Search found 1451 matches

by Iyionaku
19 Nov 2019 11:02
Forum: Translations
Topic: Why is it so cold today?
Replies: 2
Views: 30

Why is it so cold today?

:eng: Why is it so cold today?

:con: Yélian

Miyde ritfostbut siyyéliun?
[ˈma̯iːdə ɾɨtˈʰɔsbʉt sa̯iːˈʃeːlɪ̯ʉn]
why so-cold-COP.3SG.INAN today
Why is it so cold today?
by Iyionaku
30 Oct 2019 11:06
Forum: Translations
Topic: We with my friends at my father's place
Replies: 5
Views: 2925

Re: We with my friends at my father's place

:con: Paatherye शोकु कुं नेयेर खीड़र षीगी़ शूति नौतु पितेरतुर धामर. Ēku kum neyer khīrar șīgīn ūti neytu pitertur dhāmar. [ˈeːku kum ˈnejeɾ ˈkʰiːraɾ ʃiːˈɣiːn ˈuːti ˈnei̯tu piˈteɾtuɾ ˈθaːmaɾ] (standard pronunciation) [ok kʊm naʊ̯ɾ xiːɾ ˈʃiːgɪn ut naʊ̯t ˈpiɾtəɾ ˈdaməɾ] (colloquial pronunciation) 1SG.N...
by Iyionaku
30 Oct 2019 10:55
Forum: Translations
Topic: "Give" problems
Replies: 11
Views: 3340

Re: "Give" problems

Yélian is pretty boring in that aspect.

Pès sat yidasai cletye.
[pɛs sɐt ɕɨˈdaːsaɪ̯ ˈkletʃə]
towards 2SG.OBL PST-give-1SG fruit
I gave you a fruit.

Pès rat yidasei cletye.
[pɛs rɐt ɕɨˈdaːsɛɪ̯ ˈkletʃə]
towards 1SG.OBL PST-give-2SG fruit
You gave me a fruit.
by Iyionaku
28 Oct 2019 10:45
Forum: Translations
Topic: The Snowball Game returns
Replies: 29
Views: 1395

Re: The Snowball Game returns

Sadly, nobody seems to participate. I like this concept a lot, but I didn't want to reply immediately again just after Dormouse. Alas, I'll continue. 21. Vat bit titopod còl peretritlocan viyat sao napor yiscetet to naityel. [vɐ‿bɨt ˈtiːtɔ̈pɔ̈d‿ɔ̈l ˈpeːɾətɾɨtˌloːkɐn ˈva̯iː.ɐt saʊ̯ ˈnaːpɔ̈d̟ ɕɨˈskeːt...
by Iyionaku
24 Oct 2019 09:08
Forum: Translations
Topic: Cat dialogue (part 1)
Replies: 20
Views: 6007

Re: Cat dialogue (part 1)

:con: Paatherye दूठि कालेज़ गठं काठूमि ऊपैव्व​ देऌगे़. Dūthi kāles gatham kāthūmi ūpayva delgen. two black.NOM.PL cat.NOM.PL discuss.PST.3PL 3PL.POSS>PL.ACC tail.PL.ACC Two black cats were dicussing their tails. "नेये दऌगु ओज़ लोग्र खै हेये", स:गठ ह्रितीने में योनु़. "Neye dalgu ēs lēgra khay heye",...
by Iyionaku
21 Oct 2019 13:38
Forum: Translations
Topic: The Fox and the Scorpion
Replies: 9
Views: 7777

Re: The Fox and the Scorpion

:con: Paatherye स:वोड़ु खरसीने जाऌ समु मीयि रास मेरठंता कालि ह़तूड़ीने. हठर युव व्वयीने सो रोदे. युवा तिड़ून मो रोदे, रजू प़तीड़ूने युवो जा फोहूगयु पेर मै मीयुड़ि. मे रोदे ह्रितीने: "नियमज़. कामज़ ठा, ठू धोड़ेज़ ना, वा शोकु गूतिमै." म वोड़ु शयीषीने ध्रेर: "कामज़ ठा, नेज़मे गूतिमने़." मे रोदे शाठीने ...
by Iyionaku
15 Oct 2019 12:16
Forum: Translations
Topic: When they ask how I died, tell them: still angry.
Replies: 6
Views: 1406

Re: When they ask how I died, tell them: still angry.

:con: Yélian Vigo barci otéi yòilkai, cenʻit bicas: sipuyǽndegas. [ˈviːxɔ̈ ˈbaɾki ɔ̈ˈtɛɪ̯ ˈʃɔʊ̯lkaɪ̯, ˈkenʔɨt ˈbiːkɐʃ: spuˈʃœndəxɐʃ] if ask-3PL how PST-die-1SG, 3PL.OBL tell-JUS.2SG: still-angry If they ask how I died, tell them: still angry. Note that this sentence is ungrammatical in descriptive g...
by Iyionaku
15 Oct 2019 12:10
Forum: Translations
Topic: Person, language, speaker, country
Replies: 27
Views: 10936

Re: Person, language, speaker, country

:con: Yélian Person: 1. Yélian [ˈʃeːlɪ̯ɐn] (member of the Yélian people regardless of citizenship) 2. Yélianor [ˈʃeːlɪ̯ɐnɔ̈d̟] (citizen of the Kingdom of Shelliania) 3. Despanyélian [ˌdespɐnˈʃeːlɪ̯ɐn] (Yélian-speaking citizen of the United Provinces) Language: Yélian [ˈʃeːlɪ̯ɐn] Country: 1. Yéliania...
by Iyionaku
14 Oct 2019 10:43
Forum: Translations
Topic: One thing
Replies: 9
Views: 3868

Re: One thing

:con: Paatherye वौमि दुरब​ऌदू युवो, शापे ठोस हेव्वे वेयू हेंड़या, वेते नुलु़ युवो ह्रीतमे ध्रेर शेज़चु़ का़य​. Weymi durbaldū yuwē, āpe thēsa heve weyū hemrayā, wete nulun yuwē hrītame dhrer escun kānya. AUX.AOR.COND.3SG apologize.PP 3SG.MASC.NOM, maybe DEM.PROX.FEM.NOM AUX.AOR.COND.3SG COP.PP accep...
by Iyionaku
14 Oct 2019 09:14
Forum: Translations
Topic: One too many
Replies: 10
Views: 385

Re: One too many

Rjimâya / რძიმჷჲა A conlang that's using the Armenian alphabet? I [<3] :) Oh man, I love Armenian, but that's Georgian I'm using. Right! Well, they do look a little similar, but I still would have thought I can get this correctly after five years of conlanging - well, that's at least a little embar...
by Iyionaku
14 Oct 2019 09:11
Forum: Translations
Topic: coffee
Replies: 9
Views: 331

Re: coffee

:con: Paatherye शोकु त्रौपज़ चादमे स:गीले घिपि़ प्वोठा शाड़ेमे नेये त्वासि़. Ēku treypas cādame s'gīle ghipin pwēthā āreme neye twāsēn. 1SG.NOM HAB.1SG need.INF INDEF=hot.MASC.ACC coffee.ACC for_to start.INF 1SG.POSS.MASC.ACC workday.ACC I need to drink Paatherye gets a bit wordy compared to Englis...
by Iyionaku
11 Oct 2019 10:45
Forum: Translations
Topic: Inventions of the 21st century
Replies: 8
Views: 1693

Re: Inventions of the 21st century

:con: Yélian yærdparanay [ˈʃœɾdɐɾˌaːnɐʃ] - virtual keyboard Etymology: yærdpar "keyboard" + anay "virtual" quinocvasʻen [ˈkiːnɔ̈kˌvasʔən] - social media Etymology: quinoc "media" + vasʻe "social" AYT [ˈaʃətə]; aélico yicun tayior [ɐˈeːlɨkɔ̈ ˈʃiːkʉn ˈtaːʃɪ̯ɔ̈d̟] - driverless car Etymology: "car witho...
by Iyionaku
10 Oct 2019 15:03
Forum: Translations
Topic: Fish smoking cigarettes
Replies: 27
Views: 12213

Re: Fish smoking cigarettes

:con: Utseech Biewi wafech Sie diken Ihr hippejresştock uf dem grûd druf!! De waafi howech ich de daken us dem oşeach rus umşu rukech si, ûd wir waukech şu helfech ufhörech si. Dâkeöch! [ˈbɪ̯ɛwi ˈwaːfəç zɪ̯ə ˈdɪkən ˈiːɹ ˈhɪpəjˌɾɛsʃtɔk uf dəm gɹu˞ːd drʊf!! də ˈwaːfi ˈhowɛç ɪç də ˈdakən us dəm ˈoːʃəɐx...
by Iyionaku
10 Oct 2019 14:30
Forum: Translations
Topic: Bear isn't brother to cow.
Replies: 17
Views: 9728

Re: Bear isn't brother to cow.

I've got zero idea if I did this challenge before the board was pruned, but oh well - maybe one day I'll retrieve the information and be amused how much everything has changed, huh? Also, I will proper good grammar for it. :con: Yélian A'groan cibit a'namo o'porcé. [ɐˈgɾoː.ɐn ˈkibɨt ɐˈnaːmɔ̈ ɔ̈pɔ̈ɾˈ...
by Iyionaku
10 Oct 2019 11:50
Forum: Translations
Topic: coffee
Replies: 9
Views: 331

Re: coffee

:con: Bath'aso Graz gřohobz pħrutz krikspintil posh heks tozobz shuptgush. [͡gɣɑz ˈgr̝ɔhɔ͡bz pˤɾut͡z̥ ˈ͡kxikspintil pʌʂ hɛks tʌzɔ͡bz ʂuptgɯʂ] NEC drink=1SG.ERG coffee.ABS-liking POT INGR do=1SG.ERG work.ABS-disliking I need to drink coffee so that I can start to do work. :con: Paatherye शोकु त्रौपज़...
by Iyionaku
09 Oct 2019 14:36
Forum: Translations
Topic: coffee
Replies: 9
Views: 331

Re: coffee

:con: Plattdytch Ik brauk a heet kaffee um to kunnen beginnen my werkendag /ɪk bɹäʊk ə hi:t käfi: ʊm tə kʊnən bəgɪnnən mäɪ wɛɹkəndäx/ 1.SG.NOM need.PRES-1.SG INDEF hot coffee around to be.able.INF begin.INF 1.SG.POSS working=day I need a hot coffee to be able to start my working day. I wonder if th...
by Iyionaku
09 Oct 2019 10:17
Forum: Translations
Topic: coffee
Replies: 9
Views: 331

Re: coffee

:con: Yélian Panai garesifpulvon can tyapertivelai. [ˈpaːnaɪ̯ gɐˈɾeːsiˌpulvɔ̈n kɐn t͡ʃɐpəɾtɨˈʋeːlaɪ̯] need-1SG coffee-hot for ABL-INGR-work-1SG I need a hot coffee to be able to start working. :con: Caelian Rar garros mab binüpdit hat tofbuit wümtidnas. [rah gaˈrɔʃ mab binypˈdit hat tʰɔɸˈbʊɪ̯t wymtʰ...
by Iyionaku
07 Oct 2019 10:42
Forum: Translations
Topic: Schleicher's fable
Replies: 2
Views: 4960

Re: Schleicher's fable

:con: Yélian Mæʻæ è macmin Mæʻæʻi mia céviter cîyvalbet mælros valet macmin; miafò biyet licomaryas, miafò vebet mubuiʻaiet, èpa miafò soyvebet puleo. A'mæʻæ bicet: »Reo pumán vulret nat valai puleo ganset macmin.« A'macmin bicʻi: »Cariyas, a'mæʻæ, reo pumánan vulri nat vat renut yivalut: A'puleo, a...
by Iyionaku
07 Oct 2019 09:49
Forum: Translations
Topic: One too many
Replies: 10
Views: 385

Re: One too many

Rjimâya / რძიმჷჲა A conlang that's using the Armenian alphabet? I [<3] :) :con: Paatherye Elfish uses a special "excessive" form of adjectives. १क: शोकु यज़ षुबि शैपेल़. 1k) Ēku yas șubi aypelan. 1SG.NOM have.1SG many.EXC.PL.ACC apple.PL.ACC I have too many apples. १त: शोकु यज़ शोज़ षुबु ठो शापेऌ. ...
by Iyionaku
04 Oct 2019 10:31
Forum: Translations
Topic: One too many
Replies: 10
Views: 385

Re: One too many

:con: Caelian 1a) Rar fasafokyam mak özëng beryäi. [rah βaʒaβɔˈkʲam mak œˈzəŋ bɛɾˈjæɪ̯] 1SG.NOM apple.PL.POSS INDEF.FEM.POSS too=many COP.1SG>3PL I have too many apples. 1b) Rar fasfokyam mak özëng byäi. [rah βaʃβɔˈkʲam mak œˈzəŋ bʲæɪ̯] 1SG.NOM apple.POSS INDEF.FEM.POSS too=many COP.1SG>3SG I have o...