Romanization game

A forum for all topics related to constructed languages
shimobaatar
korean
korean
Posts: 11670
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 24 Jan 2014 04:04

Next:
/ɲ/
/pʲ pʷ kʷ gʷ c ɟ/
/ç ʝ X/
/tɕ dʑ dz kx/
/ɺ ʎ/
/ɬ ɮ/
/ɒ œ ø y ʌ ɤ ɯ/
Spoiler:
/ɲ/ <n>
/pʲ pʷ kʷ gʷ c ɟ/ <p b k g c j>
/ç ʝ X/ <cc jj x>
/tɕ dʑ dz kx/ <t d z q>
/ɺ ʎ/ <r l>
/ɬ ɮ/ <h lh>
/ɒ œ ø y ʌ ɤ ɯ/ <a e o i u y w>

Next:

/p p: b t t: d k k: g/
/f v θ ð s z ɕ ʑ x/
/t͡ɕ d͡ʑ/
/m n ŋ/
/j w ɽ/
/i e a o ɯ/

User avatar
QuantumWraith
sinic
sinic
Posts: 222
Joined: 20 Mar 2012 22:46

Re: Romanization game

Post by QuantumWraith » 24 Jan 2014 04:38

Thakowsaizmu wrote: /ɑ ɛ i ɔ u~o ɑ: ɛ: i: ɔ: u:~o:/ a e i o u aa ee ii oo uu

/m n ɲ ŋ/ m n j g
/mb nd ɲɟ ŋɡ/ mb nd jc gq
/ɓ ɗ ʄ ɠ/ b d c q
/p t tʃ k/ p t ts k
/ɱv nz/ mv nz
/v ð z ɣ/ v dh z gh
/f θ s ʃ x h/ f th s sh kh h
/r~ɺ/ r
/l~ɺ j w/ l y w

/'wɑ.tu 'wɔ.tɛ wɑ.mɛ.zɑ.'li.wɑ 'hu.ru 'hɑ.ði nɑ 'hɑ.ki 'zɑ.ɔ ni 'sɑ.wɑ 'wɔ.tɛ wɑ.mɛ.ʄɑ.'li.wɑ ɑ.ki.li nɑ ðɑ.'mi.ri 'hi.vjɔ jɑ.'pɑ.sɑ wɑ.tɛ.ndɛ.'ɑ.nɛ ki.'ndu.ɠu/
watu wote wameza liwa huru hadhi na haki zao ni sawa wote wameca liwa akili na damiri hivyo yapasa watendeane kinduqu
shimobaatar wrote: /p pʰ p' t tʰ t'/ b p p' d t t'
/f f' v s s' z ʃ ʃ' ʒ/ f f' v s s' z h h' j
/ts ts' tʃ tʃ'/ c c' x x'
/ɱ n/ m n
/k͡p g͡b ŋ͡m/ k g q
/u e uˑ eˑ uː eː/ u i o e ou ei
Squall wrote:/m n ŋ ɲ/ m n nh gn
/p pʰ t tʰ k kʰ/ b p d t g k
/θ ð s z ɕ ʑ x ɣ h/ th dh s z c j x q h
/ɹ ɾ l ʎ/ rh r lh l
/ɥ ɰ/ y w
/ɛ e ɪ i œ ø Y y ɔ o ʊ u/ eh e ih i oeh oe uih ui oh o uh u
k1234567890y wrote:/m n/ m n
/pʰ b pʼ pː tʰ d tʼ tː kʰ ɡ kʼ xk qʰ qʼ qː ʢ ʔ / ph b p bp th d t dt kh g k gk qh q qq c '
/tsʰ dz tsʼ sː tʃʰ dʒ tʃʼ/ tsh dz ts ss tch dzh tc
/v s z ʃ ʒ x ʁ ʜ h/ v s z sh zh x gh hh h
/r r̥/ r rh
/l j/ l j
/ɪ iː y yː ʊ uː je ie ɥø yø wo uo e̞ e̞ː ø øː o̞ o̞ː æ æː ə ɑː/ i ii y yy u uu je ie jo io wo uo e ee oe oie o oo ae aie a aa

shimobaatar wrote:/b ɓ t tˤ t' d ɗ g ɠ/ b' b t te t' d d' k k'
/vˤ θˤ ðˤ sˤ zˤ ɣ/ f c j s z q
/bv/ v
/m mˤ ɳ ŋ/ m me n g
/ɹ j w r l ɮ/ r y w rr l lh
/ɛ ə ɔ/ i o u
/p' pʰ p ɓ̥ ɓ t' tʰ t ɗ̥ ɗ k' kʰ k ɠ̊ ɠ ʔ/
/m̰ m̥ m mb n̰ n̥ n nd ŋ̰ ŋ̥ ŋ ŋg/
/s' sʰ s x' xʰ x h/
/w̰ w̥ w j̰ j̥ j/

/ɨ ɨː/
/ɛ ɛː ə əː ɔ ɔː/
/a aː/

/˦ ˧ ˨/

ʔɨ̀ːwɔ́ːtwɛ w̰ɔ̀wə wɔːnɨ́jɨ́ wɨ́ːʔɛ̀ː wɛːwɛ w̰ɨ̀jək'wɔ̀ s'ɛ̀kɨəʔɔ̀ː ʔɨ̀ːʔàwɨ́mɔ́ wɛɗɔə̀ k'ɔ̀ː
"Peace...? No peace!"

User avatar
Shemtov
runic
runic
Posts: 3093
Joined: 29 Apr 2013 03:06

Re: Romanization game

Post by Shemtov » 24 Jan 2014 07:51

/p' pʰ p ɓ̥ ɓ t' tʰ t ɗ̥ ɗ k' kʰ k ɠ̊ ɠ ʔ/ <p' ph p pb b t' th t td d k' kh k kg g '>
/m̰ m̥ m mb n̰ n̥ n nd ŋ̰ ŋ̥ ŋ ŋg/ <m' mh m mb n' nh n nd nk' nkh nk ng>
/s' sʰ s x' xʰ x h/ <s' sh s x' xh x h>
/w̰ w̥ w j̰ j̥ j/ <w' wh w j' jh j>

/ɨ ɨː/ <i ii>
/ɛ ɛː ə əː ɔ ɔː/ <e ee y yy o oo>
/a aː/ <a aa>

/˦ ˧ ˨/ <Vr V Vl>

ʔɨ̀ːwɔ́ːtwɛ w̰ɔ̀wə wɔːnɨ́jɨ́ wɨ́ːʔɛ̀ː wɛːwɛ w̰ɨ̀jək'wɔ̀ s'ɛ̀kɨəʔɔ̀ː ʔɨ̀ːʔàwɨ́mɔ́ wɛɗɔə̀ k'ɔ̀ː
'iiwoortwe w'olwy woonirji wiir'e weewe w'iljyk'wol s'elkiy'ol 'iil'alwirmor wedoyr k'orn
t tʰ k kʰ ʔ
d͡ʒ
s sʰ h
r l ji ũ
e ʌ̃ o
aExample:
kaːsere tʰiːkʌ̃
Many children make up, or begin to make up, imaginary languages. I have been at it since I could write.
-JRR Tolkien

User avatar
k1234567890y
runic
runic
Posts: 3041
Joined: 04 Jan 2014 04:47
Contact:

Re: Romanization game

Post by k1234567890y » 24 Jan 2014 07:59

QuantumWraith wrote: /p' pʰ p ɓ̥ ɓ t' tʰ t ɗ̥ ɗ k' kʰ k ɠ̊ ɠ ʔ/
/m̰ m̥ m mb n̰ n̥ n nd ŋ̰ ŋ̥ ŋ ŋg/
/s' sʰ s x' xʰ x h/
/w̰ w̥ w j̰ j̥ j/

/ɨ ɨː/
/ɛ ɛː ə əː ɔ ɔː/
/a aː/

/˦ ˧ ˨/

ʔɨ̀ːwɔ́ːtwɛ w̰ɔ̀wə wɔːnɨ́jɨ́ wɨ́ːʔɛ̀ː wɛːwɛ w̰ɨ̀jək'wɔ̀ s'ɛ̀kɨəʔɔ̀ː ʔɨ̀ːʔàwɨ́mɔ́ wɛɗɔə̀ k'ɔ̀ː
/p' pʰ p ɓ̥ ɓ t' tʰ t ɗ̥ ɗ k' kʰ k ɠ̊ ɠ ʔ/ <p' ph p bh b t' th t dh d k' kh k gh g '>
/m̰ m̥ m mb n̰ n̥ n nd ŋ̰ ŋ̥ ŋ ŋg/ <m' mh m mb n' nh n nd ng' ngh ng ngg>
/s' sʰ s x' xʰ x h/ <s' sh s kh' khh kh h>
/w̰ w̥ w j̰ j̥ j/ <w' wh w y' yh y>

/ɨ ɨː/ <i i:>
/ɛ ɛː ə əː ɔ ɔː/ <e e: v v: o o:>
/a aː/ <a a:>

/˦ ˧ ˨/ <2 1 3>

ʔɨ̀ːwɔ́ːtwɛ w̰ɔ̀wə wɔːnɨ́jɨ́ wɨ́ːʔɛ̀ː wɛːwɛ w̰ɨ̀jək'wɔ̀ s'ɛ̀kɨəʔɔ̀ː ʔɨ̀ːʔàwɨ́mɔ́ wɛɗɔə̀ k'ɔ̀ː
'i:1wo:2twe1 w'o3wv1 wo:1ni2yi2 wi2'e3 we:1we1 w'i3yv1k'wo3 s'e3kiv1'o3 'i:1'a3wi2mo2 we1do1v3 k'o:3
Shemtov wrote:/p' pʰ p ɓ̥ ɓ t' tʰ t ɗ̥ ɗ k' kʰ k ɠ̊ ɠ ʔ/ <p' ph p pb b t' th t td d k' kh k kg g '>
/m̰ m̥ m mb n̰ n̥ n nd ŋ̰ ŋ̥ ŋ ŋg/ <m' mh m mb n' nh n nd nk' nkh nk ng>
/s' sʰ s x' xʰ x h/ <s' sh s x' xh x h>
/w̰ w̥ w j̰ j̥ j/ <w' wh w j' jh j>

/ɨ ɨː/ <i ii>
/ɛ ɛː ə əː ɔ ɔː/ <e ee y yy o oo>
/a aː/ <a aa>

/˦ ˧ ˨/ <Vr V Vl>

ʔɨ̀ːwɔ́ːtwɛ w̰ɔ̀wə wɔːnɨ́jɨ́ wɨ́ːʔɛ̀ː wɛːwɛ w̰ɨ̀jək'wɔ̀ s'ɛ̀kɨəʔɔ̀ː ʔɨ̀ːʔàwɨ́mɔ́ wɛɗɔə̀ k'ɔ̀ː
'iiwoortwe w'olwy woonirji wiir'e weewe w'iljyk'wol s'elkiy'ol 'iil'alwirmor wedoyr k'orn
t tʰ k kʰ ʔ
d͡ʒ
s sʰ h
r l ji ũ
e ʌ̃ o
aExample:
kaːsere tʰiːkʌ̃
n <n>
t tʰ k kʰ ʔ <t th k kh '>
d͡ʒ <dj>
s sʰ h <s sh h>
r l j <r l y>

i ũ <i un>
e ʌ̃ o <e vn o>
a <a>

Example:
kaːsere tʰiːkʌ̃
kaa sere thiikvn


Next(a natural language):
/m mʷ mʲ mʷʲ n̪ n̪͡m n̠ n̠͡m n̠ʲ ŋ ŋʷ ŋʲ ŋ͡m /
/p pʷ pʲ pʷʲ t̪ t̪͡p t̪ʲ t̠ t̠͡p t̠ʲ k kʷ kʲ k͡p /
/β βʲ ɣ /
/β̞͡ð̞ l l͡β lʲ j j͡β̞ /
/mbʷ mbʷʲ n̪d̪ʲ t̠n̠ʲ t̠͡pn̠͡mʲ ŋkʷ kŋʷ/
/i ĩ ɨ u ũ/
/e (ẽ) ə ə̃ o (õ)/
/ɛ ɛ̃ ɔ ɔ̃/
/æ (æ̃) ɐ ã ɑ ɑ̃ /
...

Squall
greek
greek
Posts: 583
Joined: 28 Nov 2013 14:47

Re: Romanization game

Post by Squall » 25 Jan 2014 03:49

This language is very difficult. I will only romanize the vowels and let the next person solve it.

/i ĩ ɨ u ũ/ <i in ï u un>
/e (ẽ) ə ə̃ o (õ)/ <ê ên û ûn ô ôn>
/ɛ ɛ̃ ɔ ɔ̃/ <e en o on>
/æ (æ̃) ɐ ã ɑ ɑ̃ / <ä än a an â ân>

Examples:
/ɐnɐ/ <ana>
/ãnɐ/ <anna>
/ãɐ/ <an'a>
English is not my native language. Sorry for any mistakes or lack of knowledge when I discuss this language.
:bra: :mrgreen: | :uk: [:D] | :esp: [:)] | :epo: [:|] | :lat: [:S] | :jpn: [:'(]

User avatar
Dezinaa
roman
roman
Posts: 908
Joined: 13 Oct 2013 19:33
Location: tunta, àn paànmúnu’ai

Re: Romanization game

Post by Dezinaa » 28 Jan 2014 23:42

/m mʷ mʲ mʷʲ n̪ n̪͡m n̠ n̠͡m n̠ʲ ŋ ŋʷ ŋʲ ŋ͡m / <m mw mj my nh nhm n nm nj ng ngw ngj ngm>
/p pʷ pʲ pʷʲ t̪ t̪͡p t̪ʲ t̠ t̠͡p t̠ʲ k kʷ kʲ k͡p / <p pw pj py th thp thj t tp tj k kw kj kp>
/β βʲ ɣ / <b v g>
/β̞͡ð̞ l l͡β lʲ j j͡β̞ / <vd l lb lj j jb>
/mbʷ mbʷʲ n̪d̪ʲ t̠n̠ʲ t̠͡pn̠͡mʲ ŋkʷ kŋʷ/ <mbw mby ndhj tnj tp nmj nkw kngw>

Next:
/m n/
/p pʰ t tʰ k kʰ q qʰ/
/f s ʂ x h/
/j w/
/i u e ø o a/

User avatar
Corphishy
greek
greek
Posts: 678
Joined: 18 May 2013 17:28
Location: Route 102, Route 117, Petalburg City

Re: Romanization game

Post by Corphishy » 29 Jan 2014 00:39

Dezinaa wrote: Next:
/m n/
/p pʰ t tʰ k kʰ q qʰ/
/f s ʂ x h/
/j w/
/i u e ø o a/
/m n/<m n>
/p pʰ t tʰ k kʰ q qʰ/<b [ d t g k ǥ q>
/f s ʂ x h/<f s rs x h>
/j w/<y w>
/i u e ø o a/<i u e ö o a>

Next:
/m n ŋ/
/p pʷ v vʷ t tʷ s sʷ k kʷ/
/w ɾ~ɹ ɫ/
/i y ɪ ʊ u e o a/
/aʊ̯/
Aszev wrote:A good conlang doesn't come from pursuing uniqueness. Uniqueness is usually an effect from creating a good conlang.
Vuase: A thinking man's conlang
(used to be Bulbichu22)

User avatar
Thakowsaizmu
mongolian
mongolian
Posts: 3821
Joined: 13 Aug 2010 17:57
Contact:

Re: Romanization game

Post by Thakowsaizmu » 29 Jan 2014 01:15

/m n ŋ/ <m n g>
/p pʷ v vʷ t tʷ s sʷ k kʷ/ <p pu v vu t tu s su k ku/
/w ɾ~ɹ ɫ/ <u r l>
/i y ɪ ʊ u e o a/ <ii yy i y ou e o a>
/aʊ̯/ <ao>

Next:
/p b ʙ t̪ t d̪ d k g/
/s/
/ʩ/
/r/

/i e o/

Example:
/ʙo.ok erikot̪o pebege ʩoʩoso seso ri to.ot̪o ʩi.ise sese gikid̪od̪o diʩo.o boro biri seso re sese e.eʙipo ʩoro/

User avatar
QuantumWraith
sinic
sinic
Posts: 222
Joined: 20 Mar 2012 22:46

Re: Romanization game

Post by QuantumWraith » 31 Jan 2014 19:19

Thakowsaizmu wrote:
Next:
/p b ʙ t̪ t d̪ d k g/ p b w c t j d k g
/s/ s
/ʩ/ f
/r/ r

/i e o/ i e o

Example:
/ʙo.ok erikot̪o pebege ʩoʩoso seso ri to.ot̪o ʩi.ise sese gikid̪od̪o diʩo.o boro biri seso re sese e.eʙipo ʩoro/ wook erikoco pebege fofoso seso ri tooco fiise ses gikijojo difoo boro biri seso re sese eewipo foro
Edit: Reposted from the wrong thread
Here, have a kitchen sink.

/p ʷb pʷ ʲb pʲ pˁ t ʷd tʷ ʲd (ʒ) dʒ ʷdʒ dʒʷ ʲdˁ (ʒˁ) dʒˁ ʷdʒˁ dʒʷˁ tˁ k kʷ q qʷ qʷˁ qˁ ʔ/
/pʰ pʰʷ tʰ tʰʷ kʰ kʰʷ qʰ qʰʷ/
/p' t' k' kʷ' q' qʷ' qʷˁ' qˁ'/
/ɓ ɗ ɗʷ ɗˁ ɗʷˁ/
/ᵐb ʷ̃b ᵐbʷ ʲ̃b ᵐbˁ ⁿd ʷ̃d ⁿdʷ ʲ̃d (ʒ̃) ⁿdʒ̃ ʷ̃dʒ ⁿdʒʷ ʲ̃dˁ (ʒ̃ˁ) ⁿdʒˁ ʷ̃dʒˁ ⁿdʒʷˁ ⁿdˁ ᵑg ᵑgʷ/
/ᵐpʰ ᵐpʰʷ ⁿtʰ ⁿtʰʷ ᵑkʰ ᵑkʰʷ/
/ᵐp' ⁿt' ᵑk' ᵑkʷ'/
/m ʷm mʷ ʲm mʲ mˁ n ʷn nʷ ʲn nʲ ʷnʲ nʲʷ ʲnˁ nʲˁ ʷnʲˁ nʲʷˁ nˁ ʷnˁ nʷˁ ŋ ŋʷ/
/m̥ ʷm̥ m̥ʷ ʲm̥ m̥ʲ n̥ ʷn̥ n̥ʷ ʲn̥ n̥ʲ ʷn̥ʲ n̥ʲʷ ŋ̊ ŋ̊ʷ/
/m̰ ʷm̰ m̰ʷ ʲm̰ m̰ʲ m̰ˁ n̰ ʷn̰ n̰ʷ ʲn̰ n̰ʲ ʷn̰ʲ n̰ʲʷ ʲn̰ˁ n̰ʲˁ ʷn̰ʲˁ n̰ʲʷˁ n̰ˁ ʷn̰ˁ n̰ʷˁ ŋ̰ ŋ̰ʷ/
/bʷ̃ bʲ̃ bˁ̃ dⁿ dʷ̃ dʒ̃ dˁ̃/
/s ʷs sʷ ʲs ʃ ʷʃ ʃʷ ʲsˁ ʃˁ ʷʃˁ ʃʷˁ sˁ ʷsˁ sʷˁ x xʷ χ χʷ χʷˁ χˁ ħ ħʷ h/
/sʰ ʷsʰ sʷʰ ʲsʰ ʃʰ ʷʃʰ ʃʷʰ xʰ xʰʷ χʰ χʰʷ/
/s' sʷ' ʃ' ʃʷ' ʃˁ' sˁ' x' xʷ' χ' χʷ' χʷˁ' χˁ'/
/j w ʕ ʕʷ/
/j̊ w̥/
/j̰ w̰ ʕ̰ ʕ̰ʷ/
/j̃ w̃ ʕ̃ ʕ̃ʷ/
/j̃̊ w̥̃/
/j̰̃ w̰̃ ʕ̰̃ ʕ̰̃ʷ/

/(ə) ɐ/

OVC
Spoiler:
O is an obligatory onset consonant which may be any from the above sets.
V is typically an optional /ɐ/, however some analyses propose /ə/ to occur between most sequences of adjacent consonants. Additionally, /(ə) ɐ/ change their quality depending upon surrounding consonants;

ə > u / CL_
ə > i / CP_
ə > o / _CpL
ə > e / _CpP

ɐ > ɒ / CL_
ɐ > a / CP_
ɐ > aʊ / _CpL
ɐ > aɪ / _CpP
ɐ > ɑ / CU_, CF_


C is an optional coda consonant of the sets:

/p t k q ʔ/
/pʰ tʰ kʰ qʰ/
/p' t' k' q'/
/m n ŋ/
/m̥ n̥ ŋ̊/
/m̰ n̰ ŋ̰/
/s x χ ħ h/
/j w ʕ/
/j̊ w̥/
/j̰ w̰ ʕ̰/
/j̃ w̃ ʕ̃/
/j̃̊ w̥̃/
/j̰̃ w̰̃ ʕ̰̃/

Examples:

/saʷdk'/ [zaʊdək']
/ᵐbˁtʰ/ [ᵐbˁətʰ]
/ʃʷdʒʷˁa/ [ʃʷudʒʷˁɒ]
/χ'χaχ/ [χəʔχɑχ]
/aʲ̃bt/ [ʔãɪbət]
"Peace...? No peace!"

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11670
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 31 Jan 2014 20:14

QuantumWraith wrote:Here, have a kitchen sink.

/p ʷb pʷ ʲb pʲ pˁ t ʷd tʷ ʲd (ʒ) dʒ ʷdʒ dʒʷ ʲdˁ (ʒˁ) dʒˁ ʷdʒˁ dʒʷˁ tˁ k kʷ q qʷ qʷˁ qˁ ʔ/
/pʰ pʰʷ tʰ tʰʷ kʰ kʰʷ qʰ qʰʷ/
/p' t' k' kʷ' q' qʷ' qʷˁ' qˁ'/
/ɓ ɗ ɗʷ ɗˁ ɗʷˁ/
/ᵐb ʷ̃b ᵐbʷ ʲ̃b ᵐbˁ ⁿd ʷ̃d ⁿdʷ ʲ̃d (ʒ̃) ⁿdʒ̃ ʷ̃dʒ ⁿdʒʷ ʲ̃dˁ (ʒ̃ˁ) ⁿdʒˁ ʷ̃dʒˁ ⁿdʒʷˁ ⁿdˁ ᵑg ᵑgʷ/
/ᵐpʰ ᵐpʰʷ ⁿtʰ ⁿtʰʷ ᵑkʰ ᵑkʰʷ/
/ᵐp' ⁿt' ᵑk' ᵑkʷ'/
/m ʷm mʷ ʲm mʲ mˁ n ʷn nʷ ʲn nʲ ʷnʲ nʲʷ ʲnˁ nʲˁ ʷnʲˁ nʲʷˁ nˁ ʷnˁ nʷˁ ŋ ŋʷ/
/m̥ ʷm̥ m̥ʷ ʲm̥ m̥ʲ n̥ ʷn̥ n̥ʷ ʲn̥ n̥ʲ ʷn̥ʲ n̥ʲʷ ŋ̊ ŋ̊ʷ/
/m̰ ʷm̰ m̰ʷ ʲm̰ m̰ʲ m̰ˁ n̰ ʷn̰ n̰ʷ ʲn̰ n̰ʲ ʷn̰ʲ n̰ʲʷ ʲn̰ˁ n̰ʲˁ ʷn̰ʲˁ n̰ʲʷˁ n̰ˁ ʷn̰ˁ n̰ʷˁ ŋ̰ ŋ̰ʷ/
/bʷ̃ bʲ̃ bˁ̃ dⁿ dʷ̃ dʒ̃ dˁ̃/
/s ʷs sʷ ʲs ʃ ʷʃ ʃʷ ʲsˁ ʃˁ ʷʃˁ ʃʷˁ sˁ ʷsˁ sʷˁ x xʷ χ χʷ χʷˁ χˁ ħ ħʷ h/
/sʰ ʷsʰ sʷʰ ʲsʰ ʃʰ ʷʃʰ ʃʷʰ xʰ xʰʷ χʰ χʰʷ/
/s' sʷ' ʃ' ʃʷ' ʃˁ' sˁ' x' xʷ' χ' χʷ' χʷˁ' χˁ'/
/j w ʕ ʕʷ/
/j̊ w̥/
/j̰ w̰ ʕ̰ ʕ̰ʷ/
/j̃ w̃ ʕ̃ ʕ̃ʷ/
/j̃̊ w̥̃/
/j̰̃ w̰̃ ʕ̰̃ ʕ̰̃ʷ/

/(ə) ɐ/

OVC
Spoiler:
O is an obligatory onset consonant which may be any from the above sets.
V is typically an optional /ɐ/, however some analyses propose /ə/ to occur between most sequences of adjacent consonants. Additionally, /(ə) ɐ/ change their quality depending upon surrounding consonants;

ə > u / CL_
ə > i / CP_
ə > o / _CpL
ə > e / _CpP

ɐ > ɒ / CL_
ɐ > a / CP_
ɐ > aʊ / _CpL
ɐ > aɪ / _CpP
ɐ > ɑ / CU_, CF_


C is an optional coda consonant of the sets:

/p t k q ʔ/
/pʰ tʰ kʰ qʰ/
/p' t' k' q'/
/m n ŋ/
/m̥ n̥ ŋ̊/
/m̰ n̰ ŋ̰/
/s x χ ħ h/
/j w ʕ/
/j̊ w̥/
/j̰ w̰ ʕ̰/
/j̃ w̃ ʕ̃/
/j̃̊ w̥̃/
/j̰̃ w̰̃ ʕ̰̃/

Examples:

/saʷdk'/ [zaʊdək']
/ᵐbˁtʰ/ [ᵐbˁətʰ]
/ʃʷdʒʷˁa/ [ʃʷudʒʷˁɒ]
/χ'χaχ/ [χəʔχɑχ]
/aʲ̃bt/ [ʔãɪbət]
Spoiler:
/p ʷb pʷ ʲb pʲ pˁ t ʷd tʷ ʲd (ʒ) dʒ ʷdʒ dʒʷ ʲdˁ (ʒˁ) dʒˁ ʷdʒˁ dʒʷˁ tˁ k kʷ q qʷ qʷˁ qˁ ʔ/
<p wb pw jb pj pc t wd tw jd (ž) ḓ wḓ ḓw jdc (žc) ḓc wḓc ḓwc tc k kw q qw qwc qc ʔ>
/pʰ pʰʷ tʰ tʰʷ kʰ kʰʷ qʰ qʰʷ/
<ph phw th thw kh khw qh qhw>
/p' t' k' kʷ' q' qʷ' qʷˁ' qˁ'/
<p' t' k' k'w q' qw' qwc' qc'>
/ɓ ɗ ɗʷ ɗˁ ɗʷˁ/
<b' d' dw' dc' dwc'>
/ᵐb ʷ̃b ᵐbʷ ʲ̃b ᵐbˁ ⁿd ʷ̃d ⁿdʷ ʲ̃d (ʒ̃) ⁿdʒ̃ ʷ̃dʒ ⁿdʒʷ ʲ̃dˁ (ʒ̃ˁ) ⁿdʒˁ ʷ̃dʒˁ ⁿdʒʷˁ ⁿdˁ ᵑg ᵑgʷ/
<mb ẅb mbw ïb mbc nd ẅd ndw ïd (ƶ) nđ ẅḓ nḓw ïḓc (ƶc) ẅḓc nḓwc ndc ŋg ŋgw>
/ᵐpʰ ᵐpʰʷ ⁿtʰ ⁿtʰʷ ᵑkʰ ᵑkʰʷ/
<mph mphw nth nthw ŋkh ŋkhw>
/ᵐp' ⁿt' ᵑk' ᵑkʷ'/
<mp' nt' ŋk' ŋkw'>
/m ʷm mʷ ʲm mʲ mˁ n ʷn nʷ ʲn nʲ ʷnʲ nʲʷ ʲnˁ nʲˁ ʷnʲˁ nʲʷˁ nˁ ʷnˁ nʷˁ ŋ ŋʷ/
<m wm mw jm mj mc n wn nw jn nj wnj njw jnc njc wnjc njwc nc wnc nwc ŋ ŋw>
/m̥ ʷm̥ m̥ʷ ʲm̥ m̥ʲ n̥ ʷn̥ n̥ʷ ʲn̥ n̥ʲ ʷn̥ʲ n̥ʲʷ ŋ̊ ŋ̊ʷ/
<ḿ wḿ ḿw jḿ ḿj ń wń ńw jń jń wńj ńjw ņ ņw>
/m̰ ʷm̰ m̰ʷ ʲm̰ m̰ʲ m̰ˁ n̰ ʷn̰ n̰ʷ ʲn̰ n̰ʲ ʷn̰ʲ n̰ʲʷ ʲn̰ˁ n̰ʲˁ ʷn̰ʲˁ n̰ʲʷˁ n̰ˁ ʷn̰ˁ n̰ʷˁ ŋ̰ ŋ̰ʷ/
<ṁ wṁ mṁ jṁ ṁj ṁc ṅ wṅ ṅw jṅ ṅj wṅj ṅjw jṅc ṅjc wṅjc ṅjwc ṅc wṅc nwc ṇ ṇw>
/bʷ̃ bʲ̃ bˁ̃ dⁿ dʷ̃ dʒ̃ dˁ̃/
<bẅ bï bç dn dẅ đ dç>
/s ʷs sʷ ʲs ʃ ʷʃ ʃʷ ʲsˁ ʃˁ ʷʃˁ ʃʷˁ sˁ ʷsˁ sʷˁ x xʷ χ χʷ χʷˁ χˁ ħ ħʷ h/
<s ws sw js š wš š jsc šc wšc sc wsc swc x xw ẍ ẍw ẍwc ẍc ħ ħw ḥ>
/sʰ ʷsʰ sʷʰ ʲsʰ ʃʰ ʷʃʰ ʃʷʰ xʰ xʰʷ χʰ χʰʷ/
<sh wsh swh jsh šh wšh šwh xh xhw ẍh ẍhw>
/s' sʷ' ʃ' ʃʷ' ʃˁ' sˁ' x' xʷ' χ' χʷ' χʷˁ' χˁ'/
<s' sw' šw' šc' x' xw' ẍ' ẍw' ẍwc' ẍc'>
/j w ʕ ʕʷ/
<j w c cw>
/j̊ w̥/
<ĵ ŵ>
/j̰ w̰ ʕ̰ ʕ̰ʷ/
<i ẇ ċ cw>
/j̃ w̃ ʕ̃ ʕ̃ʷ/
<ï ẅ ĉ ĉw>
/j̃̊ w̥̃/
<ì ẁ>
/j̰̃ w̰̃ ʕ̰̃ ʕ̰̃ʷ/
<í ẃ ć ćw>

/(ə) ɐ/
<(e) a>/saʷdk'/ [zaʊdək'] <sawdk'>
/ᵐbˁtʰ/ [ᵐbˁətʰ] <mbcth>
/ʃʷdʒʷˁa/ [ʃʷudʒʷˁɒ] <šwḓwca>
/χ'χaχ/ [χəʔχɑχ] <ẍ'ẍaẍ>
/aʲ̃bt/ [ʔãɪbət] <aïbt>

Next:
Spoiler:
/p t k kʷ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ x xʷ ɣ ɣʷ/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ t͡ɕ d͡ʑ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ/
/m n ŋ ŋʷ/
/j r l/
/i y ɪ e ø ɛ æ u o ʊ ʌ ɑ ɒ/

User avatar
Thakowsaizmu
mongolian
mongolian
Posts: 3821
Joined: 13 Aug 2010 17:57
Contact:

Re: Romanization game

Post by Thakowsaizmu » 31 Jan 2014 20:51

/p t k kʷ/ <p t k kw>
/f v θ ð s z ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ x xʷ ɣ ɣʷ/ <f v th dh s z sh zh x j xh jh h hw g gw>
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ t͡ɕ d͡ʑ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ/ <ts dz ch dch tx dj txh djh>
/m n ŋ ŋʷ/ <m n ng ngw>
/j r l/ <y r l>
/i y ɪ e ø ɛ æ u o ʊ ʌ ɑ ɒ/ <i y ao e eu eh a u o uh oh aa ao>

NEXT!
/p b ɸ β ᵐp ᵐb ᶬɸ ᶬβ pʷ bʷ ɸʷ βʷ ᵐpʷ ᵐbʷ ᶬɸʷ ᶬβʷ mʲ pʲ bʲ ɸʲ βʲ ᵐpʲ ᵐbʲ ᶬɸʲ ᶬβʲ/
/c ɟ ᶮc ᶮɟ cᶣ ɟᶣ ᶮcᶣ ᶮɟᶣ k g kʷ gʷ ᵑk ᵑg ᵑkʷ ᵑgʷ q ɢ qʷ ɢʷ ᶰq ᶰɢ ᶰqʷ ᶰɢʷ/

/ɘ ɵ ɜ ɞ ɐ/
/ɘ: ɵ: ɜ: ɞ: ɐ:/
/ɘ:: ɵ:: ɜ:: ɞ:: ɐ::/

Examples:
/bɘ::ᶬβʷɵ ᶮɟᶣɞ:bɜɢʷɵ:: pʲɘᵐbɘ ᶬβʲɐ:ᶰqɐᵐbɵ ᶮɟɐ:ᶮɟɐ:: ᶮɟɐ ᶬβɘcᶣɞ qɜᶰɢʷɞ ᶬβʲɘ pɐ ᶬβʲɘ ᶬɸʲɘ::kʷɐ ᵑgʷɐᵐbɵ/

User avatar
Dezinaa
roman
roman
Posts: 908
Joined: 13 Oct 2013 19:33
Location: tunta, àn paànmúnu’ai

Re: Romanization game

Post by Dezinaa » 01 Feb 2014 01:21

/p b ɸ β ᵐp ᵐb ᶬɸ ᶬβ pʷ bʷ ɸʷ βʷ ᵐpʷ ᵐbʷ ᶬɸʷ ᶬβʷ mʲ pʲ bʲ ɸʲ βʲ ᵐpʲ ᵐbʲ ᶬɸʲ ᶬβʲ/ <p b f v mp mb mf mv pw bw fw vw mpw mbw mfw mvw my py by fy vy mpy mby mfy mby>
/c ɟ ᶮc ᶮɟ cᶣ ɟᶣ ᶮcᶣ ᶮɟᶣ k g kʷ gʷ ᵑk ᵑg ᵑkʷ ᵑgʷ q ɢ qʷ ɢʷ ᶰq ᶰɢ ᶰqʷ ᶰɢʷ/ <t d nt nd tw dw ntw ndw k g kw gw nk ng nkw ngw q ğ qw ğw nq nğ nqw nğw>

/ɘ ɵ ɜ ɞ ɐ/ <i u e o a>
/ɘ: ɵ: ɜ: ɞ: ɐ:/ <ī ū ē ō ā>
/ɘ:: ɵ:: ɜ:: ɞ:: ɐ::/ <ii uu ee oo aa>

Examples:
/bɘ::ᶬβʷɵ ᶮɟᶣɞ:bɜɢʷɵ:: pʲɘᵐbɘ ᶬβʲɐ:ᶰqɐᵐbɵ ᶮɟɐ:ᶮɟɐ:: ᶮɟɐ ᶬβɘcᶣɞ qɜᶰɢʷɞ ᶬβʲɘ pɐ ᶬβʲɘ ᶬɸʲɘ::kʷɐ ᵑgʷɐᵐbɵ/
<biimvwu ndwōbeğwuu pyimbi mvyānqambu ndāndaa nda mvitwo qenğwo mvyi pa mvyi mfyiikwa ngwambu>

Next:
/m n ɲ ŋ/
/p b pʼ ɓ t d tʼ ɗ c ɟ cʼ ʄ k g kʼ ɠ/
/f s ɕ x/
/i ɨ u e o ə ɛ ɔ a/

Example text:
/pabɨ məɓɛɓɔ tʼauko faɲɨŋbakʼɔ/

User avatar
Ahzoh
korean
korean
Posts: 6255
Joined: 20 Oct 2013 01:57
Location: Toma-ʾEzra lit Vṛḵaža

Re: Romanization game

Post by Ahzoh » 01 Feb 2014 05:03

/m n ɲ ŋ/ <m n ń ň>
/p b pʼ ɓ t d tʼ ɗ c ɟ cʼ ʄ k g kʼ ɠ/ <p b pp bb t d tt dd hy y hÿ ÿ k g kk gg>
/f s ɕ x/ <f s sh kh>
/a e i o u ɛ ɨ ɔ ə /<á é í ó ú e i o u >

Example text:
/pabɨ məɓɛɓɔ tʼauko faɲɨŋbakʼɔ/[/quote]
pabi mubbebbo ttaúkó fańiňbakko
Mine:
/a ɒ e ɛ i ɨ o ɔ u ə/
/a: ɒ: e: ɛ: i: ɨ: o: ɔ: u: ə:/

also <Y y> represents /j/
Image Ӯсцӣ (Onschen) [ CWS ]
Image Šat Vṛḵažaẇ (Vrkhazhian) [ WIKI | CWS ]

User avatar
k1234567890y
runic
runic
Posts: 3041
Joined: 04 Jan 2014 04:47
Contact:

Re: Romanization game

Post by k1234567890y » 02 Feb 2014 20:04

Ahzoh wrote:/m n ɲ ŋ/ <m n ń ň>
/p b pʼ ɓ t d tʼ ɗ c ɟ cʼ ʄ k g kʼ ɠ/ <p b pp bb t d tt dd hy y hÿ ÿ k g kk gg>
/f s ɕ x/ <f s sh kh>
/a e i o u ɛ ɨ ɔ ə /<á é í ó ú e i o u >

Example text:
/pabɨ məɓɛɓɔ tʼauko faɲɨŋbakʼɔ/
pabi mubbebbo ttaúkó fańiňbakko
Mine:
/a ɒ e ɛ i ɨ o ɔ u ə/
/a: ɒ: e: ɛ: i: ɨ: o: ɔ: u: ə:/

also <Y y> represents /j/[/quote]

Next?

I give a next(this is a natlang):

/a e i o u/
/a: e: i: o: u:/
/p t~ts~s k/
/b~β d~ɾ ɡ~ɣ/

all syllables are open, without consonant clusters.

example:

/osiɾeitoaɾei aβukaβa iaβa uɾuɾupaβiɾa toupasiβeiɾa/
...

User avatar
Thakowsaizmu
mongolian
mongolian
Posts: 3821
Joined: 13 Aug 2010 17:57
Contact:

Re: Romanization game

Post by Thakowsaizmu » 02 Feb 2014 21:14

/a e i o u/ <a e i o u>
/a: e: i: o: u:/ <a: e: i: o: u:>
/p t~ts~s k/ <p s c>
/b~β d~ɾ ɡ~ɣ/ <v r g>

/osiɾeitoaɾei aβukaβa iaβa uɾuɾupaβiɾa toupasiβeiɾa/
<Osireisoarei avucava iava ururupavira soupasiveira>

Next:
/n̪ ṉ/
/t̪ ṯ c k q ʔ/
/θ θ̱ ç x χ/
/ɹ j w/

/ɨ ə ɐ/

/n̪ɐṉ cɨθ̱əxə ɹɨwɨt̪ qɐɹ qəʔəṯ n̪ɨṉəwəṯ/

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11670
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 02 Feb 2014 21:22

Thakowsaizmu wrote:/a e i o u/ <a e i o u>
/a: e: i: o: u:/ <a: e: i: o: u:>
/p t~ts~s k/ <p s c>
/b~β d~ɾ ɡ~ɣ/ <v r g>

/osiɾeitoaɾei aβukaβa iaβa uɾuɾupaβiɾa toupasiβeiɾa/
<Osireisoarei avucava iava ururupavira soupasiveira>

Next:
/n̪ ṉ/
/t̪ ṯ c k q ʔ/
/θ θ̱ ç x χ/
/ɹ j w/

/ɨ ə ɐ/

/n̪ɐṉ cɨθ̱əxə ɹɨwɨt̪ qɐɹ qəʔəṯ n̪ɨṉəwəṯ/
Spoiler:
/n̪ ṉ/ <m n>
/t̪ ṯ c k q ʔ/ <p t c k q '>
/θ θ̱ ç x χ/ <f s ç x g>
/ɹ j w/ <r j w>

/ɨ ə ɐ/ <i e a>

/n̪ɐṉ cɨθ̱əxə ɹɨwɨt̪ qɐɹ qəʔəṯ n̪ɨṉəwəṯ/
<Man cisexe riwip qar qe'et minewet.>

Next:

/p p: b t t: d k k: g/
/f v θ ð s z ɕ ʑ x/
/t͡ɕ d͡ʑ/
/m n ŋ/
/j w ɽ/
/i a ɯ/

User avatar
Ahzoh
korean
korean
Posts: 6255
Joined: 20 Oct 2013 01:57
Location: Toma-ʾEzra lit Vṛḵaža

Re: Romanization game

Post by Ahzoh » 02 Feb 2014 21:24

k1234567890y wrote:
Ahzoh wrote: /m n ɲ ŋ/ <m n ń ň>
/p b pʼ ɓ t d tʼ ɗ c ɟ cʼ ʄ k g kʼ ɠ/ <p b pp bb t d tt dd hy y hÿ ÿ k g kk gg>
/f s ɕ x/ <f s sh kh>
/a e i o u ɛ ɨ ɔ ə /<á é í ó ú e i o u >

Example text:
/pabɨ məɓɛɓɔ tʼauko faɲɨŋbakʼɔ/
pabi mubbebbo ttaúkó fańiňbakko

Ahzoh's turn:
/a ɒ e ɛ i ɨ o ɔ u ə/
/a: ɒ: e: ɛ: i: ɨ: o: ɔ: u: ə:/

also <Y y> represents /j/
Next?

I give a next(this is a natlang):

/a e i o u/
/a: e: i: o: u:/
/p t~ts~s k/
/b~β d~ɾ ɡ~ɣ/

all syllables are open, without consonant clusters.

example:

/osiɾeitoaɾei aβukaβa iaβa uɾuɾupaβiɾa toupasiβeiɾa/
Why didn't you do mine?
Last edited by Ahzoh on 02 Feb 2014 21:32, edited 1 time in total.
Image Ӯсцӣ (Onschen) [ CWS ]
Image Šat Vṛḵažaẇ (Vrkhazhian) [ WIKI | CWS ]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11670
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 02 Feb 2014 21:31

Ahzoh wrote:Why didn't you do mine?

Maybe they didn't see it? Honestly, I don't know.

Mine get skipped sometimes, too. It's not worth making a big deal, or any kind of deal, about. You can always repost the inventory that got skipped later.

Edit: In fact:

/a ɒ e ɛ i ɨ o ɔ u ə/ <a å é e i î ó o u ê>
/a: ɒ: e: ɛ: i: ɨ: o: ɔ: u: ə:/ <aa åå éé ee ii îî óó oo uu êê>

also <Y y> represents /j/

(I don't know what the <Y y> /j/ thing means, since I don't see y or j in your inventory.)


Next:

/p p: b t t: d k k: g/
/f v θ ð s z ɕ ʑ x/
/t͡ɕ d͡ʑ/
/m n ŋ/
/j w ɽ/
/i a ɯ/
Last edited by shimobaatar on 02 Feb 2014 21:36, edited 1 time in total.

User avatar
Ahzoh
korean
korean
Posts: 6255
Joined: 20 Oct 2013 01:57
Location: Toma-ʾEzra lit Vṛḵaža

Re: Romanization game

Post by Ahzoh » 02 Feb 2014 21:34

shimobaatar wrote:
Ahzoh wrote:Why didn't you do mine?

Maybe they didn't see it? Honestly, I don't know.

Mine get skipped sometimes, too. It's not worth making a big deal, or any kind of deal, about. You can always repost the inventory that got skipped later.
I'm not making a big deal, I'm putting it to attention...
Image Ӯсцӣ (Onschen) [ CWS ]
Image Šat Vṛḵažaẇ (Vrkhazhian) [ WIKI | CWS ]

User avatar
k1234567890y
runic
runic
Posts: 3041
Joined: 04 Jan 2014 04:47
Contact:

Re: Romanization game

Post by k1234567890y » 02 Feb 2014 21:38

Ahzoh wrote:
shimobaatar wrote:
Ahzoh wrote:Why didn't you do mine?

Maybe they didn't see it? Honestly, I don't know.

Mine get skipped sometimes, too. It's not worth making a big deal, or any kind of deal, about. You can always repost the inventory that got skipped later.
I'm not making a big deal, I'm putting it to attention...
sorry for that...

and you didn't provide the consonant set...
...

Post Reply