Romanization game

A forum for all topics related to constructed languages
User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 231
Joined: 09 Mar 2016 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Romanization game

Post by Vlürch » 21 Feb 2018 13:27

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f v s z h/ <f v s z h>
/m n ŋ/ <m n ṋ>
/j/ <j>
/l ʟ/ <l ḽ>

/i ɪ e ɛ/ <i ì e è>
/ɨ ɪ̈ a/ <y ỳ a>
/u ʊ o ɔ/ <u ù o ò>

Next:

/m n/
/b t k/
/t͡p k͡p/
/t͡s t͡ʃ/
/q͡χ/
/s/
/ɸ j w χ ʕ/
/ɺ/
/t͡ɬ/

/æ ə i ɔ/
/ɑː iː uː/
/eɪ̯ oʊ̯/

/k͡poʊ̯wuːt͡ʃ beɪ̯ɺə χɑːtəɸk͡pət͡ɬæn t͡ʃæktiːjət͡ɬæk q͡χɔmsoʊ̯ɺə siʕɑːbt͡sə/
[k͡pʰoʊ̯wuːt͡ʃ peɪ̯ɺə χɑːt̪ʰə̥ɸk͡pə̥t͡ɬæ̃n t͡ʃæ̥k̚t̪ʲiːjət͡ɬæ̥k̚ q͡χɔ̃ms̪oʊ̯ɺə s̪ʲiʡ͡ʕɑːp̚t̻͡s̪ʰə]

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11138
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 21 Feb 2018 16:58

/m n/ <m n>
/b t k/ <b t k>
/t͡p k͡p/ <tb kb>
/t͡s t͡ʃ/ <z c>
/q͡χ/ <q>
/s/ <s>
/ɸ j w χ ʕ/ <p j w h r>
/ɺ/ <l>
/t͡ɬ/ <ł>

/æ ə i ɔ/ <a e i o>
/ɑː iː uː/ <ā ī ō>
/eɪ̯ oʊ̯/ <ey ou>

/k͡poʊ̯wuːt͡ʃ beɪ̯ɺə χɑːtəɸk͡pət͡ɬæn t͡ʃæktiːjət͡ɬæk q͡χɔmsoʊ̯ɺə siʕɑːbt͡sə/ <Kbouwōc beyle hātepkbełan caktījełak qomsoule sirābze.>

Next:

/p b t d k ʔ/
/f s x h/
/m n/
/r/
/l/

/i æ/
/a/
/u/

opipik
runic
runic
Posts: 2760
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » 21 Feb 2018 21:39

/p b t d k ʔ/ <p b t d k h>
/f s x h/ <f s g x>
/m n/ <m n>
/r/ <r>
/l/ <l>

/i æ/ <i ä>
/a/ <a>
/u/ <u>

Next:

/p pʰ t tʰ ʧ ʧʰ k kʰ ʔ/
/m n ɲ ŋ/
/r/
/ɸ s~ʃ h/
/ʋ l j/

/i ə u e a o/

/a˥ a˧ a˨ a˩/

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11138
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 22 Feb 2018 01:09

/p pʰ t tʰ ʧ ʧʰ k kʰ ʔ/ <b p d t z c g k q>
/m n ɲ ŋ/ <m n ň ṇ>
/r/ <r>
/ɸ s~ʃ h/ <f s h>
/ʋ l j/ <v l j>

/i ə u e a o/ <i y u e a o>

/a˥ a˧ a˨ a˩/ <á a ã à>

Next:

/p b t d k/
/f s h/
/m n ŋ/
/j ɰ w/
/r/
/l/

/i e/
/ɨ a/
/u o/

Hominid
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 59
Joined: 20 May 2017 22:33

Re: Romanization game

Post by Hominid » 22 Feb 2018 02:26

/p b t d k/ <p b t d k>
/f s h/ <f s h>
/m n ŋ/ <m n ñ>
/j ɰ w/ <j g w>
/r/ <r>
/l/ <l>

/i e/ <i e>
/ɨ a/ <y a>
/u o/ <u o>

Next:

/m n/
/p t tʰ d k/
/s ɕ ʂ x/
/w l j/

/i u/
/ɚ/
/a/

User avatar
esoanem
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 64
Joined: 05 Sep 2017 13:03
Location: Cambridge, UK
Contact:

Re: Romanization game

Post by esoanem » 22 Feb 2018 03:25

/m n/ <m n>
/p t tʰ d k/ <p t th d k>
/s ɕ ʂ x/ <s sh sr ch>
/w l j/ <w l y>

/i u/ <i u>
/ɚ/ <e>
/a/ <a>

next:

/p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ kʷ ɡʷ/
/f v s z ʂ ʐ ç ʝ x ɣ xʷ ɣʷ/
/ʋ ɹ ɻ j ɰ/
/l ɭ ʎ ʟ/

/i e ə ɛ a/
/u ɔ/
My pronouns are they/them/their

:gbr: native | :esp: advanced | :deu: intermediate | :fra: intermediate | :rus: basic | :ell: lapsed | :navi: lapsed | :con: making a bunch

Esmelthien
cuneiform
cuneiform
Posts: 150
Joined: 28 Apr 2012 23:23

Re: Romanization game

Post by Esmelthien » 24 Feb 2018 23:24

/p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ kʷ ɡʷ/ p b t d rt rd ty gy c g cu gu
/f v s z ʂ ʐ ç ʝ x ɣ xʷ ɣʷ/ f v s z rs rz sy jy h j hu ju
/ʋ ɹ ɻ j ɰ/ w ð r ÿ y
/l ɭ ʎ ʟ/ l rl yl jl

/i e ə ɛ a/ i ë e ä a
/u ɔ/ o å

/m n ŋ/
/p b t d t͡ʃ d͡ʒ k g/
/f v s z ʃ ʒ χ ɦ/
/ʋ l r ɹ j/

/ɪ i iː ʏ y yː u uː/
/ɛ~ə ɛː eː œː øː ɔ ɔː oː/
/ɑ aː/
/iʊ̯ yʊ̯ uɪ̯/
/ɛɪ̯ eːʊ̯ ʌʏ̯ ɔɪ̯ oːɪ̯/
/ɑɪ̯ ɑʊ̯ aːɪ̯/
/ɛ/ occurs almost exclusively in stressed syllables and /ə/ almost exclusively in unstressed ones.
Most long vowels are pronounced as slightly centralising diphthongs.
/d͡ʒ g ʒ ɹ iː yː uː ɛː œː ɔː/ occur mostly in loanwords but are phonemic nonetheless.
If ə is followed by another vowel, an epenthetic [n] is inserted in between.
Stress is contrastive.

/'χɪstərə 'ɦoːrdə ɪk dɑt mən 'ɑʊdərs ɔp ən kɹuːz 'zɑʊdə χaːn naːr eːn ɔf 'ɑndər vɛr lɑnt. ət ʋɑs ɔp ən 'feːʃə ɛn ɑl mən 'vrində 'ʋaːrə ər'bɛɪ ɛn zə 'deːdə ər heːl ɛrχ 'χiχələχ 'oːvər dʏs ɪk lip ɛχt roːt vɑn 'ʒɛːnə. ɪn 'idər χə'vɑl kɑn ik ɑls zə ʋɛχ zɛɪn 'lɛkər onχə'stoːrt 'geːmə ɛn ʃɪps 'eːtə 'zɔndər dɑt ze χaːn 'zøːrə dɑt ɪk ɔp mən χə'ʋɪχt mut 'lɛtə ɛn 'bʌʏtə mɛt mən 'vrində mut χan 'speːlə. ɪk eːt toχ 'lɛkər ʋɑt ɪk ʋɪl ɛn 'mɛɪdə moːχə oːk χə'ʋoːn 'vidioːgeːms 'speːlə. 'stɛlət͡ʃə 'ɑʊə 'zɛɪkərts./
Last edited by Esmelthien on 25 Feb 2018 00:02, edited 3 times in total.

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11138
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 24 Feb 2018 23:53

Next?

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11138
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 26 Feb 2018 17:19

/m n/ <m n>
/p t tʰ d k/ <p t th d k>
/s ɕ ʂ x/ <s j r g>
/w l j/ <w l y>

/i u/ <i u>
/ɚ/ <ą>
/a/ <a>

/p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ kʷ ɡʷ/ <p b t d ṭ ḍ ǩ ǧ k g kw gw>
/f v s z ʂ ʐ ç ʝ x ɣ xʷ ɣʷ/ <f v s z ṣ ẓ ǩh ǧh kh gh kwh gwh>
/ʋ ɹ ɻ j ɰ/ <v r ṛ j y>
/l ɭ ʎ ʟ/ <l ḷ ľ ł>

/i e ə ɛ a/ <i e ë è a>
/u ɔ/ <u o>

/m n ŋ/ <m n ng>
/p b t d t͡ʃ d͡ʒ k g/ <p b t d tš dž k g>
/f v s z ʃ ʒ χ ɦ/ <f v s z š ž x h>
/ʋ l r ɹ j/ <w l rr r j>

/ɪ i iː ʏ y yː u uː/ <ị i ī ụ y ȳ u ū>
/ɛ~ə ɛː eː œː øː ɔ ɔː oː/ <ẹ e ē ø ø̄ ọ o ō>
/ɑ aː/ <a ā>
/iʊ̯ yʊ̯ uɪ̯/ <iu yu ui>
/ɛɪ̯ eːʊ̯ ʌʏ̯ ɔɪ̯ oːɪ̯/ <ei eu ey oi ōi>
/ɑɪ̯ ɑʊ̯ aːɪ̯/ <ai au āi>

/ˈV/ <V́>

/'χɪstərə 'ɦoːrdə ɪk dɑt mən 'ɑʊ̯dərs ɔp ən kɹuːz 'zɑʊ̯də χaːn naːr eːn ɔf 'ɑndər vɛr lɑnt. ət ʋɑs ɔp ən 'feːʃə ɛn ɑl mən 'vrində 'ʋaːrə ər'bɛɪ̯ ɛn zə 'deːdə ər ɦeːl ɛrχ 'χiχələχ 'oːvər dʏs ɪk lip ɛχt roːt vɑn 'ʒɛːnə. ɪn 'idər χə'vɑl kɑn ik ɑls zə ʋɛχ zɛɪ̯n 'lɛkər onχə'stoːrt 'geːmə ɛn ʃɪps 'eːtə 'zɔndər dɑt ze χaːn 'zøːrə dɑt ɪk ɔp mən χə'ʋɪχt mut 'lɛtə ɛn 'bʌʏ̯tə mɛt mən 'vrində mut χɑn 'speːlə. ɪk eːt toːχ 'lɛkər ʋɑt ɪk ʋɪl ɛn 'mɛɪ̯də 'moːχə oːk χə'ʋoːn 'vidioːgeːms 'speːlə. 'stɛlət͡ʃə 'ɑʊ̯ə 'zɛɪ̯kərts./

<Xị́stẹrrẹ hṓrrdẹ ịk dat mẹn áudẹrrs ọp ẹn krūz záudẹ xān nārr ēn ọf ándẹrr wẹ́rr lant. Ẹt was ọp ẹn fḗšẹ ẹ́n al mẹn vrríndẹ wā́rrẹ ẹrrbéi ẹ́n zẹ dḗdẹ ẹrr hēl ẹ́rrx xíxẹlẹx ṓvẹrr dụs ịk lip ẹ́xt rrōt van žénẹ. Ịn ídẹrr xẹvál kan ik als zẹ wẹ́x zein lẹ́kẹrr onxẹstṓrrt gḗmẹ ẹ́n šịps ḗtẹ zọ́ndẹrr dat ze xān zø̄́rrẹ dat ịk ọp mẹn xẹwị́xt mut lẹ́tẹ ẹ́n béytẹ mẹ́t mẹn vrríndẹ mut xan spḗlẹ. Ịk ēt tōx lẹ́kẹrr wat ịk wịl ẹ́n méidẹ mṓxẹ ōk xẹwṓn vídiōgēms spḗlẹ. Stẹ́lẹtšẹ áuẹ zéikẹrrts.>

Next:

/p t k/
/ɸ s ʃ h/
/t͡ʃ/
/m n ŋ/
/j w/
/ɾ ɽ/
/l/

/i iː e eː/
/a aː/
/u uː o oː/

opipik
runic
runic
Posts: 2760
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » 26 Feb 2018 18:41

/p t k/ <p t k>
/ɸ s ʃ h/ <ph th s ch>
/t͡ʃ/ <ts>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/j w/ <i u>
/ɾ ɽ/ <r ṛ>
/l/ <l>

/i iː e eː/ <i~ï í e é>
/a aː/ <a á>
/u uː o oː/ <u~ü ú o ó>

/aj ai awa aua pwa pua/ <ai aï aua aüa pua püa>

Next:

/p b t d ʧ ʤ k ɡ/
/m n ŋ/
/r/
/s z ʃ x/
/j ɰ~w/

/i iː y yː ɨ ɨː u uː/
/e eː ø øː ə əː o oː/
/ɛ ɛː œ œː ɔ ɔː/
/æ æː ɑ ɑː/

User avatar
Fluffy8x
cuneiform
cuneiform
Posts: 89
Joined: 28 Apr 2014 05:38
Contact:

Re: Romanization game

Post by Fluffy8x » 26 Feb 2018 21:40

/p b t d ʧ ʤ k ɡ/ <p b t d č ž k g>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/r/ <r>
/s z ʃ x/ <s z ž h>
/j ɰ~w/ <j w>

/i iː y yː ɨ ɨː u uː/ <i ii y yy ï ïï u uu>
/e eː ø øː ə əː o oː/ <e ee ø øø ë ëë o oo>
/ɛ ɛː œ œː ɔ ɔː/ <è èè ö öö ò òò>
/æ æː ɑ ɑː/ <ä ää a aa>

/m n ŋ/
/p b t d ʈ ɖ k ɡ/
/f v s z x ɣ ħ h/
/ɬ ɮ ɹ l/

/a äː e ɛː i iː ʌ oː ɯ uː yː/
/j w ɥ/
an siina levian t'isorakateez

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11138
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 27 Feb 2018 02:14

/p b t d ʧ ʤ k ɡ/ <p b t d c j k g>
/m n ŋ/ <m n ñ>
/r/ <r>
/s z ʃ x/ <s z x h>
/j ɰ~w/ <y w>

/i iː y yː ɨ ɨː u uː/ <i ii ü üü ï ïï u uu>
/e eː ø øː ə əː o oː/ <e ee ö öö ë ëë o oo>
/ɛ ɛː œ œː ɔ ɔː/ <ɛ ɛɛ ɔ̈ ɔ̈ɔ̈ ɔ ɔɔ>
/æ æː ɑ ɑː/ <ä ää a aa>

/m n ŋ/ <m n ñ>
/p b t d ʈ ɖ k ɡ/ <p b t d ṭ ḍ k g>
/f v s z x ɣ ħ h/ <f v s z x q ħ h>
/ɬ ɮ ɹ l/ <ł ľ r l>
/j w ɥ/ <j w y>

/a äː e ɛː i iː ʌ oː ɯ uː yː/ <a ā e ē i ī o ō u ū ø>

Next:

/p t k/
/s ʃ/
/t͡ʃ/
/m n ɲ/
/ɰ/
/ɾ/
/ɬ/
/l/

/i iː e eː/
/a aː/
/u uː o oː/

User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 231
Joined: 09 Mar 2016 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Romanization game

Post by Vlürch » 27 Feb 2018 13:12

/p t k/ <p t k>
/s ʃ/ <s x>
/t͡ʃ/ <c>
/m n ɲ/ <m n j>
/ɰ/ <g>
/ɾ/ <r>
/ɬ/ <z>
/l/ <l>

/i iː e eː/ <i î e ê>
/a aː/ <a â>
/u uː o oː/ <u û o ô>

Next:

/m n ŋ/
/b t k q/
/pʰ tʰ kʰ/
/t͡s t͡ɕ d͡ʑ/
/t͡sʰ t͡ɕʰ/
/ɸ ð j χ ʁ h/
/r/
/l/

/ɑ æ e i o ø u y ɯ~ə/
/ɑː æː eː iː oː øː uː yː/
/ɹ̩/

opipik
runic
runic
Posts: 2760
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » 27 Feb 2018 22:28

/m n ŋ/ <m n g>
/b t k q/ <b t k q>
/pʰ tʰ kʰ/ <p th kh>
/t͡s t͡ɕ d͡ʑ/ <z c j>
/t͡sʰ t͡ɕʰ/ <zh ch>
/ɸ ð j χ ʁ h/ <f d y x v h>
/r/ <r>
/l/ <l>

/ɑ æ e i o ø u y ɯ~ə/ <a æ e i o ø u ū ə>
/ɑː æː eː iː oː øː uː yː/ <aa ææ ee ii oo øø uu ūū>
/ɹ̩/ <r̄>

Next:

/p t̪ t k/
/m n̪ n ŋ/
/ɾ̪ r/
/θ x/
/w l̪ ɹ j/

/i ɨ e o~u ɔ ɑ/ + length and/or nasalization

User avatar
esoanem
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 64
Joined: 05 Sep 2017 13:03
Location: Cambridge, UK
Contact:

Re: Romanization game

Post by esoanem » 28 Feb 2018 01:40

/p t̪ t k/ <p th t k>
/m n̪ n ŋ/ <m nh n ng>
/ɾ̪ r/ <rh r>
/θ x/ <xh x>
/w l̪ ɹ j/ <w l d j>

/i ɨ e o~u ɔ ɑ/ <i y e u o a>
/i: ɨ: e: o:~u: ɔ: ɑ:/ <ii yy ee uu oo aa>
/ĩ ɨ̃ ẽ õ~ũ ɔ̃ ɑ̃/ <į y̨ ę ų ǫ ą>
/ĩ: ɨ̃: ẽ: õ:~ũ: ɔ̃: ɑ̃:/ <iį yy̨ eę uų oǫ aą>

next:

this one's pretty much implausible af but, well, have fun

/n̼ n̪ n̻ n̺ ɳ/
/t̼ t̪ t̻ t̺ ʈ/
/θ̼ θ s̻ s̺ ʂ/
/ɬ̼ ɬ̪ ɬ̻ ɬ̺ ɭ͓/
/l̼ l̪ l̻ l̺ ɭ/

/i y ɨ ʉ ɯ u/
/e̞ ø̞ ə ɵ̞ ɤ̞ o̞/
/a ɶ ɐ̞ ɞ̞ ɑ ɒ/
My pronouns are they/them/their

:gbr: native | :esp: advanced | :deu: intermediate | :fra: intermediate | :rus: basic | :ell: lapsed | :navi: lapsed | :con: making a bunch

User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 231
Joined: 09 Mar 2016 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Romanization game

Post by Vlürch » 28 Feb 2018 14:59

/n̼ n̪ n̻ n̺ ɳ/ <m ṅ ᵰ n ṇ>
/t̼ t̪ t̻ t̺ ʈ/ <p ṫ ᵵ t ṭ>
/θ̼ θ s̻ s̺ ʂ/ <f ṡ ᵴ s ṣ>
/ɬ̼ ɬ̪ ɬ̻ ɬ̺ ɭ͓/ <x ṙ ᵲ r ṛ>
/l̼ l̪ l̻ l̺ ɭ/ <h ŀ ɫ l ḷ>

/i y ɨ ʉ ɯ u/ <i ü ĩ ũ ï u>
/e̞ ø̞ ə ɵ̞ ɤ̞ o̞/ <e ö ẽ õ ë o>
/a ɶ ɐ̞ ɞ̞ ɑ ɒ/ <ä ÿ ã ỹ a y>

Next:

/m n ɲ ŋ/
/p t k ʔ/
/pʼ tʼ kʼ ʡʼ/
/t͡s t͡ʃ/
/t͡sʼ t͡ʃʼ/
/s z ʃ ʒ/
/sʼ/
/f v j ɣ h/
/ɸ̃ ɥ̃ w̃ h̃/
/r/
/l/
/ɬʼ/

/ɑ́ ɛ́ í ɔ́ ú/
/ɑ̀ ɛ̀ ì ɔ̀ ù/
/ɑ̄ː ɛ̄ː īː ɔ̄ː ūː/

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11138
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 28 Feb 2018 17:04

/m n ŋ/ <m n ŋ>
/b t k q/ <b d g q>
/pʰ tʰ kʰ/ <p t k>
/t͡s t͡ɕ d͡ʑ/ <z ź j>
/t͡sʰ t͡ɕʰ/ <s ś>
/ɸ ð j χ ʁ h/ <f c y x ğ h>
/r/ <r>
/l/ <l>

/ɑ æ e i o ø u y ɯ~ə/ <a ä e i o ö u ü ı>
/ɑː æː eː iː oː øː uː yː/ <aa ää ee ii oo öö uu üü>
/ɹ̩/ <ṛ>

/p t̪ t k/ <p d t k>
/m n̪ n ŋ/ <m nd n ŋ>
/ɾ̪ r/ <rd r>
/θ x/ <s g>
/w l̪ ɹ j/ <w ld l j>

/i ɨ e o~u ɔ ɑ/ <i y e u o a>
/ĩ ɨ̃ ẽ õ~ũ ɔ̃ ɑ̃/ <ĩ ỹ ẽ ũ õ ã>
/iː ɨː eː oː~uː ɔː ɑː/ <ih yh eh uh oh ah>
/ĩː ɨ̃ː ẽː õː~ũː ɔ̃ː ɑ̃ː/ <ĩh ỹh ẽh ũh õh ãh>

/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ>
/p t k ʔ/ <p t k q>
/pʼ tʼ kʼ ʡʼ/ <ṗ ṭ ḳ q̇>
/t͡s t͡ʃ/ <c č>
/t͡sʼ t͡ʃʼ/ <c̣ č̣>
/s z ʃ ʒ/ <s z š ž>
/sʼ/ <ṣ>
/f v j ɣ h/ <f v j g h>
/ɸ̃ ɥ̃ w̃ h̃/ <pm y w qŋ>
/r/ <r>
/l/ <l>
/ɬʼ/ <Ị>

/ɑ́ ɛ́ í ɔ́ ú/ <á é í ó ú>
/ɑ̀ ɛ̀ ì ɔ̀ ù/ <à è ì ò ù>
/ɑ̄ː ɛ̄ː īː ɔ̄ː ūː/ <ā ē ī ō ū>

Next:

/p b t d k g ʔ/
/f s ʃ x/
/t͡ʃ/
/m n ɲ ŋ/
/ʋ j w/
/l/
/ɺ/

/i e/
/a/
/u o/

quixoticxenoglot
cuneiform
cuneiform
Posts: 92
Joined: 29 Nov 2014 05:51
Location: Milwaukee, USA

Re: Romanization game

Post by quixoticxenoglot » 28 Feb 2018 19:42

/p b t d k g ʔ/ p b t d c~cu g~gu gh
/f s ʃ x/ f s sci~sc sc~scu
/t͡ʃ/ ci~c
/m n ɲ ŋ/ m n ngi~ng ng~ngu
/ʋ j w/ v i~hi~gi~g u~hu
/l/ l
/ɺ/ r

/i e/ i e
/a/ a
/u o/ u o

/sofejzn̩tok/

/m n ŋ/
/p t tʃ k/
/b d/
/f s ʃ x/
/w z ɾ j/

/i e u o a/
/ej ow aj aw/
/m̩ n̩ ŋ̩/

/et ɾi sabasta n̩ et defajmi fo kakuŋazobap/

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11138
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 28 Feb 2018 20:02

/m n ŋ/ <m n g>
/p t tʃ k/ <p t c k>
/b d/ <b d>
/f s ʃ x/ <f s š h>
/w z ɾ j/ <w z r j>

/i e u o a/ <i e u o a>
/ej ow aj aw/ <é ó í ú>
/m̩ n̩ ŋ̩/ <m n g>

/sofejzn̩tok/ <Sofézntok>

/et ɾi sabasta n̩ et defajmi fo kakuŋazobap/ <Et ri sabasta n et defími fo kakugazobap.>

Next:

/p b t d k g ʔ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/m n ɲ ŋ/
/r rʲ ʀ ʀʲ/
/ɬ ʎ̝̊/
/l ʎ/

/i y ɯ u/
/e ø ɤ o/
/ɛ œ ʌ ɔ/
/a ɶ ɑ ɒ/

Esmelthien
cuneiform
cuneiform
Posts: 150
Joined: 28 Apr 2012 23:23

Re: Romanization game

Post by Esmelthien » 05 Mar 2018 23:29

/p b t d k g ʔ/ p b t d c g q
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/ f v ŧ đ s z s’ z’ x ǥ h
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ c ʒ c’ ʒ’
/m n ɲ ŋ/ m n n’ ŋ
/r rʲ ʀ ʀʲ/ r r’ ř ř’
/ɬ ʎ̝̊/ ł ł’
/l ʎ/ l l’

/i y ɯ u/ i ü ı u
/e ø ɤ o/ ëi öü eı ou
/ɛ œ ʌ ɔ/ ë ö e o
/a ɶ ɑ ɒ/ ä öä a oa
Next:

/m n ŋ ɴ/
/mː nː ŋː ɴː/
/p t t͡ɬ k q/
/pː t͡ɕː t͡ɬː kː qː/
/pʼ tʼ t͡ɬʼ kʼ qʼ/
/ʋ ɺ ɕ ɣ ʁ/
/fː ɬː ɕː χː/
/j/
/ɕː/ patterns both as geminated /ɕ/ and geminated /ɣ/.
/t/ becomes [t͡ɕ] before /i/.
/ʋ l ɣ ʁ/ become [f ɬ ɕ χ] when clustered with non-nasals.

/i ɨ u/
/iː ɨː uː/
/a aː/
/i ɨ u a/ and their lengthened counterparts become short and long [ɛ ɜ ɔ ɑ] before uvulars and ejectives.

[qipɨːktat tɔkʼip ɔqːɛχt͡ɬap ɛqːɛɴa ɑqːaɕaːk. Upt͡ɬa ʋit͡ɕɛχɬa t͡ɬipːɔqɨt͡ɬiː, t͡ɬuɔqːuː qʼɑχt͡ɬuŋːup ɨtaiɺuɬːɔqːat͡ɬ. qɔqːɑpʼuɬku tupt͡ɬɜtʼa t͡ɬɨːɺinːi qit͡ɕːaq t͡ɬʼiɺi piŋiɬ:ɔq t͡ɬʼɑʁmaːk. ɨɬːɨɣak qʼɔχɕɑʁa iɬːinːɜʁuːk]

Post Reply