Search found 873 matches

by Micamo
17 Aug 2018 16:12
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 35
Views: 3371

Re: Micalangs Scratchpad

No, what makes you think it might be? (I only do a priori conlanging)
by Micamo
16 Aug 2018 21:05
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 35
Views: 3371

Re: Micalangs Scratchpad

Why do I do this

ǀóũ ta̋e ᶢǃǎeˤ nâoˤ dzáaˤ ᶢǂx̌őũ
ŋào ǃʼgǔũ ʘʰmâã ǂìĩ tāoˤ ǀʰŋmāuˤ
ǀʰdőaˤ ᶢǀgbôĩ dzǎa ᵑǁgbǒũ ŋǔi pàĩ
gōeˤ ǂʰóe ǁʰōuˤ ʘʰúĩ ǁʰkóã ʘʰǎaˤ
fǒẽ ʘáe ǀtói ǀʰdóiˤ ǀʼgběẽ x̌űi bȉiˤ
gbőiˤ dzâoˤ ᶢǁmèe ᵑʘǒuˤ ᶢǃmőũ ǂx̌a̋e
by Micamo
16 Aug 2018 19:02
Forum: Conworlds & Concultures
Topic: The Plains of Áánene
Replies: 27
Views: 16150

Re: The Plains of Áánene

Sufficiently emo: I approve.
by Micamo
16 Aug 2018 11:23
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 35
Views: 3371

Re: Micalangs Scratchpad

Getting better wihrúʔweʔnoʔlúʔ lenúer̊oʔyah m̊uim̊aeni n̊ilówur̊eh nuneumúɲ̊ióẘa yuhloríh ménoinaléʔ wóméaliʔ yíaɲimoʔloʔneh m̊aúm̊oiyúʔʎi miyemuʔɲul̥é nímeʔʎeiwe riʔɲeʎ̥áhʎ̥óh moiɲ̊u ʎ̥oʔʎuhʎúnuʔniu n̊éhɲeowiwo ɲuáleʎeí (I just can't resist glottal codas, even if it makes the language not obstruent...
by Micamo
15 Aug 2018 11:32
Forum: Conworlds & Concultures
Topic: (C&C) Q&A Thread - Quick questions go here
Replies: 1128
Views: 371205

Re: (C&C) Q&A Thread - Quick questions go here

I want to present a magic system I'm working on for a critique, but I'm concerned about people stealing my ideas. A few points to consider: 1. No one cares. This is not meant to be an insult, but to say that folks are generally too wrapped up in their own projects and ideas to pay much attention to...
by Micamo
14 Aug 2018 21:18
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 35
Views: 3371

Re: Micalangs Scratchpad

I've been wanting to mess with a no-obstruent language for a while now

ʋéraɲúʎaonúɲiria ɲuohoríniʎuo rúmoraiʎáleʋanoi luʎíɲori
ɲúwuohaoð̞i ruʎouʋeʎewuɲao rowieméʋoað̞inuaʋeð̞a

it sucks
by Micamo
14 Aug 2018 08:55
Forum: Conworlds & Concultures
Topic: The Syrrth Cycle scratchpad
Replies: 14
Views: 7825

Re: Micaworld scratchpad

Xarau Xarau are a species of sapient born with no skeleton, internal or external. Eusocial in structure, they shape their young into whatever structure they desire by laquering on an exoskeleton made of a semi-transparent green substance called Zu'keem, which must be replaced as the larvae grows, m...
by Micamo
13 Aug 2018 22:49
Forum: Conworlds & Concultures
Topic: The Syrrth Cycle scratchpad
Replies: 14
Views: 7825

Re: Micaworld scratchpad

It's basically a clone of Kwa'kwa'c'qaay in terms of how it works, though its role in the world is vastly different.
by Micamo
13 Aug 2018 20:34
Forum: Conworlds & Concultures
Topic: The Syrrth Cycle scratchpad
Replies: 14
Views: 7825

Re: Micaworld scratchpad

It's supposed to be me. And I'm sad. -------- Kataan Dairen rises from the still-warm cinders of the Ashkanaan Wastes like a grey wart on mottled, rotten skin. Skycrawlers zip over the black dunes, carrying passengers and freight to and fro the strange construction. Though some of the other 18 Daire...
by Micamo
13 Aug 2018 13:49
Forum: Conworlds & Concultures
Topic: The Syrrth Cycle scratchpad
Replies: 14
Views: 7825

Re: Micaworld scratchpad

*shrugs*
by Micamo
13 Aug 2018 13:11
Forum: Conworlds & Concultures
Topic: The Syrrth Cycle scratchpad
Replies: 14
Views: 7825

Re: Micaworld scratchpad

It's something completely different, though I'm not afraid to take ideas from old scrapped conworlds and recycle them so you'll probably recognize a lot of stuff.
by Micamo
13 Aug 2018 13:01
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 35
Views: 3371

Re: Micalangs Scratchpad

hmmmm spʼɨ́hkʰǫhsʰóšʰiyɨ̨́hštʼɨ́ cʼǫ́scą́scʼǫšwįmį́hsnɨ̨́ syǫščą́hscíʔškʼočo kʰǫspʼǫ́ʔšlɨhšmą́hmɨ̨ wɨ̨́hsyósɨ̨́tʰɨ̨cɨ̨́ cɨyįkǫʔsʰah swóstą́šyą́mɨ́ scʰihšʰį́snítoh skʰɨ́šwǫ́mohspʰɨh pʼásmíʔyǫ́hpąpą́hyįh pʰiswą́cįʔkʰɨ mɨ́škʰóʔnɨtʼą́h spʰɨ́ʔspʼɨ̨smǫlohsya pʰį́hšpʼotʰɨ̨́spʰįssą́šsʰą́ tʼóʔwǫʔspʰóštʼįʔšpʰ...
by Micamo
12 Aug 2018 21:06
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 35
Views: 3371

Re: Micalangs Scratchpad

Taking some suggestions from Des, Xuina 2.0: niʔciúcaʔhahxuhča suhʔaáhíučahxu iíyiúčihnahšiʔcúuʔu náiʔúašuʔyuʔya uʔhuʔyaúhaúkuʔcahyi nuʔhihcaúyúicuhʔa ʔáuʔaúsáinahxu úukiákiíháusihʔuúči iíčúuyuhyihx̌uhxuási úutuhʔaúkiátuʔši uíšiíhuhyúiyíaca aʔsahʔihčahxaʔsa ahʔíusuhnáuna aáxiʔxaʔkuácúacaúxa aáhihkiʔ...
by Micamo
12 Aug 2018 11:46
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 35
Views: 3371

Re: Micalangs Scratchpad

I don't like this x̌aʔki húani náayuúki cáixaíki šáu sáanuʔxi yúuhíisa naʔyaáhi čuúhíiniʔta "ciʔ káuyúusa niáki yií x̌iʔčiíni saá kaʔyúuni" šaí níi saá x̌aʔyaʔta xuíni, haú sáašiʔhu suʔsuúsa kaʔyaʔhíix̌a x̌aʔ-kií<ʔ>-0 húa-niʔ-0 náayuú-kiʔ cái=xaí-kiʔ šáu 1s.ERG-see<PERF>-3s.ABS face-2s.POSS-ABS sky-...
by Micamo
12 Aug 2018 04:37
Forum: Conworlds & Concultures
Topic: The Syrrth Cycle scratchpad
Replies: 14
Views: 7825

The Syrrth Cycle scratchpad

*shrug* --------- The ancients, in their wisdom, left no part of the world untouched by their passing. They forged their greatest works of invincible synth, powered them with limitless syrrth, and built great arteries down to the very bones of the earth so that no place would ever run dry of it. Syr...
by Micamo
12 Aug 2018 03:12
Forum: Conworlds & Concultures
Topic: Conworlders' religious influences on conworlds
Replies: 155
Views: 70163

Re: Conworlders' religious influences on conworlds

Thanks for showing up, Micamo! So you view religion like this? https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE I don't understand the question. Is this a joke? Have you ever considered making a world where the rebels are more fervent in their religious beliefs than the People in Power? Well, yes. Relig...
by Micamo
11 Aug 2018 16:24
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 35
Views: 3371

Re: Micalangs Scratchpad

Found a file on my hard drive titled "absoluteshit.txt" and found this inside. Don't remember writing any of it. yiich'ikwan'ene k'uuwi san'axi xhwas' weyiilashwahane x'uutsatet tlehana'awu tlekushiinane xh'we tlehanet y'iina yiishisalkyaak'ne xh'we wesay'anetsene sh'iixwalasket I saw your face in t...
by Micamo
08 Aug 2018 20:58
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 35
Views: 3371

Re: Micalangs Scratchpad

Another aesthetic, also unnamed: yɨ́hpʼíląhtʰį pį́hšʰáh čʰɨ̨́šičįhyǫ́h sąhkʼahnǫ kįhpʼohčʼąhsʰóh pʼóhnįhpʰą́ čišohwóhpʼocʼɨ̨h mihsihnɨ̨čápʰǫ́sį́ cʰąmáh lǫ́cą́šoh pʰį́nąčʰɨ̨́hyį́cʰóhtah sʰɨhpácʼoh tɨ́šʰǫ́hpʼɨhkʰǫhwáh šʰǫhpǫhtɨ́ pʰáhčʰayąnɨ́hya yǫ́tʼɨ́hkʼɨ̨hčʼɨ̨h sɨ̨́hnɨ̨́pį́hkʰíh kʰáhsʰahčʼɨ casáhtá ...
by Micamo
08 Aug 2018 18:03
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 35
Views: 3371

Re: Micalangs Scratchpad

Breathy vowels, probably.
by Micamo
08 Aug 2018 17:00
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 35
Views: 3371

Re: Micalangs Scratchpad

Another aesthetic. Untitled as of yet. mbäbaŋo ndzumbobö dzadzü ŋgümbɔ dzo jejï mindɛba dzündä mdzidzɛ̈bä njaŋɛ̈ jäjä ŋdzïdzɛ̈ dzëgë ŋdɛmŋäŋi ŋbadzɛ ndzämgöfä ndzɔbɔ julaga mdzamfɛ fämdzäjɔ nbepɛ wafɔ dzaŋta dzämbambä nbeyägɛ mŋändzü njɛmgëtsɛ̈ ŋdumbö möŋkü ŋdzɔ̈mgö fɔ̈npö jɛnfɛ fiŋbëmji ŋnönunjä mb...