Search found 17 matches

by Shyvie
14 Aug 2014 22:52
Forum: Translations
Topic: Five boys in the garden (definiteness)
Replies: 15
Views: 1977

Re: Five boys in the garden (definiteness)

1. - definite yá zeşeɱa yştík kuqúɱuɱ şr mɱquŋç 1SG.FEM garden.LOC 5 child.PL.EMPH TOPIC see.V Emphatically stating there are 5 kids 2. -"semi-definite" yá zeşeɱa yştík kuqúɱu şrş mɱquŋç 1SG.FEM garden.LOC 5 child.PL TOPIC.EMPH see.V Implying there are more than what is being discussed, but the focu...
by Shyvie
05 Aug 2014 03:10
Forum: Translations
Topic: What has it got in its pocketses? (Gollum)
Replies: 10
Views: 1791

Re: What has it got in its pocketses? (Gollum)

What has it got in its pocketses

ŋe sí sam ŋn ísatŋiŋ rşr miuŋ mu?
[ʔɛ̃ ɕiː sʲæmʲ ɲ̥ː iːʐæɕɲ̥ĩ ʐɻ̥ː mʲʊ̃ɲ mu]

ŋe sí sam ŋn ísat-ŋi-ŋ r-şr miuŋ mu?
what PRES it.ANI GEN pocket.PL.EMPH TOPIC.EMPH possess what
by Shyvie
04 Aug 2014 21:54
Forum: Conlangs
Topic: Translation project from JRR Tolkien's Namárië to my conlang
Replies: 5
Views: 1210

Re: Translation project from JRR Tolkien's Namárië to my con

ŋú, kiu-ŋu-ŋ yapşá-ɱa-ɱ şr zui ŋnŋ ayti sí EMPH. gold.PL.EMPH leaf.PL.EMPH TOPIC wind descend PRES úsuny-ŋu siuvu yok yapşak-ɱa-ɱ ŋnŋ kozú-ɱo ke [century.PL number NEG wing.PL.EMPH GEN tree.PL is] úsuny-ŋu-ŋ y vure ŋay ɱuyta-ɱu m kuya ke [century.PL.EMPH as pass PAST rapid.PL.EMPH as swift is ] mosq...
by Shyvie
04 Aug 2014 06:17
Forum: Conlangs
Topic: Translation project from JRR Tolkien's Namárië to my conlang
Replies: 5
Views: 1210

Re: Çuy translation of Namárië

XXXVII wrote:I'm confused... Is Çuy your conlang?

With no English in the post, or glossing, I don't really understand what to make of this. Heck, before I read the link, I had no idea what Namárië was either...

Yeah, I'm still polishing it up a bit so a gloss is yet to come.
by Shyvie
04 Aug 2014 04:11
Forum: Conlangs
Topic: Translation project from JRR Tolkien's Namárië to my conlang
Replies: 5
Views: 1210

Translation project from JRR Tolkien's Namárië to my conlang

http://folk.uib.no/hnohf/namarie.htm <ŋú, kiuŋuŋ yapşáɱaɱ şr zui ŋnŋ aytisí úsunyŋu siuvu yok yapşakɱa ŋnŋ kozúɱo ke úsunyŋuŋ y vure ŋay kuya m ɱuytaɱu ke mosqu méyi ŋnŋ raşto zavama ke aŋkaté tişu, jusɱu Vaşta şr ayaŋos nua zuetaɱa çani ɱuva sí kazayeyi çuy zua saşki ŋnŋ http://vocaroo.com/i/s1vLA0...
by Shyvie
14 May 2014 19:09
Forum: Translations
Topic: Distributive Numerals
Replies: 8
Views: 1245

Re: Distributive Numerals

They caught three fish. They caught three fish each. [samŋa] yoc úqj ruqoɱuşr fajeŋç 3.PL flat 3 fish-PL.TOPIC catch-VERB [samŋa] yoc úqj ruqomuɱrşr fajeŋç 3.PL flat 3 fish-PL.EMPH.TOPIC.EMPH catch-VERB While the 2nd example doesn't make the distributive nature explicit, its what would generally be ...
by Shyvie
13 May 2014 23:15
Forum: Translations
Topic: QED: Quod erat demonstrandum
Replies: 25
Views: 4584

Re: QED: Quod erat demonstrandum

quod erat dēmonstrandum
who-NEU.NOM.SING be.IMPER-3SG demonstrate-FUT.PASS-PCPL-NEU.ACC

ǐkkişr ikat iŋté mɱqutŋç
ɨcːjɻ̥r icʲɐtʲ ĩn̥tʲɛː mm̥tʃʷʊʔɬ

NEUT.TOPIC that AUX- IMPER FUT.show-VERB

http://vocaroo.com/i/s14EhWRmDHBY
by Shyvie
08 May 2014 20:31
Forum: Translations
Topic: Haveⁿ Happened; n=6
Replies: 18
Views: 3138

Re: Haveⁿ Happened; n=6

http://vocaroo.com/i/s00fFiymCcsz Is a better version It does sound better. But it's still kind of slow; Does your conlang use phonemic length? If so, how many different lengths make different phonemes? And is it only vowels or only consonants or both? And does your conlang use lexical tone? Yep, a...
by Shyvie
08 May 2014 19:56
Forum: Translations
Topic: Haveⁿ Happened; n=6
Replies: 18
Views: 3138

Re: Haveⁿ Happened; n=6

nay lá iŋtéŋç nay iŋtéŋç nay siuy va siç ǐkkişr ci iŋtéŋç nay joreşşuŋç FUT 1sg.F must.V past must.V past spoke that thing.topic pres must.V past happen.V "Would I must have must have told that that must have happened" http://vocaroo.com/i/s03GfonuVlV9 You seem to be speaking very slowly. Most conl...
by Shyvie
08 May 2014 19:47
Forum: Translations
Topic: Haveⁿ Happened; n=6
Replies: 18
Views: 3138

Re: Haveⁿ Happened; n=6

Oh, sheesh I would have had to have been told that that has had to have happened. nay lá iŋtéŋç nay iŋtéŋç nay siuy va siç ǐkkişr ci iŋtéŋç nay joreşşuŋç ɲæʎ ʎæː iɲ̥tɛːʔj̥ ɲæʎ iɲ̥tɛːʔj̥ ɲæʎ sʲuɥ βæ ɨcːiɻ̥ɻ ɕi iɲ̥tɛːʔj̥ ɲæʎ ɰɔɻɛɻ̥ːuʔj̥ FUT 1sg.F must.V past must.V past spoke that thing.topic pres mus...
by Shyvie
07 May 2014 22:39
Forum: Translations
Topic: What's your name?
Replies: 71
Views: 14201

Re: What's your name?

What's your name?
(ré/lǐŋ) za-zuné qu?

My name is Beautiful Flower.
zunéşr lá puál yuɱçe ke

What's that thing called?
ǐkkişr za-siuveŋ qu?
It's called a "colander".
ǐkkişr 'koyunté' ke

koyunté is a direct loan

http://vocaroo.com/i/s0OXLO4wbm3x
by Shyvie
07 May 2014 07:00
Forum: Everything Else
Topic: What are you listening to/watching?
Replies: 2463
Views: 261786

Re: What are you listening to/watching?

http://www.youtube.com/watch?v=WL9RsoOka3w Rokia Traoré "Ka moun kè" http://www.youtube.com/watch?v=W5illpi_yOM Anouk Aïata : L'arbre à plumes + lady western + pourquoi regardes-tu la lune http://www.youtube.com/watch?v=3qJ_WIcwgWQ Sarah Blasko "All I Want" http://www.youtube.com/watch?v=0AcKagOToxE...
by Shyvie
07 May 2014 00:15
Forum: Translations
Topic: I like the way this is going
Replies: 12
Views: 2156

Re: I like the way this is going

/ǐk zzio/ samŋ/r/şr yǐyíŋ
[ɯc tsʼːɐ sʲæmʔʐɻ̥ɻ lɯʎ̃ĩː]
http://vocaroo.com/i/s0JsdXD04YLr
[counter moment.topic good]


Slashes around optional bits
by Shyvie
06 May 2014 20:34
Forum: Translations
Topic: The Tiger
Replies: 35
Views: 6017

Re: The Tiger

síkoŋ za-voşal ǐŋkeŋeşr mɱyúy ú kácw si çifaş

/ɕiːkʷɐʔ ts'ɰɔʂæʎ ɯɲ̥cɛɲ̥ɛɻ̥ɻ mm̥ɥuːɥ uː cæːsʷ ɕi l̥ifʲæʂ/

[fur GEN.tiger stripe.PL.TOPIC orange and black PRES possess]
by Shyvie
06 May 2014 12:29
Forum: Everything Else
Topic: What languages do you speak?
Replies: 497
Views: 82330

Re: What languages do you speak?

Native :us-tx: | Studied in the past, need to relearn :rus: :tur: :epo: | Languages I've more recently studied: :mkd: :aze: :jpn: planning to study :ain: :hye: :sjn: :qya: :gla: :gle: :fas:
by Shyvie
06 May 2014 06:15
Forum: Beginners' Corner
Topic: Introducing Ciuyan
Replies: 0
Views: 1499

Introducing Ciuyan

Ciuyan! (endonym: iki Ciuyua /ɨciː sʲuɥæ/ Revised orthography of ivşet D. [version 3.3] /p pʲ tʷ tʲ c kʷ/ before rounded vowels: <p pi t ti ki k> or at coda -j before unround <pu p tu t k ku> or at coda -w /ɰ~β ɸ fʲ sʲ sʷ ɕ ʃʷ ç~hʷ ɰ~χ/ Vr <v f fi ci c si s h x > or -j in place of i> V-r <v fu f s s...
by Shyvie
06 May 2014 02:33
Forum: Translations
Topic: The Fox and the Scorpion
Replies: 33
Views: 7341

Re: The Fox and the Scorpion

hueyşşr car za-fuwuç inqe ziu nay yaake uu şşrce payj ziu-yaamɱ ci niosuu iki iki, zçhuşr nay kahe kotue za-zçhu zu şşrce payj ziu-yaamɱ, hueyş nay maswke “hiyay, moŋ yuaa yiayj kocş, yiayj yuaaşr fere, uu yiayj kɱpec” zçhu nay siuy “huǎ yiayj fere, uqqşr yiayj kɱpec” hueyş nay sasiǔz zzio samŋ matu...