Search found 1426 matches

by Iyionaku
19 Sep 2019 13:18
Forum: Translations
Topic: 10 random sentences
Replies: 5
Views: 992

Re: 10 random sentences

:con: Paatherye १: शोक ड़ैज़ व्वेमे ध्रा; फीजखरसख़, मूड़नष​. 1. Ēku rays veme dhrā; phījakharsakhan, Mūranașa. 1SG.NOM hear.1SG come.INF 3SG.MASC.ACC, retreat.IMP.1PL, madam.VOC I hear him coming; let's withdraw, mylady. २: युवो शीने स:येवेड़ो होकुऌ. 2. Yuwē īne s'yewēre hēkul. 3SG.MASC.NOM have.PST...
by Iyionaku
19 Sep 2019 08:11
Forum: Translations
Topic: The Snowball Game returns
Replies: 19
Views: 439

Re: The Snowball Game returns

12. Pas sat ivayornai olcus, a'iagul, cara dimiatyánabvei æ'garos o'mer sao on'acadie. [pɐs sɐt ˌiʋɐˈʃoɾnaɪ̯ ˈolkʉs, ɐˈɪ̯aːgʉl, ˈkaɾɐ dɨˌmɪ̯atˈʃanɐbvɛɪ̯ əˈxaːɾɔ̈ʃ ɔ̈ˈmed̟ saʊ̯ ɔ̈nɐˈkaːdɪ̯ə] onto 2SG.OBL VOL-vomit-1SG blood, DEF.ANIM=priest, so_that COND-only-taste-COND.2SG DEF.CONC=shadow DEF.GEN=s...
by Iyionaku
16 Sep 2019 11:37
Forum: Translations
Topic: The Snowball Game returns
Replies: 19
Views: 439

Re: The Snowball Game returns

7. Der broyaʻi mia o'soliyn cénvitan yailegri cuvan, yòilprudet cuvenlota fecun kaîya, vut yityablidet pi a'bobas o'cuven yistadenit. [dəd̟ ˈbɾoːʃɐʔi ˈmiː.ɐ ɔ̈ˈsoːla̯iːn ˈkenvɨtɐn ʃaɪ̯ˈlegɾi ˈkuːʋɐn, ʃɔʊ̯lˈpruːdət‿ˈuːʋənˌloːtɐ ˈɸeːkʉn ˈkaɪ̯ɕɐ, vʉt ɕɨt͡ʃɐˈbliːdət‿i ɐˈboːbɐʃ ɔ̈ˈkuːʋən ɕɨstɐˈdeːnɨt] w...
by Iyionaku
12 Sep 2019 14:59
Forum: Translations
Topic: The Snowball Game returns
Replies: 19
Views: 439

Re: The Snowball Game returns

:con: Yélian 1. Jim yinanet pi to pògres yigabit, èpa vat bit Carta. [t͡ʃim ɕɨˈnaːnə‿pi tɔ̈ pɔ̈gɾəʃ ɕiˈxaːbɨt, ˈɛpɐ ˈvabɨ‿ˈkaɾtɐ] Jim PST-feel-3SG that 3SG.MASC.POSS shoulder PST-tap-INV.3SG.ANIM, and DEM COP.3SG.ANIM Kate Jim felt a tap on his shoulder, and it was Kate. 2. IYtan yaicapunet pi iffos...
by Iyionaku
11 Sep 2019 13:04
Forum: Translations
Topic: 10 random sentences
Replies: 5
Views: 992

Re: 10 random sentences

:con: Caelian Rar süzraj viz Tot cudra; Seng zordek cuonerdil, Bordyesëk. [rah ʒysɾaj vis tʰon ʝudˈra; ʒɛŋ zɔɾˈdɛk ʝʊ̯ɔnɛɾˈdil, bɔɾdʲɛʒək] 1SG.NOM hear.1SG that 3SG.MASC come.3SG | 1PLIN.NOM back retreat.1PLIN>3SG, man.VOC I hear him coming: let's withdraw, my lord. Tot combokyav hürwyozok mok sibyä...
by Iyionaku
06 Sep 2019 13:59
Forum: Translations
Topic: Meditations 2:17
Replies: 2
Views: 90

Re: Meditations 2:17

:con: Yélian Vunó o'yacír masivaʻi cet sifu, quadaló o'man bul novain è saceiban. Æ'vinquasé but æ'sólinal è ralit væn acadieiaro; æ'yalisómiatvalastats but æ'mavasé. [vʉˈnoː ɔ̈ʃɐˈkiːd̠ mɐsɨˈʋaːʔi kət ˈsiːɸʉ, kɐdɐˈloː ɔ̈ˈman bʉl ˈnoːʋaɪ̯n ɛ sɐˈkɛɪ̯bɐn. əʋɨŋkɐˈseː bʉt əˈsoːlɨnɐl ɛ ˈɾaːlɨt vən ɐˈkaːdɪ...
by Iyionaku
06 Sep 2019 13:35
Forum: Translations
Topic: Baikal
Replies: 8
Views: 351

Re: Baikal

:con: Yélian Væ Ril o'Siberia, u'Baikalsamude but u'parsifusamudæboya o'mancie. Poubet æ'yacòiyunaʻaieta. [və ɾil ɔ̈sɨˈbeːɾɪ̯ɐ, ʉˌbaɪ̯kɐlsɐˈmuːdə bʉt ʉpɐɾˈsiːɸʉsɐˌmuːdəˌboːʃa ɔ̈ˈmaŋkɪ̯ə | ˈpɔʊ̯bət əʃəˈkɔʊ̯ʃʉnɐʔɐˈɪ̯eːtɐ] in east DEF.GEN=Siberia, DEF.INAN=Baikal-lake COP.3SG.INAN DEF.INAN=freshwater-l...
by Iyionaku
06 Sep 2019 13:22
Forum: Translations
Topic: From the journal
Replies: 16
Views: 7535

Re: From the journal

:con: Utseech

Deâ freûd,

Dol di i hav geşegen dêea tâevul şu jemâdem. Dakdem bejech tod, jethemân darf leech des. Bodu brijg du dêea bul şu d'bokaehus. Biethâk befeh ihn şu etjech d'bul şwiech dem bokaehus ech âwug woch bejech nurşgeketh gethiketh briefech ûd bokan.

Bech liev ach jethemân.
by Iyionaku
04 Sep 2019 10:50
Forum: Translations
Topic: From the journal
Replies: 16
Views: 7535

Re: From the journal

:con: Caelian Hivresën Rabye, Rar cerësap zöfung ijelguid sigürting. Kalkyapim Rabyep Bol Tijöng rosijösernilden. Güzernal, Zan wýldil lösguid lostubyan. Rar Zang güznal, Zan tingim Tof hat Tot matwyëmin vpürnyabëm lostijenëm güm, palalyëmin, lyamabëmir, kasatyëmic ëz losagyëmid Rabyem, ijelguid dir...
by Iyionaku
03 Sep 2019 11:25
Forum: Translations
Topic: One thing
Replies: 8
Views: 2659

Re: One thing

:con: Caelian Vür Tot tissidüztyal, zönosoc Raf gen tisdüvjaiv, kyët Tot këpul "distyëmëng" sibüktil. [vyɾ tʰɔt tʰiʒidysˈtʲal, zœnɔˈʒɔʃ raɸ gɛn tʰiʃdyfˈjaɪ̯f, kʲət tʰɔt kʰəˈpʰul diʃtʲəˈməŋ ʒibykˈtʰil] if 3SG.MASC COND.PST-apologize.3SG, maybe 1SG.DAT for COND.PST-accept.3SG>1SG, but 3SG.MASC not_eve...
by Iyionaku
28 Aug 2019 13:45
Forum: Translations
Topic: One thing
Replies: 8
Views: 2659

Re: One thing

:con: Yélian Vigo yaicapunet, baiùielov diyicasatsvet, cut ciefálbicet pi capet. [ˈviːxɔ̈ ˌʃaɪ̯kɐˈpuːnət, ˌbaɪ̯.ʉˈɪ̯eːlo ˌdɨɕɨˈkaːsɐt͡svət, kʉt‿ɪ̯əˌɸalˈbiːkə‿pi ˈkaːpət] if PST-apologize-3SG, maybe PST-COND-alright-COP.COND.3SG, but NEG-even-say-3SG that regret-3SG If he had apologized, maybe it wou...
by Iyionaku
03 May 2019 12:59
Forum: Translations
Topic: 10 random sentences
Replies: 5
Views: 992

Re: 10 random sentences

:con: Yélian Rîyai pi curet. Valitunʻaven, Bran. [ˈɾiːʃaɪ̯ pɨ ˈkuːɾət. ˌvalɨˈtunʔaʋən, bɾaːn] hear-1SG that come-3SG | return-JUS.1PLIN, Mister I hear him coming: let's withdraw, my lord. Te bet cómebocrivats. [tə bət‿ˈoːməbɔ̈ˌkɾiːʋɐt͡s] 3SG.MASC have-3SG face-frighten-ADZ He had a scary face. An'ab...
by Iyionaku
25 Feb 2019 16:27
Forum: Conlangs
Topic: Constructed languages with only one vowel a or e, .....?
Replies: 18
Views: 948

Re: Constructed languages with only one vowel a or e, .....?

Isn't there an analysis of Mandarin that says only one or two vowels are phonemes? I'm not an expert on phoneme inventories, but if you simply go after minimal pair analysis, this doesn't seem right to me. For example, there is 辣 là [la˥˩] vs. 乐 lè [lɤ˥˩] vs. 力 lì [li˥˩] vs. 路 lù [lu˥˩] vs. 绿 lü4 [...
by Iyionaku
21 Feb 2019 11:06
Forum: Translations
Topic: Fish smoking cigarettes
Replies: 25
Views: 11772

Re: Fish smoking cigarettes

:con: Paatherye कयुऌमेज़, नीषे ऊरपमे दौव​ सीगड़ोते़ फो हे मि त्रान​!! फ़ि वी त्रौपै वेमे नूतरतुर ऊतिं धेयदू़ फति धूमि चा, व्वा व्वौ फोदे़ ऊपेर कुऌमे मेज़ आगिमायज़. कुलंता. Kayulmes, nīșe ūrpame deyva sīgarēten phē he mi trāna!! Fi vī treypay veme nūtartur ūtim dheyadūn phati dhūmi cā, wā wey phēden ...
by Iyionaku
21 Feb 2019 10:40
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: If natlangs were conlangs
Replies: 97
Views: 53237

Re: If natlangs were conlangs

Why do people always say bad things about natlangs in this thread? I just want to say that I would really enjoy the crazyness of the languages of Vanuatu if they were conlangs. They are so nicely crafted. In a way, I think it doesn't really make sense to praise things about natlangs because that fe...
by Iyionaku
16 Feb 2019 10:41
Forum: Translations
Topic: Fish smoking cigarettes
Replies: 25
Views: 11772

Re: Fish smoking cigarettes

:con: Bath'aso E zar kxoshoxokz křntpħezennke bruzok khnor! Tnazhipt, heks posh palzhktuz dzezh shext pařoshamz, zhuts tħost magrints medtħasizh řoshtnux. Shusats. [ɛ zɑɾ ͡ˈkxʌʂɔxɔ͡kz̥ ˈkr̟̩ntpˤɛzɛnːkɛ ˈbɾuzɔk kʰnɔɾ! ˈtnaʐipt, hɛks pʌʂ ˈpɑlʐktɯz ͡dʐɛʐ ʂɛxt pɑˈr̟ɔʂɑmz, ʐut͡s tˤʌst ˈma͡gɣint͡s ˈmɛdtˤa...
by Iyionaku
24 Jan 2019 11:29
Forum: Translations
Topic: The jawbone of an ass [;)]
Replies: 18
Views: 3738

Re: The jawbone of an ass [;)]

Thanks, Iyionaku. ... find-1SG ... Should this be “find-3SG”? Yes, and the original translation is wrong too. Fixed. take-INV.3SG.INAN What does -INV. mean? INV = Inverse diathesis. The word translates routhly as "it is found" in that context. Tense seems to be marked inconsistently. In verse 15, t...
by Iyionaku
23 Jan 2019 11:04
Forum: Translations
Topic: The jawbone of an ass [;)]
Replies: 18
Views: 3738

Re: The jawbone of an ass [;)]

:con: Yélian 15 Èpa sandet náclacnar o'falmi, betál nabernet to vanit zetpiys èpabetál tem pesut, fécunat lacolket brayeʻi pes. [ˈɛpɐ ˈsandət ˈnaklaknɐd̟ ɔ̈ˈɸalmi, bəˈtal nɐˈbeɾnət tɔ̈ ˈvaːnɨt ˈcĕpa̯iːs ˌɛpɐbəˈtaːl təm ˌpeːsʉt, ˈɸeːkʉnɐt lɐˈkolkə̆‿ˈbɾaːʃəʔi pes] and find-3SG bone DEF.GEN=jaw DEF.GEN...
by Iyionaku
22 Jan 2019 10:02
Forum: Translations
Topic: Maintenance activities
Replies: 2
Views: 317

Maintenance activities

I stumbled upon this sentence in the office and thought it could be fun to translate. :eng: Due to maintenance activities, this system will not be available on Saturday from 2.00 pm to 2.30 pm. :chn: Mandarin (attempt) 由于维修工作,这个系统星期六,从下午2点一刻到2点半不可​利用​的。 Yóuyú wéixiū gōngzuò, zhège xìtŏng xīngqīliù, ...
by Iyionaku
21 Jan 2019 14:37
Forum: Translations
Topic: Complement Clauses
Replies: 2
Views: 2780

Re: Complement Clauses

:chn: Mandarin (attempt) Noun complements are always put in front of the head noun. [关于手机导致记忆力​丧失]的报告被质疑了。 Guānyú shŏujī dăozhì jìyìlì​ sàngshī de bàogào bèi zhíyíle. about phone cause memory loss ATTR report PAS question-PERF The report that mobile phones cause memory loss has been challenged. Adje...