The Odd Glossing Game

A forum for all topics related to constructed languages
idov
sinic
sinic
Posts: 394
Joined: 13 Apr 2015 20:02

Re: The Odd Glossing Game

Post by idov » 18 Nov 2016 17:41

Safra saleve yal darisht tegetr nei du varasht.
/ˈsɑɸr̠ɑ ˈsɑleʋe ˈyɑl dɑˈr̠is∅ʰt teˈjetr̠ nei du ʋɑˈr̠ɑs∅ʰt/
[ˈsɑɸr̠ɑ ˈsːɑleʋe ˈyæl dæˈr̠is∅ʰtː eˈjet͡ɕ ˈnei duw ʋæˈr̠æs∅ʰt]


sa-fra sa-leve yal dar-is-ht te-get-r ne-i du vara-is-ht
1S-ABL 1S-ALL again PRS.P-go-Q DET-ungulate-PART.S four-INSTR 2S.COM INF-go-Q
Will these three ungulates go with you from here and back again?

Next: He pretended to be Indonesian and tried to convince me that.
The accusative of <emo> is <eminem>. :lat:

User avatar
Sglod
sinic
sinic
Posts: 226
Joined: 22 Dec 2015 11:06
Location: Fake Wales

Re: The Odd Glossing Game

Post by Sglod » 20 Nov 2016 15:16

He pretended to be Indonesian and tried to convince me that
He pretend-ed to be Indonesia-n and tri-ed to convi-nce me tha-t
[çɪ pɾeːtʰɪ̃ʒɪ tʰʊ bɪ ɪ̃ðʊˈneːʒɐ̃ ɐ̃ ˈʈʂiːɪ tʰʊ ˈkɔ̃ʋɪ̃cɪ mɪ tχɐtʰ]
PST people-PL DEF in Indonesia-LOC find animal-PL DEF want-that they eat-INF
The people in Indonesia found the animals that they wanted to eat.

Next : Mi wena'r haul yn y pwll glo. Beth am botel o gwrw?

Ebon
sinic
sinic
Posts: 431
Joined: 02 Jul 2016 19:55

Re: The Odd Glossing Game

Post by Ebon » 01 Dec 2016 21:24

Sglod wrote:Next : Mi wena'r haul yn y pwll glo. Beth am botel o gwrw?
Mi wena'r haul yn y pwll glo. Beth am botel o gwrw?
Mi wena-'r haul yn y pwll glo. Beth am bote-l o gwrw?[
[mɪ wɛnaʔʀ xawl yŋ y pwəlː glɔ | bɛθ am bɔtɛl ɔ gwəʀu]
DEF.ACC buy_PART game ACC PST ship PASS | 2SG DEF.LOC shop_LOC FUT get

The game I bought was shipped yesterday. Will you get it?

Next: Kelpeke te nera ag ulut, me nai ki tiret malpake tui hajut.

idov
sinic
sinic
Posts: 394
Joined: 13 Apr 2015 20:02

Re: The Odd Glossing Game

Post by idov » 02 Dec 2016 00:11

Mi wena'r haul yn y pwll glo. Beth am botel o gwrw?
Mi wena'r hau-l yn y pwl-l glo. Beth am bo<te>l o g<wr>w?
1sg.ERG today see-PERF two ABS.INDEF boy-ANIM.ABS.S sad
Why DEF.OBL boy-PL.DAT COP ABS.DEF <NMLZ>sad?

Today, I saw two sad boys. Why did the boys have sorrow?

/mi weˈnaʔr ha͡ʊl ɨn ɨ pulː glo. beθ am ˈbotel o gurˈlu/
[mʲi wə̃ˈnɑʔr hɑ͡ʊɫ ɨ̃n ɨ pʷulː glo. beθ ɑ̃m ˈbʷotəɫ o gʷʊˈru]
Kelpeke te nera ag ulut, me nai ki tiret malpake tui hajut.
Kelp-e-ke te nera ag ulu-t, m-e nai ki tiret m-alp-a-ke tui h-aj-u-t.
begin-PST.PRF-1.SUBJ kill before born be.PST-2s.SUBJ, NEUT.ANIM.PL-person NEG just murder NEUT.ANIM.PL.OBJ-stop-FUT-1.SUBJ when 1.OBJ-advice-PRF-2s.SUBJ
I started killing before you were born, and I just won't stop murdering people when you tell me.

/kɛlpɛkɛ tɛ nɛɽa aɰ ulut mɛ nai ki tiɽɛt malpakɛ tui hajut/
[kɛlpɛ̥kɛ tɛ nəɽa ʔaxʷ ulu̟ʔ mɛ næj kɪ tɪɽɛʔ mælpḁkɛ tuj ɦæjuʔ]

Choose one already in this thread as the next one.
The accusative of <emo> is <eminem>. :lat:

Ebon
sinic
sinic
Posts: 431
Joined: 02 Jul 2016 19:55

Re: The Odd Glossing Game

Post by Ebon » 02 Dec 2016 15:50

idov wrote:Choose one already in this thread as the next one.
Choose one already in this thread as the one.
/çɔːzɛ ɔnɛ alʁɛady ɪn tʰɪs tʰʁɛad as tʰɛ ɔnɛ/
choos-e one alread-y in th-is th-read as th-e one
many_G1 people room_LOC CONJ PST_PASS PST_build by other_G1 people
Many people are in the room that was build by other people.

Next: Hala halena lexeve narihiru ja celi pitu ha.

Nachtuil
sinic
sinic
Posts: 424
Joined: 20 Jul 2016 23:16

Re: The Odd Glossing Game

Post by Nachtuil » 03 Dec 2016 05:15

Ebon wrote: Next: Hala halena lexeve narihiru ja celi pitu ha.
Hala halena lexeve narihiru ja celi pitu ha.
/hjälä hjɛlenä lɛɣevə näɹihɪɹu ja çelə pɪtu ha/

Why, Halena, do you travel into the night without a light?
Why Halen.VOC travel.IMPFV.2nd Night.ALL.G1 you.2nd.Sing.NOM without light.DAT.Sing by/with/along.PRTL

Next: Kursë yn ture sadariftar urnarak ip.

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11272
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: The Odd Glossing Game

Post by shimobaatar » 20 Mar 2017 23:53

Kursë yn ture sadariftar urnarak ip.
/ˈkuɻsə yn ˈtuɻe ˈsadaɻiftaɻ ˈuɻnaɻak ip/
[ˈkʰʊʂː ʏ̃ ˈtʰuɽe ˈhaðaɽɪftaː ˈhʊɳaɽak̚ ɪp̚]
kur-së yn ture sadar-if-tar urnar-ak ip
steal-PST man PAUC lie-HAB-PTCP cover-AG.NMZ 1s.GEN
Some dishonest men stole my umbrella.

What language is the original text in?

Next:

From the Aromanian Wikipedia article on dogs.

Suntu ufilisaţi trâ multe lucruri.

Feel free to rearrange and/or remove the sentence's components however you'd like.

User avatar
CMunk
metal
metal
Posts: 871
Joined: 12 Aug 2010 14:47
Location: Denmark
Contact:

Re: The Odd Glossing Game

Post by CMunk » 21 Mar 2017 10:47

Suntu ufilisaţi trâ multe lucruri.
/ˈsuⁿdu ˈufiɺiˌsɑt͡ʃi tɽæ ˈmuɺte ˈɺukɽuɽi/
[ˈsuⁿdʊ ˈufɪɺɪˌsɑt͡ʃɪ tɽæ ˈmuɺtə ˈɺukɽʊ˞.ɪ˞]
su-ntu u-filisa-ţi tre-a multe lu-cru-ri
NOM-dew_drop ACC-landscape-PL see-PRS inside DAT-grass-SGV
"The dew drop sees landscapes in a blade of grass."

Next, from Luxembourgish wikipedia about socks:
Strëmp sinn e Gezei fir de Fouss.
Native: :dan: | Fluent: :uk: | Less than fluent: :deu:, :jpn:, :epo: | Beginner: Image, :fao:, :non:
Creating: :con:Jwar Nong, :con:Mhmmz

User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 4520
Joined: 14 Aug 2012 18:32

Re: The Odd Glossing Game

Post by Creyeditor » 21 Mar 2017 22:10

Strëmp sinn e Gezei fir de Fouss.
s-trëmp s-inn e Gezei f-ir de f-ouss
N1-strong N1-woman IND hunt N2-cattle of N2-enemy
/ʂtʂʲob ʂĩn ə ŋəʐəj fir də fowʂː/
[tʂtɕɔp ʂĩn‿ə ŋɡəɻɨ pfir̥ də pfowʂː]
The strong woman hunts the cattle of the enemy.

Next
Harganya sesuai dengan kantong mahasiswa.
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]

User avatar
k1234567890y
runic
runic
Posts: 2999
Joined: 04 Jan 2014 04:47
Contact:

Re: The Odd Glossing Game

Post by k1234567890y » 19 Apr 2017 01:54

Har-gan-ya se-sua-i deng-an kan-tong maha-sis-wa

fish-DIM-2.SG 3.SG-see-PFV hole-DEF ATTR-contain treasure-valuable-PL

your little fish found the hole that contains valuable treasures

Next

pipirupirupirupipirupi
私のアツい人工言語活動!言カツ!始まります!!

User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 4520
Joined: 14 Aug 2012 18:32

Re: The Odd Glossing Game

Post by Creyeditor » 19 Apr 2017 11:12

Pipirupirupirupipirupi.
/pi.ˌpi.ru.ˌpi.ru.ˌpi.ru.ˌpi.pi.ˈru.pi/
[pʲːiɹʷfʲiɹʷfʲiɹʷfʲivʲdʷúːvʲə]
pi~piru~piru~piru~pi~piru~pi
INCPi~breathe~ELAT~PL~INCPi~PST~PTCP
'their beginning to breathe heavily (in the past)'

Next: Gobbledygook r'lyeh jabber gibber.
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]

User avatar
GrandPiano
runic
runic
Posts: 2678
Joined: 11 Jan 2015 23:22
Location: Ohio, USA

Re: The Odd Glossing Game

Post by GrandPiano » 23 Apr 2017 22:24

Gobbledygook r'lyeh jabber gibber.
/gobbledɨgo.ok r̩ʔlɨ.ex jabber gibber/
[ˈgobblɪðɨ̞ɣʊːk ˈə̆rʔlɨ̞.ɪç ˈjabbɪr ˈɟibbɪr]
gobbled-ygo-ok r'ly-e-h ja-bber gi-bber
meet-want-1SG mother-2SG.POS-ABS giant-ADJ pig-ADJ
We want to meet your giant, pig-like mother.

Next: You look beautiful tonight.
:eng: - Native
:chn: - B2
:esp: - A2
:jpn: - A2

User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 4520
Joined: 14 Aug 2012 18:32

Re: The Odd Glossing Game

Post by Creyeditor » 24 Apr 2017 11:52

You look beautiful tonight.
/ɨˈʔɔw lɔˈʔɔk be̯awtʃˈful tɔɲɣt/
[ʔəˈʔɒw ɫʷɔˈʔɒk̚ b̥e̯awt͡ʃʷˈfuɫʷ tɔɲɣt̚]
y<o>u l<o>ok beau=tiful t<o>night
<PL>changeable <PL>line wriggle=twist <PL>sunday
The changeable lines twist soundays (and make them wriggle).

Next:

Pagpanag-iyang giuna, pagpanag-iyang giulahi.
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]

User avatar
Adarain
greek
greek
Posts: 664
Joined: 03 Jul 2015 14:36
Location: Switzerland, usually

Re: The Odd Glossing Game

Post by Adarain » 24 Apr 2017 13:12

Pagpanag-iyang giuna, pagpanag-iyang giulahi.
/pʰakpʰanak'ijank kyna | pʰakpʰanak'ijank kylahi/
[pʰapʰːanak'ijaŋk 'kyna | pʰapʰːanak'ijaŋk ky'la.i]

pag~pa<na>g=iyang giu-na, pag~pa<na>g=iyang giu-lahi
CONT~shine<INT>=also light-day, CONT~shine<INT>=also light-night
The sun is shining, and so is the moon.

Next:

I wetta, dass du das do nit gschid in öppis interessants vrwandla kasch.
At kveldi skal dag lęyfa,
Konu es bręnnd es,
Mæki es ręyndr es,
Męy es gefin es,
Ís es yfir kømr,
Ǫl es drukkit es.

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11272
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: The Odd Glossing Game

Post by shimobaatar » 24 Jul 2018 21:57

Gschid in öppis interessants.
/gʃid in ˈøpːis interesˈsants/
[gʑɪd͡ʑ‿ɪ̃n ˈœʔpɪɕ‿ɪ̃nderɛsˈsãnd͡z]
gschi-d in öpp-i-s interess-ants
come-INF again enjoy-COND-1s game-PROX
I would like this game to return.

Next:

From the Breton Wikipedia article on wires.

Evel-se eo bet krouet an orjaloù.

Feel free to rearrange and/or remove the sentence's components however you'd like.

User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 4520
Joined: 14 Aug 2012 18:32

Re: The Odd Glossing Game

Post by Creyeditor » 24 Jul 2018 22:34

I forgot how much I missed this game [:)]


Evel-se eo bet krouet an orjaloù.
/efelse ɵ bet kxʼowet an oxʲaloʊ̯/
[ˈʔefə̥l̥t͜se ʔɵ bɛt ˈkxʼowɛt ʔan̥ ʔoˈxʲæloʊ̯]
e-vel=se e-o be-t kroue-t an orjalou
INDEF-death=HEARSAY INDEF-glad war-DEF cold-DEF AUX.PRF join
I heard, a glad death has joined the Cold War.
Spoiler:
Phonology
 • Penultimate stress, but clitic -se is excempt.
 • No voiced fricatives.
 • Central rounded vowels.
 • Phonemic difference between vowel+glide sequences and diphthongs.
 • Glottal stop insertion before vowel initial words.
 • Vowel laxing in closed syllables.
 • Post sonorant affrication of fricatives.
 • Vowel fronting after palalised sounds.
 • Unstressed non-final, non-initial vowels are reduced to schwa.
 • Syllable final devoicing for everyone.
 • Vowels are devoiced between two voiceless sounds.
Morphosyntax
 • Second position clitics for evidentiality.
 • (In)definiteness marked on every word of the noun phrase. Indefinite prefix, but definite suffix.
 • Adjectives follow the nouns they modify.
 • S O Aux V word order, with the auxilary encoding most TAM distinctions.

Next:

Igidofoc vegoce hetigat gedada feno.
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]

shimobaatar
darkness
darkness
Posts: 11272
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: The Odd Glossing Game

Post by shimobaatar » 24 Jul 2018 23:26

Igidofoc vegoce hetigat gedada feno.
/iˈgidoɸok ʋeˈgoke heˈtigat geˈdada ˈɸeno/
[jɨˈd͡ʒiːdoβɔk̚ ʋəˈgoːt͡ʃe əˈtiːgɐt̚ d͡ʒəˈdaːda ˈɸeːno]
igido-foc vego-ce heti-ga-t ge-da~da=feno
my_father-ACC my_brother-NOM try-PROG-3s INF-strike-AUG=VIS
I can see that my brother is trying to kill my father.

Next:

From the Nahuatl Wikipedia article on vampires.

In Tlācatzinācantli ce moxīcohcātlācatl.

Feel free to rearrange and/or remove the sentence's components however you'd like.

(Post #9900.)

mister
rupestrian
rupestrian
Posts: 2
Joined: 18 Nov 2018 14:57

Re: The Odd Glossing Game

Post by mister » 18 Nov 2018 16:33

In Tlācatzinācantli ce moxīcohcātlācatl.
jɛ̃n‿ɖɭa:kʰətʃʲɨnʲæ:kʰənɖʐ kʰɜʔ mɔçi:kʰɔkka:ɖɭa:kʰɵɖʐ

A few random details:
The language doesn't allow open syllables so that's why it's not jɛ̃n and not ɛ̃n. An alternative pronunciation for the ɖɭ cluster is gʟ, although that might be conditional. In any case, retroflex consonants and velars group together in regard to allophony in this language. Also, the kʰ after the nʲæ: segment would be palatalized if the æ wasn't long. The same goes for the kʰ after çi:.

jɛ̃n=ɖɭa:-kʰətʃʲɨ-nʲæ:-kʰənɖʐ kʰɜʔ mɔçi:-kʰɔkka:-ɖɭa:-kʰɵɖʐ
1.PL=FEM.PL-1.PL.3S-shout-INF thing MASC.PL-hit-REFL-MID.INF
We women shout at things while men get hit.
I wrote an earlier version of this which got deleted. The only thing I don't remember was what kʰətʃʲɨ meant, but that's ok. Conjunctions are a little rarer in this language than in English, and juxtaposition can be used in place of some of them. Also there should be some rule that only allows two infinitives to be juxtaposed if the sentence fulfills x criteria, which this one apparently does.

Next:
Thawe nuson kas tu asse andangon, swintits wirst twais emmens; pergeis twais laeims; twais quaits audesseisin na semmey, key andangon.

I'm thinking vowel-heavy weirdness.

User avatar
GrandPiano
runic
runic
Posts: 2678
Joined: 11 Jan 2015 23:22
Location: Ohio, USA

Re: The Odd Glossing Game

Post by GrandPiano » 21 Nov 2018 05:37

mister wrote:
18 Nov 2018 16:33
The language doesn't allow open syllables so that's why it's not jɛ̃n and not ɛ̃n.
An open syllable is a syllable that doesn't have a coda... The onset has nothing to do with it.
:eng: - Native
:chn: - B2
:esp: - A2
:jpn: - A2

mister
rupestrian
rupestrian
Posts: 2
Joined: 18 Nov 2018 14:57

Re: The Odd Glossing Game

Post by mister » 21 Nov 2018 16:56

GrandPiano wrote:
21 Nov 2018 05:37
mister wrote:
18 Nov 2018 16:33
The language doesn't allow open syllables so that's why it's not jɛ̃n and not ɛ̃n.
An open syllable is a syllable that doesn't have a coda... The onset has nothing to do with it.
Oh, woops. Thanks for telling me.

Post Reply