Search found 7186 matches

by Micamo
12 Aug 2018 20:06
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 28
Views: 1974

Re: Micalangs Scratchpad

Taking some suggestions from Des, Xuina 2.0: niʔciúcaʔhahxuhča suhʔaáhíučahxu iíyiúčihnahšiʔcúuʔu náiʔúašuʔyuʔya uʔhuʔyaúhaúkuʔcahyi nuʔhihcaúyúicuhʔa ʔáuʔaúsáinahxu úukiákiíháusihʔuúči iíčúuyuhyihx̌uhxuási úutuhʔaúkiátuʔši uíšiíhuhyúiyíaca aʔsahʔihčahxaʔsa ahʔíusuhnáuna aáxiʔxaʔkuácúacaúxa aáhihkiʔ...
by Micamo
12 Aug 2018 10:46
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 28
Views: 1974

Re: Micalangs Scratchpad

I don't like this x̌aʔki húani náayuúki cáixaíki šáu sáanuʔxi yúuhíisa naʔyaáhi čuúhíiniʔta "ciʔ káuyúusa niáki yií x̌iʔčiíni saá kaʔyúuni" šaí níi saá x̌aʔyaʔta xuíni, haú sáašiʔhu suʔsuúsa kaʔyaʔhíix̌a x̌aʔ-kií<ʔ>-0 húa-niʔ-0 náayuú-kiʔ cái=xaí-kiʔ šáu 1s.ERG-see<PERF>-3s.ABS face-2s.POSS-ABS sky-...
by Micamo
12 Aug 2018 03:37
Forum: Conworlds & Concultures
Topic: The Syrrth Cycle scratchpad
Replies: 14
Views: 5981

The Syrrth Cycle scratchpad

*shrug* --------- The ancients, in their wisdom, left no part of the world untouched by their passing. They forged their greatest works of invincible synth, powered them with limitless syrrth, and built great arteries down to the very bones of the earth so that no place would ever run dry of it. Syr...
by Micamo
12 Aug 2018 02:12
Forum: Conworlds & Concultures
Topic: Conworlders' religious influences on conworlds
Replies: 141
Views: 39177

Re: Conworlders' religious influences on conworlds

Thanks for showing up, Micamo! So you view religion like this? https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE I don't understand the question. Is this a joke? Have you ever considered making a world where the rebels are more fervent in their religious beliefs than the People in Power? Well, yes. Relig...
by Micamo
11 Aug 2018 15:24
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 28
Views: 1974

Re: Micalangs Scratchpad

Found a file on my hard drive titled "absoluteshit.txt" and found this inside. Don't remember writing any of it. yiich'ikwan'ene k'uuwi san'axi xhwas' weyiilashwahane x'uutsatet tlehana'awu tlekushiinane xh'we tlehanet y'iina yiishisalkyaak'ne xh'we wesay'anetsene sh'iixwalasket I saw your face in t...
by Micamo
08 Aug 2018 19:58
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 28
Views: 1974

Re: Micalangs Scratchpad

Another aesthetic, also unnamed: yɨ́hpʼíląhtʰį pį́hšʰáh čʰɨ̨́šičįhyǫ́h sąhkʼahnǫ kįhpʼohčʼąhsʰóh pʼóhnįhpʰą́ čišohwóhpʼocʼɨ̨h mihsihnɨ̨čápʰǫ́sį́ cʰąmáh lǫ́cą́šoh pʰį́nąčʰɨ̨́hyį́cʰóhtah sʰɨhpácʼoh tɨ́šʰǫ́hpʼɨhkʰǫhwáh šʰǫhpǫhtɨ́ pʰáhčʰayąnɨ́hya yǫ́tʼɨ́hkʼɨ̨hčʼɨ̨h sɨ̨́hnɨ̨́pį́hkʰíh kʰáhsʰahčʼɨ casáhtá ...
by Micamo
08 Aug 2018 17:03
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 28
Views: 1974

Re: Micalangs Scratchpad

Breathy vowels, probably.
by Micamo
08 Aug 2018 16:00
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 28
Views: 1974

Re: Micalangs Scratchpad

Another aesthetic. Untitled as of yet. mbäbaŋo ndzumbobö dzadzü ŋgümbɔ dzo jejï mindɛba dzündä mdzidzɛ̈bä njaŋɛ̈ jäjä ŋdzïdzɛ̈ dzëgë ŋdɛmŋäŋi ŋbadzɛ ndzämgöfä ndzɔbɔ julaga mdzamfɛ fämdzäjɔ nbepɛ wafɔ dzaŋta dzämbambä nbeyägɛ mŋändzü njɛmgëtsɛ̈ ŋdumbö möŋkü ŋdzɔ̈mgö fɔ̈npö jɛnfɛ fiŋbëmji ŋnönunjä mb...
by Micamo
08 Aug 2018 08:35
Forum: Teach & Share
Topic: The NEW Resources Thread
Replies: 60
Views: 105710

Re: The NEW Resources Thread

by Micamo
08 Aug 2018 08:15
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 28
Views: 1974

Re: Micalangs Scratchpad

I originally wanted an x-with-charon that represents a uvular fricative (with no corresponding /q/) but this forum's font doesn't like it and it doesn't display properly. The diareses was a compromise measure but I decided I'd rather just remove it altogether. It's [ɯa]. Whether the first or the sec...
by Micamo
07 Aug 2018 01:54
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 28
Views: 1974

Re: Micalangs Scratchpad

Yes, each final syllable in a root has an "expanded form" that surfaces when suffixation happens. Monosyllables don't undergo final vowel devoicing.
by Micamo
06 Aug 2018 22:28
Forum: Conlangs
Topic: Micalangs Scratchpad
Replies: 28
Views: 1974

Micalangs Scratchpad

I have no idea what I'm doing anymore. Xuína: /t k ʔ ʦ ʧ s ʃ x χ n j a i ɯ/ <t k ʔ c č s š x x̌ n y a i u> Prosodically Xuína has two syllable types: "Reduced" syllables of the form CV, and "Full" syllables of the form CV́V CVV́ CVʔ. CV́V have a falling tone and CVV́ a rising tone, with CV and CVʔ s...
by Micamo
05 Aug 2018 19:28
Forum: Conworlds & Concultures
Topic: Conworlders' religious influences on conworlds
Replies: 141
Views: 39177

Re: Conworlders' religious influences on conworlds

IMO the only good things that come from religion (standard definition) is actually the result of community: The shared identity, and the support networks that such community creates, and you can have these things without spirituality and without systemic oppression and injustice that comes from the ...
by Micamo
05 Aug 2018 17:21
Forum: Conworlds & Concultures
Topic: Conworlders' religious influences on conworlds
Replies: 141
Views: 39177

Re: Conworlders' religious influences on conworlds

My own religious views absolutely influence not only the content of the invented religions in my constructed worlds, but also my approach to crafting such religions. Religion, such as it is, is a tool of power, and thus ultimately a tool of oppression. Its function is to provide a structure in which...
by Micamo
03 Aug 2018 13:51
Forum: Conlangs
Topic: What did you accomplish today?
Replies: 11206
Views: 838239

Re: What did you accomplish today?

I literally do not know any other way to make anything interesting conlanging-wise because I'm a failure as a person
by Micamo
03 Aug 2018 13:43
Forum: Conlangs
Topic: Yay or Nay?
Replies: 2876
Views: 245885

Re: Yay or Nay?

I'm a great big very mentally ill baby who requires a constant stream of validation to not implode

Eldin why do you remember my April Fool's jokes from 2011
by Micamo
03 Aug 2018 13:10
Forum: Conlangs
Topic: What did you accomplish today?
Replies: 11206
Views: 838239

Re: What did you accomplish today?

I have no idea what I'm doing anymore conlanging-wise but I was messing around and accidentally came up with an aesthetic I like, probably will just make a naming language out of it tho, if I do anything with it at all ẍuú saʔnáašuʔwa xaʔxaína tiʔšaá cuʔčuʔsa yuʔníaʔi ẍaúhíusuúhi tíasaʔta níanihúi ʔ...
by Micamo
02 Aug 2018 11:33
Forum: Conlangs
Topic: Yay or Nay?
Replies: 2876
Views: 245885

Re: Yay or Nay?

Would anyone care if I started conlanging again
by Micamo
16 Sep 2017 19:49
Forum: Conlangs
Topic: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here
Replies: 14308
Views: 1076431

Re: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here

This is one of those "art, not science" deals. Just mess with the numbers until the output is something you like.
by Micamo
31 Jul 2017 15:20
Forum: Conlangs
Topic: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here
Replies: 14308
Views: 1076431

Re: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here

Is it unnaturalistic for a language to have verbs that only conjugate for the object instead of the subject? I want to make a topic-prominent language with polypersonal agreement where the subject can be deleted entirely from the verb if it is marked as the topic, and the object can be omitted if i...