Romanization game

A forum for all topics related to constructed languages
Birdlang
greek
greek
Posts: 680
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game

Post by Birdlang » 06 Apr 2018 14:37

Ok
/m~n~ɲ~ŋ/ m~n~ñ~ng
/p t c k/ p t c k
/b d/ b d
/ɓ ɗ/ ƀ đ
/s z x xʷ h/ s z x x˚ h
/w j/ u~o-w i~e~y

/i u/ i u
/ɜ/ e
/a/ a

Next
/m n ɲ ŋ ɴ~m~n~ɲ~ŋ/
/p b bʱ t d dʱ k g gʱ ʔ/
/ʦ ʣ ʣʱ ʧ ʤ ʤʱ/
/ɢʁ ɢʁʱ/
/tθ dð dðˁ/
/f v s sˁ z zˁ ʃ ʒ ʒʱ ɦ/
/ɹ l j w ʟ/
/ɬ ɮ ɭ̊˔ ɭ˔ ʎ̝̊ ʎ̝ ʟ̝̊ ʟ̝/
/ʎ̆/
/i ʉ u ɯ̽ e o ə ɞ ɐ ɒ̈ ɑ/ + /eː ĕ ĕː ẽ ẽː ẽ̆ ẽ̆ː/ + /e˦˥ e˥˦˩ e˩˨ e˩˥˨ e˧ˤ/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

opipik
runic
runic
Posts: 2760
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » 06 Apr 2018 17:28

/m n ɲ ŋ ɴ~m~n~ɲ~ŋ/ <m n ny ng n>
/p b bʱ t d dʱ k g gʱ ʔ/ <p b bh t d dh k g gh '>
/ʦ ʣ ʣʱ ʧ ʤ ʤʱ/ <c j jh ĉ ĵ ĵh>
/ɢʁ ɢʁʱ/ <q qh>
/tθ dð dðˁ/ <ŧ đ ḍ>
/f v s sˁ z zˁ ʃ ʒ ʒʱ ɦ/ <f v s ṣ z ẓ ŝ ẑ ẑh>
/ɹ l j w ʟ/ <r l y w ł>
/ɬ ɮ ɭ̊˔ ɭ˔ ʎ̝̊ ʎ̝ ʟ̝̊ ʟ̝/ <lh ll ḷh ḷ lyh ly łh łł>
/ʎ̆/ <ry>

/i ʉ u ɯ̽ e o ə ɞ ɐ ɒ̈ ɑ/ + /eː ĕ ẽ ẽː ẽ̆/ + /e˦˥ e˥˦˩ e˩˨ e˩˥˨ e˧ˤ/
<i ü u ï e o ä ö a ɔ̈ ɔ> <ee è ę ęę ę̀> <e1 e2 e3 e4 e5>

Next:

/p t k ʔ/
/m ŋ/
/ɾ/
/ʃ ɦ/
/w j/

/í ɯ́ ɛ́ œ́ ʌ́/
/èɪ̯ ɤ̀ɯ̯ à ɶ̀ʏ̯ ɑ̀ɯ̯/

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11267
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 06 Apr 2018 17:42

/p t tˡ k/ <p t l k>
/m n ŋ/ <m n g>
/r/ <r>

/i u e a o ɔː aː ãː/ <i u e a o ō ā ą>

/p t d k g q/ <p t d k g q>
/f s ʃ x ħ h/ <f s š x ḥ h>
/ts tʃ/ <c č>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/l r j w/ <l r y w>

/i ɨ u/ <i u o>
/ǝ/ <e>
/a/ <a>

/m n̪ ɳ ɲ ŋ ŋʷ/ <m n ṇ ň ŋ ŋw>
/b d̪ ɖ ɟ g gʷ/ <b d ḍ j g gw>
/ɓ ɗ̪ ᶑ ʄ ɠ ɠʷ/ <bb dd ḍḍ jj gg ggw>
/p t̪ ʈ c k kʷ q qʷ ʔ/ <p t ṭ c k kw ḳ ḳw q>
/pʰ t̪ʰ ʈʰ cʰ kʰ kʷʰ qʰ qʷʰ/ <ph th ṭh ch kh kwh ḳh ḳwh>
/s h/ <s h>
/l̪ ɭ ʎ ʟ~ɡ͡ʟ ʟʷ~ɡ͡ʟʷ/ <l ḷ ľ ł łw>

/i ɯ/ <i u>
/e ə/ <e o>
/a/ <a>

/iː ɯː/ <ī ū>
/aː/ <ā>

/m~n~ɲ~ŋ/ <n>
/p t c k/ <p t c k>
/b d/ <b d>
/ɓ ɗ/ <ḅ ḍ>
/s z x xʷ h/ <s z x xw h>
/w j/ <w j>

/i u/ <i u>
/ɜ/ <e>
/a/ <a>

/p t k ʔ/ <p t k q>
/m ŋ/ <m n>
/ɾ/ <d>
/ʃ ɦ/ <s g>
/w j/ <v j>

/í ɯ́ ɛ́ œ́ ʌ́/ <í ú é ó á>
/èɪ̯ ɤ̀ɯ̯ à ɶ̀ʏ̯ ɑ̀ɯ̯/ <ì ù è ò à>

Next:

/p t k ʔ/
/s ʃ χ/
/t͡ʃ/
/m n/
/β ð j w/
/r/
/ʟ/

/i a/
/o/

opipik
runic
runic
Posts: 2760
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » 06 Apr 2018 17:50

Birdlang-style:

/p t k ʔ/ <p t k ꝣ>
/s ʃ χ/ <s ṥ ỽ>
/t͡ʃ/ <qy>
/m n/ <m n>
/β ð j w/ <ꝩ d y w>
/r/ <r>
/ʟ/ <ꝇ>

/i a/ <i a>
/o/ <o>

Next:

/p t ʧ ʧʷ k kʷ/
/m n ɲ ɲʷ ŋ ŋʷ/
/r/
/θ ʃ ʃʷ x xʷ/
/β ð j ɥ ɰ w/
/l̪ ʎ ʎʷ ʟ ʟʷ/

/i y u e ə o a/

/a˩ a˧ a˥ a˥˩/

Birdlang
greek
greek
Posts: 680
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game

Post by Birdlang » 06 Apr 2018 19:19

/p t ʧ ʧʷ k kʷ/ p t c ĉ k q
/m n ɲ ɲʷ ŋ ŋʷ/ m n ň ƞ ŋ ɋ
/r/ r
/θ ʃ ʃʷ x xʷ/ þ
/β ð j ɥ ɰ w/ ꝧ ƃ j ȳ ǵ w
/l̪ ʎ ʎʷ ʟ ʟʷ/ l ɬ ɫ ⱡ ƚ

/i y u e ə o a/ i ʉ u e ə o a

/a˩ a˧ a˥ a˥˩/ aƅ a aƨ aƽ (yea Zhuang letters)

Next
A SE-Asian inspired jotdown with some random stuff thrown in.
/tä̌ʔ kɛ̀m ˈpʰǟː.ɕǟ/
Initials
/p pʰ b t tʰ tʷ d k kʰ kp g q qʰ ɢ ʡ ʔ/
/m ɱ n ɲ ŋ ɴ/
/ɽɽ r ʀ/
/fˠ f s ɕ ç x ʕ ɦ ɧ/
/θ ð j ɥ ɰ w ɒ̯/
/l ɭ ɮ ʎ̝̊ˁ/
/i u e ə o ɛ ɔ æ ä/
Finals
/p̚ t̚ k̚ ʔ m n ŋ ʦ̚ ʨ̚/
Vowel modifiers
/äː ä̃ äʰ ä̰/
/ä̀ ä́ ǟ ä̌ ä̂ ä̋ ä̏ ä᷈ ä᷉/
Stress is phonemic.
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

opipik
runic
runic
Posts: 2760
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » 06 Apr 2018 20:44

/tä̌ʔ kɛ̀m ˈpʰǟː.ɕǟ/ <taq4 kém1 phaa3·sia3>
Initials
/p pʰ b t tʰ tʷ d k kʰ kp g q qʰ ɢ ʡ ʔ/ <p ph b t th tu d k kh ku g ka kha ga q '>
/m ɱ n ɲ ŋ ɴ/ <m mv n ny ng nga>
/ɽɽ r ʀ/ <rr r ra>
/fˠ f s ɧ ɕ ç x ʕ ɦ/ <fa f s sh si xi x c h>
/θ ð j ɥ ɰ w ɒ̯/ <th dh y yw ÿ ÿw wa>
/l ɭ ɮ ʎ̝̊ˁ/ <l rl ll yh>

/i u e ə o ɛ ɔ æ ä/ <i u e á o é ó ä a>
Finals
/p̚ t̚ k̚ ʔ m n ŋ ʦ̚ ʨ̚/ <p t k q m n ng s j>
Vowel modifiers
/äː ä̃ äʰ ä̰/ <aa ą ah a̦>
/ä̀ ä́ ǟ ä̌ ä̂ ä̋ ä̏ ä᷈ ä᷉/ <a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9>
Stress is phonemic. <a·>

Your phonologies are impossible to romanize well.

Next:

/p pʰ b t tʰ d ts tsʰ dz tʂ tʂʰ dʐ tɕ tɕʰ dʑ c cʰ ɟ k kʰ ɡ ʔ/
/m n ɲ ŋ/
/r/
/f s z ʂ ʐ ɕ ʑ x/
/w l ʎ j/

/i y u e ɵ ɛ œ ɔ ɑ/

/a˧ a˩ a˥ a˥˩ a˩˥/

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11267
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 06 Apr 2018 20:54

/p t ʧ ʧʷ k kʷ/ <p t c cw k kw>
/m n ɲ ɲʷ ŋ ŋʷ/ <m n ň ňw ŋ ŋw>
/r/ <r>
/θ ʃ ʃʷ x xʷ/ <þ s sw x xw>
/β ð j ɥ ɰ w/ <b d j jw g gw>
/l̪ ʎ ʎʷ ʟ ʟʷ/ <l ľ ľw ł łw>

/i y u e ə o a/ <i y u e ə o a>

/a˩ a˧ a˥ a˥˩/ <à a á â>

/p pʰ b t tʰ d ts tsʰ dz tʂ tʂʰ dʐ tɕ tɕʰ dʑ c cʰ ɟ k kʰ ɡ ʔ/ <p ph b t th d c ch dz c̣ c̣h dẓ č čh dž ǩ ǩh ǧ k kh g q>
/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ>
/r/ <r>
/f s z ʂ ʐ ɕ ʑ x/ <f s z ṣ ẓ š ž x>
/w l ʎ j/ <w l ľ j>

/i y u e ɵ ɛ œ ɔ ɑ/ <i y u e ø ɛ œ o a>

/a˧ a˩ a˥ a˥˩ a˩˥/ <a à á â ǎ>

Next:

/p b t d k g ʔ/
/ɓ ɗ ɠ/
/ɸ θ s ʃ/
/t͡θ~t͡s d͡ð~d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/m n/
/ð̞ w ɰ/
/ɬ/
/l/

/i̞ a̰/
/ʏ̞/
/ʉ ɞ̃/
/ʊ̃/
/ɤ̞ ʌ̞/

opipik
runic
runic
Posts: 2760
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » 06 Apr 2018 21:13

/p b t d k g ʔ/ <p b t d k g q>
/ɓ ɗ ɠ/ <bh dh gh>
/ɸ θ s ʃ/ <f th s x>
/t͡θ~t͡s d͡ð~d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <c z ch j>
/m n/ <m n>
/ð̞ w ɰ/ <y w v>
/ɬ/ <r>
/l/ <l>

/i̞ a̰/ <i a>
/ʏ̞/ <u>
/ʉ ɞ̃/ <o õ>
/ʊ̃/ <ũ>
/ɤ̞ ʌ̞/ <e ə>

Next:

/pʼ tʼ tʷʼ/
/t ⁿt tː k kː/
/ʔⁿ/
/ɾ̃/
/v s ⁿs/
/ɹ j/

/í ú ʌ́/
/ɛ̀ ɞ̀ ɑ̀/
/ɪ̰́ ʊ̰̀/
/à̰ ɒ̰̀/
/ə/
/éː/
/àː/

User avatar
k1234567890y
runic
runic
Posts: 2996
Joined: 04 Jan 2014 04:47
Contact:

Re: Romanization game

Post by k1234567890y » 10 Apr 2018 16:22

/pʼ tʼ tʷʼ/<p' t' tw'>
/t ⁿt tː k kː/<t nt tt k kk>
/ʔⁿ/<hn>
/ɾ̃/<nr>
/v s ⁿs/<v s ns>
/ɹ j/<r y>

/í ú ʌ́/<i1 u1 eo1>
/ɛ̀ ɞ̀ ɑ̀/<e2 oe2 a2>
/ɪ̰́ ʊ̰̀/<ei1 ou2>
/à̰ ɒ̰̀/<a2 oa2>
/ə/<@>
/éː/<ee>
/àː/<aa>

Next:
/m n ɲ ŋ ŋ͡m/
/p b ɓ t d ɗ c ɟ k g k͡p g͡b/
/s h/
/r l j w/

/æ e i o u ɑ ɛ ɔ/
/ɑ̃ ɛ̃ ĩ ũ/

tones: low mid high

syllable structure: (C)(R)V, R = /r l j w/
私のアツい人工言語活動!言カツ!始まります!!

User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 233
Joined: 09 Mar 2016 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Romanization game

Post by Vlürch » 10 Apr 2018 22:35

/m n ɲ ŋ ŋ͡m/ <m n ny ng gm>
/p b ɓ t d ɗ c ɟ k g k͡p g͡b/ <p b bɂ t d dɂ ky gy k g kp gb>
/s h/ <s h>
/r l j w/ <r l y w>

/æ e i o u ɑ ɛ ɔ/ <á é i ó u a e o>
/ɑ̃ ɛ̃ ĩ ũ/ <ą ę į ų>

High tone: digraphs with <ṿ>, eg. <aṿ>
Mid tone: unmarked
Low tone: digraphs with <ḥ>, eg. <aḥ>

Next:

/m n/
/b t k ʔ/
/p͡s t͡s/
/s/
/f ç j x h/
/r/

/ǽ é í ó ú/
/ɐ̀ʶ ə̀ʶ ɪ̀ʶ ɔ̀ʶ ʊ̀ʶ/

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11267
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 11 Apr 2018 00:32

/pʼ tʼ tʷʼ/ <ṗ ṭ ṭw>
/t ⁿt tː k kː/ <t nt tt k kk>
/ʔⁿ/ <tn>
/ɾ̃/ <nr>
/v s ⁿs/ <v s ns>
/ɹ j/ <r y>

/í ú ʌ́/ <í ú á>
/ɛ̀ ɞ̀ ɑ̀/ <ì ù à>
/ɪ̰́ ʊ̰̀/ <íh úh>
/à̰ ɒ̰̀/ <àh úh>
/ə/ <e>
/éː/ <ī>
/àː/ <ā>

/m n/ <m n>
/b t k ʔ/ <b t k q>
/p͡s t͡s/ <ps ts>
/s/ <s>
/f ç j x h/ <f c j x h>
/r/ <r>

/ǽ é í ó ú/ <a e i o u>
/ɐ̀ʶ ə̀ʶ ɪ̀ʶ ɔ̀ʶ ʊ̀ʶ/ <ag eg ig og ug>

Next:

/b t d k/
/f θ s/
/t͡s d͡z/
/m n ŋ/
/w/
/ɾ/
/l/

/i ĩ e ẽ ɛ ɛ̃/
/u ũ o õ ɔ ɔ̃ ɑ ɑ̃/

User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 233
Joined: 09 Mar 2016 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Romanization game

Post by Vlürch » 11 Apr 2018 01:27

/b t d k/ <b t d k>
/f θ s/ <p f s>
/t͡s d͡z/ <c z>
/m n ŋ/ <m n g>
/w/ <w>
/ɾ/ <r>
/l/ <l>

/i ĩ e ẽ ɛ ɛ̃/ <i ị e ẹ ê ệ>
/u ũ o õ ɔ ɔ̃ ɑ ɑ̃/ <u ụ o ọ ô ộ a ạ>

Next:

/n̼ ɲ/
/m̥ n̥ ŋ̊/
/t̼ c ʔ/
/ɓ ɗ ɠ/
/ʡʼ/
/s̼ ɕ/
/ð̼ j ʕ/
/ɬ̼ ʎ/
/ʄ͡ʎ̝/
/t̼͡ɬ̼ʼ k͡ʟ̝̊ʼ/

/ɑ æ ɪ ʊ/
/ə̥ː i̥ː u̥ː/

User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 4520
Joined: 14 Aug 2012 18:32

Re: Romanization game

Post by Creyeditor » 15 Apr 2018 23:02

/n̼ ɲ/ <n nj>
/m̥ n̥ ŋ̊/ <m nh ng>
/t̼ c ʔ/ <t c k>
/ɓ ɗ ɠ/ <b d g>
/ʡʼ/ <q>
/s̼ ɕ/ <s ch>
/ð̼ j ʕ/ <v z qh>
/ɬ̼ ʎ/ <lh lj>
/ʄ͡ʎ̝/ <l>
/t̼͡ɬ̼ʼ k͡ʟ̝̊ʼ/ <tl kl>

/ɑ æ ɪ ʊ/ <a e i u>
/ə̥ː i̥ː u̥ː/ <ah ih uh>

Next:

/m̥ m n̥̻ n̻ n̥ n ŋʲ̥ ŋʲ ŋ̥ ŋ/
/p b t̻ d̻ t d t͡ɕ d͡ʑ k g/
/s̻ s ɕ xʲ xʷ h/
/ɾ j w/
/i iː u uː/
/e eː o oː/
/ɛ ɛː ɔ ɔː/
/a aː/
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]

User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 233
Joined: 09 Mar 2016 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Romanization game

Post by Vlürch » 16 Apr 2018 00:47

/m̥ m n̥̻ n̻ n̥ n ŋʲ̥ ŋʲ ŋ̥ ŋ/ <hm m hᶇ ᶇ hn n hņ ņ hƞ ƞ>
/p b t̻ d̻ t d t͡ɕ d͡ʑ k g/ <p b ƫ ᶁ t d tį dį k g>
/s̻ s ɕ xʲ xʷ h/ <ᶊ s x į ų h>
/ɾ j w/ <r j w>

/i iː u uː/ <y ý u ú>
/e eː o oː/ <i í o ó>
/ɛ ɛː ɔ ɔː/ <e é>
/a aː/ <a á>

Next:

/m n ɲ ŋ/
/ɳʷ/
/p b t d k g/
/pʲ bʲ tʲ dʲ kʲ gʲ/
/ʈʷ ɖʷ kʷ gʷ/
/t͡s/
/t͡ɕʷ d͡ʑʷ/
/s z ʃ ʒ/
/ʂʷ ʐʷ/
/f v j ɥ x/
/ɸʷ βʷ θʷ ðʷ/
/r/
/ɽʷ/
/l ʎ/
/ɭʷ ʎʷ/

/a ə e i o u/
/ɒː ɜː ɘː ʉː/
/ɑ̃ ə̃ ɛ̃ ɔ̃/

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11267
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 16 Apr 2018 22:48

/m n ɲ ŋ/ <m n nj ŋ>
/ɳʷ/ <nw>
/p b t d k g/ <p b t d k g>
/pʲ bʲ tʲ dʲ kʲ gʲ/ <pj bj tj dj kj gj>
/ʈʷ ɖʷ kʷ gʷ/ <tw dw kw gw>
/t͡s/ <ts>
/t͡ɕʷ d͡ʑʷ/ <tjw djw>
/s z ʃ ʒ/ <s z sj zj>
/ʂʷ ʐʷ/ <sw zw>
/f v j ɥ x/ <f v j jw h>
/ɸʷ βʷ θʷ ðʷ/ <fw vw tsw dzw>
/r/ <r>
/ɽʷ/ <rw>
/l ʎ/ <l lj>
/ɭʷ ʎʷ/ <lw ljw>

/a ə e i o u/ <a ë e i o u>
/ɒː ɜː ɘː ʉː/ <ā ē ī ū>
/ɑ̃ ə̃ ɛ̃ ɔ̃/ <ą ę į ų>

Next:

/p t ʈ k ʔ/
/f s ʃ ʂ x/
/t͡ʃ/
/m n ɳ ŋ/
/ʀ/
/l ɭ/

/i e/
/a/
/ɯ u ɤ o/

User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 233
Joined: 09 Mar 2016 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Romanization game

Post by Vlürch » 17 Apr 2018 03:27

/p t ʈ k ʔ/ <p t d k c>
/f s ʃ ʂ x/ <f s x rs h>
/t͡ʃ/ <j>
/m n ɳ ŋ/ <m n rn g>
/ʀ/ <q>
/l ɭ/ <l r>

/i e/ <i e>
/a/ <a>
/ɯ u ɤ o/ <y u ə o>

Next:

/m n ŋ/
/ŋʷ (◌̹̃)ɴʷ/
/p t k q/
/kʷ qʷ/
/ɓ/
/ɠʷ ʛʷ/
/k͡xʷʼ (◌̹)q͡χʷʼ/
/t͡s t͡ʃ/
/(◌̹)t͡sʷʼ t͡ʃʷʼ/
/(◌̹)ʒʷ/
/ɸ j h/
/p͡ʙ̥ b͡ʙ/
/l ɬ/
/(◌̹)ɮʷ/
/t͡ɬ k͡ʟ̝̊/
/t͡ɬʼ k͡ʟ̝̊ʼ/
/(◌̹)t͡ɬʷʼ k͡ʟ̝̊ʷʼ/

/a i ɯ/

/hiʒʷt͡ʃɯ ɸaɮʷat͡ɬʼ p͡ʙ̥iɴʷ tɯɴʷq͡χʷʼi/ [çʏʒʷt͡ʃɯ ɸœɮʷɑt͡ɬʼ p͡ʙ̥ø̃ tõɴʷq͡χʷʼe]

xroox
sinic
sinic
Posts: 261
Joined: 30 Oct 2014 18:24

Re: Romanization game

Post by xroox » 17 Apr 2018 05:17

/m n ŋ/ <m n ŋ>
/ŋʷ (◌̹̃)ɴʷ/ <no ŋo>
/p t k q/ <p t k q>
/kʷ qʷ/ <ko qo>
/ɓ/ <b>
/ɠʷ ʛʷ/ <g ġ>
/k͡xʷʼ (◌̹)q͡χʷʼ/ <ḳo xo>
/t͡s t͡ʃ/ <s c>
/(◌̹)t͡sʷʼ t͡ʃʷʼ/ <so co>
/(◌̹)ʒʷ/ <z>
/ɸ j h/ <f y h>
/p͡ʙ̥ b͡ʙ/ <pr br>
/l ɬ/ <l ll>
/(◌̹)ɮʷ/ <lo>
/t͡ɬ k͡ʟ̝̊/ <dl gl>
/t͡ɬʼ k͡ʟ̝̊ʼ/ <tl kl>
/(◌̹)t͡ɬʷʼ k͡ʟ̝̊ʷʼ/ <tlo klo>

/a i ɯ/ <a i u>

/hiʒʷt͡ʃɯ ɸaɮʷat͡ɬʼ p͡ʙ̥iɴʷ tɯɴʷq͡χʷʼi/ [çʏʒʷt͡ʃɯ ɸœɮʷɑt͡ɬʼ p͡ʙ̥ø̃ tõɴʷq͡χʷʼe]
Hizcu faloatl priŋo tuŋoxoi

NEXT:
/m n ɳ ɲ ŋ ɴ/
/t ʈ c k q/
/b d ɖ ɟ g/
/s ʂ ʃ x χ/
/v z ʒ/
/r ɽ/
/l ɭ ʎ/
/w y/
/i y u/
/e ø/
/æ ɑ/

User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 233
Joined: 09 Mar 2016 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Romanization game

Post by Vlürch » 17 Apr 2018 13:04

/m n ɳ ɲ ŋ ɴ/ <m n ṇ ń ǹ ṅ>
/t ʈ c k q/ <t ṭ ḱ k ḳ>
/b d ɖ ɟ g/ <b d ḍ ǵ g>
/s ʂ ʃ x χ/ <s ṣ ś h ḥ>
/v z ʒ/ <v z ź>
/r ɽ/ <r ṛ>
/l ɭ ʎ/ <l ḷ ĺ>
/w y/ <w y>

/i y u/ <i ü u>
/e ø/ <e ö>
/æ ɑ/ <ä a>

Next:

/m n ŋ/
/p b t d k ʔ/
/pʰ bʱ tʰ dʱ kʰ/
/tˤ dˤ/
/tʰˤ/
/t͡s ʈ͡ʂ t͡ɕ/
/t͡sʰ ʈ͡ʂʰ t͡ɕʰ/
/t͡sˤ/
/t͡sʰˤ/
/s ʂ ɕ/
/sˤ/
/f j w ʕ h/
/l ɭ/
/ɬˤ/

/á ɛ́ í ɔ́ ú ɚ́/
/à ɘ̀ ì ɤ̀ ù ɚ̀/
/âə̯̀ ôʊ̯̀ ûɪ̯̀/
/ǎə̯́ ǒʊ̯́ ǔɪ̯́/

/ɬˤǒʊ̯́t͡sʰɘ̀ tˤɚ́ʈ͡ʂâə̯̀ʔɚ́ndʱɤ̀ / [ɬ̪ˤǒʊ̯́t̻͡s̪ʰɘ̟̀ː t̪ˤɚ́ːɖ͡ʐɑ̂ə̯̀ʔɚ́ɳɖʱə̠̀ː]

Hominid
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 59
Joined: 20 May 2017 22:33

Re: Romanization game

Post by Hominid » 17 Apr 2018 18:23

/m n ŋ/ <m n ṅ>
/p b t d k ʔ/ <p b t d k q>
/pʰ bʱ tʰ dʱ kʰ/ <ph bh th dh kh>
/tˤ dˤ/ <tr dr>
/tʰˤ/ <thr>
/t͡s ʈ͡ʂ t͡ɕ/ <ts tš tx>
/t͡sʰ ʈ͡ʂʰ t͡ɕʰ/ <tsh tšh txh>
/t͡sˤ/ <tsr>
/t͡sʰˤ/ <tshr>
/s ʂ ɕ/ <s š x>
/sˤ/ <sr>
/f j w ʕ h/ <f j w r h>
/l ɭ/ <l ł>
/ɬˤ/ <ĺr>

/á ɛ́ í ɔ́ ú ɚ́/ <a e i o u y>
/à ɘ̀ ì ɤ̀ ù ɚ̀/ <à è ì ò ù ỳ>
/âə̯̀ ôʊ̯̀ ûɪ̯̀/ <â ô û>
/ǎə̯́ ǒʊ̯́ ǔɪ̯́/ <ǎ ǒ ǔ>

/ɬˤǒʊ̯́t͡sʰɘ̀ tˤɚ́ʈ͡ʂâə̯̀ʔɚ́ndʱɤ̀ / [ɬ̪ˤǒʊ̯́t̻͡s̪ʰɘ̟̀ː t̪ˤɚ́ːɖ͡ʐɑ̂ə̯̀ʔɚ́ɳɖʱə̠̀ː] <Ĺrǒtshè trytšâryndhò>

Next:

/m ɱ n ɲ ŋ/
/p t k/
/ɸ f s z ɧ x ɣ h/
/w ɹ l j ʎ/
/r/
/ɾ/

/i y u/
/e o/
/a ã/

/ɧan limeɱɾa ɲot anpa ŋuɸiu en yʎã zepoɱaɣi eɹeri wektafi ɧan haxsaɸ hoãtas ɧan kajunaɾi rolenas oŋɹoheɲ an/

User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 233
Joined: 09 Mar 2016 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Romanization game

Post by Vlürch » 17 Apr 2018 19:32

/m ɱ n ɲ ŋ/ <m ṽ n ny ñ>
/p t k/ <p t k>
/ɸ f s z ɧ x ɣ h/ <f v s z j x g h>
/w ɹ l j ʎ/ <w ry l y ly>
/r/ <r>
/ɾ/ <d>

/i y u/ <i ṷ u>
/e o/ <e o>
/a ã/ <a ʼn>

/ɧan limeɱɾa ɲot anpa ŋuɸiu en yʎã zepoɱaɣi eɹeri wektafi ɧan haxsaɸ hoãtas ɧan kajunaɾi rolenas oŋɹoheɲ an/
Jan limeṽda nyot anpa ñufiu en ṷlyʼn zepoṽagi eryeri wektavi jan haxsaf hoʼntas jan kayunadi rolenas oñryoheny an.

Next:

/m n/
/b t k/
/t͡s k͡s/
/p͡f t͡f k͡f/
/s/
/f j h/
/r/
/l/

/ɑ ʊ̯ə ɨ ɔ/
/æ ɪ̯ə i ʉ/
/m̩ n̩ r̩ l̩/

/hɔntɑp͡fʊ̯əjɔt͡sɨ læsɪ̯ək͡sʉ sm̩br̩kn̩/

Post Reply