Search found 17 matches

by samstyan99
16 Jul 2016 16:57
Forum: Translations
Topic: Conlang accents
Replies: 77
Views: 17921

Re: Conlang accents

In Avena:

ol 'ju.man 'bi.jinks a bon fɾi and 'i.kwal in dig.'ni.ti and raits de a 'ɛn.dod wit 'ɾi.son and 'kon.tʃɛns and ʃad akt 'tu.wads wan a.'no.da in a 'spi.ɾit ov bɾa.'da.hud
by samstyan99
27 Jul 2015 00:54
Forum: Everything Else
Topic: Language practice thread
Replies: 2528
Views: 579696

Re: Language practice thread

Je pense que vos (tes) efforts sont admirables : ) Le seul mot que je sais connais est « bless bless » I think that it's really cool you're trying to learn Icelandic : ) The only word I know is 'bless bless' ; ) Il est commun de se tutoyer sur Internet, d'où ma suggestion de remplacer "vos" avec "t...
by samstyan99
25 Jul 2015 13:30
Forum: Everything Else
Topic: Language practice thread
Replies: 2528
Views: 579696

Re: Language practice thread

Ég er enn að reyna að læra íslensku. Núna, ég vona bara að það er rétt. I'm still trying to learn Icelandic. Right now, I just hope that is right. Je pense que vos efforts sont admirables : ) Le seul mot que je sais est « bless bless » I think that it's really cool you're trying to learn Icelandic ...
by samstyan99
25 Jul 2015 00:21
Forum: Everything Else
Topic: Language practice thread
Replies: 2528
Views: 579696

Re: Language practice thread

Tutto. [:P] Però per cominciare, vorrei sapere come si dice "buongiorno", "ciao", "non capisco/non lo so" ed "come va?" Everything. [:P] But for the beginning, I'd like to know how to say "hello", "good bye", "I don't understand/I don't know" and "how are you"? Eu nu sa co chi i’s disch “hello”… Ma...
by samstyan99
24 Jul 2015 18:06
Forum: Everything Else
Topic: Language practice thread
Replies: 2528
Views: 579696

Re: Language practice thread

Ma ingün sa Rumantsch :( But nobody knows Romansh :( Io vorrei conoscere più della lingua romancia. [:)] I would like to know more about Romansh. Ouais, moi aussi. Mes amis suisses le parlent et la langue m'intéresse : ) Yeah me too. I have some Swiss friends that speak Romansh and it sounds intere...
by samstyan99
23 Jul 2015 22:05
Forum: Everything Else
Topic: Language practice thread
Replies: 2528
Views: 579696

Re: Language practice thread

HoskhMatriarch wrote:
samstyan99 wrote:
loglorn wrote:二か三年ぐらいだ。もう忘れた。
About two or three years. Don't remember anymore.
はい、私も。: )
Englisch bitte!

[/ironie]
はい、私も。: )
yes, me too.

(おっと、 しつれいしました!)
(Oops, sorry HoskhMatriarch) : )
by samstyan99
23 Jul 2015 19:48
Forum: Everything Else
Topic: Language practice thread
Replies: 2528
Views: 579696

Re: Language practice thread

loglorn wrote:二か三年ぐらいだ。もう忘れた。
About two or three years. Don't remember anymore.
はい、私も。: )
by samstyan99
23 Jul 2015 19:06
Forum: Everything Else
Topic: Language practice thread
Replies: 2528
Views: 579696

Re: Language practice thread

Merci pour tes correctiones Dormouse559 : ) Désolée, je ne sais pas comment ce fil de discussion fonctionne : / Thanks for your corrections : ) Sorry, I don't really understand how this thread works... このスレッドでは、人たちが学ぶ言語で書いて、英語で翻訳してあげる。好人物は間違ってることを見つけたら、間違ってることを直す。そのように、全員は最も学ぶ。 In this thread, peop...
by samstyan99
23 Jul 2015 17:00
Forum: Translations
Topic: The quick brown fox jumps over the lazy dog
Replies: 32
Views: 12122

Re: The quick brown fox jumps over the lazy dog

Պէյլանա բռէնա վթյտա սէյս հէյնդոն դոռմատոն լաթտե.
Pūlana bruna vīta sūs hūndon dormaton laite.
fox brown fast over dog lazy jumps.
by samstyan99
23 Jul 2015 16:43
Forum: Translations
Topic: I am not a cactus
Replies: 35
Views: 6398

Re: I am not a cactus

I'm not a cactus; I need water to survive.
Կակտե նոլոյտայ;ախէ սվթյռատետ ոյբեյզե.
kakte nolōtā; axu svīratet ōbēze.
/'kaktə nol'oʊtɑ: 'axə svi:'ratət oʊ'be:zə/
by samstyan99
23 Jul 2015 16:33
Forum: Translations
Topic: I hate you
Replies: 31
Views: 5738

Re: I hate you

I hate you.
փ'ոյխաթյե.
T'ōxaīe.
/toʊxa'i:ə/

I hate blueberry flavoured ice-cream.
Գլասասա բլայստոտոտոթ ճաոտսան ոյխաթյե.
Glasasa blāstototoi chaotsan ōxaīe.
/ɣla'sasa blɑ:sto'totoɪ tʃa'otsan oʊxa'i:ə/
by samstyan99
23 Jul 2015 16:13
Forum: Translations
Topic: Lord's Prayer
Replies: 26
Views: 9213

Re: Lord's Prayer

Նէյ պատռէյ թյ ռէյդա, փե նամե խոնոյռե տօ, փէյ ռօնէյ թյծթ տօ, Դոմթյնէ, տէյ էյլ լաթնդեդթլա, Ծէյ տօռա օ թյ ռէյդատ, Նա պայնա թյխ դոնետա, Բլայ նես սթյնես սէյյետա, Կամ դթյաբլթմ էյլ սէյյեն, եյվե պօռժատոյռե սայվետա, Օ եյվէ սթյնէ բլայ պռատետա. Այմեն. Nū patrū ī rūdat, Te name xonōre tè, Tū rènū ītsi tè, Dōmī...
by samstyan99
23 Jul 2015 14:42
Forum: Translations
Topic: I ran around the block
Replies: 8
Views: 1955

Re: I ran around the block

Թյ Ֆմթյնետ ռէն թյօբլոն ոյկէյռեդա.
I ran around the block in 5 minutes.
Ī hīnmīnet run īmèblon ōcūreða.
In 5-minute around block I-ran.

Վթյ Ֆմթյնետ ռէն թյօբլոն ոյկէյռեդա.
I ran around the block for 5 minutes.
Vī hīnmīnet run īmèblon ōcūreða.
For 5-minute around block I-ran.
by samstyan99
23 Jul 2015 14:32
Forum: Translations
Topic: As the World Falls Down - David Bowie
Replies: 11
Views: 2109

Re: As the World Falls Down - David Bowie

Verse 1: There's such a sad love Deep in your eyes. A kind of pale jewel Open and closed Within your eyes. I'll place the sky Within your eyes. Ամոյ տռթյզոյ տօ, Թյ տոյս ոյխոյս, Բթյժա ֆռաժթյլա, Էյվետ, ֆօռմետ, Թյ տոյս ոյխոյս. Ռէյդատ ոյպէյտե, Թյ տոյս ոյխոյս. 'amoʊ 'trizoʊ tɛə i: toʊs 'oʊxoʊs 'bi:ʒa fra...
by samstyan99
23 Jul 2015 14:04
Forum: Translations
Topic: When I was just nine years old, I fell into a stinky manhole
Replies: 22
Views: 4362

Re: When I was just nine years old, I fell into a stinky man

ՀԱժայս ոյվեդա կթյժ թյ պթյեյտոնեխէյլեմ ոդոյռեմ ոյտոմեդա.

utmexjās ōveða kīj ī pīētonexūlem odōrem ōtomeða.

/ut'mɛxʒɑ:s oʊ'vɛða kiʒ i: pie:tonɛ'xu:lɛm o'doʊrɛm oʊto'mɛða/
by samstyan99
23 Jul 2015 13:07
Forum: Everything Else
Topic: Language practice thread
Replies: 2528
Views: 579696

Re: Language practice thread

Salut ! Je m'appelle Sam et je veux pouvoir parler couramment le français , mais j 'ai besoin de beaucoup de pratique. Je suis étudiant, bien que ce soit les vacances en ce moment : D Youpiee ! Après mes vacances d'été, j'espère aller au lycée pour étudier les beaux arts, le français (évidemment), ...
by samstyan99
23 Jul 2015 01:28
Forum: Everything Else
Topic: Language practice thread
Replies: 2528
Views: 579696

Re: Language practice thread

Salut ! Je m'appelle Sam et je veux pouvoir parler français couramment, mais je besoin beaucoup de pratique. Je suis étudiant, bien que ce soit les vacances en ce moment : D Youpiee ! Après mes vacances d'été, j'espère aller au lycée pour étudier les beaux arts, français (évidemment), théâtre et lat...