Romanization game

A forum for all topics related to constructed languages
User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 4609
Joined: 14 Aug 2012 18:32

Re: Romanization game

Post by Creyeditor » 27 Oct 2018 22:06

/p t k ʔ/ <p t k q>
/f s h/ <f s h>
/t͡s/ <c>
/m n ɲ/<m n j>
/ð j w/ <z y w>
/l/<l>

/i/ <i>
/ɨ a/ <e a>
/u/<u>

Next:

Consonants
Short
/m m̥ n n̥ ŋ ŋ̊ /
/b p d t tʰ g k kʰ q qʰ /
/ⁿb ⁿp ⁿpʰ ⁿd ⁿt ⁿtʰ ⁿg ⁿk ⁿkʰ /
/dz ts tsʰ dʒ tʃ tʃʰ /
/f v s z x χ h /
/β̞ l~r j ʁ̞ /
Long:
/bː pː dː tː tːʰ gː kː kːʰ qː qːʰ /
/ⁿbː ⁿpː ⁿpːʰ ⁿdː ⁿtː ⁿtːʰ ⁿgː ⁿkː ⁿkːʰ /

Vowels
Short
/i ĩ i̊ ĩ̥ ɨ ɨ̃ ɨ̊ ɨ̥̃ u ũ u̥ ũ̥ /
/e ẽ e̥ ẽ̥ a ã ḁ ḁ̃ o õ o̥ õ̥ /
Long
/iː ĩː i̊ː ĩ̥ː ɨː ɨ̃ː ɨ̊ː ɨ̥̃ː uː ũː u̥ː ũ̥ː /
/eː ẽː e̥ː ẽ̥ː aː ãː ḁː ḁ̃ː oː õː o̥ː õ̥ː /

Tones
/á ā à â ǎ/
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]

Birdlang
greek
greek
Posts: 724
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game

Post by Birdlang » 27 Oct 2018 22:16

OK
/p t k ʔ/ p t k q
/f s h/ f s h
/t͡s/ z
/m n ɲ/ m n j
/ð j w/ d g b
/l/ l

/i/ i
/ɨ a/ y a
/u/ u

————————

/m m̥ n n̥ ŋ ŋ̊ / mm m nn n ññ ñ
/b p d t tʰ g k kʰ q qʰ / b p d th t g kh k qh q
/ⁿb ⁿp ⁿpʰ ⁿd ⁿt ⁿtʰ ⁿg ⁿk ⁿkʰ / mb mp mph nd nt nth gh qk dh
/dz ts tsʰ dʒ tʃ tʃʰ / ż c ch ž č čh
/f v s z x χ h / f v s z x ç h
/β̞ l~r j ʁ̞ / bh l~r j ģ
Long:
/bː pː dː tː tːʰ gː kː kːʰ qː qːʰ / bb pp dd tt tth gg kk kkh qq qqh
/ⁿbː ⁿpː ⁿpːʰ ⁿdː ⁿtː ⁿtːʰ ⁿgː ⁿkː ⁿkːʰ / mbb mpp mpph ndd ntt ntth ngg nkk nkkh

Vowels
Short
/i ĩ i̊ ĩ̥ ɨ ɨ̃ ɨ̊ ɨ̥̃ u ũ u̥ ũ̥ / i iń ï ïń y yń ı ıń u uń w wń
/e ẽ e̥ ẽ̥ a ã ḁ ḁ̃ o õ o̥ õ̥ / ē ēń e eń a ań å åń o oń õ õń
Long
/iː ĩː i̊ː ĩ̥ː ɨː ɨ̃ː ɨ̊ː ɨ̥̃ː uː ũː u̥ː ũ̥ː / iğ iğń ïğ ïğń yğ yğń ığ ığń uğ uğń wğ wğń
/eː ẽː e̥ː ẽ̥ː aː ãː ḁː ḁ̃ː oː õː o̥ː õ̥ː / ēğ ēğń eğ eğń ağ ağń åğ åğń oğ oğń õğ õğń

Tones
/á ā à â ǎ/ a’ a a, a= a:

Next:

/p pʰ t tʰ k kʰ q qʰ/
/m mʱ n nʱ ŋʱ/
/f fʰ θ θʰ ðʱ s sʰ zʱ X Xʷ ħ ʕʲ ʢ h/
/ts tsʰ qX qXʰ/
/j j̊ʰ w w̥ʰ/
/l l̥ʰ/
/r r̥ʰ/
/ɮ ɮʱ/

/i u o ə ɛ ɐ ɒ/
/m̩ n̩ ŋ̩ l̩ r̩ ɮ̩/
Vowels and syllablic approximants can be long, and stress is phonemic.
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 4609
Joined: 14 Aug 2012 18:32

Re: Romanization game

Post by Creyeditor » 27 Oct 2018 23:22

Birdlang wrote:
27 Oct 2018 22:16
/m m̥ n n̥ ŋ ŋ̊ / mm m nn n ññ ñ
/b p d t tʰ g k kʰ q qʰ / b p d th t g kh k qh q
/ⁿb ⁿp ⁿpʰ ⁿd ⁿt ⁿtʰ ⁿg ⁿk ⁿkʰ / mb mp mph nd nt nth gh qk dh
/dz ts tsʰ dʒ tʃ tʃʰ / ż c ch ž č čh
/f v s z x χ h / f v s z x ç h
/β̞ l~r j ʁ̞ / bh l~r j ģ
Long:
/bː pː dː tː tːʰ gː kː kːʰ qː qːʰ / bb pp dd tt tth gg kk kkh qq qqh
/ⁿbː ⁿpː ⁿpːʰ ⁿdː ⁿtː ⁿtːʰ ⁿgː ⁿkː ⁿkːʰ / mbb mpp mpph ndd ntt ntth ngg nkk nkkh

Vowels
Short
/i ĩ i̊ ĩ̥ ɨ ɨ̃ ɨ̊ ɨ̥̃ u ũ u̥ ũ̥ / i iń ï ïń y yń ı ıń u uń w wń
/e ẽ e̥ ẽ̥ a ã ḁ ḁ̃ o õ o̥ õ̥ / ē ēń e eń a ań å åń o oń õ õń
Long
/iː ĩː i̊ː ĩ̥ː ɨː ɨ̃ː ɨ̊ː ɨ̥̃ː uː ũː u̥ː ũ̥ː / iğ iğń ïğ ïğń yğ yğń ığ ığń uğ uğń wğ wğń
/eː ẽː e̥ː ẽ̥ː aː ãː ḁː ḁ̃ː oː õː o̥ː õ̥ː / ēğ ēğń eğ eğń ağ ağń åğ åğń oğ oğń õğ õğń

Tones
/á ā à â ǎ/ a’ a a, a= a:
I really enjoy your solution for vowel length.

/p pʰ t tʰ k kʰ q qʰ/<b p d t g k q q'>
/m mʱ n nʱ ŋʱ/<m m' n n' g'>
/f fʰ θ θʰ ðʱ s sʰ zʱ X Xʷ ħ ʕʲ ʢ h/<v f s' f' v' z s z' k' p' x' x h h'>
/ts tsʰ qX qXʰ/<j j' c c'>
/j j̊ʰ w w̥ʰ/<y y' w w'>
/l l̥ʰ/<l l' >
/r r̥ʰ/<r r'>
/ɮ ɮʱ/<d' t'>

/i u o ə ɛ ɐ ɒ/<i u o e e' a a'>
/m̩ n̩ ŋ̩ l̩ r̩ ɮ̩/<m n d' l r g'>

Vowels and syllablic approximants can be long, and stress is phonemic.
Long vowels are marked by an acute accent <á>, stress is marked by a grave accent <à> and long stressed vowels are marked by a circumflex accent <â>. This will yield wonderful creatures such as <ĝ'>.

Next:

Consonants
/d dʲ t tʲ cʲ ɟ g gʲ k kʲ/
/dz dzʲ ts tsʲ dʑ dʑʲ tɕ tɕʲ dʒ dʒʲ tʃ tʃʲ cç ɟʝ gɣ gɣʲ kx kxʲ ʔ/
/z zʲ s sʲ ʑ ʑʲ ɕ ɕʲ ʃ ʃʲ ʒ ʒʲ ʝ ç ɣ ɣʲ x xʲ h/
/w l j/
Vowels
/i ɪ y ʏ ɨ u ʊ/
/e ø a o/
syllable structure is (C)(C)V(V)(C)(C)
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]

Birdlang
greek
greek
Posts: 724
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game

Post by Birdlang » 27 Oct 2018 23:49

Consonants
/d dʲ t tʲ cʲ ɟ g gʲ k kʲ/ d dj t tj p b g gj k kj
/dz dzʲ ts tsʲ dʑ dʑʲ tɕ tɕʲ dʒ dʒʲ tʃ tʃʲ cç ɟʝ gɣ gɣʲ kx kxʲ ʔ/ ż żj c cj ź źj ć ćj ž žj č čj pj bj gh ghj kh khj q
/z zʲ s sʲ ʑ ʑʲ ɕ ɕʲ ʃ ʃʲ ʒ ʒʲ ʝ ç ɣ ɣʲ x xʲ h/ z zj s zj ƶ ƶj ş şj ẑ ẑj jj hj ġ ġj x hj h
/w l j/ v l j
Vowels
/i ɪ y ʏ ɨ u ʊ/ i ì y ỳ ï u ù
/e ø a o/ e w a o
syllable structure is (C)(C)V(V)(C)(C)
When there is a j or h after a consonant phonetically, there is an apostrophe, e.g. k’h, k’j

Next
Consonants
/b p d t ɟʲ cʲ ɡ k ɡʲ kʲ/
/v f z s ʒ ʃ ʝ ç ɣ x ɣʲ xʲ ɣʲ̃ xʲ̃ h h̃/
/m n ɲ ɲʲ ŋ ŋʲ/
/l ʎ ʎ̃ ʎʷ ʎʲ̃/
/r ʀ̤ˁʼ/
/j j̃ w w̃/

/i ɪ e ɛ/
/ə ɜ ɐ a/
/u ʊ o ɔ/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

opipik
runic
runic
Posts: 2763
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » 28 Oct 2018 18:48

I had to change the phonology a bit, as palatalized palatals are impossible.

/b p d t ɟj cj ɡ k ɡʲ kʲ/ <b p d t gy ky g k g' k'>
/v f z s ʒ ʃ ʝ ç ɣ x ɣʲ xʲ ɣʲ̃ xʲ̃ h h̃/ <v f z s zy sy xy hy x h x' h' ngx ngh ħ ngħ>
/m n ɲ ɲj ŋ ŋʲ/ <m n ny ngy ng ng'>
/l ʎ ʎ̃ ʎʷ ʎ̃j/ <l ly nly lw ngly>
/r ʀ̤ˁʼ/ <r ɍ>
/j j̃ w w̃/ <y my w mw>

/i ɪ e ɛ/ <ii i ee e>
/ə ɜ ɐ a/ <a̶a̶ a̶ a aa>
/u ʊ o ɔ/ <uu u oo o>

Next:

/p pʲ b ɓ/

/i/

Birdlang
greek
greek
Posts: 724
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game

Post by Birdlang » 29 Oct 2018 19:18

/p pʲ b ɓ/ p t b d

/i/ i

Next
/p t d k q ɢ ʔ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ ħ ʕ h/
/m n ŋ/
/ʦ ʣ ʧ ʤ/
/j w/
/r/
/l/
/ɮ/
/tʼ sʼ ɬʼ/
/ɓ ɗ ɠ/
/ʪ ʫ/

/i ɨ u e ɤ o ə æ a ɒ/
/ăˀ aː á ā à â ǎ a̋ ȁ/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

User avatar
Isfendil
greek
greek
Posts: 708
Joined: 19 Feb 2016 03:47

Re: Romanization game

Post by Isfendil » 29 Oct 2018 20:02

Birdlang wrote:
29 Oct 2018 19:18
/p pʲ b ɓ/ p t b d

/i/ i

Next
/p t d k q ɢ ʔ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ ħ ʕ h/
/m n ŋ/
/ʦ ʣ ʧ ʤ/
/j w/
/r/
/l/
/ɮ/
/tʼ sʼ ɬʼ/
/ɓ ɗ ɠ/
/ʪ ʫ/

/i ɨ u e ɤ o ə æ a ɒ/
/ăˀ aː á ā à â ǎ a̋ ȁ/

/p t d k q ɢ ʔ/ p t d k q g '
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ ħ ʕ h/ f bh th dh s z x j kh gh ħ c
/m n ŋ/ m n ŋ
/ʦ ʣ ʧ ʤ/ ts dz tx dj
/j w/ y v
/r/ r
/l/ l
/ɮ/ lh
/tʼ sʼ ɬʼ/ t' s' l'
/ɓ ɗ ɠ/
/ʪ ʫ/ ls lz

/i ɨ u e ɤ o ə æ a ɒ/ i ι u ε ω o ə e æ a
/ăˀ aː á ā à â ǎ a̋ ȁ/ æ̇' æ̧ ǽ æ̃ æ̀ æ̂ æ̆ ǣ́ ǣ̀


Next

/m p b pʷ bʷ ɸ β w/

/n t d tʷ dʷ s z ʃ ʒ ɾ l/

/ŋ k g x ɣ j/

/ŋʷ kʷ gʷ xʷ ɣʷ/

/h hʷ/

/k͡s k͡ʃ/

/a aː e eː i iː o oː u uː œ œː ɯ ɯː ɜ ɜː y yː/

/au eu ɜu ou œu ai ei ɜi oi œi/

Birdlang
greek
greek
Posts: 724
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game

Post by Birdlang » 31 Oct 2018 11:58

/m p b pʷ bʷ ɸ β w/ m p b pŭ bŭ f v ṽ

/n t d tʷ dʷ s z ʃ ʒ ɾ l/ n t d tŭ dŭ s z š ž r l

/ŋ k g x ɣ j/ ŋ k g ḫ ƣ j

/ŋʷ kʷ gʷ xʷ ɣʷ/ ŋŭ kŭ gŭ ḫŭ ƣŭ

/h hʷ/ h hŭ

/k͡s k͡ʃ/ x x̌

/a aː e eː i iː o oː u uː œ œː ɯ ɯː ɜ ɜː y yː/ a ā e ē i ī o ō u ū ö ȫ y ȳ w w̄ ü ǖ

/au eu ɜu ou œu ai ei ɜi oi œi/ aŭ eŭ wŭ oŭ öŭ aĭ eĭ wĭ oĭ öĭ

Next:

/p b t d c ɟ k g/
/pʼ tʼ cʼ kʼ/
/ɓ ɗ ʄ ɠ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ ħ ʕ h/
/m n ɲ ŋ/
/l j ʎ ɥᵝ w ɰᵝ/
/ɾ/
/r r̝/
/ɬ ɮ ʎ̝̊ ʎ̝/
/ʭ/

/i e ɛ æ/
/ɨ ʉ ʊ̈ ɵ ə ɜ ɐ a/
/u ʊ̜ o ʌ ɔ ɑ ɒ/
/ã aː ãː/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 250
Joined: 09 Mar 2016 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Romanization game

Post by Vlürch » 31 Oct 2018 16:51

/p b t d c ɟ k g/ <ph p th t ḱh ḱ kh k>
/pʼ tʼ cʼ kʼ/ <px tx ḱx kx>
/ɓ ɗ ʄ ɠ/ <b d ǵ g>
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ ħ ʕ h/ <f v ṭ ḍ s z ś ź ḳ ġ x c h>
/m n ɲ ŋ/ <m n ń ᵰ>
/l j ʎ ɥᵝ w ɰᵝ/ <l y ɫ ẃ w ẉ>
/ɾ/ <ṛ>
/r r̝/ <r ŕ>
/ɬ ɮ ʎ̝̊ ʎ̝/ <ḷh ḷ ĺh ĺ>
/ʭ/ <q>

/i e ɛ æ/ <i e é ae>
/ɨ ʉ ʊ̈ ɵ ə ɜ ɐ a/ <io ue ù oe ea è à á>
/u ʊ̜ o ʌ ɔ ɑ ɒ/ <u uo o ah oh a ao>
/ã aː ãː/ <aṃ aa aaṃ>

Next:

/m n ŋ/
/mʲ nʲ ŋʲ/
/p t k/
/pʲ tʲ kʲ/
/pʰ tʰ kʰ/
/pʲʰ tʲʰ kʲʰ/
/t͡s t͡ɕ t͡ʂ/
/t͡sʰ t͡ɕʰ t͡ʂʰ/
/s ɕ ʂ/
/f v j h/
/fʲ vʲ/
/ɺ/
/ɺʲ/

/ɑ e i o ø u y/
/ɑː eː iː oː øː uː yː/

/ɑi̯ ɑo̯ ɑu̯/
/ei̯ ey̯/
/oɑ̯ oi̯ ou̯/
/øe̯ øi̯ øy̯/
/uɑ̯ ui̯ uo̯/
/ye̯ yi̯ yø̯/

User avatar
rgj40q
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 27
Joined: 06 Oct 2018 20:14

Re: Romanization game

Post by rgj40q » 01 Nov 2018 04:50

/m n ŋ/ - m n q
/mʲ nʲ ŋʲ/ - my ny qy
/p t k/ - b d g
/pʲ tʲ kʲ/ - by dy gy
/pʰ tʰ kʰ/ - p t k
/pʲʰ tʲʰ kʲʰ/ - py ty ky
/t͡s t͡ɕ t͡ʂ/ - z jy j
/t͡sʰ t͡ɕʰ t͡ʂʰ/ - s cy c
/s ɕ ʂ/ - zy xy x
/f v j h/ - f v hy h
/fʲ vʲ/ - fy vy
/ɺ/ - l
/ɺʲ/ - ly

/ɑ e i o ø u y/ - a e i o oy u uy
/ɑː eː iː oː øː uː yː/ - aa ee ii oo ooy uu uuy

/ɑi̯ ɑo̯ ɑu̯/ - ai ao au
/ei̯ ey̯/ - ei eu
/oɑ̯ oi̯ ou̯/ - oa oi ou
/øe̯ øi̯ øy̯/ - oey oiy ouy
/uɑ̯ ui̯ uo̯/ - ua ui uo
/ye̯ yi̯ yø̯/ - uey uiy uoy

Also

/ɑ.ɑ e.e i.i o.o ø.ø u.u y.y/ - ara ere iri oro oyroy uru uyruy
/ɑ.i ɑ.o ɑ.u/ - ari aro aru
/e.i e.y/ - eri eruy
/o.ɑ o.i o.u/ - ora ori oru
/ø.e ø.i ø.y/ - oyre oyri oyruy
/u.ɑ u.i u.o/ - ura uri uro
/y.e y.i y.ø/ - uyre uyri uyroy

By the way it is unambiguous because Y only comes in the end, and R is between syllabic vowels.

Next

/a e i o u/

/m n ŋ/
/p t k/
/b d g/
/f θ s ʃ x/
/v ð z ʒ ɣ/
/l r/

Birdlang
greek
greek
Posts: 724
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game

Post by Birdlang » 01 Nov 2018 11:43

/a e i o u/ a e i o u

/m n ŋ/ m n n̈
/p t k/ p t k
/b d g/ b d g
/f θ s ʃ x/ f ŧ s š h
/v ð z ʒ ɣ/ v đ z ž ǥ
/l r/ l r

Next:
/t d k g/
/s z ɕ ʑ x ɣ h/
/l j ɰ/
/n ɲ ŋ/
/r/

/i ɨ ɯ e ɘ ɤ ɛ ə ɜ ʌ æ ɐ a/
/ai̯ ei̯ ɤi̯ ɯi̯ ɜi̯ ʌi̯ əi̯ aɯ̯ eɯ̯ iɯ̯ ɤɯ̯ ɯ̯i ɯ̯ɤ ʌ̯ɛ/
/aː/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

opipik
runic
runic
Posts: 2763
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » 01 Nov 2018 19:39

/t d k g/ <t d k g>
/s z ɕ ʑ x ɣ h/ <s z c j x q h>
/l j ɰ/ <l y w>
/n ɲ ŋ/ <n v m>
/r/ <r>

/i ɨ ɯ e ɘ ɤ ɛ ə ɜ ʌ æ ɐ a/ <i ü u e ï o ä ë ö ô ê â a>
/ai̯ ei̯ ɤi̯ ɯi̯ ɜi̯ ʌi̯ əi̯ aɯ̯ eɯ̯ iɯ̯ ɤɯ̯ ɯ̯i ɯ̯ɤ ʌ̯ɛ/ <ai ei oi ui öi ôi ëi au eu iu ou ui uo oe>
/aː/ <aa>

Next:

/p t ʨ k~q ʔ/
/m n ȵ ŋ/
/s ɕ x h/
/w j/

/i u~iu ɪ e ɵ o~eo ə ɔ~ɛɔ a/
/á ā à ȁ a᷄ â ǎ a᷅/

Birdlang
greek
greek
Posts: 724
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game

Post by Birdlang » 02 Nov 2018 23:36

/p t ʨ k~q ʔ/ p t k g q
/m n ȵ ŋ/ m n ɲ ŋ
/s ɕ x h/ s ʃ g h
/w j/ v j

/i u~iu ɪ e ɵ o~eo ə ɔ~ɛɔ a/ i u ì é ó o e ò a
/á ā à ȁ a᷄ â ǎ a᷅/ aɩ a aȝ aꜭ aƽ aỽ aɀ aȣ

Next
/p t g/
/f ð ʂ ʁ h/
/ʤ ʈʂ qX ʔh/
/m n ŋ/
/ʋ ɻ j/
/l ʎ̥/
/ɬ ʎ̝/

/i y ʉ ɯ u ɪ ʏ ʊ̈ ʊ̜ ʊ e ø ɵ ɤ o ə ɛ œ ɞ ʌ ɔ a ɒ̈ ɑ ɒ/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

Birdlang
greek
greek
Posts: 724
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game

Post by Birdlang » 03 Nov 2018 16:23

That one might be too hard, so here’s one that’s easier and has an example text.
/ŋrece tʰau/
/p pʰ b t tʰ d c cʰ ɟ k kʰ g ʔ/
/f v s z ɕ ʑ ç ʝ ɣ X ʕ ɦ/
/m n ŋ/
/l j ɰ w/
/r/

/i ɨ ʉ y u e ø ɘ o ə ɞ ʌ æ ɐ a ɒ/ + length
Syllable structure is (C)(C)V(V)(C)(C)
/su jy.tʰŋaːl seː.ɣʌŋ sre.wei lə.cjaː kŋaː.scʰei ʉː.jʉːɕ ʕnaohk gʕɒɰ.ŋheɕ kʰɒː || kʰŋəm cʰruːɨ løːɕ wxaːbd.ʑniːtɣ jroːz.rɟaːl ɰɘːç | Xoːɰ nXalc jəː xɞːvw sŋəi ljaowv ɰɣɒːhtʰ scʰoːuw || nXalc ɟeː ||/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11673
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 03 Nov 2018 17:05

/p pʰ b t tʰ d c cʰ ɟ k kʰ g ʔ/ <p pʰ b t tʰ d ḱ ḱʰ ǵ k kʰ g ʔ>
/f v s z ɕ ʑ ç ʝ x ɣ χ ʕ h/ <f v s z ś ź x́ ʒ́ x ʒ ḥ ʕ h>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/l j ɰ w/ <l j c w>
/r/ <r>

/i ɨ ʉ y u e ø ɘ o ə ɞ ʌ æ ɐ a ɒ/ <i ɨ ʉ y u e œ ë o ə ɔ ɛ æ ä a å>
/iː ɨː ʉː yː uː eː øː ɘː oː əː ɞː ʌː æː ɐː aː ɒː/ <ii ɨɨ ʉʉ yy uu ee œœ ëë oo əə ɔɔ ɛɛ ææ ää aa åå>

/ŋrece tʰau/ <Ŋreḱe Tʰau>

/su jy.tʰŋaːl seː.ɣʌŋ sre.wei lə.cjaː kŋaː.scʰei ʉː.jʉːɕ ʕnaohk gʕɒɰ.ŋheɕ kʰɒː || kʰŋəm cʰruːɨ løːɕ wxaːbd.ʑniːtɣ jroːz.rɟaːl ɰɘːç | χoːɰ nχalc jəː xɞːvw sŋəi ljaowv ɰɣɒːhtʰ scʰoːuw || nχalc ɟeː ||/

<Su jytʰŋaal seeʒɛŋ srewei ləḱjaa kŋaasḱʰei ʉʉjʉʉś ʕnaohk gʕåcŋheś kʰåå. Kʰŋəm ḱʰruuɨ lœœś wxaabdźniitʒ jroozrǵaal cëëx́, ḥooc nḥalḱ jəə xɔɔvw sŋəi ljaowv cʒååhtʰ sḱʰoouw. Nḥalḱ ǵee.>

Next:

/p b t d c ɟ k g/
/f v s z h ɦ/
/t͡ʃ/
/m n ɲ ŋ/
/j w/
/r/
/l/

/i e æ a/
/u o ɒ/

User avatar
jimydog000
cuneiform
cuneiform
Posts: 104
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Romanization game

Post by jimydog000 » 03 Nov 2018 17:52

/p b t d c ɟ k g/ <p b t d ty dy k g>
/f v s z h ɦ/ <f v s z h x>
/t͡ʃ/ <c>
/m n ɲ ŋ/ m n ny
/j w/ <y uo>
/r/ <r>
/l/ <l>

/i e æ a/ <i e æ a>
/u o ɒ/ <u o ö>

Next:
/p pʷ c cʷ k kʷ ʈ ʈʷ/
/m mʷ n nʷ ɳ ɳʷ/
/s h ʍ/
/tʃ tʃʷ
/ɾ ɾʷ ɭ ɭʷ/
/j/

/i iː e eː o oː u uː/

Huh, literally just mashed an Australian lang with Navajo-ish vowels and popped some fricatives in. Looks a pretty noice [;)] .
“Comparison is the death of joy.” -Mark Twain

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11673
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 03 Nov 2018 18:56

/p pʷ ʈ ʈʷ c cʷ k kʷ/ <b bw d dw dj djw g gw>
/m mʷ n nʷ ɳ ɳʷ/ <m mw n nw nd ndw>
/s ʍ h/ <s f h>
/tʃ tʃʷ/ <t tw>
/ɾ ɾʷ ɭ ɭʷ/ <r rw l lw>
/j/ <j>

/i iː e eː o oː u uː/ <i ia e ea o oa u ua>

Next:

/p b t d k g/
/f v s z ʃ ʒ x ɣ ħ ʕ/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/m mʲ n ɲ/
/r/
/ʎ̝̊ ʎ̝/
/l/

/i e ø æ/
/a/
/u o/

opipik
runic
runic
Posts: 2763
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game

Post by opipik » 03 Nov 2018 21:11

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f v s z ʃ ʒ x ɣ ħ ʕ/ <f v s z š ž x ḡ h '>
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <c ʒ č ǯ>
/m mʲ n ɲ/ <m m̃ n ñ>
/r/ <r>
/ʎ̝̊ ʎ̝/ <ɫh ɫ>
/l/ <l>

/i e ø æ/ <i e ọ ạ>
/a/ <a>
/u o/ <u o>

Next:

/p t ʨ k/
/b ʥ ɡ/
/ᵐb ⁿd ᶮɟ/
/m n ɲ ŋ/
/r ɽ͡r/
/s ʂ ɕ/
/ʐ ɦ/
/w ɭ j/

/i u/
/e ɘ ɵ o/
/æ ʌ a/

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11673
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 04 Nov 2018 03:45

/p t ʨ k/ <p t c k>
/b ʥ ɡ/ <b j g>
/ᵐb ⁿd ᶮɟ/ <mb nn nj>
/m n ɲ ŋ/ <m n ny ng>
/r ɽ͡r/ <d r>
/s ʂ ɕ/ <x s ś>
/ʐ ɦ/ <z h>
/w ɭ j/ <w l y>

/i u/ <i u>
/e ɘ ɵ o/ <e ë ö o>
/æ ʌ a/ <a ä a>

Next:

/p t k/
/θ s ʃ h/
/t͡s/
/m n ŋ/
/l/

/i y e ɛ/
/a/
/ɯ u o ɔ/

Birdlang
greek
greek
Posts: 724
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game

Post by Birdlang » 04 Nov 2018 17:16

/p t k/ p t k
/θ s ʃ h/ z s x h
/t͡s/ j
/m n ŋ/ m n g
/l/ l

/i y e ɛ/ i y é e
/a/ a
/ɯ u o ɔ/ v u ó o

Next
/p b t d ʈ ɖ c ɟ k g/
/f v ð s ʂ ɕ ɦ/
/m n ɳ ɲ ŋ/
/ʋ ɻ j/
/l ɭ/
/ɾ/
/r/

/i ɯ u ʊ e ɤ o ɜ ʌ ɔ a ɒ/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

Post Reply