Sound Changes Game v2

What can I say? It doesn't fit above, put it here. Also the location of board rules/info.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 11829
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar » 19 Aug 2019 07:10

<nìng hãei jisih>

[jiŋ˦˩ hɛei˥˧ ji˨ ʃi˨] > [ˈîŋ̊ɛ̌ːjːìʃ]

CivilixXXX
cuneiform
cuneiform
Posts: 102
Joined: 19 Mar 2019 07:25

Re: Sound Changes Game v2

Post by CivilixXXX » 19 Aug 2019 16:09

<ìhngēiyish>

[ˈîŋ̊ɛ̌ːjːìʃ] > [ˈih˥˩ŋeːɪ̯jiʃ]

Voiceless nasals dissimilate into h+N. Long vowels are raised. Coda glides are centralised. Tones merge into neutal "3" level tone in unstressed syllables.
/tsʲi¹⁴vʲiː⁵³ʎiks³³ iksʔiksʔiks/

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11829
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar » 19 Aug 2019 16:22

<ìhngēiyish>

[ˈih˥˩ŋeːɪ̯jiʃ] > [ˈʔiç˥˩ɲeʝʝɪɕ]

ɶʙ ɞʛ
cuneiform
cuneiform
Posts: 183
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ » 19 Aug 2019 18:51

<ìjhnjegīgih>

[ˈʔiç˥˩ɲeʝʝɪɕ] > [ih51 ɲɛ2 ɣɪ4 ɣɪh2]

Final fricatives become /h/. Separation of geminates, ʝ > ɣ

Initials:

/m n ŋ/
/p t ts cç k/
/f s ç h/
/v z ɣ/
/w l r j/

Medials:

/i i: ʉ ʉ:/
/ɪ ʊ/
/ɛ e: ɔ o:/
/ɔi ɛu/
/a a:/
/ai au/


Tones:
2 4 51 35 <a ā à á>

Finals:

/m n ŋ/
/h/
/0/

CivilixXXX
cuneiform
cuneiform
Posts: 102
Joined: 19 Mar 2019 07:25

Re: Sound Changes Game v2

Post by CivilixXXX » 19 Aug 2019 20:03

<ìjhnjegīgih>

[ih51 ɲɛ2 ɣɪ4 ɣɪh2] > [ʔîː ɲjɛ̀ ɣʏ́ ɣʏ̀ː]

Final /h/ dropped with lengthening of previous vowel. /j/ inserted after palatal sound. Vowels rounded after labials and velars. Glottal stop inserted before initial vowels.
/tsʲi¹⁴vʲiː⁵³ʎiks³³ iksʔiksʔiks/

ɶʙ ɞʛ
cuneiform
cuneiform
Posts: 183
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ » 20 Aug 2019 03:03

<ìjhnjegīgih>

[ʔîː ɲjɛ̀ ɣʏ́ ɣʏ̀ː] > [ai52 ŋiə31 ɣu1ʔ ɣu:25]

/i i: u u:/
/iə uə/
/e e: o o:/
/eu oi/
/ɛ ɞ/
/a/
/ai au/

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11829
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar » 20 Aug 2019 03:51

<ìjhnjegīgih>

[ai˥˨ ŋiə˧˩ ɣu˩ʔ ɣuː˨˥] > [ˈaɪ̯ɲəʊ̯ʔˌɣuː]

ɶʙ ɞʛ
cuneiform
cuneiform
Posts: 183
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ » 20 Aug 2019 20:45

<hìj njeu gxūu>

[ˈaɪ̯ɲəʊ̯ʔˌɣuː] > [hɛi52 ɲu:1 gɣʉ:4]

u: > ʉ:
ai au > ɛi ɔu
əi əu > i: u:

CivilixXXX
cuneiform
cuneiform
Posts: 102
Joined: 19 Mar 2019 07:25

Re: Sound Changes Game v2

Post by CivilixXXX » 21 Aug 2019 14:43

<hìj njeu gxūu>
[hɛi52 ɲu:1 gɣʉ:4] > [hej˥˩ njow˩ ɡyː˥]

ɛi > ej, ɔu > ow
Palatal consonants > alveolar palatalized consonants
Lonɡ vowels turned into diphtongs.
Central vowels fronted.
/tsʲi¹⁴vʲiː⁵³ʎiks³³ iksʔiksʔiks/

ɶʙ ɞʛ
cuneiform
cuneiform
Posts: 183
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ » 23 Aug 2019 17:33

<hèi niõu mīi>
[hej˥˩ njow˩ ɡyː˥] > [həj52 njəw31 mi:5]
g > ŋ, and then this becomes m before rounded vowels.

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11829
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar » 23 Aug 2019 21:41

<hèi niõu mīi>

[həj˥˨ njəw˧˩ miː˥] > [ˌiɲɲuˈmiː]

CivilixXXX
cuneiform
cuneiform
Posts: 102
Joined: 19 Mar 2019 07:25

Re: Sound Changes Game v2

Post by CivilixXXX » 24 Aug 2019 15:19

<ińuḿī>

[ˌiɲɲuˈmiː] > /iɲjʉˈmɲɪj/
/tsʲi¹⁴vʲiː⁵³ʎiks³³ iksʔiksʔiks/

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11829
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar » 24 Aug 2019 15:25

<ińuḿī>

[iɲjʉˈmɲɪj] > [ĩɟʉ̃ˈɲeð]

CivilixXXX
cuneiform
cuneiform
Posts: 102
Joined: 19 Mar 2019 07:25

Re: Sound Changes Game v2

Post by CivilixXXX » 24 Aug 2019 15:33

<ińuḿī>

[ĩɟʉ̃ˈɲeð] > [iw̃ɡʲʉj̃ˈɲeɦ]
/tsʲi¹⁴vʲiː⁵³ʎiks³³ iksʔiksʔiks/

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11829
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar » 25 Aug 2019 00:03

<ińuḿī>

[iw̃ɡʲʉj̃ˈɲeɦ] > [ʔĩʊ̯ɟʉ̃ɪ̯ˈɲe̤ː]

CivilixXXX
cuneiform
cuneiform
Posts: 102
Joined: 19 Mar 2019 07:25

Re: Sound Changes Game v2

Post by CivilixXXX » 25 Aug 2019 14:03

<jųgjuinhxī>

[ʔĩʊ̯ɟʉ̃ɪ̯ˈɲe̤ː] > [ˌjʊ̃dʑỹɥˈɲɦiː]
/tsʲi¹⁴vʲiː⁵³ʎiks³³ iksʔiksʔiks/

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11829
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar » 25 Aug 2019 14:26

<jųgjuinhxī>

[ˌjʊ̃dʑỹɥˈɲɦiː] > [ˌjõd͡ʑʷẽɪ̯ˈɲ̤iː]

CivilixXXX
cuneiform
cuneiform
Posts: 102
Joined: 19 Mar 2019 07:25

Re: Sound Changes Game v2

Post by CivilixXXX » 25 Aug 2019 14:33

<jųgjuinhxī>

[ˌjõd͡ʑʷẽɪ̯ˈɲ̤iː] > [ˌjɞ̃d͡ʑwøɥˈŋʲiə]
/tsʲi¹⁴vʲiː⁵³ʎiks³³ iksʔiksʔiks/

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11829
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar » 25 Aug 2019 16:19

<jųgjuinhxī>

[ˌjɞ̃d͡ʑwøɥˈŋʲiə] > [ˌjɞ̃ʑʷøːˈɲiə̯]

CivilixXXX
cuneiform
cuneiform
Posts: 102
Joined: 19 Mar 2019 07:25

Re: Sound Changes Game v2

Post by CivilixXXX » 25 Aug 2019 18:50

<jęzjøenijë>

[ˌjɞ̃ʑʷøːˈɲiə̯] > [ˌjə̃ʒʷø̯ɛˈɲijə]
/tsʲi¹⁴vʲiː⁵³ʎiks³³ iksʔiksʔiks/

Post Reply