Search found 938 matches

by Sangfroidish
20 Apr 2013 13:40
Forum: Conlangs
Topic: Conlang Conversation Thread
Replies: 8643
Views: 871635

Re: Conlang Conversation Thread

Vininna ģo tsaih lescró aich úm távi, yg.
[ˈvin.ˌinːɑ ɟo t̪sa̯iʔ lɛs.ˈkroː a̯ix uːm ˈt̪ʰɑː.vi ɪg]
hear-FUT.PERF ASS before morning 1.SNG ART.NDEF.AB music also
Presumably I will have listened to some music by tomorrow, too.
by Sangfroidish
19 Apr 2013 15:47
Forum: Translations
Topic: We get drunk by drinking wine.
Replies: 41
Views: 5902

Re: We get drunk by drinking wine.

Hehhásile sia yl sinon len plhennu ņilir ilir. [ˌhɛʔ.ˈhaːs.iɫ.ə sjɑ ʏl ˈsin.ɒn lɛn ˈpɬɛnːʊ ɲiɫ.ir ˈiɫ.ir] Hehhás-il-e sia yl sin e -on len plhennu n a -ilir ilir. alcohol-(adjective)-(verb) through ART.DEF.AB drink-(noun) of wine POS-1.PL.IN 1.PL.IN We get drunk by drinking wine (literally: "we bec...
by Sangfroidish
19 Apr 2013 14:46
Forum: Conlangs
Topic: Strangest-looking word
Replies: 16
Views: 1890

Re: Strangest-looking word

It has kind of a nice look to it, but at the same time I find it kinda irksome, if that makes any sense. I think I used the syllable /yk/ a lot, so there was a lot of " jkkjkjkk " going on and I didn't like every word looking like a string of internet slang, which didn't help. Maybe I'll revive that...
by Sangfroidish
19 Apr 2013 14:01
Forum: Conlangs
Topic: Strangest-looking word
Replies: 16
Views: 1890

Re: Strangest-looking word

I haven't really come up with too many crazy-looking words as yet; probably the weirdest so far are cçhíth [kçiːθ] (pain), auhho [ˈa̯uʔ.ho] (gold), behhe [ˈbɛʔ.hə] (to cheat), and çhahhon [ˈçaʔ.hɒn] (hat). That or I find double 'h's much stranger than they actually are. In the past, though, I rememb...
by Sangfroidish
10 Apr 2013 22:50
Forum: Translations
Topic: I know only...
Replies: 66
Views: 11049

Re: I know only...

Hràre àngis aich vore yg àng lìn sja yl loģhyn ņaSoràment.
[ˈhrɑːɹ.ə ˈaːŋ.is a̯ix ˈvoɹ.ə ɪg ˈaːŋ ˈliːn.ir sjɑ ɪl ˈlɒʑ.ɪn ɲa.so.ˈɹaː.ˌmɛnt̪]
have.PRS only 1P.SNG ten and one word from ART.DEF.AB tongue POS-Sorament
I know only eleven Soramentish words.
by Sangfroidish
07 Apr 2013 22:15
Forum: Conlangs
Topic: Conlang Conversation Thread
Replies: 8643
Views: 871635

Re: Conlang Conversation Thread

Rehí. Cáyíé fidrirhús. (‘Ipírz Huneó...) Now. Let's get down to business. (To defeat the Huns...) Càme au aich their veilar mlèd, çes seipa aich veilar elg? [ˈkʰaːm.ə a̯u a̯ix ˈθɛ̯ir ˈvɛ̯i.ɫɑr mlɛːd̪ cɛs ˈsɛ̯ip.ɑ a̯ix ˈvɛ̯i.ɫɑr elg] go.PRS at 1.SNG null.person child-PL female although request-PST 1...
by Sangfroidish
07 Apr 2013 10:54
Forum: Translations
Topic: it rains
Replies: 38
Views: 6727

Re: it rains

A: Dechtons dhol asģeöl. B: Ba, dechtans dhol asģeöl.
[ˈdɛxt.ɒn̥s ba.ˈðol ˈas.ˌɟe.ol / ba ˈdɛxt.an̥s ðol ˈas.ˌɟe.ol]
A: Decht-ons dhol asģeöl. B: Ba, decht-ans dhol asģeöl.
fall-PRS.PROG.NEG still rain / NEG fall-PRS.PROG still rain
A: Rain isn't still falling. B: No, rain is still falling.
by Sangfroidish
05 Apr 2013 21:29
Forum: Translations
Topic: Kittens
Replies: 48
Views: 8011

Re: Kittens

Aime talçheter talar çedeç. Hràre talçheter ghàmar fyr. Veire lùch hyn, dàs hràre talçheter molyçi. Aime seö gà? Aime seö àn talçhet. Aime seö talçhet len lò? Aimy seö talçhet len aich. Aime seö talçhet len àn molliç len aich. [ˈa̯im.ə ˈt̪ɑl.ɕɛt̪.er ˈt̪ɑl.ɑr ˈcɛd̪.ɛcʰ] [ˈhrɑːɹ.ə ˈt̪ɑl.ɕɛt̪.er ˈɣaːm....
by Sangfroidish
05 Apr 2013 13:41
Forum: Translations
Topic: I see you
Replies: 299
Views: 52348

Re: I see you

Ole aich lò.
see.PRS 1.SNG 2.SNG
I see you.

Ole aich lad.
see.PRS 1.SNG 2.DU
I see you (two).

Ole aich lau.
see.PRS 1.SNG 2.PL
I see you (all).
by Sangfroidish
02 Apr 2013 21:21
Forum: Conlangs
Topic: Conlang Conversation Thread
Replies: 8643
Views: 871635

Re: Conlang Conversation Thread

Xi Pazmatiidh biisir ta Nasnaz conitimix dlf biisja. in paz-speech-LOC write-1SG-DESIDER but all-4TH.ACC think-1SG-SUBJ-DEON-NEG for.the.purpose write-INFIN I want to write in Pazmat, but I can't think of anything to write about. (Lit. "I want to write in Pazmat but I can't think of anything for th...
by Sangfroidish
02 Apr 2013 13:58
Forum: Conlangs
Topic: Conlang Conversation Thread
Replies: 8643
Views: 871635

Re: Conlang Conversation Thread

Ele aich Ynggland.! I live in England. *sàto* Ti lòso! *shivers* Too cold! Hràre lùch dìth their! [ˈhrɑːɾ.ə luːx d̪iːθ θɛ̯ir] Hràr-e lùch dìth [their]! own-PRS very 3.SNG.IN [null argument] It really is! Au ylle roròn, oläe aich ìn ģildes daug yg màorli, dàs cìmäe au yl çeöl dìth. Veire aich, dàs a...
by Sangfroidish
01 Apr 2013 19:15
Forum: Conlangs
Topic: Conlang Conversation Thread
Replies: 8643
Views: 871635

Re: Conlang Conversation Thread

Ele aich Ynggland. Paere thỳ àngli ver yl hjàszdeser ver audhà ìrh! [ˈeɫ.e a̯ix ˈɪŋ.gland̪ ˈpa̯ɛɾ.e θɪː ˈaːŋ.li βer ɪl ˈhjaːs.zd̪ɛs.er βer a̯uð.ˈɑː iːʁ] El-e aich Ynggland. Paer-e thỳ àngli ver yl hjàs(se)-des-er ver audhà ìrh! inhabit-PRS 1.SNG England speak-PRS POT only regarding ART.DEF.AB occur...
by Sangfroidish
01 Apr 2013 18:10
Forum: Conlangs
Topic: Conlang Conversation Thread
Replies: 8643
Views: 871635

Re: Conlang Conversation Thread

Erdànnen àngli au yl cìm, dàs erde au fin aich, ùm vùs vord yg ùm ģylymdon surbis. [erd̪.ˈaːnːɛn ˈaːŋ.li a̯u ɪl kʰiːm d̪aːs ˈerd̪.e a̯u ɸin a̯ix uːm βuːs βord̪ ɪg uːm ˈɟɪ.ɫɪm.d̪ɒn ˈsʊr.bis] Erd-ànnen àngli au yl cìm, dàs erd-e au fin aich, ùm vùs vord yg ùm ģylym-don surbis. exist-PST.PROG.PRF only...
by Sangfroidish
01 Apr 2013 13:59
Forum: Translations
Topic: Wants and needs
Replies: 54
Views: 12321

Re: Wants and needs

Hràre chì aich ìn corat. [ˈhrɑːɾ.e xiː a̯ix iːn ˈkoɾ.at̪ʰ] own.PRS NEC 1.SG ART.NDEF.IN money "I need to have (some) money." Hràre ha aich ìn corat. [ˈhrɑːɾ.e hɑ a̯ix iːn ˈkoɾ.at̪ʰ] own.PRS DES 1.SG ART.NDEF.IN money "I want to have (some) money." Hràr-y aich ìn corat. [ˈhrɑːɾ.ɪ a̯ix iːn ˈkoɾ.at̪ʰ]...
by Sangfroidish
29 Mar 2013 21:24
Forum: Translations
Topic: Cat dialogue (part 1)
Replies: 28
Views: 5529

Re: Cat dialogue (part 1)

Paer-às ver sod dral-ar àn tal-d lhaëd. [pa̯ɛɾ.ˈaːs βɛr ˈsɒd̪ ˈd̪rɑl.ɑr aːn tɑld̪ ˈɬɑ.ɛd̪] speak-PST.PROG regarding 3.DU.POS tail.POSS-PL ART.NDEF.AN cat-DU black Two black cats were talking about their tails. Paer-a ver ai tal ùnon àn tal, dàs "hràr-e nguir lùzd aig dral, das hràre lò dral fin". [...
by Sangfroidish
29 Mar 2013 19:45
Forum: Translations
Topic: The girl thinks people are good
Replies: 47
Views: 5561

Re: The girl thinks people are good

:con: Soramentish:

Veire ai hen-çhet mlèd, dàs hràre hyn laïad.
[ˈβa̯iɾ.e a̯i ˈhɛn.ɕɛt̪ʰ mlɛːd̪ d̪aːs ˈhrɑːɾe. hɪn la.ˈia̯d̪]
believe.PRS ART.DEF.AN person-DIM female that have person.PL moral
by Sangfroidish
29 Mar 2013 19:16
Forum: Conlangs
Topic: Random phonology/phonemic inventory thread
Replies: 5189
Views: 644351

Re: Random phonology/phonemic inventory thread

This is the phonology I've settled on for my only real current project, Soramentish: Nasals: /m n ŋ/ <m n ng> Plosives: /b d̪ ɟ g p t̪ c k/ <b d ģ g p t ç c> Fricatives: /β ð z ʑ ɣ ʁ ɸ θ s ɬ ɕ x h/ <v dh z ģh gh rh f th s lh çh ch h> Liquids: /l r/ Semi-vowels: /j w/ Vowels: /a aː ɛ ɛː i iː ɒ ɒː u u...
by Sangfroidish
29 Mar 2013 18:46
Forum: Everything Else
Topic: Introduction thread(s)
Replies: 616
Views: 195819

Re: Introduction thread(s)

Zùlte aich lau! Denne sùs Sangfroidyçh aich aich, çes denne lùs sùs Sang lau aich *. I've been working on my first real conlang (currently named Soramentish, but that, like much of its grammar, is liable to change completely at the drop of a hat) for about a year or so now, and an accompanying conw...