Search found 1342 matches

by opipik
09 Dec 2019 17:54
Forum: Conlangs
Topic: CONLANG RELAY XI
Replies: 119
Views: 2892

Re: CONLANG RELAY XI

I'd also like to join (probably with an unnamed speedlang).
by opipik
02 Dec 2019 13:53
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 380
Views: 23049

Re: Romanization game #2

/m̥ m n̥ n ŋ̊ ŋ/ <mh m nh n gh ng>
/p b t d k ɡ/ <p b t d k g>
/s z ʃ ʒ h ɦ/ <s z c j h '>
/l̥ l ȷ̊ j ʍ w/ <lh l yh y wh w>
/r̥ r/ <rh r>

/i y ɯ u/ <i iu u uw>
/e ø ɤ o/ <e eo o ou>
/a ɶ/ <a ao>

Next:

/p t tʰ k/
/b d g/
/m n ɲ/
/s/
/w r l j/

/i ɨ u e o a/
/ĩ ɨ̃ ũ ẽ õ ã/
by opipik
26 Nov 2019 17:09
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 380
Views: 23049

Re: Romanization game #2

/m n/ <m n>
/p~f b t d k~q ɡ~ɣ ʔ/ <p b t d k g '>
/ts~θ dz~ð dʒ/ <th dh j>
/s z ʃ x ħ~h/ <s z c x h>
/l j w/ <l y w>
/r/ <r>

/i ĩ/ <i ing>
/ɛ ɛ̃ o õ/ <e eng o ong>
/ɑ ɑ̃/ <a ang>

/ɛɪ̯ ɑɪ̯ oɪ̯/ <ei ai oi>

Next:

/t ʨ k/
/b g/
/n ɲ ŋ/
/ᵐbᴮ r/
/ɕ h/
/w l j/

/i ʊ u ɛ ɜ o a/
/á à ǎ/
by opipik
24 Nov 2019 17:28
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 380
Views: 23049

Re: Romanization game #2

/m n n̠ʲ ɲ ŋ ɴ/ <m n ny ngy ng ngh> /p t t̠ʲ c k q/ <p t ty ky k kh> /ɸ s ɕ ç x χ/ <f s sy xy x xh> /β z ʑ ʝ ɣ ʁ/ <v z zy gy g gh> /β̞~w ɹ ʑ̞ j ɰ ʁ̞/ <w r ry cy c ch> /ᶽi̟ ʲi ɨ ˠɯ ʷu ʶɯ̠/ <iy i u û wu uo> /ᶽe̞˖ ʲe̞ ə ˠɤ̞ ʷo̞ ʶɤ̞˗/ <ey e o ô wo oa> /ᶽa̟ ʲa ä ˠɑ ʷɒ ʶɑ̠/ <æy æ a â wa aa> Next: /p t k/ ...
by opipik
23 Nov 2019 23:54
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 380
Views: 23049

Re: Romanization game #2

Múúrrúún máá'áá ngááróó ngge. Ngge nggááthíí'zóó nggor máángạrr meny. Ngge nggitytyo nggịrraazi rr ngge nggáá'llo gwụredyu gweny. Dóómbó ngge dá'gwántyó. Ngááróó ngụtyu ngáá'dúú ngge. Ngidu ngge ngor dịdore ngge dáz. Dáárénạrr dáádyo ngge dirraam derreny. Ngúúrrún ngááraaldáá ngge ngááyóó'rngéé. Ng...
by opipik
23 Nov 2019 22:27
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 380
Views: 23049

Re: Romanization game #2

very obviously a Lakes-Plain language - though most (if not all) are tonal! /b t d k ʔ~h/ <b t d k h> /i̝ u̝ i u ɛ ɔ a/ <ig ub i u e o a> Next (my conlang): /p t̪ t c k/ /b d̪ d ɟ ɡ/ /mb nd̪ nd ɲɟ ŋɡ/ /r ɽ (ɽ̊)/ /ð/ /w l j/ There's vowel harmony - a word contains vowels from only one of the two foll...
by opipik
22 Nov 2019 12:25
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 380
Views: 23049

Re: Romanization game #2

/m n ɲ ŋ/ <m n ny ng> /p b t d k ɡ (q) ʔ/ <p b t d k g q '> /ts dz tʃ dʒ/ <ts dz ch j> /f v (θ) (ð) s z ʃ ʒ x ɣ (ħ) (ʕ) h/ <f v th dh s z sh zh x gh 'h @ h> /l j ʎ w/ <l y ly w> /r/ <r> /i u/ <î û> /ɪ ʊ/ <i u> /e ə o/ <ê ë ô> /ɛ ɔ/ <e o> /a (ɑ)/ <a â> Next: /t c k/ /b d/ /ɓ/ /m n ɲ ŋ/ /r/ /w l j/ /i...
by opipik
21 Nov 2019 21:09
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3207
Views: 403377

Re: Guess The Language!!!

GoshDiggityDangit wrote:
20 Nov 2019 08:51
Is it spoken in Chad?
No. [cross]
by opipik
20 Nov 2019 16:53
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 380
Views: 23049

Re: Romanization game #2

/p t̪ ʈ c k ʔ/ ⟨p t tr tj k '⟩ /b ɟ g/ ⟨bh j g⟩ /ɓ ɗ/ ⟨b d⟩ /m n ɲ ŋ/ ⟨m n gn ng⟩ /ð h/ ⟨dh h⟩ /l r ɽ/ ⟨l r rl⟩ /w j/ ⟨w y⟩ /i ɨ u e ʌ o/ ⟨i ü u e a o⟩ /ɪ ɘ ʊ ɛ a ɔ/ ⟨î ï û ê â ô That's not the whole inventory. /m n ŋ ɴ/ <m n ng nng> /p b t d k ɡ/ <p b t d k g> /ts tʂ tɕ/ <ts tr c> /f s z ʂ ɕ x h/ ...
by opipik
20 Nov 2019 12:05
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 380
Views: 23049

Re: Romanization game #2

/m n ɲ/ <m n ny> /p t c k kʷ/ <p t ky k kw> /ɓ ɗ ʄ/ <b d 'y> /tʃ/ <c> /ɸ s ɕ x/ <f s x h> /z ʑ ɣ/ <z zy g> /ʋ j/ <v y> /ɾ/ <r> /ɫ ʎ/ <l ly> /ɪ ʊ/ <i u> /ɛ ɔ/ <e o> /ɑ/ Next(Tima): /p t̪ ʈ c k ʔ/ /b ɟ g/ /ɓ ɗ/ /m n ɲ ŋ/ /ð h/ /l r ɽ/ /w j/ There are two vowel harmony sets: /i ɨ u e ʌ o/ /ɪ ɘ ʊ ɛ a ɔ/...
by opipik
15 Nov 2019 08:43
Forum: Beginners' Corner
Topic: Are velarized vowels possible?
Replies: 12
Views: 318

Re: Are velarized vowels possible?

Some Qiangic languages have uvularized or velarized vowels.
by opipik
13 Nov 2019 22:00
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3207
Views: 403377

Re: Guess The Language!!!

shimobaatar wrote:
13 Nov 2019 18:07
Is it spoken west of the Nile?
Yeah. [tick]
by opipik
13 Nov 2019 17:43
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3207
Views: 403377

Re: Guess The Language!!!

shimobaatar wrote:
13 Nov 2019 17:32
Is it spoken in either Sudan or South Sudan?
No. [cross]
by opipik
13 Nov 2019 17:02
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3207
Views: 403377

Re: Guess The Language!!!

shimobaatar wrote:
13 Nov 2019 00:50
Is it classified as Nilo-Saharan?
It is indeed classified as "Nilo-Saharan". [tick]
by opipik
12 Nov 2019 23:37
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3207
Views: 403377

Re: Guess The Language!!!

Birdlang wrote:
12 Nov 2019 22:31
Is it a Niger-Congo language?
No. [cross]
by opipik
12 Nov 2019 22:28
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3207
Views: 403377

Re: Guess The Language!!!

Birdlang wrote:
12 Nov 2019 22:27
Is it a Berber language?
No. [cross]
by opipik
12 Nov 2019 22:03
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3207
Views: 403377

Re: Guess The Language!!!

shimobaatar wrote:
12 Nov 2019 20:28
Is it spoken in Africa?
Yes. [tick]
by opipik
12 Nov 2019 22:01
Forum: Conlangs
Topic: Random phonology/phonemic inventory thread
Replies: 2807
Views: 715055

Re: Random phonology/phonemic inventory thread

There's also /b t k g/, attested in Bwaidoka , but there are other stops - the full inventory is /b bʷ t k g kʷ/. The tables in the Organized Phonology Data papers aren't accurate - they often omit prenasalized stops and sometimes they contain even more glaring errors. Elsewhere in that paper it's ...
by opipik
12 Nov 2019 19:28
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3207
Views: 403377

Re: Guess The Language!!!

àɣóó wày káynáfó à sí, áǹ nàànà ssí, ám̀ bààbà híkkà wàyfó. ẓáàẓí hì, hììgìfó kʷáydáⁿ, sáy í sìⁿ wày káyná íngìqáásì ì táẓàɣàᵐ. sáy íǹ nàànáyò sìn ísì sáy ì kʷáy ì záwkàté bóóráy ǹn ízè. íngìqáá gá ì kʷáy bóóráy ìᵐ káw ìndá, ì káwkà bóóráy, sáy ì túúkà. í gìsá àɣó wày kíṭṭá ǹ nàànà ssíí, ám̀ màn Kw...
by opipik
09 Nov 2019 17:56
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3207
Views: 403377

Re: Guess The Language!!!

Tlingit?