Game: Let's Reform English Grammar

A forum for all topics related to constructed languages
shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10943
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Game: Let's Reform English Grammar

Post by shimobaatar » 10 Mar 2018 23:57

First change: "do" is no longer needed for negative imperatives.

Second change: Adverbs come at the end of verb phrases.[vlʌ̀s maːpʰǽswæ̀

nəpʰǽnɪ̀ || waːl ɥæpʰǽswæ̀ kʰæn nəbɪ́ː wɪʧʰwɪ́ːfʔ | kʰæn bɪː wɪsɛ̂ ɪ́ːzlɪː || vɪ́zɪ̀ lʌ́gɪnpʰiːʧ æn kʰlɪ̀ fwægʌ̂ maːpʰǽswæ̀ || fʌ́luː ɪnʃʧʰwə̂ʃæns æn ʃʊ̀ bɪː íːbæl lʌ́gɪn əgɛ́n ʃwʌ̂lɪː

hɑːɛ́vwæ | ɪf wæ æníːbæl wɪsɛ̂ ɥæpʰǽswæ̀ | kʰǽnæ̀ʔ bwʌdædmɪ́nɪʃʧwiːɾwæ]

<Ve'lost mypassword!

N'panic! While yourpassword can n'be retrieved, can be reset easily. Visit loginpage and click forgot mypassword. Follow instructions and should be able login again shortly.

However, if are n'able reset yourpassword, contact boardadministrator.>

<Vlòs māpáswà!

Nëpánì! Wāl yapáswà kan nëbī́ wicwī́fq, kan bī wisê ī́zlī. Vízì lóginpījc an klì fwagô māpáswà. Fólūw inšcwë̂šans an šù bī ī́jbal lógin ëgén šwôlī.

Hārévwa, if wa anī́jbal wisê yapáswà, kánàq bwodadmínišcwījdwa.>

Dug this up based on a request on Discord.

Kehgrehdid
cuneiform
cuneiform
Posts: 140
Joined: 14 Sep 2010 02:30

Re: Game: Let's Reform English Grammar

Post by Kehgrehdid » 11 Mar 2018 03:14

Can we reinstate you/y'all or similar distinction between 2nd.sing and 2nd.pl?
And split 1st.sing between exclusive of hearer ("we") and inclusive ("wu" or "wiu")? Verbs congogate the same whether inc or exc.
"Cry me a river, build me a bridge, and get over it."

I marvel that the hardest parts of my life (fear, mistakes, guilt, sin, doubt, failure) are of man, while what I crave most (rest, hope, love, peace, forgiveness) are of God.

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10943
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Game: Let's Reform English Grammar

Post by shimobaatar » 11 Mar 2018 04:29

You can make pretty much whatever changes you'd like! The latest version of the current text is in my last post. [:)]

opipik
runic
runic
Posts: 2760
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Game: Let's Reform English Grammar

Post by opipik » 11 Mar 2018 12:02

Spoiler:
S=fsʃx
Z=vzʒɣ
T=ptʧk
D=bdʤɡ
V=aeiouæ
G=àèìòù
A=áéíóúǽ
A/V́/_
G/V̀/_
----

S/Sʼ/_
Z/S/_
T/Tʰ/_/_ʰ
D/T/_
Sʼ/Tʼ/_
ʔ//ʼ_
ɪː/iː/_
ə/ɐ/_
ɪ/ə/_
ʊ/ɵ/_
ɛ/ɪ/_
e/i/_
o/u/_
æ/e/_
ʌ/ʊ/_
ɵ/o/_
ɑː/oː/_
aː/ɑː/_
[flʊ̀tʼ mɑːpʰétʼwè
nɐpʰénə̀ || wɑːl ɥepʰétʼwè kʰen nɐpə́ː wəʧʰwə́ːpʼ | kʰen piː wətʼɪ̂ ə́ːsliː || fə́sə̀ lʊ́kənpʰiːʧʰ en kʰlə̀ pʼwekʊ̂ mɑːpʰétʼwè || pʼʊ́luː ənʧʼʧʰwɐ̂ʧʼentʼ en ʧʼò piː íːpel lʊ́kən ɐkɪ́n ʧʼwʊ̂liː
hoːɪ́fwe | əpʼ we eníːpel wətʼɪ̂ ɥepʰétʼwè | kʰénèʔ pwʊtetmə́nəʧʼʧʰwiːɾwe]

<Ve'lost mypassword!
N'panic! While yourpassword can n'be retrieved, can be reset easily. Visit loginpage and click forgot mypassword. Follow instructions and should be able login again shortly.
However, if are n'able reset yourpassword, contact boardadministrator.>

<Flòṭ maapéṭwè!
Napénǝ̀! Waal ẅepéṭwè ken nap̃ǝ́ǝ́ wǝcwǝ́ǝ́ṗ, ken p̃ii wǝṭị̂ ǝ́ǝ́slii. Fǝ́sǝ̀ lógǝnpiic en klǝ̀ ṗwegô maapéṭwè. P̣óluu enc̣cwâc̣enṭ en c̣ọ̀ p̃ii ííp̃el lógǝn agị́n c̣wôlii.
Hooị́fwe, ǝṗ we enííp̃el wǝṭị̂ ẅepétwè, kénèʔ p̃wotetmǝ́nǝc̣cwiirwe.>

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10943
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Game: Let's Reform English Grammar

Post by shimobaatar » 11 Mar 2018 21:01

If you guys want to make a bunch of phonological changes, I can't stop you, but the more changes we make each round, and especially the more phonological changes we make, the sooner we'll probably have to find a new text.

First change: Elements of a verb phrase before the main verb tend to come together into one word.

Second change: [nn np(ʰ) iːíː ee oːɪ́ t͡ʃʼt͡ʃʰ] > [nː mp iːjíː eː oːwɪ́ t͡ʃʼət͡ʃʰ]. Grassman's Law, as well as a version for ejectives, applies.[flʊ̀tʼ mɑːpʰétʼwè

nɐpʰénə̀ || wɑːl ɥepʰétʼwè kʰenːɐpə́ː wət͡ʃʰwə́ːpʼ | kʰempiː wətʼɪ̂ ə́ːsliː || fə́sə̀ lʊ́kəmpiːt͡ʃʰ en kʰlə̀ pʼwekʊ̂ mɑːpʰétʼwè || pʼʊ́luː ənt͡ʃ'ət͡ʃʰwɐ̂t͡ʃentʼ en t͡ʃʼòpiːjíːpel lʊ́kən ɐkɪ́n t͡ʃʼwʊ̂liː

hoːwɪ́fwe | əpʼ weːníːpel wətʼɪ̂ ɥepʰétʼwè | kʰénèʔ pwʊtetmə́nət͡ʃʼət͡ʃʰwiːɾwe]


<Ve'lost mypassword!

N'panic! While yourpassword cann'be retrieved, canbe reset easily. Visit loginpage and click forgot mypassword. Follow instructions and shouldbeable login again shortly.

However, if aren'able reset yourpassword, contact boardadministrator.>


<Flòut' māpét'wè!

Napénə̀! Wāl yepét'wè kennabə̄́ wəčwə̄́p', kembī wət'êi ə̄́slī. Fə́sə̀ lóugəmbīč en klə̀ p'wegôu māpét'wè. P'óulū ənč'əčwâǰent' en č'òbījī́bel lóugən agéin č'wôulī.

Hōwéifwe, əp' wēnī́bel wət'êi yepét'wè, kénè' pwoutetmə́nəč'əčwīrwe.>

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 4400
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Game: Let's Reform English Grammar

Post by qwed117 » 19 Jul 2018 05:38

New Text since no one's done anything. From the WP page of the Arab Spring

<As of May 2018, only the uprising in Tunisia has resulted in a transition to constitutional democratic governance.>

/æz əv meɪ̯ twɛni eɪtin oʊnli ðə ʌprizɪŋ ɪn tuniʒə hæz rɪzəltɪd ɪn ə trænzɪʃn̩ tu kɑnstɪtuʃn̩əl dɛmoʊkrætɪk gəvr̩nənts/
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10943
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Game: Let's Reform English Grammar

Post by shimobaatar » 19 Jul 2018 16:29

I'm curious; do you actually have [ʌprizɪŋ] for "uprising", or was that a typo?

First change: Stress is marked in the IPA transcription. Diphthongs have also been explicitly marked.

Second change: The names of years are treated as single words. [ˈtwɛni eɪ̯ˈtin] > [twɛnijeɪ̯ˈtin][æz əv meɪ̯ twɛnijeɪ̯ˈtin | ˈoʊ̯nli ðə ˈʌprizɪŋ ɪn tuˈniʒə hæz rɪˈzəltɪd ɪn ə trænˈzɪʃn̩ tu kɑnstɪˈtuʃn̩əl dɛmoʊ̯ˈkrætɪk ˈgəvr̩nənts]

<As of May 2018, only the uprising in Tunisia has resulted in a transition to constitutional democratic governance.>

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 4400
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Game: Let's Reform English Grammar

Post by qwed117 » 19 Jul 2018 20:42

shimobaatar wrote:
19 Jul 2018 16:29
I'm curious; do you actually have [ʌprizɪŋ] for "uprising", or was that a typo?
yep that was a typo

First change: "As of" is treated as a single word

Second change: month comes after the year[æzəv twɛnijeɪ̯ˈtin meɪ̯| ˈoʊ̯nli ðə ˈʌpraɪ̯zɪŋ ɪn tuˈniʒə hæz rɪˈzəltɪd ɪn ə trænˈzɪʃn̩ tu kɑnstɪˈtuʃn̩əl dɛmoʊ̯ˈkrætɪk ˈgəvr̩nənts]

<Asof 2018 May, only the uprising in Tunisia has resulted in a transition to constitutional democratic governance.>
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10943
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Game: Let's Reform English Grammar

Post by shimobaatar » 20 Jul 2018 01:36

First change: Before vowel-initial words, the definite article contracts. For example, [ðə ˈʌpraɪ̯zɪŋ] > [ˈðʌpraɪ̯zɪŋ]. The indefinite article falls out of use everywhere.

Second change: Monophthongization occurs. More specifically, [eɪ̯ oʊ̯ aɪ̯] > [eː oː æː].[ˈæzəv twɛnijeːˈtin meː | ˈoːnli ˈðʌpræːzɪŋ ɪn tuˈniʒə hæz rɪˈzəltɪd ɪn trænˈzɪʃn̩ tu kɑnstɪˈtuʃn̩əl dɛmoːˈkrætɪk ˈgəvr̩nənts]

<Asof 2018 May, only th'uprising in Tunisia has resulted in transition to constitutional democratic governance.>

User avatar
eldin raigmore
fire
fire
Posts: 6239
Joined: 14 Aug 2010 18:38
Location: SouthEast Michigan

Re: Game: Let's Reform English Grammar

Post by eldin raigmore » 20 Jul 2018 05:55

Interesting thread!
I think the spoken texts are no longer recognizable as English. ( The written ones are, though).

So you’ve reached the OP’s endpoint.
But I hope it keeps going!

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 10943
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Game: Let's Reform English Grammar

Post by shimobaatar » 20 Jul 2018 14:10

eldin raigmore wrote:
20 Jul 2018 05:55
Interesting thread!
I think the spoken texts are no longer recognizable as English. ( The written ones are, though).

So you’ve reached the OP’s endpoint.
But I hope it keeps going!
There have been many new texts since the original, with the second text being introduced in January 2015. The most recent text was just introduced yesterday, and is still quite easily recognizable as having been derived from English, both in spelling and pronunciation.

Post Reply