
Eu loku on am e qestir, dzu xilir. Baza xid eu loku eide nau xidu, to jasu, nau bedreu, to rispeu yi nauno vaskeu. Do dirseu yi do vireu ob eide, yodu eu loku e qestir. Tanef, eu bedreu e kiti ozbir, eiqan it ata qin am e nau dirseu yi nau vireu eki.
/eu̯ 'loku on am e 'tʃestir dzu 'ʃilir 'baza ʃid eu̯ 'loku 'εi̯de nau̯ 'ʃidu to 'ʒasu nau̯ 'bedreu̯ to 'rispeu̯ (j)i 'nau̯no 'vaskeu̯ do 'dirseu̯ (j)i do 'vireu̯ ob 'εi̯de 'jodu eu̯ 'loku e 'tʃestir ta'nef eu̯ 'bedreu̯ e 'kiti 'ozbir 'εi̯tʃan it 'ata tʃin am e nau̯ 'dirseu̯ (j)i nau̯ 'vireu̯ 'eki/
Spoiler:
eu lok-u on a-m e qestir dzu xilir
DEF inhabit-PLACE POSS 1-PROX be small but beautiful

baz xid eu lok-u eide nau xid-u to jas-u nau bedre-u to rispe-u yi nauno vaske-u
(*) inside DEF inhabit-PLACE exist INDEF inside-PLACE two go-PLACE INDEF cook-PLACE two rest-PLACE and one wash-PLACE

(*): marks that the subject will come after the verb (and object if any), breaking the common rule that the subject must occupy the first position.

do dirse-u yi do vire-u ob eide yodu eu lok-u e qestir
PARTITIVE eat-PLACE and PARTITIVE live-PLACE NEG exist because DEF inhabit-PLACE be small

tanef eu bedre-u e kit ozbir ei-qan i-t ata qin a-m e nau dirse-u yi nau vire-u eki
however DEF cook-PLACE be enough big this-REASON 3-DIST according_to all 1-PROX be INDEF eat-PLACE and INDEF live-PLACE too
:ita: Italian
Casa mia è piccola ma carina. Dentro ci sono un ingresso, due corridoi, una cucina, due camere e un bagno. Non ci sono sale da pranzo né salotti, perché la casa è piccola. Tuttavia, la cucina è grande abbastanza per essere usata anche come sala da pranzo e come salotto.
/'kaza 'mia ε 'pikkola ma ka'rina 'dentro tʃi sono un iŋ'grεsso due corri'dɔi una ku'tʃina due 'kamere e um‿'baɲɲo non tʃi 'sono 'sale da 'prandzo ne sa'lɔtti per'ke la 'kaza ε 'pikkola tutta'via la ku'tʃina ε 'grande abba'stantsa per 'εssere u'zata 'anke kome 'sala da 'prandzo e 'kome sa'lɔtto/
Spoiler:
casa mi-a è piccol-a ma carin-a
house 1SG.POSS-FS be.3SG small-FS but nice-FS

dentro ci sono un ingresso due corrido-i una cucina due camer-e e un bagno
inside there be.3PL INDEF.M entry two corridor-PL INDEF.F kitchen two bedroom-PL and one bathroom

non ci sono sal-e da pranzo né salott-i perché la casa è piccol-a
NEG there be.3PL room-PL for lunch and_not living_room-PL because DEF.FS house be.3SG small-FS

tuttavia la cucina è grande abbastanza per essere utilizz-at-a anche come sala da pranzo e come salotto
however DEF.FS kitchen be.3SG big enough to be.INF use-PART.PAST-FS also as room for lunch and as living_room
:ita: Emilian - Dialàt Vgnulěṡ Gallo-Italic regional language of Italy
Cà mě l'è cîna mo dimóndi bleina. Deint'r a gh'è n'entrêda, dǒ coridôi, na cuṡeina, dǒ camri e ón bagn. Al salôt an gh'è brîṡa parchè la cà l'è trôp cîna, mo la cuṡeina l'è abasta granda e la-s pǒl druvêr da salôt s'a sěrėv.
/ka meː lε ts̠iːna mo di'mondi 'blεina 'dæ̃ĩntr‿a gε nen'trεːda doː kori'dɔːi na ku'z̠εina doː 'kãm(b)ri e on bãːɲ al s̠a'lɔːt an gε briːz̠a par'kε la ka lε trɔːp ts̠iːna mo la cu'z̠εina lε a'basta 'grãnda e las̠ poːl dru'vεr da s̠a'lɔt s̠a 's̠eːrɵf/

(Huh, useful sentence. I had never realized Emilian had a phonemic /ɵ/ before pronouncing this. Also, it seems that /v/->/f/ is the only final obstruent devoicing phenomenon in the language)
Last edited by Alessio on Thu 30 Nov 2017, 18:26, edited 1 time in total.
:ita: :eng: [:D] | :fra: :esp: [:)] | :rus: :nld: [:|] | :deu: :fin: :ell: [:(] | :con: Hecathver, Hajás

Tin't inameint ca tót a sàm stê żǒv'n e un po' cajoun, mo s't'armâgn cajoun an vǒl ménga dîr t'armâgn anc żǒven...
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1608
Joined: Sun 25 May 2014, 13:17

Re: Your house

Post by Iyionaku » Thu 30 Nov 2017, 14:04

I struggled for some time whether I would translate your sentence, or make my own, describing my community flat. I decided to translate yours.

:con: Yélian

Reo pilat niypbut, vaget lenbut. Pun pilat vut ciavet rafad, zétebarani prena, pîya, purevúman prena èpa ifanúm. Vut ciet muyenúm è cletavúm liyd u'pilat ritniypbut. Inuvat, u'pîya mulotabut can renut pi poutyagirest can muyenúm è cletavúm.

Spoiler:
Reo pilat niypbut, vaget lenbut.
[ˈɾe.o ˈpiːlɐt ˈna̯iːbʉt, ˈvaːxət ˈleɱbʉt]
1SG.POSS house small-COP.3SG.INAN, however beautiful-COP.3SG.INAN
My house is small but nice.

Pun pilat vut ciavet rafad, zétebarani prena, pîya, purevúman prena èpa ifanúm.
[pʉn ˈpiːlɐt vʉt‿ˈɪ̯aːʋət ˈraɸɐd, ˈceːtəbɐɾɐni ˈpɾeːnɐ, ˈpiːɕɐ, pʉɾəˈʋuːmɐn ˈpɾeːnɐ ˈɛpɐ ihɐˈnuːm]
in house 3SG.INDEF exist-3SG entry, corridor-PL-ENUM two, kitchen, bedroom-PL-ENUM two and bathroom
Inside the house we find an entry, two corridors, a kitchen, two bedrooms and one bathroom.

Vut ciet muyenúm è cletavúm liyd u'pilat ritniypbut.
[vʉt‿ˈiː.ət muʃəˈnuːm ɛ kletɐˈʋuːm la̯iːd ʉˈpiːlɐt ɾɨtˈna̯ibʉt]
3SG.INDEF not_exist-3SG dining_room and living_room because DEF.INAN=house so-small-COP.3SG.INAN
There's no dining room or living room, because the house is small.

Inuvát, u'pîya mulotabut can renut pi poutyagirest can muyenúm è cletavúm.
[inʉˈʋat, ʉˈpiːɕɐ mʉˈloːtɐbʉ̆t‿ɐn ˈreːnʉ̆‿pi pɔʊ̯t͡ʃɐˈxiːɾə̆st‿ɐn muʃəˈnuːm ɛ kletɐˈʋuːm]
however, DEF.INAN=kitchen remain-big-3SG.INAN for 1PLEX.OBL that also-POT-use-1PLEX for dining_room and living_room
However, the kitchen is big enough for us to use it both as a dining room and a living room as well.
Heaven and Earth, but I feel the color of the cake when you keep the Victoria.
I had a mantra on the moss and I had to go to bed.


Oh, and there is a [ɕ] in my name!
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1608
Joined: Sun 25 May 2014, 13:17

Re: Your house

Post by Iyionaku » Thu 30 Nov 2017, 15:24

:chn: Mandarin

我的房子很小而且好。里面有一个大门、两条走廊、一个厨房、两间卧室和一个浴室。没有饭厅没有客厅因为房子太小。不过厨房大了所以也作为饭厅和客厅呢。

Spoiler:
我的房子很小而且好。
Wǒ de fángzi hěn xiǎo érqiě hǎo.
1SG GEN house COP small and_yet nice
My house is small but nice.

里面有一个大门、两条走廊、一个厨房、两间卧室和一个浴室。
Lǐmiàn yǒu yī gè dàmén, liǎng tiáo zǒuláng, yī gè chúfáng, liǎng jiān wòshì hé yī gè yùshì.
inside have one CL front_door, two CL corridor, one CL kitchen, two CL bedroom and one CL bathroom
Inside the house we find an entry, two corridors, a kitchen, two bedrooms and one bathroom.

没有饭厅没有客厅因为房子太小。
Méiyǒu fàntīng méiyǒu kètīng yīnwèi fángzi tài xiǎo.
not_have dining_room not_have living_room because house too small
There's no dining room or living room, because the house is too small.

不过厨房大了所以也作为饭厅和客厅呢。
Búguò chúfáng dà le suǒyǐ yě zuòwéi fàntīng hé kètīng ne.
however kitchen big PART therefore also function dining_room and living_room PART
However, the kitchen is big enough for us to use it both as a dining room and a living room as well.
Corrections welcome - as always. Next to other things I might not even see and just do wrongly, I'm very insecure about the 没有...没有 structure and the last usage of 呢。
Last edited by Iyionaku on Fri 01 Dec 2017, 15:08, edited 2 times in total.
Heaven and Earth, but I feel the color of the cake when you keep the Victoria.
I had a mantra on the moss and I had to go to bed.


Oh, and there is a [ɕ] in my name!
User avatar
ixals
sinic
sinic
Posts: 341
Joined: Tue 28 Jul 2015, 17:43

Re: Your house

Post by ixals » Thu 30 Nov 2017, 16:09

I tried to translate your sentences as well because it was quicker and simpler for me than trying to create sentences. I liked the last sentence because it's so different in Turkish (if I translated it correctly, that is).

:tur: Turkish

Evim küçük ama güzel. Evin içinde antre, iki hol, mutfak, iki yatak odası ve banyo var. Yemek odası ve oturma odası yok çünkü ev küçük. Fakat mutfak hem yemek odası hem de oturma odası olarak bunu kullanmamız için yeter büyük.

Spoiler:

Evim küçük ama güzel.
house-1SG.POSS small but nice
My house is small but nice.

Evin içinde antre, iki koridor, mutfak, iki yatak odası ve bir banyo var.
house-GEN interior-3SG.POSS-LOC entry two corridor kitchen to bed room-3SG.POSS and one bathroom exist
In the house's interior an entry, two corridors, a kitchen, two bedrooms and one bathroom exist.

Yemek odası ve oturma odası yok çünkü ev küçük.
food room-3SG.POSS and sitting room-3SG.POSS exist.NEG but house small
A dining room and a living room don't exist because the house is small.

Fakat mutfak hem yemek odası hem de oturma odası olarak onu kullanmamız için yeter büyük.
however kitchen both food room-3SG.POSS and living room-3SG.POSS as 3SG-ACC use-NMZ-1PL.POSS for enough big
However, the kitchen is big enough for our using of it as both a dining room and a living room.
Native: :deu:
Learning: :gbr:, :fra:, :por:, :tur:

Цiски a Central Slavic conlang
Noattȯč a future German conlang [on hold]
Tungōnis Vīdīnōs Proto-Germanic goes Romance [on hold]
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1608
Joined: Sun 25 May 2014, 13:17

Re: Your house

Post by Iyionaku » Fri 01 Dec 2017, 11:39

:con: Caelian

Vporten Rabye nibbez wej wündom bui. Sang vportalyen codhuim moj, pyagajun pürnyë, pannuim maj, pranuim pürnyë ëz zafnuim maj vuopoklinnas. Kë müdlat mosnuim ëz posnuim vportenkyon nibbezek byol. Penglyun pannem lüdvas rang bui, zewy Rer Tang mosnowyem ëz posnowyem fö gulokcirnas.

Spoiler:
Vporten Rabye nibbez wej wündom bui.
[p̪ɔɾˈtʰɛn raˈbʲɛ niˈbɛs wɛj wynˈdɔm buɪ̯]
house.NOM 1SG.GEN small but nice.MASC.NOM COP.3SG
My house is small but nice.

Sang vportalyen codhuim moj, pyagajun pürnyë, pannuim maj, pranuim pürnyë ëz zafnuim maj vuopoklinnas.
[ʒaŋ p̪ɔɾtʰaˈʎɛn ʝɔdˈhʊɪ̯m mɔj, pʲagaˈjun pʰyɾˈɲə, pʰaˈnʊɪ̯m maj, pʰraˈnʊɪ̯m pʰyɾˈɲə əs zaɸˈnʊɪ̯m maj vʊ̯ɔpʰɔkliˈnaʃ]
1PLIN.NOM house.INN entry.ACC INDEF.MASC.ACC, corridor.PL.ACC two, kitchen.ACC INDEF.FEM.ACC, bedroom.PL.ACC two and bathroom.ACC INDEF.FEM.ACC see.1PLIN>3PL-POT
Inside the house we find an entry, two corridors, a kitchen, two bedrooms and one bathroom.

Kë müdlat mosnuim ëz posnuim vportenkyon nibbezek byol.
There's no dining room or living room, because the house is small.
[kʰə mydˈlat mɔʃˈnʊɪ̯m əs pʰɔʃˈnʊɪ̯m p̪ɔɾtʰɛŋkʲɔn nibeˈzɛk bʲɔl]
NEG exist.3SG dining_room.ACC and living_room.ACC house.ABL small.ABL from/because
There's no dining room or living room, because the house is small.

Penglyun pannem lüdvas rang bui, zewy Rer Tang mosnowyem ëz posnowyem fö gulokcirnas.
[pʰɛŋˈʎun pʰaˈnɛm lydˈvaʃ raŋ bʊɪ̯, zɛʋ rɛh tʰaŋ mɔʃnɔˈʋɛm əs pɔʃnɔˈʋɛm βø gulɔkʝiɾˈnaʃ]
however kitchen.NOM big.FEM.NOM enough COP.3SG, so_that 1PLEX.NOM 3SG.FEM.ACC dining_room.ESS and living_room.ESS also use.1PLEX>3PL-ABL
However, the kitchen is big enough for us to use it both as a dining room and a living room as well.

New words:
pyagjen - corridor (roughly derived from the perlative infix -age-)
zafnem - bathroom (zafnewy - to wash + alynem - room)
mosnem - dining room (mostel - to eat + alynem - room)
Heaven and Earth, but I feel the color of the cake when you keep the Victoria.
I had a mantra on the moss and I had to go to bed.


Oh, and there is a [ɕ] in my name!
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1608
Joined: Sun 25 May 2014, 13:17

Re: Your house

Post by Iyionaku » Fri 01 Dec 2017, 15:07

:con: Ular

我的砖寮得小但金。砖寮在门、程𠮚间二、日力间、睡间二、洗间。砖寮得小小由为无吃间、无家间。日力间但得咱为大大前去得吃间得无家间行。
Spoiler:

我的砖寮得小但金。
Lăn pō wũlpál tā jă pàr mâ.
[lɛn˧˨˩ pɔ˧ wũl˧pɑl˧˦˥ tɛ˧ ɑ˧˨˩ pɑɹ˩ mɑ˩˧]
1SG GEN house TOP small but nice
My house is small but nice.

砖寮在门、程𠮚间二、日力间、睡间二、洗间。
Wũlpál phū kô, wārmúlkón máng, mùphórkón, thòmkôn máng, phănkôn.
[wũl˧pɑl˥ pʰu˧ kɔ˧˥, wɑɹ˧mul˥kɔn˥ mɑŋ˥, mu˩pʰɔɹ˥kɔn˥, tʰɤm˩kɔn˩˧ mɑŋ˥, pʰɑn˥˧kɔn˧˥]
house in floor, long-empty-room two, life-force-room, sleep-room two, wash-room
Inside the house we find an entry, two corridors, a kitchen, two bedrooms and one bathroom.

砖寮得小小由为无吃间、无家间。
Wũlpál tā ăjà phárnùng pãm tŭrhkôn pãm kákón.
[wũl˧pɑl˥ tɛ˧ ɑ˧˩ja˩ pʰɑɹ˥nyŋ˩ pɑ̃ː˩ tyɾ˩kɔn˩˧ pɑ̃ː˧ ka˥kɔn˥]
house TOP small.EXPL because NEG dining_room NEG living_room
There's no dining room or living room, because the house is small.

日力间但得咱为大大前去得吃间得无家间行。
Mùphórkón phàr tā lár nùng khũrkhũr pājlhù tā tŭrhkôn tā kákón phûrh.
[mu˩pʰɔɹ˥kɔn˥ pʰɑɹ˩ tɛ˧ lɛɹ˥ nyŋ˩ kʰɹ̃˩kʰɹ̃˩ pɑj˧ʟu˩ tɛ˧ tyɾ˧˩kɔn˩˧ tɛ˧ kɑ˥kɔn˥ pʰuɾ˥]
kitchen but TOP 1PL for big-EXPL so_that TOP dining_room TOP living_room function
However, the kitchen is big enough for us to use it both as a dining room and a living room as well.

Bonus: The text translated by google translate (which of course assumes it's Chinese) yields:
My brick is small but gold. Brickliao in the door, Cheng Hui between two, Japan, sleep between two, wash room. Little brick by the no-eat room, no family room. But we had to go to great room for food and shelter.
Heaven and Earth, but I feel the color of the cake when you keep the Victoria.
I had a mantra on the moss and I had to go to bed.


Oh, and there is a [ɕ] in my name!
User avatar
Reyzadren
sinic
sinic
Posts: 341
Joined: Sun 14 May 2017, 09:39
Contact:

Re: Your house

Post by Reyzadren » Sat 02 Dec 2017, 23:50

:con: griuskant (without the conscript)

zida kaut un fen vuzh raib. zheg az aeskesae roil.
/'zida 'kaut un 'fən vuʒ 'raib. 'ʒəg az 'eskəse 'rɔil/
got-V table and chair at house. here is 1PL-POSS home
There are tables and chairs in the house. This here is our home.
Image Soundcloud Profile | Image griuskant conlang
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1608
Joined: Sun 25 May 2014, 13:17

Re: Your house

Post by Iyionaku » Sun 03 Dec 2017, 13:28

:con: Bath'aso

Zhuts bsħogrtshokbo ikxi tzorn nash. Shels kunnsabz thush; ptruzht grħakzttis; ptrenksis; ptruzht ktuntnapktus; zkřntus shext. Zar drebtjez gratstnip drushnupus spħezt bsħogrtshokz ikxiz. E graz ptrenktel pħallřozot shtu henk ktrunabz gratstnip drushnupus.

Spoiler:
Zhuts bsħogrtshokhulbo ikxi tzorn nash.
[ʐut͡s ˈbsʕɔ͡gɣ̩ˌ͡tʂɔkhulbʌ ˈi͡kxi t͡sɔɾn nɑʂ]
CONT house.ABS-liking=1SG.GEN small but nice
My house is small but nice.

Shels kunnsabz thush; ptruzht grħakzttis; ptrenksis; ptruzht ktuntnapktus; zkřntus shext.
[ʂɛls ˈkɯnːsɑbz tʰɯʂ, ͡ptruʐt ˈ͡gɣʕakztːis, ˈ͡ptrɛŋksis, ͡ptruʐt ˈktɯntnɑpktɯs, ˈzk͡rʒ̩ntɯs ʂɛxt]
POT see=1SG.ERG entry-ABS, two corridor-PL-ABS-also, kitchen-ABS-also, two bedroom-PL-ABS-also, bathroom-ABS-also TERM
Inside the house we find an entry, two corridors, a kitchen, two bedrooms and one bathroom.

Zar drebtjez gratstnip drushnupus spħezt bsħogrtshokz ikxiz.
[zɑɾ ˈdɾɛbtjɛz ͡gɣ̩at͡stnip ˈdruʂnupɯs spˤɛzt ˈbsʕɔ͡gɣ̩t͡ʂɔkz̥ ˈi͡kxiz]
NEG exist dining_room living_room-also due_to house-ERG small-ERG
There's no dining room or living room, because the house is small.

E graz ptrenktel pħallřozot shtu henk ktrunabz gratstnip drushnupus.
[ɛ ͡gɣɑz ˈ͡ptrɛnktɛl ˈpˤɑlːr̟ɔzɔt ʂtɯ hɛŋk ˈ͡ktrunɑbz ͡gɣ̩at͡stnip ˈdruʂnupɯs]
IMP NEC kitchen-ABS-liking big-having_enough HAB serve use=1PLERG dining_room living_room-also
However, the kitchen is big enough for us to use it both as a dining room and a living room as well.
Heaven and Earth, but I feel the color of the cake when you keep the Victoria.
I had a mantra on the moss and I had to go to bed.


Oh, and there is a [ɕ] in my name!
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1608
Joined: Sun 25 May 2014, 13:17

Re: Your house

Post by Iyionaku » Mon 04 Dec 2017, 09:14

:con: Paatherye (attempt)

नेये ढामु शोज़ पैज़, जू शषै. वै शूतिं ढामुये ढऱतूपे़ सःशूतिषत़, दूठि त्रिपे़, सा ह्रात़, दूठि परदुघोड़े़ ति सो षाघाड़े. ना का़यमे सःफ़ूठुरघर ड़ं सःरांषत़ खीते शोज़ मे ढामु पीरदु. येऌव्वे म ह्राति शाज़ त्व़ शोखेज़ फैड़ शूसॄ शेवु शोज़मे होमुर जा शौठूमे सुं फ़ूठुरघाड़ु ति समुर रांषतुर.

Neye dhāmu ēs pays, jū așay. Wey ūtim dhāmuye dhrantūpen s'ūtișatan, dūthi tripen, sā hrātan, dūthi pardughēren ti sē șāghāre. Nā kānyame s'fūthurghār ram s'rāmșatan khīte ēs me dhāmu pīrdu. Yelve ma hrāti ās twan ēkhes phayra ūșun ewu ēsme hēmur jā eythūme sum fūthurghāru ti samur rāmșatur.

Spoiler:
Neye dhāmu ēs pays, jū așay.
1SG.POSS.MASC.NOM house.NOM COP.3SG.MASC small, but{neg->pos} nice.
My house is small, but nice.

Wey ūtim dhāmuye dhrantūpen s'ūtișatan, dūthi tripen, sā hrātan, dūthi pardughēren ti sē șāghāre.
1PL.NOM in=DEM house.LOC find.COND.1PL INDEF=entry.ACC, two corridor.PL.ACC, INDEF.FEM.ACC kitchen.ACC, two bedroom.PL.ACC and INDEF.MASC.ACC bathroom.ACC
Inside the house we find an entry, two corridors, a kitchen, two bedrooms and one bathroom.

Nā kānyame s'fūthurghār ram s'rāmșatan khīte ēs me dhāmu pīrdu.
NEG.3SG.FEM exist.INF INDEF=dining_room.ACC or INDEF=living_room.ACC because COP.3SG.MASC DEF.MASC.NOM house.NOM small.EXC
There's no dining room or living room, because the house is small.

Yelve ma hrāti ās twan ēkhes phayra ūșun ewu ēsme hēmur jā eythūme sum fūthurghāru ti samur rāmșatur.
however DEF.FEM.NOM kitchen.NOM COP.3SG.FEM big enough so_that 1PL.DAT also COP.INF possible 3SG.FEM.ACC use.INF INDEF.MASC.DAT dining_room.DAT and INDEF.FEM.DAT living_room.DAT
However, the kitchen is big enough for us to use it both as a dining room and a living room as well.
Heaven and Earth, but I feel the color of the cake when you keep the Victoria.
I had a mantra on the moss and I had to go to bed.


Oh, and there is a [ɕ] in my name!
Post Reply