Romanization game

A forum for all topics related to constructed languages
Birdlang
greek
greek
Posts: 665
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game

Post by Birdlang » 08 Jul 2018 12:03

/p b t d k g q ʔ/ p b t d k g q ķ
/f s ɕ χ~ħ ʁ~ʕ h/ f s š x ğ h
/t͡s t͡ɕ/ c č
/m n/ m n
/ʋ j/ v j
/r/ r
/l/ l

/i iː e eː ø øː/ i ī e ē ö õ
/u uː o oː ɑ ɑː/ u ū o ō a ā

Next:
/p t c k ʔ/
/f s ʃ x ħ h ɦ/
/m n ṉʲ ɲ ŋ ŋʷ/
/w ɥ j/
/l ɫ/
/ɽ/
/r/
/pʼ tʼ cʼ kʼ t͝sʼ t͝ʃʼ/

/i iː y yː ɯ ɯː u uː ʊ ʊː eː ø oː ɛ ʌ̃ ɔ ɔ̃ æ̃ a ã/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11144
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 08 Jul 2018 20:40

/p t c k ʔ/ <p t c k q>
/f s ʃ x ħ h ɦ/ <f s š x ḥ h g>
/m n ṉʲ ɲ ŋ ŋʷ/ <m n nj ň ŋ ŋw>
/w ɥ j/ <w jw j>
/l ɫ/ <l ł>
/ɽ/ <d>
/r/ <r>
/pʼ tʼ cʼ kʼ t͡sʼ t͡ʃʼ/ <p' t' c' k' s' š'>

/i iː y yː ɯ ɯː u uː ʊ ʊː eː ø oː ɛ ʌ̃ ɔ ɔ̃ æ̃ a ã/ <i ii y yy ı ıı u uu ù ùù ee ø oo e į o ǫ ę a ą>

Next:

/p p' t t' k k'/
/θ s ʃ h/
/t͡ʃ t͡ʃ' d͡ʒ/
/m n/
/β̞ j/
/r/
/l/

/i ɛ a/
/o/

/aɪ̯/

opipik
runic
runic
Posts: 2760
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » 09 Jul 2018 10:05

/p p' t t' k k'/ <p p' t t' k k'>
/θ s ʃ h/ <ŧ s x h>
/t͡ʃ t͡ʃ' d͡ʒ/ <c c' j>
/m n/ <m n>
/β̞ j/ <v y>
/r/ <r>
/l/ <l>

/i ɛ a/ <i a o>
/o/ <u>

/aɪ̯/ <e>

Next:

/p t k/
/m n ŋ/
/r/
/w ɻ j/

/i ʉ u e ɵ o æ ɐ ɒ/

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11144
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 09 Jul 2018 21:52

/p t k/ <p t k>
/m n ŋ/ <m n g>
/r/ <r>
/w ɻ j/ <w z j>

/i ʉ u e ɵ o æ ɐ ɒ/ <i y u e ø o æ a å>

Next:

/p b t d k g ʡ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/
/t͡ʃ d͡ʒ/
/m n ŋ/
/j/
/ɽ/

/i y ɛ œ æ a/
/ɜ ɝ ɵ ə ɚ ɒ̈/
/ɯ u ʌ ɔ/

Nachtuil
sinic
sinic
Posts: 424
Joined: 20 Jul 2016 23:16

Re: Romanization game

Post by Nachtuil » 09 Jul 2018 23:41

/p b t d k g ʡ/ <p b tt d cc gg t>
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/ <f v s z ts dz sj zj c g h>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <tj dj>
/m n ŋ/ <m n n>
/j/ <j>
/ɽ/ <l>

/i y ɛ œ æ a/ <ii ui eh oe ae a>
/ɜ ɝ ɵ ə ɚ ɒ̈/ <i ir eo e er ao>
/ɯ u ʌ ɔ/ <uh u oh o>

Next:

/m̥ m n̥ n ɲ̊ ɲ ŋ̊ ŋ/
/pʰ p tʰ t cʰ c kʰ k/
/f s θ ç h/
/l̥ l/

/i ḭ ɯ ɯ̰ u ṵ/
/e ḛ ẽ ɤ ɤ̰ o o̰ õ/
/a ã ɑ ɑ̰ /
(If it is not clear, some vowels have creaky voice and nasalisation)

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11144
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 10 Jul 2018 00:45

/m̥ m n̥ n ɲ̊ ɲ ŋ̊ ŋ/ <hm m hn n hnj nj ng hng>
/pʰ p tʰ t cʰ c kʰ k/ <p b t d c j k g>
/f s θ ç h/ <f s z sj h>
/l̥ l/ <hl l>

/i ḭ ɯ ɯ̰ u ṵ/ <i ir y yr u ur>
/e ḛ ẽ ɤ ɤ̰ o o̰ õ/ <e er ę ə ər o or ǫ>
/a ã ɑ ɑ̰/ <a ą â âr>

Next:

/b t d k g q/
/β s ʃ h/
/b͡β t͡s t͡ʃ q͡χ/
/n/
/j w/
/r/
/ɬ/
/t͡ɬ/
/l/

/i iː a aː/
/o oː/

xroox
sinic
sinic
Posts: 261
Joined: 30 Oct 2014 18:24

Re: Romanization game

Post by xroox » 10 Jul 2018 00:59

/m̥ m n̥ n ɲ̊ ɲ ŋ̊ ŋ/ <ṃ ṇ ñ ṇ̃ ṅ ṇ̇>
/pʰ p tʰ t cʰ c kʰ k/ <p b t d c j k g>
/f s θ ç h/ <f s z x h>
/l̥ l/ <ḷ l>

/i ḭ ɯ ɯ̰ u ṵ/ <i ii w ww u uu>
/e ḛ ẽ ɤ ɤ̰ o o̰ õ/ <e ee ë y yy o oo ö>
/a ã ɑ ɑ̰ / <a ä ao aa>

NEXT:
/p t̪ t c k q ʔ/
/ᵐb ⁿd̪ ⁿd ᶮɟ ᵑɡ ᶰɢ/
/f θ s ʃ x χ/
/w ð l j/
/i ʏ u/
/ɪ ʏ ʊ/
/e ø o/
/ɛ œ ɔ/
/a/
/ɪ̃ ʏ̃ ʊ̃/
/ɛ̃ œ̃ ɔ̃/
/ã/

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11144
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 10 Jul 2018 04:05

/p t̪ t c k q ʔ/ <p tt t kj c k q>
/ᵐb ⁿd̪ ⁿd ᶮɟ ᵑɡ ᶰɢ/ <m nn n nj g ŋ>
/f θ s ʃ x χ/ <f z s š x h>
/w ð l j/ <w d l j>

/i y u/ <ii yy uu>
/ɪ ʏ ʊ/ <i y u>
/e ø o/ <ee øø o>
/ɛ œ ɔ/ <e ø o>
/a/ <a>

/ɪ̃ ʏ̃ ʊ̃/ <ĩ ỹ ũ>
/ɛ̃ œ̃ ɔ̃/ <ẽ ø̃ õ>
/ã/ <ã>

Next:

/p t k/
/ᵐp ⁿt ᵑk/
/ɸ θ s h/
/m n/
/β ð j/
/l/

/i iː y yː e eː ø øː/
/ʉ ʉː ɒ̈ ɒ̈ː/
/u uː o oː/

User avatar
sangi39
moderator
moderator
Posts: 3168
Joined: 12 Aug 2010 00:53
Location: North Yorkshire, UK

Re: Romanization game

Post by sangi39 » 10 Jul 2018 05:01

/p t k/ <p t k>
/ᵐp ⁿt ᵑk/ <b d g>
/ɸ θ s h/ <f c s h>
/m n/ <m n>
/β ð j/ <v z j>
/l/ <l>

/i iː y yː e eː ø øː/ <i ii ü üü e ee ö öö
/ʉ ʉː ɒ̈ ɒ̈ː/ <ų ųų a aa>
/u uː o oː/ <u uu o oo>NEXT:

/p t tʲ kʲ k/
/b d dʲ ɡʲ ɡ/
/f s ʃ xʲ x h/
/v ð ɣʲ ɣ/
/m n nʲ ŋʲ ŋ/
/r/
/j w/
/l lʲ/


/i u/
/i: u:/
/e ə o/
/e: ø: o:/
/æ a ɔ/
/æ: a: ɔ:/
You can tell the same lie a thousand times,
But it never gets any more true,
So close your eyes once more and once more believe
That they all still believe in you.
Just one time.

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11144
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 11 Jul 2018 05:40

/p t tʲ kʲ k/ <p t ty ky k>
/b d dʲ ɡʲ ɡ/ <b d dy gy g>
/f s ʃ xʲ x h/ <f s sy xy x h>
/v ð ɣʲ ɣ/ <v ð ğy ğ>
/m n nʲ ŋʲ ŋ/ <m n ny ŋy ŋ>
/r/ <r>
/j w/ <y w>
/l lʲ/ <l ly>

/i u/ <i u>
/iː uː/ <ii uu>
/e ə o/ <e ö o>
/eː øː oː/ <ee öö oo>
/æ a ɔ/ <ä a å>
/æː aː ɔː/ <ää aa åå>

Next:

/p pʰ b bʱ t tʰ d dʱ k kʰ g gʱ/
/s ʂ h/
/m n ŋ/
/ʋ j/
/ɽ͡r/
/l/

/i iː e eː ɛ ɛː/
/a aː/
/u uː o oː ɔ ɔː/

User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 231
Joined: 09 Mar 2016 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Romanization game

Post by Vlürch » 18 Jul 2018 17:57

/p pʰ b bʱ t tʰ d dʱ k kʰ g gʱ/ <p ph b bh t th d dh k kh g gh>
/s ʂ h/ <s sh h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/ʋ j/ <v y>
/ɽ͡r/ <r>
/l/ <l>

/i iː e eː ɛ ɛː/ <i î e ê ẹ ệ>
/a aː/ <a â>
/u uː o oː ɔ ɔː/ <u û o ô ọ ộ>

Next:

/m n ɲ ŋ/
/n̪ˠ ɳˠ/
/p t k/
/t̪ˠ ʈˠ/
/t͡s t͡ʃ/
/t̪͡s̪ˠ ʈ͡ʂˠ/
/s ʃ/
/s̪ˠ ʂˠ/
/f ɹ j w x ɣ h/
/θˠ ɻˠ/
/r/
/ɮ ʎ/
/l̪ˠ ɭˠ/

/ɑ ɛ i ɔ u/
/eˑ oˑ/
/ɒː iː uː/

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11144
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 18 Jul 2018 18:19

/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ>
/n̪ˠ ɳˠ/ <ng ṇ>
/p t k/ <p t k>
/t̪ˠ ʈˠ/ <tg ṭ>
/t͡s t͡ʃ/ <c č>
/t̪͡s̪ˠ ʈ͡ʂˠ/ <cg c̣>
/s ʃ/ <s š>
/s̪ˠ ʂˠ/ <sg ṣ>
/f ɹ j w x ɣ h/ <f z j w x q h>
/θˠ ɻˠ/ <þ ẓ>
/r/ <r>
/ɮ ʎ/ <l ľ>
/l̪ˠ ɭˠ/ <lg ḷ>

/ɑ ɛ i ɔ u/ <a e i o u>
/eˑ oˑ/ <ē ō>
/ɒː iː uː/ <ā ī ū>

Next:

/p t k/
/s ʃ ʐ ɕ x/
/t͡s t͡ʃ t͡ɕ/
/m n ŋ/
/j w/
/l/

/i e/
/a/
/u o ɑ/

opipik
runic
runic
Posts: 2760
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » 18 Jul 2018 21:43

/p t k/ <p t k>
/s ʃ ʐ ɕ x/ <s š z ȟ h>
/t͡s t͡ʃ t͡ɕ/ <c č ǩ>
/m n ŋ/ <m n g>
/j w/ <y w>
/l/ <l>

/i e/ <i e>
/a/ <a̱>
/u o ɑ/ <u o a>

Next(Ambulas):

/p pʷ ᵐb t ⁿd k kʷ ⁿʥ ᵑɡ ᵑɡʷ/
/m mʷ n ɲ ŋ ŋʷ/
/r/
/β s/
/w l j/

/i ɨ u e ə o ɑ/

Velar stops are labialized before /u/.

/ⁿdɨkɲɨɲᵐbə ⁿdɨrɨt kɑpuk kutⁿdɨŋʷurɨn || nɑte wəⁿdɨkə ⁿde ᵑɡu tuwe wukŋəsɨkɨrɨkŋɨk || wukŋəsɨkɨrɨkⁿdəkə ⁿdɨ ⁿderɨt wək | ləs mɨ tuwe kure je ᵑɡunɨ jɑ sɨrəkᵑɡʷə ᵐbəpəⁿdukɨ kʷəjɨkɨ jo || wəᵑɡə wəⁿdɨkə ⁿde tuwe kure jɨk || kure jɨⁿdəkə ⁿdɨ jɑ sɨrəkᵑɡʷə ᵐbəpəⁿdu ⁿdɨ wəni ᵑɡu kəkŋʷuk || wəni kulɨ ᵑɡu wəin ᵑɡu ⁿdɨ jək || kəkŋʷute wəni wəin ᵑɡukɨ kutⁿdɨŋmərɨk jəⁿdɨkə ⁿde ⁿʥɨᵐbɑ jəkʷə ⁿdu ⁿde kutⁿdɨŋɨk wəni ᵑɡukɨ ||/

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11144
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 18 Jul 2018 22:00

/p pʷ ᵐb t ⁿd k kʷ ⁿʥ ᵑɡ ᵑɡʷ/ <p pw np t nt k kw nj nk nkw>
/m mʷ n ɲ ŋ ŋʷ/ <m mw n ñ g gw>
/r/ <r>
/β s/ <b s>
/w l j/ <w l j>

/i ɨ u e ə o ɑ/ <i y u e ë o a>

/ⁿdɨkɲɨɲᵐbə ⁿdɨrɨt kɑpuk kutⁿdɨŋʷurɨn || nɑte wəⁿdɨkə ⁿde ᵑɡu tuwe wukŋəsɨkɨrɨkŋɨk || wukŋəsɨkɨrɨkⁿdəkə ⁿdɨ ⁿderɨt wək | ləs mɨ tuwe kure je ᵑɡunɨ jɑ sɨrəkᵑɡʷə ᵐbəpəⁿdukɨ kʷəjɨkɨ jo || wəᵑɡə wəⁿdɨkə ⁿde tuwe kure jɨk || kure jɨⁿdəkə ⁿdɨ jɑ sɨrəkᵑɡʷə ᵐbəpəⁿdu ⁿdɨ wəni ᵑɡu kəkŋʷuk || wəni kulɨ ᵑɡu wəin ᵑɡu ⁿdɨ jək || kəkŋʷute wəni wəin ᵑɡukɨ kutⁿdɨŋmərɨk jəⁿdɨkə ⁿde ⁿʥɨᵐbɑ jəkʷə ⁿdu ⁿde kutⁿdɨŋɨk wəni ᵑɡukɨ ||/

<Ntykñyñnpë ntyryt kapuk kutntygwuryn. Nate wëntykë nte nku tuwe wukgësykyrykgyk. Wukgësykyrykntëkë nty nteryt wëk, lës my tuwe kure je nkuny ja syrëknkwë npëpëntuky kwëjyky jo. Wënkë wëntykë nte tuwe kure jyk. Kure jyntëkë nty ja syrëknkwë npëpëntu nty wëni nku këkgwuk. Wëni kuly nku wëin nku nty jëk. Këkgwute wëni wëin nkuky kutntygmëryk jëntykë nte njynpa jëkwë ntu nte kutntygyk wëni nkuky.>

Next:

/p t ʈ c k/
/f θ ð s z ʃ ʒ x/
/b͡β d͡ð ɖ͡ʐ ɟ͡ʝ g͡ɣ/
/m n ɲ/
/j w/
/r rʲ/
/l ʎ/

/i y e/
/ə a/
/u o/

opipik
runic
runic
Posts: 2760
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » 19 Jul 2018 20:42

/p t ʈ c k/ <p t r c k>
/f θ ð s z ʃ ʒ x/ <f th dh s z sh zh x>
/b͡β d͡ð ɖ͡ʐ ɟ͡ʝ g͡ɣ/ <b d dr j g>
/m n ɲ/ <m n nh>
/j w/ <y w>
/r rʲ/ <r rh>
/l ʎ/ <l lh>

/i y e/ <i ù e>
/ə a/ <à a>
/u o/ <u o>

Next:

/p b bʱ t̪ d̪ d̪ʱ ʈ ɖ ɖʱ c ɟ ɟʱ k ɡ ɡʱ ʔ/
/m n̪ ɳ ɲ ŋ/
/ɾ̪ r/
/s z ʂ ʐ ɕ ʑ h/
/w l̪ ɭ j/

/i iː e/
/ə əː a aː/
/u uː o oː ɒ ɒː/

User avatar
k1234567890y
runic
runic
Posts: 2976
Joined: 04 Jan 2014 04:47
Contact:

Re: Romanization game

Post by k1234567890y » 19 Jul 2018 21:15

/p b bʱ t̪ d̪ d̪ʱ ʈ ɖ ɖʱ c ɟ ɟʱ k ɡ ɡʱ ʔ/<p b bh t d dh tr dr drh c j jh k g gh x>
/m n̪ ɳ ɲ ŋ/<m n nr ny ng>
/ɾ̪ r/<r rr>
/s z ʂ ʐ ɕ ʑ h/<s z sr zr sy zy ch>
/w l̪ ɭ j/<w l rl y>

/i iː e/<i ie e>
/ə əː a aː/<v vv a aa>
/u uː o oː ɒ ɒː/<u uu o ou oa oaa>

Next:
/p t k/
/b~v d~r g/
/i o/
/e a/
私のアツい人工言語活動!言カツ!始まります!!

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11144
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 20 Jul 2018 01:29

/p b bʱ t̪ d̪ d̪ʱ ʈ ɖ ɖʱ c ɟ ɟʱ k ɡ ɡʱ ʔ/ <p b bh t d dh ṭ ḍ ḍh c j jh k g gh q>
/m n̪ ɳ ɲ ŋ/ <m n ṇ ň ŋ>
/ɾ̪ r/ <r ṛ>
/s z ʂ ʐ ɕ ʑ h/ <s z ṣ ẓ š ž h>
/w l̪ ɭ j/ <w l ḷ y>

/i iː e/ <i ii é>
/ə əː a aː/ <e ee a aa>
/u uː o oː ɒ ɒː/ <u uu o oo å åå>

/p t k/ <b d c>
/b~v d~r g/ <w z k>

/i o/ <y u>
/e a/ <i o>

Next:

/p b t d k g/
/f v s z ʃ ʒ x ɣ/
/t͡ʃ d͡ʒ/
/m n/
/j/
/r/
/ʟ/

/i y e ø/
/ɨ a/
/u o/

Birdlang
greek
greek
Posts: 665
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game

Post by Birdlang » 15 Aug 2018 23:22

/p b t d k g/ p b t d k g
/f v s z ʃ ʒ x ɣ/ f v s z ç c j h
/t͡ʃ d͡ʒ/ q x
/m n/ m n
/j/ j
/r/ r
/ʟ/ l

/i y e ø/ i ü e ö
/ɨ a/ y a
/u o/ u o

Next:
/p b t d ʈ ɖ c ɟ ṯʲ ḏʲ k g/
/ɸ v z θ ð ʐ θ̢ ð̢ ʒ ç ʝ ʑ θ̱ʲ ð̱ʲ ɣ ʕ ʜ h ɦ/
/m n ɳ ɲ ṉʲ ŋ ŋˀ/
/ʋ ɹ ɻ j ɉ ɰ w/
/l ʎ ḻʲ/
/ɽ ɍ ṟʲ/

/i y e ø æ/
/ɨ ʉ ə ɷ ɜ ɞ a/
/ɯ u ɤ o ɑ ɒ/
/ɉ/ is an alveolopalatal approximant
/ɍ/ is a palatal trill
/ɷ/ is a rounded /ə/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

Birdlang
greek
greek
Posts: 665
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game

Post by Birdlang » 15 Sep 2018 22:27

Anyone up for a less complex one?
/p b ʔb~ɓ t d ʔd~ɗ c ɟ k g ʔ/
/f v s z ɕ ʑ ç ʝ x ɣ ɦ/
/ʦ ʣ ʨ ʥ/
/m n ɲ ŋ/
/ɻ j ɰᵝ/
/l lᵝ ʎ/
/tɬ dɮ/
/r rʲ r̝/

/i y ɨ ɯᵝ u e ø o ə ɛ ʌ æ ɐ ɑ/
/ɑː ɑˀ ɑˀː/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

this_is_an_account
cuneiform
cuneiform
Posts: 91
Joined: 14 Aug 2018 05:33

Re: Romanization game

Post by this_is_an_account » 15 Sep 2018 23:22

/p b ʔb~ɓ t d ʔd~ɗ c ɟ k g ʔ/ ⟨p b ḅ t d ḍ ky gy k g '⟩
/f v s z ɕ ʑ ç ʝ x ɣ ɦ/ ⟨f v s z š ž xy ğy x ğ h⟩
/ʦ ʣ ʨ ʥ/ ⟨c j č ǰ⟩
/m n ɲ ŋ/ ⟨m n ñ ň⟩
/ɻ j ɰᵝ/ ⟨ṛ j w⟩
/l lᵝ ʎ/ ⟨l lw ly⟩
/tɬ dɮ/ ⟨tł dł⟩
/r rʲ r˔/ ⟨r ry ř⟩

/i y ɨ ɯᵝ u e ø o ə ɛ ʌ æ ɐ ɑ/ ⟨i ü ï ïw u e ö o ë è ò ä à a⟩
/ɑ ɑˀ ɑˀː/ ⟨a a' aa'⟩
(this romanization is pretty bad but it's the best I can do)Next:
/m(ː) n(ː)/
/p(ː) t(ː) k(ː) q(ː) ʔ(ː)/
/b(ː) d(ː) ɡ(ː)/
/s(ː) χ(ː) ħ(ː) h(ː)/
/z(ː) ʁ(ː) ʕ(ː)/
/r(ː) l(ː) j(ː) w(ː)/
/i u e o ɛ ɔ a/

Post Reply