Conlang Conversation Thread

A forum for all topics related to constructed languages
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2801
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dormouse559 » 07 Feb 2019 17:25

I mma hansoù ichi, dyun lê mezû a ttrou ttan, swêtya chetta hoza mimma a vveû ê-y a vvottrê famî.
[ʔɛ̃m.ma.hɑ̃ˈsu ˈʔi.ɕi | ˈdjœ̃ŋ lɛː.məˈzyː ɑt.tʁuˈtɑ̃ŋ | ˈswɛː.tjə ɕɛt.təˈho.zə ˈmɛ̃m.mə ʔɑˈvœː ʔɛː.jɑv.vɔt.tʁɛː.fəˈmiː]
And this song of mine, in three-quarter time, wishes you and yours the same thing, too.
🎶🎵🎶

User avatar
masako
mayan
mayan
Posts: 2009
Joined: 12 Aug 2010 15:42
Location: 가매
Contact:

Re: Conlang Conversation Thread

Post by masako » 14 Feb 2019 15:22

na te sema ha'o ke haua'ihue ma kaliponyahue talapua
I have returned from three weeks in Hawaii and California.

ke kemulo nye emyanko tsakahue nayo malahuye
The experiences were horrible because of what was happening at home.

na ke yomali pako nukuhu
I loathe each new day.

na ke kyo'a ua yesa unyapatse
It seems I cannot know peace or quiet.

na ke tlatso nayo omonko
I ponder my limited time.

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7814
Joined: 13 May 2012 01:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » 21 Feb 2019 03:10

Æta jall mücirür þeßes Jcclerîces!
eat 2PL.SUB much<COMPAR> DEF.F.GEN.PL icicle.root<PL>GEN
Eat more radish!
[:P]

User avatar
kiwikami
roman
roman
Posts: 1340
Joined: 26 May 2012 16:24
Location: the first star to the right and straight on 'till mid-afternoon

Re: Conlang Conversation Thread

Post by kiwikami » 21 Feb 2019 08:25

An myt-lo Gelen úm Geolá ríz, myt-Màll an er flecht, ab-ma yn soàn trop-Bheoc, fúr attdhán lích-Bhoersélen té úntar-Eorsgorton sageo, soàn-mangeln? Arrá.
a-n myt lo gel-en úm gel-á ríz myt màl an er flecht ab ma yn s/o-iad-n trop bhec fúr a-tdhá-n lích bhort-sél-en té úntar erz-bhort-on sa/geo , s/o-iad-n mangeln ar-á
PFV-1SG with what friend-PL and rutabaga-PL write , using language PFV-1SG RES braid , during long.time while 1/IPFV-INF-1SG reliable road , for PFV-HYP-1SG lend word-string-PL NEG under heart-word-PL create/PL 1/IPFV-INF-1SG lack ? mercy-PL

How have I written all manner of things, in this language that I created, for so long without a reliable way to form non-subject-oriented relative clauses? Goodness.

*salysgí-macch abbà* *seosgí Màl ma mach*
s/o-aly-sí mach abbà s/o-sí màl ma mach
1/IPFV-IRR-RFL make here.and.now 1/IPFV-RFL language instead make

*should be working right now* *conlangs instead*

Spoiler:
Alál has a finite attributive verb system for relative clauses that requires the head noun of the clause to be the first argument of the verb, and has a repertoire of voice-changing gymnastics to get it there. Ngäliv Ëra has a mess of movement and phrase-interleaving going on, as usual. And now apparently this 'Undercommon' thing (still need a new workable endonym but this has far outgrown the Pathfinder campaign for which it originated) allows an attributive verb construction in subject-headed clauses (seocha'n-Man the man who saw me), but otherwise requires a resumptive pronoun (Man an er sech the man whom I saw). Huzzah. Sometimes I like to pretend I'm a syntactician but I never took classes past Syntax I in undergrad and now I just do morphophonology and nod my head like I know what's going on whenever people talk about island effects.
Edit: Substituted a string instrument for a French interjection.

User avatar
Reyzadren
sinic
sinic
Posts: 445
Joined: 14 May 2017 09:39
Contact:

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Reyzadren » 22 Feb 2019 00:53

:con: griuskant (conversation without conscript)

zhege, synekar zheran iuza degkousae toibsdaigen, aeskae jethkigmiand vae?
/'ʒəgə, 'sYnəkar 'ʒəran 'iuzˤa 'dəgkɔuse 'tɔibsdaigən, 'eske 'dʒəθkigmiand 've/
here-N, comment-V-IMP then-V-PASS upon-V back.times-POSS post-PL-about-N-PASS, 1SG-POSS language.talk.style how
People, how is my griuskant accent based on a recent conversation?

oth vazhia ingglendjethi urva?
/'ɔθ 'vaʒia 'iŋglənddʒəθi urva/
still attribution-A-V England-language-A Q
Does this next attempt still sound too Englishy?
Image Soundcloud Profile | Image griuskant conlang

User avatar
k1234567890y
runic
runic
Posts: 3040
Joined: 04 Jan 2014 04:47
Contact:

Re: Conlang Conversation Thread

Post by k1234567890y » 22 Feb 2019 06:55

:con: Plattdytch

Plattdytch is fele meer English-like, und laat me showen de de Englishlikeness von Plattdytch!
/platdaɪt͡ʃ ɪs fe:ɫ mi:ɹ ɛŋglɪʃlaɪk ʊn lɑ:t mɪ ʃo:wən dɪ də ɛŋglɪʃlaɪknəs fɔn platdaɪt͡ʃ/
Plattdytch is much more English-like and let me show you the Englishlikeness of Plattdytch!

In de daad, Plattdytch is en nedderdytch spraak, ak sy klang und spraaksgesets sind aanlik to English.
/ɪn də dɑ:t platdaɪt͡ʃ ɪs ɛn nɛdəɹdaɪt͡ʃ spɹɑ:k ak saɪ klaŋk ʊn spɹɑ:ksgəsɛt sɪnt ɑ:nlɪk tə ɛŋglɪʃ/
Actually, Plattdytch is a Low German language, but its sound and grammar are similar to English.
...

User avatar
masako
mayan
mayan
Posts: 2009
Joined: 12 Aug 2010 15:42
Location: 가매
Contact:

Re: Conlang Conversation Thread

Post by masako » 27 Feb 2019 12:53

na ke kalam kue totsuyan nomok
I'm not fond of Germanic langs.

User avatar
kiwikami
roman
roman
Posts: 1340
Joined: 26 May 2012 16:24
Location: the first star to the right and straight on 'till mid-afternoon

Re: Conlang Conversation Thread

Post by kiwikami » 28 Feb 2019 21:42

La-Màlt be té ab-Bhortríchòch dh'ab-Bhortélòch Dótścyn yl ma, an be dúr Alt Eofús Dótś òr las-Bhordon stel.
la màl-t b/e-∅ té ab bhort-rích-òch dha ab bhort-tél-òch dótś-cyn yl ma , an b/e-∅ dúr ∅-alt ∅-ef-tú-s dótś í-or las bhort-on stel
this language-NOM 3/STAT-3 NEG as word-line-yoke or as word-part-yoke German-family be EMPH, but 3/STAT-3 through ADJ-old ADJ-lift-do-GEN German be-SUPR 3s.GEN word-PL steal

This language isn't really syntactically or morphologically Germanic, but took much of its vocabulary from Old High German.
Edit: Substituted a string instrument for a French interjection.

Solarius
roman
roman
Posts: 1196
Joined: 30 Aug 2010 00:23

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Solarius » 02 Mar 2019 03:42

Fua "Germanic" maŋ hóó fafi, xoŋax hóó hepepere fménax.
voice Germanic COND be fun.thing but exist too.many-vowel rounded
"Germanic langs would be fun, but there are too many front rounded vowels."

Hhhh.
Eww.
Check out Ussaria!

User avatar
masako
mayan
mayan
Posts: 2009
Joined: 12 Aug 2010 15:42
Location: 가매
Contact:

Re: Conlang Conversation Thread

Post by masako » 11 Mar 2019 14:50

kalam totsuyan ke haputsamepye yoha
Germanic langs have too many consonant clusters.

User avatar
ixals
sinic
sinic
Posts: 390
Joined: 28 Jul 2015 17:43

Re: Conlang Conversation Thread

Post by ixals » 11 Mar 2019 15:51

Thá 'Germanic lang' à mé è né 'consonant clusters'.
DEF.F.SG.NOM 'Germanic lang' GEN 1SG.OBL have NEG 'consonant clusters'
My Germanic lang does not have consonant clusters.
Native: :deu:
Learning: :gbr:, :chn:, :tur:, :fra:

Zhér·dûn a tonal Germanic conlang

old stuff: Цiски | Noattȯč | Tungōnis Vīdīnōs

User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5702
Joined: 25 Nov 2012 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lao Kou » 12 Mar 2019 16:56

ixals wrote:
11 Mar 2019 15:51
Thá 'Germanic lang' à mé è né 'consonant clusters'.
DEF.F.SG.NOM 'Germanic lang' GEN 1SG.OBL have NEG 'consonant clusters'
My Germanic lang does not have consonant clusters.
I'm just not in a place to translate.

I know these aren't everyone's cup of tea. But a day without consonant clusters or front vowels, for me, would be like a day without sunshine or Orangensaft.
道可道,非常道
名可名,非常名

User avatar
Reyzadren
sinic
sinic
Posts: 445
Joined: 14 May 2017 09:39
Contact:

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Reyzadren » 13 Mar 2019 00:07

:con: griuskant (conversation without conscript)

aeskae jeth reca yspatkos un i,y,e aious. yaeza.
/'eske 'dʒəθ 'rətʃa 'Yspatkɔs un 'i'Y'e 'aiɔus. jezˤa/
1SG-POSS language have-V multi-consonant and i,Y,e vowel. yay~
My conlang has consonant clusters and front vowels. Yay.
Image Soundcloud Profile | Image griuskant conlang

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2801
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dormouse559 » 13 Mar 2019 06:13

Ma conlinje l' e ggroù de conlinje jerman-ica.
[ma.kŋ̩ˈlɛ̃ɲ̟.ʑə lɛˈgʁu de.kŋ̩ˈlɛ̃ɲ̟.ʑə ʑɛʁ.mŋ̩ˈi.kə]
My conlang is not a germlang.

Mê l' a de voûyela anteryeuza arronnî e dde souttchessoù de conson-a.
[ˈmɛː la.de.vuˈje.lə ʔɑ̃n.tə.ʁjø.zə ʔɑʁ.ʁɔ̃ˈniː ʔɛd.de.sut.tɕɛˈsu de.kɔ̃ˈsõ.ə]
But it has front rounded vowels and consonant clusters.

De voûyela nazala âsi.
[de.vuˈje.lə nəˈza.lə ˈʔɑː.si]
Nasal vowels, too.

Seulou in francofonou pouroûye emé in-a fonolojî d' inchi.
[ˈsø.lu ʔɛ̃ɱ.fʁɑ̃ŋ.kəˈfo.nu puˈʁuː.jə ʔəˈme ʔẽ.a.fo.no.ləˈʑiː ˈdɛ̃ɲ̟.ɕi]
A phonology only a French speaker could love.

User avatar
Hālian
sinic
sinic
Posts: 213
Joined: 18 Aug 2010 22:13
Location: Central Florida
Contact:

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Hālian » 13 Mar 2019 06:37

masako wrote:
14 Feb 2019 15:22
na te sema ha'o ke haua'ihue ma kaliponyahue talapua
I have returned from three weeks in Hawaii and California.

ke kemulo nye emyanko tsakahue nayo malahuye
The experiences were horrible because of what was happening at home.

na ke yomali pako nukuhu
I loathe each new day.

na ke kyo'a ua yesa unyapatse
It seems I cannot know peace or quiet.

na ke tlatso nayo omonko
I ponder my limited time.
:( *syloni ikēki*
/sy.lo.ni i.kɛː˥˩.ki/
:( syly-oni ikē-ki
:( hug-ERG.PL give-3S.PASS.PROG

:( *hugs*
Image Safir Alliance (website under construction)
:ru-ta: Hoennese Realm

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7814
Joined: 13 May 2012 01:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » 13 Mar 2019 11:35

@ posts before Hālian's latter post:


:lat: :jpn: Uttermost West by Southwest Lapanese:

De konomibus sine funsōne necesse are.
PRP taste.ABL.PL PRP disagreement.ABL.SG need COP

There's no arguing for taste. [:P]

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7814
Joined: 13 May 2012 01:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » 13 Mar 2019 11:44

masako wrote:
11 Mar 2019 14:50
kalam totsuyan ke haputsamepye yoha
Germanic langs have too many consonant clusters.
:pol: wszczniesz 'you will initiate'
:slk: žblnknutie /ʒbl̩ŋknutje/ 'clunk"; "flop'
:rus: контрпредложение, kontrpredlozhenie 'counteroffer'
:arm: խղճմտանք /χʁt͡ʃmtɑnkʰ/ 'conscience'
:geo: /ɡvbrdɣvnis/ 'he's plucking us'
Coola/Nuxalk [xɬpʼχʷɬtʰɬpʰɬːskʷʰt͡sʼ] 'he had had in his possession a bunchberry plant.'

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2801
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dormouse559 » 13 Mar 2019 17:57

Lambuzhao wrote:
13 Mar 2019 11:35
:lat: :jpn: Uttermost West by Southwest Lapanese:

De konomibus sine funsōne necesse are.
PRP taste.ABL.PL PRP disagreement.ABL.SG need COP

There's no arguing for taste. [:P]
T' a-t rêzoù.
[ta.tʁɛˈzu]
You're right.

Lou mondou s' in ettrîvyà can mimmou.
[luˈmɔ̃n.du sẽ.ɛt.tʁiˈvja kɑ̃ˈmɛ̃m.mu]
People will argue over it anyways.
[:P]

Lou lapon-où dî coûhan sudwes esstremou me balye l' é d' in-' linje mêri dî japonégueule.
[lu.la.pŋ̩ˈu diː.kuˈhɑ̃ŋ syˈdwɛs ɛˈstʁe.mu məˈba.ʎˑə ˈle dŋ̩ˈlɛ̃ɲ̟.ʑə ˈmɛː.ʁi diː …]
Uttermost West by Southwest Lapanese makes me think of a mother language for Japonégueule.
[:D]

User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5702
Joined: 25 Nov 2012 10:39
Location: 蘇州/苏州

Post by Lao Kou » 14 Mar 2019 13:31

Dormouse559 wrote:
13 Mar 2019 17:57
Lou lapon-où dî coûhan sudwes esstremou me balye l' é d' in-' linje mêri dî japonégueule.
[lu.la.pŋ̩ˈu diː.kuˈhɑ̃ŋ syˈdwɛs ɛˈstʁe.mu məˈba.ʎˑə ˈle dŋ̩ˈlɛ̃ɲ̟.ʑə ˈmɛː.ʁi diː …]
Uttermost West by Southwest Lapanese makes me think of a mother language for Japonégueule.]
[:D]
On ga 褒marèrë que 誰 ca ga 依然 銘記èrë Japoné語
[õʊ̃ gɔ ʊmʁʁˈpɑɔ̯ʁ kœ̈dɑʁe kɔ gɔ i'zẽ mei̯gjɑɔ̯ʁ ʒaponegœːl ]

One is flattered that Japoné語 is still remembered.
道可道,非常道
名可名,非常名

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2801
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dormouse559 » 14 Mar 2019 19:50

Lao Kou wrote:
14 Mar 2019 13:31
On ga 褒marèrë que 誰 ca ga 依然 銘記èrë Japoné語
[õʊ̃ gɔ ʊmʁʁˈpɑɔ̯ʁ kœ̈dɑʁe kɔ gɔ i'zẽ mei̯gjɑɔ̯ʁ ʒaponegœːl ]

One is flattered that Japoné語 is still remembered.
On lou considra coumê-y in-a conlinje ammeuzanta qui pêye lou coû d' lou tettan-ì.
[õ.lu.kɔ̃ˈsi.dʁə ku.mɛː.jẽ.a.kŋ̩ˈlɛ̃ɲ̟.ʑə ʔɑ̃m.məˈzɑ̃n.tə kiˈpɛː.jə luˈkuː dlu.tɛt.tŋ̩ˈi]
One considers it to be a fun conlang, worth remembering.
[B)]

Post Reply