Search found 355 matches

by RobElks
17 Sep 2017 12:25
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 4014
Views: 381520

Re: Romanization game

(and /a/, final-syllable allophone of /ɑ/) Sample: /rʊf ʊnt͡sikan vɑɕat/ You might not care, but it looks like you've marked an allophone in a phonemic transcription. Oh, I wasn't sure whether I should have, in full accuracy. Thanks for letting me know though. /p b t d k g/ p, b, t, d, k, g /ɸ s z~...
by RobElks
16 Sep 2017 20:41
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 4014
Views: 381520

Re: Romanization game

/p t k/ p, t, k /s ʃ ħ ʕ/ s, z, x, j /m̥ m n̥ n ɲ̊ ɲ/ mh, m, nh, n, q, qh /r̥ r/ rh, r /ɬ ɮ/ lh, l /e ɛ æ a/ y, e, ä, a /ɨ ʉ/ i, u /o ɔ/ o, ö Next: /m n/ /p b t d k g/ /f v ɕ ʑ t͡s t͡ɕ d͡ʑ ç/ /l ɬ j/ /r ɾ/ /ʲ/ (can be applied to any consonant) /ɑ i ɔ ʊ/ (and /a/, final-syllable allophone of /ɑ/) Sam...
by RobElks
15 Aug 2017 21:35
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 4014
Views: 381520

Re: Romanization game

/m̥ m n̥ n ŋ / m̄, m, n̄, n, q /mpʰ mb ntʰ nd ŋkʰ ŋg/ mp̄, mb, nt̄, nd, nk, ng /pʰ p b tʰ t d kʰ k kʷ g gʷ ʔ/ p̄, p, b, t̄, t, d, k̄, k, k̆, g, ğ, ‘ /ɸ β s z h hʲ/ f, v, s, z, h, j /ɾ ʎ ʟ w/ r, ll, l, w /i iː ɨ ɨː u uː ũ/ i, ii, y, yy, u, uu, ū /e eː o oː õ/ e, ee, o, oo, ŏ /ɛ ɛː ɔ ɔː ɔ̃/ ē, ēē, ō, ...
by RobElks
09 Jun 2017 18:26
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 4014
Views: 381520

Re: Romanization game

/p pʰ p' t tʰ t' k͡p k͡pʰ k͡p'/ b, ph, p, d, th, t, g, kh, k /f fʰ f' s sʰ s' ʃ ʃʰ ʃ'/ v, fh, f, z, sh, s, ž, šh, š /t͡s t͡sʰ t͡s' t͡ʃ t͡ʃʰ t͡ʃ'/ č, ch, c, ǰ, jh, j /ɱ n ŋ͡m/ m, n, ň /e eː eːː a aː aːː/ e, ě, i, a, ǎ, o /u uː uːː/ u, ǔ, w Next: /m n ɲ ŋ/ /p b t d ʧ ʤ k ʔ/ /f s ɣ h/ /ɾ/ /l j w/ /i/ /...
by RobElks
31 May 2017 16:43
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 4014
Views: 381520

Re: Romanization game

/p b t d k g q/ p, b, t, d, k, g, q
/f v s z ʂ ç x ɣ/ f, v, s, z, ş, ķ, x, h
/t͡s ʈ͡ʂ c͡ç/ c, ç,
/m n/ m, n
/ɥ j w/ j, y, w
/r/ r
/l/ l

/i y e a/ i, ï, e, ä
/ɯ u o ɑ/ u, ü, o, a

Next:

/m m̥ n n̥ ɲ ɲ̊/
/p b t d c ɟ/
/ɸ β θ ð ɕ ʑ χ/
/l ɬ ʎ/

/i ɜ a o u æ/
by RobElks
29 May 2017 21:20
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 4014
Views: 381520

Re: Romanization game

/m n ŋ/ <m n ŋ> /p b t d k g/ <p b t d k g> /s z ʃ ʒ t͡ʃ ɬ t͡ɬ h/ <s z š ž č ś ć h> /w l j/ <w l y> /r/ <r> /a i ɔ ɯ/ <a i o u> /aː iː ɔː ɯː/ <ā ī ō ū> /majaː t͡ɬa sɔkiʃ iːnaj baː, hak diːrt͡ʃɯ t͡ʃaʃ giriŋa/ <Mayā ća sokiš īnay bā, hak dīrču čaš giriŋa.> Next: /p b t d k g/ /f v s z x ɣ ɣʷ/ /m n/ /...
by RobElks
29 May 2017 16:53
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 4014
Views: 381520

Re: Romanization game

/p b t d k g/ p, b, t, d, k, g
/f s z ħ ʕ/ f, s, z, h, x
/t͡s d͡z/ c, j
/n/ n
/ɺ/ l

/i e/ y, e
/ɨ ə a/ i, u, a
/u o/ w, o

----

/m n ŋ/
/p b t d k g/
/s z ʃ ʒ t͡ʃ ɬ t͡ɬ h/
/w l j/
/r/

/a i ɔ ɯ/
/aː iː ɔː ɯː/

/majaː t͡ɬa sɔkiʃ iːnaj baː, hak diːrt͡ʃɯ t͡ʃaʃ giriŋa/
by RobElks
23 Dec 2016 19:39
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 4014
Views: 381520

Re: Romanization game

/p t k q/ p, t, k, q /pʰ tʰ kʰ qʰ/ ph, th, kh, qh /p’ t’ k’ q’/ p’, t’, k’, q’ /b d g/ b, d, g /t͡s t͡ʂ t͡ɕ/ c, č, ç /t͡sʰ t͡ʂʰ t͡ɕʰ/ ch, č h, çh /t͡s’ t͡ʂ’ t͡ɕ’/ c’, č’, ç’ /d͡z d͡ʐ d͡ʑ/ j, ǰ, jh /f s ʂ ɕ x χ/ f, s, š, ş, x, xh /f’ s’ ʂ’ ɕ’ x’ χ’/ f’, s’, š’, ş’, x’, xh’ /v z ʐ ʑ ɣ ʁ/ v, z, ž, z̧, ...
by RobElks
22 Dec 2016 22:12
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 4014
Views: 381520

Re: Romanization game

/m n ŋ/ <m n ngg> /p t ts tʂ tɬ k/ <p t tc tr tl k> /d dz dʐ dl g/ <d dh dr dl .k> /f s ʂ ɬ x/ <f s sr l x> /v z ɻ~ʐ l/ <v z zr .l> /ɪ e ʊ o a/ <i e u o a> /aɪ oɪ aʊ eʊ ɛ: ɔ:/ <ai oi au eu ei ou> Next: /p pʷ t k kʷ/ /m mʷ n/ /s ʂ ç x/ /w l j/ /ii i ɨ ɒ/ /p pʷ t k kʷ/ p, pu, t, k, ku /m mʷ n/ m, mu,...
by RobElks
18 Dec 2016 15:13
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 4014
Views: 381520

Re: Romanization game

previous: /p t c k/ <p t c k> /m n ɲ ŋ/ <m n nh ng> /w r j ɰ/ <v r j w> /w̥ l̥ j̊ ɰ̊/ <vh l jh wh> /i ɨ a/ <i y a> Next: /p b t d k g/ /m n/ /f v s z ʃ ʒ ɬ ʁ h/ /ɾ r l ɭ w j/ /ä e i o u ɨ/ /ɑ̃ ɛ̃ õ ɨ̃/ /p b t d k g/ p, b, t, d, k, g /m n/ m, n /f v s z ʃ ʒ ɬ ʁ h/ f, v, s, z, c, j, ɫ, x, h /ɾ r l ɭ ...
by RobElks
17 Dec 2016 17:37
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 4014
Views: 381520

Re: Romanization game

/p b bʲ t tʲ k kʷ/ p, b, ḅ, d, t, g, k
/m n/ m, n
/s ʃ x/ s, z, h
/w l lʲ j/ w, l, j, y

/i ɨ u/ i, ı, u
/e a o/ e, a, o

Next:

/m n/
/p b t d k g/
/f v s z ʃ ʒ/
/ʧ ʤ ʧʰ ʤʰ/
/r/
/l j/

/a ɛ i ı o ɯ/

/zaklinad, ladaja ın gaʧʰɛ takavaj/
by RobElks
10 Dec 2016 17:36
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 4014
Views: 381520

Re: Romanization game

RobElks is back and this time with better phonologies! To be honest, I quite missed him. Ah, thanks so much [:D] I haven’t been on here in a while, I had exams and then a month-long holiday in America over the summer. /p t ʈ c k/ p, t, d, k, c /m n ɳ ɲ ŋ/ m, n, q, ņ, g /r ɽ/ r, ŗ /l ɭ ʎ/ l, ļ, j /w...
by RobElks
05 Dec 2016 21:17
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 4014
Views: 381520

Re: Romanization game

/p b t d ʣ ʧ ʤ k ɡ ʔ/ p, b, t, d, z, c, j, k, g, ‘ /m n ɲ ŋ/ m, ń, ñ, q /ɾ/ r /ɸ s h/ f, s, h /l j w/ l, y, v /i y ɨ u e ø ʌ o æ a/ ī, ū, i, u, e, ē, o, ō, a, ā + vowel length (double) /a˧ a˥ a˩ a˧ˀ* a˥ˀ* a˩ˀ* a˧˥ a˨˦ a˩˧/ ā, ā́, ā̀, āx, ā́x, ā̀x, āw, ā́w, ā̀w All vowels can be nasalized. Vn /lʌ˩ˀ m...
by RobElks
29 Jun 2016 17:20
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 4014
Views: 381520

Re: Romanization game

/m n nˠ/ m, n, g
/p b t d tˠ dˠ k g/ p, b, t, d, ţ, q, c, k
/f s sˠ h/ f, s, z, h
/l ɫ j w/ l, r, j, v

/i e a u/ i, e, a, u
/iː eː ɛ(ː) aː ɔ(ː) uː/ y, ą, ę, ǫ, o, w

Next:

/p b t̪ d̪ c ɟ k g ʔ/
/pf t̪s̪ cɕ kx/
/m n ɲ ŋ/
/s̪ z̪/
/l ʎ j/

/i y ɨ u/
/e ə o/
/æ ɑ/
by RobElks
24 Jun 2016 17:35
Forum: Conlangs
Topic: Cyrillization game
Replies: 209
Views: 18209

Re: Cyrillization game

/p pʰ p' t tʰ t' k͡p k͡pʰ k͡p'/ б, пь, п, д, ть, т, г, кь, к /f fʰ f' s sʰ s' ʃ ʃʰ ʃ'/ в, фь, ф, з, сь, с, ж, шь, ш /t͡s t͡sʰ t͡s' t͡ʃ t͡ʃʰ t͡ʃ'/ цъ, ць, ц, чъ, чь, ч /ɱ n ŋ͡m/ м, н, нъ /e eː eːː a aː aːː/ э, е, ё, а, я, й /u uː uːː/ у, ю, и Некст: /m n ɲ/ /p b t d k ɡ ʔ/ /β s ʃ h ʧ ʤ/ /j ɾ ɮ̠/ /i ɨ...
by RobElks
24 Jun 2016 17:18
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 4014
Views: 381520

Re: Romanization game

/kɑ̃ɭɑ̃ɪ̃/ /(p) b t̪ d̪ k ɡ/ p, b, t, d, k, g /m/ m /ɸ s h/ f, s, x /ɭ~ɳ~n̪*/ l~n~n /j w/ y, w /i ĩ ɛ ɛ̃ ɑ ɑ̃ ɔ ɔ̃ o õ u ũ/ i, ih, e, eh, a, ah, ỏ, ỏh, o, oh, u, uh /ɑɪ ɛɪ ɔʊ oʊ/ ả, ỉ, ẻ, ủ [ʌ] ỷ /t̪ɔɡuɛɪ ɛ̃ hɛɡiɛ d̪ɛɡɛɪ || ɛ̃ hɛɡiɛ t̪ɑ mõmɑ ɭɑ̃ɭɑ̃mõ ɸĩmɑ̃ɪ̃/ Tỏguỉ eh hegie degỉ, eh hegie ta mohma l...
by RobElks
22 Jun 2016 16:24
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 4014
Views: 381520

Re: Romanization game

/p t k ʔ/ p, t, k, q
/s ʃ χ/ s, z, h
/t͡ʃ/ c
/m n/ m, n
/β ð j w/ f, d, y, v
/r/ r
/ʟ/ l

/i a/ i, a
/o/ o

Next:

/m n ɲ/
/mˡ nˡ ɲˡ/
/p t c k/
/pˡ tˡ cˡ kˡ
/b d ɟ g/
/bˡ dˡ ɟˡ gˡ/
/l ʎ ʟ/
/ɹ j w/

/i u/
/e o/
/ɛ a ɔ/
by RobElks
22 Jun 2016 11:02
Forum: Conlangs
Topic: Cyrillization game
Replies: 209
Views: 18209

Re: Cyrillization game

/p pʰ b bʱ t tʰ d dʱ ʦ ʦʰ ʣ ʣʱ k kʰ g gʱ ʔ/ п, пь, б, бь, т, ть, д, дь, ц, ць, ч, чь, к, кь, г, гь, ъ /m n ŋ/ м, н, нь /r/ р /s ç ɦ/ с, з, х /w l j/ в, л, й /i iː ʉ ʉː u uː e eː ɵ ɵː o oː ɛ ɛː ʌ oɔ a aː/ и, ии, у, уу, ю, юю, е, ее, о, оо, ё, ёё, э, ээ, я, яя, а, аа /a â/ а, аь /lɵ ʔʌnʌmmîm sʌmmʌ tʌm...
by RobElks
22 Jun 2016 10:57
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 4014
Views: 381520

Re: Romanization game

/g ʔ/ g, h
/m ɲ/ m, n
/w j/ w, y

/i e a o u z̩ v̩/ i, e, a, o, u, z, v

Next:

/m n/
/p b t d k g/
/v s z ɕ ʑ/
/ʍ w t͡k d͡g n͡ŋ/
/ɹ j ɰ/
/l ɬ/

/a ɛ i o ʊ æ ɔ ʏ/
by RobElks
21 Jun 2016 14:21
Forum: Conlangs
Topic: Cyrillization game
Replies: 209
Views: 18209

Re: Cyrillization game

/p b t d k g/ п, б, т, д, к, г
/f s z ħ ʕ/ ф, с, з, х, ъ
/t͡s d͡z/ ш, ч
/n/ н
/ɺ/ л

/i e/ и, е
/ɨ ə a/ ь, э, а
/u o/ у, о

Некст:

/m n ɲ/
/p b t d k g/
/f θ ʝ x/
/s ʃ ʧ/
/l ʎ/
/ɾ r/

/i e a o u/