Search found 1348 matches

by opipik
18 Feb 2020 14:13
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 166
Views: 20033

Re: Sound Changes Game v2

<wõellingiechi>

[ˈvwãɮɮɛnˌʒjaʃi] > [ˈvːaⁿdɮeⁿʥaɕ]
by opipik
18 Feb 2020 14:03
Forum: Conlangs
Topic: Quick Diachronics Challenge
Replies: 714
Views: 162967

Re: Quick Diachronics Challenge

1 [ˈpatʃʼːe] [aɲˈtʃika] [ʃejˈɲago] 2 [ˈpatsʼiʃ] [ɲaˈtsik] [ʎeˈmaŋ] protoforms: something like *pats’iʃe *ɲaˈtʃika *ʎeˈmaŋgo - 3 (groups with 1 & 2) [ˈpaɟise] [ɲæˈcikːa] [leˈmeŋgo] protoforms: *pac’iʃe *ɲæˈcika *leˈmæŋgo -- 4 [ˈpʼaːtsʼæ] [ɲeˈtuka] [hilˈmæːŋa] 5 [ˈautsʼa] [ɲiˈtuka] [hilˈmaiɲa] protof...
by opipik
12 Feb 2020 15:15
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 456
Views: 25353

Re: Romanization game #2

/m n/ <m n> /p b t d k g/ <p b t d k g> /f v θ s z ʃ h/ <f v th s z sh h> /l j w/ <l y w> /r/ <r> /i iː ɯ ɯː ʊ ʊː e eː ɤ ɤː ɔ ɔː a aː/ <i e iu eo u o ia ea iau eao ua oa a aa> /ai̯ aʊ̯ ei̯ eʊ̯ oi̯ oʊ̯ ɰi~y ɰiː~yː jɔ~ø jɔː~øː/ <ai au iae iao uae uao ui oe uai oae> Next: /p t̪ t c k/ /kʰ/ /b d̪ d ɟ g/...
by opipik
05 Feb 2020 21:54
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3210
Views: 406881

Re: Guess The Language!!!

Shemtov wrote:
30 Jan 2020 18:28
Is it a Songhay language?
Yes. [tick]
by opipik
31 Jan 2020 21:00
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 456
Views: 25353

Re: Romanization game #2

/t k/ <t k>
/t’ k’/ <t’ k’>
/tʰ kʰ/ <th kh>
/tː kː/ <tt kk>
/tθʰ kxʰ/ <dh gh>
/tθ’ kx’/ <d’ g’>

/i u/ <y w>
/ɪ ʊ/ <i u>
/e o/ <e o>
/ɛ ɔ/ <x c>
/æ ɒ/ <v q>
/a̟ a̠/ <a r>

Next:

/p pʰ b t tʰ ɖ k kʰ ɡ/
/m n ɲ/
/r/
/β s z ʂ ɕ x/
/l ɻ j/

/i ɨ u e ɞ a/
by opipik
26 Jan 2020 17:51
Forum: Conlangs
Topic: CONLANG RELAY XI
Replies: 162
Views: 4571

Re: CONLANG RELAY XI

Could I please be skipped? Thanks.
by opipik
09 Dec 2019 17:54
Forum: Conlangs
Topic: CONLANG RELAY XI
Replies: 162
Views: 4571

Re: CONLANG RELAY XI

I'd also like to join (probably with an unnamed speedlang).
by opipik
02 Dec 2019 13:53
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 456
Views: 25353

Re: Romanization game #2

/m̥ m n̥ n ŋ̊ ŋ/ <mh m nh n gh ng>
/p b t d k ɡ/ <p b t d k g>
/s z ʃ ʒ h ɦ/ <s z c j h '>
/l̥ l ȷ̊ j ʍ w/ <lh l yh y wh w>
/r̥ r/ <rh r>

/i y ɯ u/ <i iu u uw>
/e ø ɤ o/ <e eo o ou>
/a ɶ/ <a ao>

Next:

/p t tʰ k/
/b d g/
/m n ɲ/
/s/
/w r l j/

/i ɨ u e o a/
/ĩ ɨ̃ ũ ẽ õ ã/
by opipik
26 Nov 2019 17:09
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 456
Views: 25353

Re: Romanization game #2

/m n/ <m n>
/p~f b t d k~q ɡ~ɣ ʔ/ <p b t d k g '>
/ts~θ dz~ð dʒ/ <th dh j>
/s z ʃ x ħ~h/ <s z c x h>
/l j w/ <l y w>
/r/ <r>

/i ĩ/ <i ing>
/ɛ ɛ̃ o õ/ <e eng o ong>
/ɑ ɑ̃/ <a ang>

/ɛɪ̯ ɑɪ̯ oɪ̯/ <ei ai oi>

Next:

/t ʨ k/
/b g/
/n ɲ ŋ/
/ᵐbᴮ r/
/ɕ h/
/w l j/

/i ʊ u ɛ ɜ o a/
/á à ǎ/
by opipik
24 Nov 2019 17:28
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 456
Views: 25353

Re: Romanization game #2

/m n n̠ʲ ɲ ŋ ɴ/ <m n ny ngy ng ngh> /p t t̠ʲ c k q/ <p t ty ky k kh> /ɸ s ɕ ç x χ/ <f s sy xy x xh> /β z ʑ ʝ ɣ ʁ/ <v z zy gy g gh> /β̞~w ɹ ʑ̞ j ɰ ʁ̞/ <w r ry cy c ch> /ᶽi̟ ʲi ɨ ˠɯ ʷu ʶɯ̠/ <iy i u û wu uo> /ᶽe̞˖ ʲe̞ ə ˠɤ̞ ʷo̞ ʶɤ̞˗/ <ey e o ô wo oa> /ᶽa̟ ʲa ä ˠɑ ʷɒ ʶɑ̠/ <æy æ a â wa aa> Next: /p t k/ ...
by opipik
23 Nov 2019 23:54
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 456
Views: 25353

Re: Romanization game #2

Múúrrúún máá'áá ngááróó ngge. Ngge nggááthíí'zóó nggor máángạrr meny. Ngge nggitytyo nggịrraazi rr ngge nggáá'llo gwụredyu gweny. Dóómbó ngge dá'gwántyó. Ngááróó ngụtyu ngáá'dúú ngge. Ngidu ngge ngor dịdore ngge dáz. Dáárénạrr dáádyo ngge dirraam derreny. Ngúúrrún ngááraaldáá ngge ngááyóó'rngéé. Ng...
by opipik
23 Nov 2019 22:27
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 456
Views: 25353

Re: Romanization game #2

very obviously a Lakes-Plain language - though most (if not all) are tonal! /b t d k ʔ~h/ <b t d k h> /i̝ u̝ i u ɛ ɔ a/ <ig ub i u e o a> Next (my conlang): /p t̪ t c k/ /b d̪ d ɟ ɡ/ /mb nd̪ nd ɲɟ ŋɡ/ /r ɽ (ɽ̊)/ /ð/ /w l j/ There's vowel harmony - a word contains vowels from only one of the two foll...
by opipik
22 Nov 2019 12:25
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 456
Views: 25353

Re: Romanization game #2

/m n ɲ ŋ/ <m n ny ng> /p b t d k ɡ (q) ʔ/ <p b t d k g q '> /ts dz tʃ dʒ/ <ts dz ch j> /f v (θ) (ð) s z ʃ ʒ x ɣ (ħ) (ʕ) h/ <f v th dh s z sh zh x gh 'h @ h> /l j ʎ w/ <l y ly w> /r/ <r> /i u/ <î û> /ɪ ʊ/ <i u> /e ə o/ <ê ë ô> /ɛ ɔ/ <e o> /a (ɑ)/ <a â> Next: /t c k/ /b d/ /ɓ/ /m n ɲ ŋ/ /r/ /w l j/ /i...
by opipik
21 Nov 2019 21:09
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3210
Views: 406881

Re: Guess The Language!!!

GoshDiggityDangit wrote:
20 Nov 2019 08:51
Is it spoken in Chad?
No. [cross]
by opipik
20 Nov 2019 16:53
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 456
Views: 25353

Re: Romanization game #2

/p t̪ ʈ c k ʔ/ ⟨p t tr tj k '⟩ /b ɟ g/ ⟨bh j g⟩ /ɓ ɗ/ ⟨b d⟩ /m n ɲ ŋ/ ⟨m n gn ng⟩ /ð h/ ⟨dh h⟩ /l r ɽ/ ⟨l r rl⟩ /w j/ ⟨w y⟩ /i ɨ u e ʌ o/ ⟨i ü u e a o⟩ /ɪ ɘ ʊ ɛ a ɔ/ ⟨î ï û ê â ô That's not the whole inventory. /m n ŋ ɴ/ <m n ng nng> /p b t d k ɡ/ <p b t d k g> /ts tʂ tɕ/ <ts tr c> /f s z ʂ ɕ x h/ ...
by opipik
20 Nov 2019 12:05
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 456
Views: 25353

Re: Romanization game #2

/m n ɲ/ <m n ny> /p t c k kʷ/ <p t ky k kw> /ɓ ɗ ʄ/ <b d 'y> /tʃ/ <c> /ɸ s ɕ x/ <f s x h> /z ʑ ɣ/ <z zy g> /ʋ j/ <v y> /ɾ/ <r> /ɫ ʎ/ <l ly> /ɪ ʊ/ <i u> /ɛ ɔ/ <e o> /ɑ/ Next(Tima): /p t̪ ʈ c k ʔ/ /b ɟ g/ /ɓ ɗ/ /m n ɲ ŋ/ /ð h/ /l r ɽ/ /w j/ There are two vowel harmony sets: /i ɨ u e ʌ o/ /ɪ ɘ ʊ ɛ a ɔ/...
by opipik
15 Nov 2019 08:43
Forum: Beginners' Corner
Topic: Are velarized vowels possible?
Replies: 12
Views: 385

Re: Are velarized vowels possible?

Some Qiangic languages have uvularized or velarized vowels.
by opipik
13 Nov 2019 22:00
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3210
Views: 406881

Re: Guess The Language!!!

shimobaatar wrote:
13 Nov 2019 18:07
Is it spoken west of the Nile?
Yeah. [tick]
by opipik
13 Nov 2019 17:43
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3210
Views: 406881

Re: Guess The Language!!!

shimobaatar wrote:
13 Nov 2019 17:32
Is it spoken in either Sudan or South Sudan?
No. [cross]
by opipik
13 Nov 2019 17:02
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3210
Views: 406881

Re: Guess The Language!!!

shimobaatar wrote:
13 Nov 2019 00:50
Is it classified as Nilo-Saharan?
It is indeed classified as "Nilo-Saharan". [tick]