Opipik's scratchpad (NP: Probably the first Katuic conlang)

A forum for all topics related to constructed languages
opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Quasi-Khonoma)

Post by opipik » 15 Aug 2015 21:17

Sound changes from Proto-Akyang to Proto-Kumthang
Spoiler:
ɔ˥/u˩/_
ɔ˩˥/ɔ˥/_
c/k/_
ç/x/_
ɟ/g/_
ʝ/ɣ/_
gɣ/ɠ/_
ʍ/bv/_
w/bv/_
bv/ɓ/_
kx/kʰ/_
ɣ:/ɠ/_
d͡z/ɗ/_
kʰʰ/ʔkʰ/_
h/ʔ/_
kʷʰ/kʰ/_
m/u/_[CT]
iu/ɨ/_
ɛu/ɨ/_
au/ɔ/_
ɔu/u/_
uu/u/_
Spoiler:
V=aeiou
L=āēīōū
C=ptkqbdgmnlrhs
F=ie
B=ou
S=ptk
Z=bdg
T=˩˥
Spoiler:
na t͡sʰɔ˩˥ ʝa˥˩cçɛ na ʍu˩˥
mɔ˩˥lu˩˥çiŋ
ɟʝɛ˩çɛ˩˥sum
ʝɛn˥cçɛm˩˥
kʷʰɛ˩yn˥˩
tʰa˥ʝ:ɛn˩t͡sʰiɛn˥˩
ə˩˥.aŋ˩˥.iŋ˩di
a˥ʝɔŋ˥˩d͡zɛ˥wu˥
ɟʝɛn˩˥ʝim˥˩
œm˩ɟʝɔ˥
suŋ˥˩caŋ˩˥
ɟʝun˥˩ʝ:ɛtʰiɛ˥˩
çɛ˥˩tʰaŋçɛŋ˩
bəsumkʰa˥˩ɬu
ɟɛçɛ˥˩
pɔm˩˥ʝ:ɛ˩
cçɛŋ˥ʝuŋ˥˩çiɛŋ˩
cɪŋɔn˥˩cçʰɛmɛn˥˩
yŋ˥t͡sʰɔŋ˥˩cçɛm
ʝa˥cʰəŋ˥wɔŋ˩˥tɔ
cçiɛ˥

thus yields:

na t͡sʰɔ˥ ɣa˥˩kʰɛ na ɓu˩˥
mɔ˥lu˩˥xiŋ
ɠɛ˩xɛ˩˥sum
ɣɛn˥kʰɨ˩˥
kʰɛ˩yn˥˩
tʰa˥ɠɛn˩t͡sʰiɛn˥˩
ə˩˥.aŋ˩˥.iŋ˩di
a˥ɣɔŋ˥˩ɗɛ˥ɓu˥
ɠɛn˩˥ɣɨ˥˩
œu˩ɠu˩
suŋ˥˩kaŋ˩˥
ɠun˥˩ɠɛtʰiɛ˥˩
xɛ˥˩tʰaŋxɛŋ˩
bəsumkʰa˥˩ɬu
gɛxɛ˥˩
pu˩˥ɠɛ˩
kʰɛŋ˥ɣuŋ˥˩xiɛŋ˩
kɪŋɔn˥˩ʔkʰɛmɛn˥˩
yŋ˥t͡sʰɔŋ˥˩kʰɛm
ɣa˥kʰəŋ˥ɓɔŋ˩˥tɔ
kʰiɛ˥

opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Quasi-Khonoma)

Post by opipik » 01 Sep 2015 14:21

Proto-Kuruk revamped

/p pʰ b bʱ t tʰ d dʱ ʈ ʈʰ ɖ ɖʱ c cʰ ɟ ɟʰ k kʰ kʷ kʷʱ ɡ ɡʰ ɡʷ ɡʷʱ q qʰ ʔ/
/m m̥ mʰ n n̥ nʰ ɳ ɳ̊ ɳʰ ɲ ɲ̊ ɲʰ ŋ ŋ̊ ŋʰ ŋʷ ŋ̊ʷ ŋʷʰ/
/r~ɾ r̥~ɾ̥ rʱ~ɾʱ ɽ ɽ̊ ɽʱ/
/f v θ ð s z ʂ ʐ ʃ ʒ ɕ ʑ x ɣ χ ʁ ħ ʕ h ɦ/
/tɬ tɬʰ dɮ ʦ ʦʰ ʣ ʈʂ ʈʂʰ ɖʐ ʧ ʧʰ ʤ ʨ ʨʰ ʥ/
/w w̥ ɻ ɻ̊ j j̊/
/ɬ l ɭ̝̊ ɭ ʎ̝̥ ʎ/

/i y e ø ɛ œ ɨ ə ɐ u o ɔ ɑ/
/iː yː eː ɛː øː œː ɨː uː oː ɔː ɑː/
/ɿ r̩ n̩~m̩~ɳ̩~ɲ̩~ŋ̩/

Syllable structure: (N(C(C(N)V(N(C(N)), where N = any of /m n ɳ ɲ ŋ/
Last edited by opipik on 24 Jan 2016 10:12, edited 2 times in total.

opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Proto-Kuruk revamped)

Post by opipik » 05 Sep 2015 11:32

Iau ripoff

/b t d k ɡ/ <b~m t d~n k~ʔ g~k>
/s ɣʷ/ <s w>

/i ĩ ɪ æ ɑ ɒ ɒ̃ ʊ u ũ/ <i ĩ ɩ e a o õ ʋ u ũ>
/ɑ˧ ɑ˩ ɑ˥ ɑ˧˥ ɑ˨˧ ɑ˩˨ ɑ˥˨˦/ <a³ a² a⁴ a²⁴ a²³ a¹² a⁴²⁴>

opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Proto-Kuruk revamped)

Post by opipik » 14 Sep 2015 14:58

New conlang

/m mˀ n nˀ ɲ ɲˀ/ <m mq n nq ny nyq>
/t tˀ ʦ ʦˀ k kˀ ʔ/ <t tq ts tsq k kq q>
/f θ̠ s x h/ <f th s x h>
/ɾ j w/ <r y w>

/i ɛ ə ɑ ɔ u/ <i e ə a o u>

(C(C))V(C)
Last edited by opipik on 06 Oct 2015 11:32, edited 2 times in total.

opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Proto-Kuruk revamped)

Post by opipik » 24 Sep 2015 21:20

Sound Changes from Akyang Katha to Hwinchi
Spoiler:
ə//_
T//C_[CV]
TT//C_[CV]
TTT//C_[CV]
/ɨ/C_#/VC_
jw/ɥ/_
TT//#_
T//#_
TTT//#_
.//#_
dj/ʥ/_
tj/ʨ/_
tʰj/ʨʰ/_
[pb]s/ʨʷ/_
[pb]z/ʥʷ/_
˨˩/˨̰/_
˨/˩̤/_
˩̤̰/˩̰/_
tʰɥ/ʨʷʰ/_
˩̤˦˧/˩˦˧̤/_
˦˩̤˧/˦˩˧̤/_
Spoiler:
V=aeiouɨ
L=āēīōū
C=ptcqbdgmnlrhʰjkwzs
F=ie
B=ou
S=ptc
Z=bdg
T=˩˨˧˦˥
Spoiler:
na t͡sʰə˩˥ ja˥˩te na ʍu˩˥
mə˩˥lu˩˥jɨ˨
de˩je˩˥sum
jen˥tem˩˥
pʰə˩ɨn˥˩
tʰa˥jen˩t͡sʰin˥˩
ə˩˥.a˦˨˧.ɨ˨˩dɨ
a˥jo˨˦˧d͡zə˥wu˥
den˩˥jɨm˥˩
əm˩do˥
su˨˦˧tja˦˨˧
djun˥˩jetʰi˥˩
je˥˩tʰa˨je˨˩
bəsumkʰa˥˩ɬu
deje˥˩
pəm˩˥je˩
te˩˥ju˨˦˧ji˨˩
tjɨ˨ən˥˩tʰjemən˥˩
ɨ˩˥t͡sʰə˨˦˧tem
ja˥tʰjə˩˥wə˦˨˧tə
tji˥

thus yields:

na t͡sʰɨ ja˥˩te na ʍu˩˥
mlu˩˥jɨ˩̤
de˩je˩˥sum
jentem˩˥
pʰɨn˥˩
tʰa˥jent͡sʰin˥˩
a˦˩˧̤.ɨ˩̰dɨ
a˥jo˩˦˧̤d͡zwu˥
denjɨm˥˩
mdo˥
su˩˦˧̤ʨa˦˩˧̤
ʥunjetʰi˥˩
je˥˩tʰa˩̤je˩̰
ʨʷumkʰa˥˩ɬu
deje˥˩
pmje˩
te˩˥ju˩˦˧̤ji˩̰
ʨɨ˩̤nʨʰemn˥˩
ɨ˩˥t͡sʰem
ja˥ʨʷʰɨ
ʨi˥

opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Proto-Kuruk revamped)

Post by opipik » 25 Sep 2015 21:04

Sound Changes from Akyang Katha to Kangchi
Spoiler:
tj/ʧ/_
dj/ʤ/_
tʰj/ʧʰ/_
ɨ/ɘ/_
ə/ɵ/_
[mn]/̃/_T
[mn]/̃/_#
i˨˩/ɪ˩/_
i/ɪ/_/_T
i˥/i/_
ɵ˩˥/ʉ˥/_
ɵ˦˨˧/ʉ˥˩/_
Spoiler:
na t͡sʰə˩˥ ja˥˩te na ʍu˩˥
mə˩˥lu˩˥jɨ˨
de˩je˩˥sum
jen˥tem˩˥
pʰə˩ɨn˥˩
tʰa˥jen˩t͡sʰin˥˩
ə˩˥.a˦˨˧.ɨ˨˩dɨ
a˥jo˨˦˧d͡zə˥wu˥
den˩˥jɨm˥˩
əm˩do˥
su˨˦˧tja˦˨˧
djun˥˩jetʰi˥˩
je˥˩tʰa˨je˨˩
bəsumkʰa˥˩ɬu
deje˥˩
pəm˩˥je˩
te˩˥ju˨˦˧ji˨˩
tjɨ˨ən˥˩tʰjemən˥˩
ɨ˩˥t͡sʰə˨˦˧tem
ja˥tʰjə˩˥wə˦˨˧tə
tji˥

thus yields:

na t͡sʰʉ˥ ja˥˩te na ʍu˩˥
mʉ˥lu˩˥jɘ˨
de˩je˩˥sũ
jẽ˥tẽ˩˥
pʰɵ˩ɘ̃˥˩
tʰa˥jẽ˩t͡sʰɪ̃˥˩
ʉ˥.a˦˨˧.ɘ˨˩dɘ
a˥jo˨˦˧d͡zɵ˥wu˥
dẽ˩˥jɘ̃˥˩
ɵ̃˩do˥
su˨˦˧ʧa˦˨˧
ʤũ˥˩jetʰi˩
je˥˩tʰa˨je˨˩
bɵsumkʰa˥˩ɬu
deje˥˩
pɵ̃˩˥je˩
te˩˥ju˨˦˧jɪ˩
ʧɘ˨ɵ̃˥˩ʧʰemɵ̃˥˩
ɘ˩˥t͡sʰɵ˨˦˧tẽ
ja˥ʧʰʉ˥wʉ˥˩tɵ
ʧi
Spoiler:
V=aeiou
L=āēīōū
C=ptcqbdgmnlrhs
F=ie
B=ou
S=ptc
Z=bdg
T=˩˨˧˦˥

opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Proto-Kuruk revamped)

Post by opipik » 08 Oct 2015 19:54

Sound changes from Akyang Katha to Mungchi
Spoiler:
dj/ʤ/_
tj/ʤ/_
tʰj/ʧ/_
˨//_/_T
˦˧//_
˨˩/˩/_
iu/y/_
ui/y/_
ɨu/y/_
uɨ/y/_
ə/ɐ/_
ɨ/ə/_
əɐ/ɐ/_
m/ʊ̃/_[CT#]
əʊ/y/_
ɐʊ/ə/_
eʊ/y/_
aʊ/o/_
oʊ/u/_
iʊ/y/_
uʊ/u/_
̃//_
Spoiler:
V=aeiou
C=ptkqbdgmnlrhs
F=ie
B=ou
S=ptk
Z=bdg
T=˩˨˧˦˥
Spoiler:
na t͡sʰə˩˥ ja˥˩te na ʍu˩˥
mə˩˥lu˩˥jɨ˨
de˩je˩˥sum
jen˥tem˩˥
pʰə˩ɨn˥˩
tʰa˥jen˩t͡sʰin˥˩
ə˩˥.a˦˨˧.ɨ˨˩dɨ
a˥jo˨˦˧d͡zə˥wu˥
den˩˥jɨm˥˩
əm˩do˥
su˨˦˧tja˦˨˧
djun˥˩jetʰi˥˩
je˥˩tʰa˨je˨˩
bəsumkʰa˥˩ɬu
deje˥˩
pəm˩˥je˩
te˩˥ju˨˦˧ji˨˩
tjɨ˨ən˥˩tʰjemən˥˩
ɨ˩˥t͡sʰə˨˦˧tem
ja˥tʰjə˩˥wə˦˨˧tə
tji˥

thus yields:

na t͡sʰɐ˩˥ ja˥˩te na ʍu˩˥
mɐ˩˥lu˩˥jə
de˩je˩˥su
jen˥ty˩˥
pʰɐ˩ən˥˩
tʰa˥jen˩t͡sʰin˥˩
ɐ˩˥.a˦˨˧.ə˩də
a˥jo˨d͡zɐ˥wu˥
den˩˥jy˥˩
ə˩do˥
su˨ʤa˦˨˧
ʤun˥˩jetʰi˥˩
je˥˩tʰaje˩
bɐsumkʰa˥˩ɬu
deje˥˩
pə˩˥je˩
te˩˥ju˨ji˩
ʤɐn˥˩ʧemɐn˥˩
ə˩˥t͡sʰɐ˨ty
ja˥ʧɐ˩˥wɐ˦˨˧tɐ
ʤi˥

opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Proto-Kuruk revamped)

Post by opipik » 24 Oct 2015 22:15

A possible romanization of Proto-Kuruk

/p pʰ b bʱ t tʰ d dʱ ʈ ʈʰ ɖ ɖʱ c cʰ ɟ ɟʰ k kʰ kʷ kʷʱ ɡ ɡʰ ɡʷ ɡʷʱ q qʰ ʔ/ <p ph b bh t th d dh ṯ ṯh ḏ ḏh c ch ɉ ɉh k kh kw kwh g gh gw gwh q qh ʔ>
/m m̥ mʱ n n̥ nʱ ɳ ɳ̊ ɳʱ ɲ ɲ̊ ɲʱ ŋ ŋ̊ ŋʱ ŋʷ ŋ̊ʷ ŋʷʱ/ <m m̥ mh n n̥ nh ṉ ṉ̊ ṉh ñ ñ̥ ñh ŋ ŋ̊ ŋh ŋw ŋ̊w ŋwh>
/r~ɾ r̥~ɾ̥ rʱ~ɾʱ ɽ ɽ̊ ɽʱ/ <r r rh ɽ ɽ̊ ɽh>
/f v θ ð s z ʂ ʐ ʃ ʒ ɕ ʑ x ɣ χ ʁ ħ ʕ h ɦ/ <f v θ ð s z s̱ ẕ š ž ś ź x ɣ x̱ ɣ̄ ħ ˤ h ɦ>
/tɬ tɬʰ dɮ ʦ ʦʰ ʣ ʈʂ ʈʂʰ ɖʐ ʧ ʧʰ ʤ ʨ ʨʰ ʥ/ <ƛ ƛh ʎ ts~ȼ tsh~ȼh ʒ c̱ c̱h ʒ̄ č čh ǯ ć ćh ʒ́>
/w w̥ ɻ ɻ̊ j j̊/ <w w̥ ɹ ɹ̥ j j̊>
/ɬ l ɭ̝̊ ɭ ʎ̝̥ ʎ/ <ł l ł̱ ḻ łʲ lʲ>

/i y e ø ɛ œ ɨ~ɯ ə~ɤ ɐ~ʌ u o ɔ ɑ/ <i ʉ~y e ø e̱ ø̱ ɨ ǝ ʌ u o o̱ a>
/iː yː eː ɛː øː œː ɨː uː oː ɔː ɑː/ <í ʉ́~ý é ǿ é̱ ǿ̱ ɨ́ ú ó ó̱ á>
/ɿ r̩ n̩~m̩~ɳ̩~ɲ̩~ŋ̩/ <ɏ ŕ ń~ḿ~ṉ́~ñ̗~ŋ́>

opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Proto-Kuruk revamped)

Post by opipik » 07 Dec 2015 19:09

Sound changes from Proto-Kumthang to Kumthang
Spoiler:
tʰ/sʰ/_
t͡sʰ/tʰ/_
p/f/_
ʔkʰ/kxʼ/_
ʔf/f/_
ʔs/t/_
iɛ/ɛ/_
x/j/_
ɣ/x/_
kjʼ/kxʼ/_
ɛ/e/_(C)˥
ɔ/o/_(C)˥
i/ɨ/_(C)˩
u/uo/_(C)˩
ɛ/a/_(C)˩
ɔ/ɑ/_(C)˩
a/ɛ/_(C)˥
ɔ/o/_(C)˥
ə/ɨ/_(C)˥
˥//e_
˩//o_
uo/wo/V_
ɠu/ɓ/_o
˥˩/˩/_
˩˥/˥/_
Spoiler:
na t͡sʰɔ˥ ɣa˥˩kʰɛ na ɓu˩˥
mɔ˥lu˩˥xiŋ
ɠɛ˩xɛ˩˥sum
ɣɛn˥kʰɨ˩˥
kʰɛ˩yn˥˩
tʰa˥ɠɛn˩t͡sʰiɛn˥˩
ə˩˥.aŋ˩˥.iŋ˩di
a˥ɣɔŋ˥˩ɗɛ˥ɓu˥
ɠɛn˩˥ɣɨ˥˩
œu˩ɠu˩
suŋ˥˩kaŋ˩˥
ɠun˥˩ɠɛtʰiɛ˥˩
xɛ˥˩tʰaŋxɛŋ˩
bəsumkʰa˥˩ɬu
gɛxɛ˥˩
pu˩˥ɠɛ˩
kʰɛŋ˥ɣuŋ˥˩xiɛŋ˩
kɪŋɔn˥˩ʔkʰɛmɛn˥˩
yŋ˥t͡sʰɔŋ˥˩kʰɛm
ɣa˥kʰəŋ˥ɓɔŋ˩˥tɔ
kʰiɛ˥

thus yields:

na tʰo˥ xɛ˩kʰɛ na ɓuo˥
mo˥luo˥jiŋ
ɠa˩ja˥sum
xen˥kʰɨ˥
kʰa˩yn˩
sʰɛ˥ɠan˩tʰen˩
ə˥.aŋ˥.ɨŋ˩di
ɛ˥xoŋ˩ɗeɓu˥
ɠan˥xɨ˩
œwoɓo
suŋ˩kaŋ˥
ɠun˩ɠɛsʰe˩
je˩sʰaŋjaŋ˩
bəsumkʰɛ˩ɬu
gɛje˩
fuo˥ɠa˩
kʰeŋ˥xuŋ˩jaŋ˩
kɪŋon˩kxʼɛmen˩
yŋ˥tʰoŋ˩kʰɛm
xɛ˥kʰɨŋ˥ɓɑŋ˥tɔ
kʰe

opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Proto-Kuruk revamped)

Post by opipik » 17 Jan 2016 22:20

Something Oceanic
Spoiler:
q/'/_
k/'/_#
um/mw/V_
mw/Ń/_
bw/w/_
Z/S/_
tr/dr/_
[mp]//V_V
l//V_V
t/n/V_V
t/k/_
R//V_V
R/'/_#
R/r/#_
dr/ɽ/_
nn/nt/_
r//V_V
'//V_V
ɽ/t/_
au/ò/_
aa/ò/_
ae/è/_
ao/ò/_
uu/ó/_
ii/é/_
e'/é/_
o'/ó/_
u'/ó/_
i'/é/_
a/è/_(C)i#
/'/V_V
i//_#/V_
p/w/_
m//_#
kuna/kò/_
Spoiler:
lima
waqe
bwatuk
mata
taliŋa
isuŋ
papaq
draRaq
qate
suri
kulit
takuRu
tian
tinaqi
susu
paRa
liqoR
raunniqulu
nipon
taumataq
tina
tama
natu
mwaRuqane
papine
Rumwaq
manuk
mwata
kutu
ikan
maputeq
maqetom
meRaq
aŋo
karakarawa
kai
rua
tolu
pani
lima
pano
kakaRu
taqu
rodrom
turuR
tuqur
saqit
mate
piliq
Ropok
aRopok
apiliq
amatakutakini

>

liʔa

wanʊ
mana
kaʔiŋa
isuŋ
wɒʔ
tɒʔ
ʔane
suʔ
kuʔik
kakʊ
kiʔan
kinæʔ
susu

liʔʊ
rɒntiʔʊ
niʔon
kaŋ͡manaʔ
kina

nanu
ŋ͡mɒʔane
waʔine
ruŋ͡maʔ
manʊ
ŋ͡mana
kunu
ikan
mɒnɪ
mæno
meʔaʔ
aŋo
kɒkɒwa
kæʔ
ruʔa
koʔu
wæn
liʔa
wano
kakɒ

roto
kʊʔ
kʊr
saʔik
mane
wɪʔ
roʔʊ
ɒʔʊ
aʔɪʔ
ɒnakɒkin
Spoiler:
ŋ͡m|Ń
ʔ|'
æ|è
ɒ|ò
ɪ|é
ʊ|ó

opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Something Oceanic)

Post by opipik » 21 Jan 2016 20:09

Sometimes, you forget that youʼre doing something that has been already done before

/b t k ʔ/ <b t k ʔ>
/n/ <n>
/θ ɬ h/ <θ ł h>
/w j/ <w y>

/i iː ĩ ĩː a aː ã ãː ɒ ɒː ɒ̃ ɒ̃ː o/ <ı ıı ı̨ ı̨ı̨ a aa ą ąą o oo ǫ ǫǫ ó>
Spoiler:
c/k/_
qu/kw/_
x/ks/_
v//_/#_
[ms]//_#
vi/o/_
ó/ō/_
g//_L
e//C_r
s//_C
s/h/_
e//r_#
r/θ/_
oL/ō/_
θ/t/_#
t/ʔ/_#
kt/t/_
[ue]//_#
f/h/_
k/ʔ/_
t/k/_
d/t/_
ip/o/_
ap/o/_
op/o/_
up/o/_
ve/o/#_
jo/e/#_
l/n/#_
v/ð/_
ð/ł/_
e/i/_
ē//V_
ē/i/_
ū/ó/_
īi/ī/_
li/y/_V
i//V_
u/o/_
p/b/_
oV/ō/_
g//V_V
g/w/_
j/y/_
iC/\\/_i
ii/ī/_
tn/\\/_
Vn/V̨/_/_V
C//_C
l/ł/_
m/w/_
ato/ō/_
ao/ō/_
ǫ́/ó/_
L/VV/_
oǫ/ǫǫ/_
iį/įį/_
aą/ąą/_
i/ı/_
į/ı̨/_
Spoiler:
lector
doctor
focus
jocus
districtus
cīvitatem
adoptare
opera
secundus
fīliam
pōntem
vigīnti
lūgēte , ō venerēs cupīdinēsque .
actiōnem
óculum
ūnum
duo
trēs
quattuor
quīnque
sex
septem
octō
novem
decem
ūndecim
duodecim
tredecim
quattuordecim
quīndecim
sēdecim
septendecim
duodēvīgintī
ūndēvīgintī
trīgintā
quadrāgintā
quīnquāgintā
sexāgintā
septuāgintā
octāgintā
nōnāgintā
centum
fīliā
puellā
aquam
familiam
portam
aurīculum
librum
feminā
animus
dominus
fīlius
fīlium
servus
diēs
vacuum
mātrem
patrem
solus
amīcum
nātiōnem
hōdiē
bōnus
lingua romāna
lingua latīnanıkoʔ
tokoʔ
hoʔ
ıʔ
tıθık
ʔııkak
ookaʔ
oθa
hıʔǫt
hııya
bǫǫk
ǫǫkı
nók , oo ǫθı ʔǫǫtııw .
akıǫǫ
ooʔoł
ó
too
θı
wakooʔ
wı̨ı̨w
hıʔ
hık
okoo
no
tıʔ
óʔıı
tooʔıı
tıʔıı
wakooʔıı
wı̨ı̨ʔıı
tıʔıı
hıkı̨ʔıı
tootııı̨ı̨kıı
ótııı̨ı̨kıı
θıı̨ı̨kaa
waθaaı̨kaa
wı̨ı̨waaı̨kaa
hıhaaı̨kaa
hıkooı̨kaa
okaaı̨kaa
noonaaı̨kaa
ʔı̨k
hııyaa
bołaa
awa
hawıya
boka
ooθııʔoł
nıθ
wıınaa
anıw
towı̨
hııłı
hııłı
θ

łaʔo
waaʔ
baʔ
hoł
awııʔ
naakıǫǫ
hootı
bǫǫ
nı̨woo θowaana
nı̨woo nakıına
And a bonus:
Spoiler:
des esseintes → t hı̨ı̨k

(Donʼt worry and open the spoilers!)

opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Something derived from Latin)

Post by opipik » 22 Jan 2016 22:38

Sound changes from Akyang Katha to Tnu' Awi
Spoiler:
./ʔ/_
dj/ɟ/_
tj/c/_
tʰj/cʰ/_
t͡sʰ/sʰ/_
V/W/_(N)[˨˦˨˩˨˩]
˨˦˧/˩˥/_
˦˨˧/˥˩/_
˨˩/˩/_
˨/˩/_
m/w/_
Vw/Y/_/_V
n/t/_
t/ʔ/_[˥˩˨˦˨˩˨˩]
Z/N/_
n͡z/z̃/_
n͡ʒ/ɲ/_
Spoiler:
na t͡sʰə˩˥ ja˥˩te na ʍu˩˥
mə˩˥lu˩˥jɨ˨
de˩je˩˥sum
jen˥tem˩˥
pʰə˩ɨn˥˩
tʰa˥jen˩t͡sʰin˥˩
ə˩˥.a˦˨˧.ɨ˨˩dɨ
a˥jo˨˦˧d͡zə˥wu˥
den˩˥jɨm˥˩
əm˩do˥
su˨˦˧tja˦˨˧
djun˥˩jetʰi˥˩
je˥˩tʰa˨je˨˩
bəsumkʰa˥˩ɬu
deje˥˩
pəm˩˥je˩
te˩˥ju˨˦˧ji˨˩
tjɨ˨.ən˥˩tʰjemən˥˩
ɨ˩˥t͡sʰə˨˦˧tem
ja˥tʰjə˩˥wə˦˨˧tə
tji˥

thus yields:

ta sʰə˩˥ ja˥˩te ta ʍʊ˩˥
wə˩˥lʊ˩˥jə˩
nɛ˩jɛ˩˥sɔ
jeʔ˥tɛw˩˥
pʰə˩ɨʔ˥˩
tʰa˥jɛʔ˩sʰiʔ˥˩
ə˩˥ʔɐ˥˩ʔə˩nɨ
a˥jɔ˩˥z̃ə˥wu˥
nɛʔ˩˥ju˥˩
ø˩no˥
sʊ˩˥cɐ˥˩
ɲuʔ˥˩jetʰi˥˩
je˥˩tʰɐ˩jɛ˩
məsɔkʰa˥˩ɬu
neje˥˩
pø˩˥jɛ˩
tɛ˩˥jʊ˩˥jɪ˩
cə˩ʔəʔ˥˩cʰewəʔ˥˩
ə˩˥sʰə˩˥tø
ja˥cʰə˩˥wə˥˩tə
ci˥
Spoiler:
V=aeiouɨəɐɛɪɔʊəə
W=ɐɛɪɔʊəə
Y=ɒøyuɔuøɒøyoʊøø
C=ptckqbdgmnlrhs
F=ie
B=ou
S=ptck
Z=bdɟg
N=mnɲŋ

opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Something derived from Latin)

Post by opipik » 23 Feb 2016 20:42

Sound changes from Proto-Pyrthei to Proto-Kangdha
Spoiler:
t͡ʃ/ʧ/_
i/ɿ/_/e_
ei/i/_
eĩ/ĩ/_
ɻ/h/_
h//V_
ʔ/:/V_
[ɘɿ]/ə/_
kj/c/_
kʰj/cʰ/_
gj/j/_
N/M̤/_
V̤/ʱV/_
ʰʱ/ʱ/_
S/Z/_ʱ
.ʱ/ɦ/_
zʱ/ɦ/_
ʱ//_/Z_
Spoiler:
na ʦoʔ kaɻʧei na huʔ
moʔluʔhiŋ
dei˩ʃeiʔsum
nein˥t͡ʃẽʔ
pei˩kʰĩɻ
tʰa˥jein˩ʦeĩɻ
ɘʔ.ãʔ.iŋ˩di
a˥jõɻʦe˥ʋu˥
ʤeĩʔʧĩɻ
feim˩ʤo˥
sũɻkjãʔ
ʤũɻɲeitʰeiɻ
ɬeiɻtʰaŋʃeŋ˩
bɘsumkʰaɻɬu
beixeiɻ
põʔɲei˩
keiŋ˥ʧũɻheiŋ˩
kjɘŋõɻʧemẽɻ
kʰiŋ˥ʦõɻkeim
ja˥kʰjɘŋ˥ʋõʔto
t͡ʃei˥

thus yields:


na ʦo: kaʧi na hu:
mo:lu:həŋ
di˩ʃi:sum
nin˥ʤʱe:
pi˩gʱi
tʰa˥jin˩ʣʱi
ə:ɦa:.əŋ˩də
a˥joʦe˥ʋu˥
ʤʱi:ʤʱi
fim˩ʤo˥
ɦuʤʱa:
ʤʱuɲitʰi
ɬitʰaŋʃeŋ˩
bəsumkʰaɬu
bixi
bʱo:ɲi˩
kiŋ˥ʤʱuhiŋ˩
cəŋoʧeme
kʰəŋ˥ʣʱokim
ja˥cʰəŋ˥ʋo:to
ʧi˥
kaŋ˥dʱa
Spoiler:
V=aeiouũẽĩããõəɘ
N=ũẽĩãõ̃
M=ueiao
L=āēīōū
C=ptcqbdgmnlrhs
F=ie
B=ou
S=ptkcʧʦs
Z=bdgʤʤʣz

opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Something derived from Latin)

Post by opipik » 18 Apr 2016 20:01

Sound changes from Proto-Kangdha to Kanha
Spoiler:
ɬ/ʂ/_
Zʱ/F/_
ʂ/ɻ̊/_
ɻ̊/ɻ/_
ɻ/j/_i
ɻ/l/_
[ɦɣxl]/ɰ/_
V/R/_˥
˥//_
[mnŋ]˩/\\/_F
[mnŋ]ʒ/ɲː/_
[mnŋ]z/n̺ː/_
[mnŋ]ð/n̪ː/_
n/n̺/_/_[̺̪]
ʋ/v/_
ɿ/iᶨ/_
ʮ/uᵝ/_
Spoiler:
na ʦo: kaʧi na hu:
mo:lu:həŋ
di˩ʃi:sum
nin˥ʤʱe:
pi˩gʱi
tʰa˥jin˩ʣʱi
ə:ɦa:.əŋ˩də
a˥joʦe˥ʋu˥
ʤʱi:ʤʱi
fim˩ʤo˥
ɦuʤʱa:
ʤʱuɲitʰi
ɬitʰaŋʃeŋ˩
bəsumkʰaɬu
bixi
bʱo:ɲi˩
kiŋ˥ʤʱuhiŋ˩
cəŋoʧeme
kʰəŋ˥ʣʱokim
ja˥cʰəŋ˥ʋo:to
ʧi˥
kaŋ˥dʱa

thus yields:

n̺a ʦo: kaʧi n̺a hu:
mo:ɰu:həŋ
di˩ʃi:sum
n̺iɲːe:
pi˩ɰi
tʰɛji˩n̺ːi
ə:ɰa:.əŋ˩də
ɛjoʦɪvuᵝ
ʒi:ʒi
fim˩ʤʊ
ɰuʒa:
ʒuɲitʰi
jitʰaŋʃeŋ˩
bəsumkʰaɰu
biɰi
βo:ɲi˩
kiɲːuhiŋ˩
cəŋoʧeme
kʰən̺ːokim
jɛcʰəŋvo:to
ʧiᶨ
kan̪ːa
Spoiler:
V=aeiouə
R=ɛɪɿʊʮɨ
L=āēīōū
C=ptcqbdgmnlrhs
F=βðzʒɣ
B=ou
S=ptc
Z=bdʣʤg

opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Something derived from Latin)

Post by opipik » 28 May 2016 20:41

Trying a new conlang (one of two, this one is a pidgin (probably named Pijin))

The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
Buk blong-t Jisas Krais, t-saf san blong-t Debit, t-saf san brong-t Abraham
[ˈbuk bɽɔŋt ˈʥizəs ˈkrais, tsʌf ˈsɑn bɽɔŋt ˈDebət, tsʌf ˈsɑn bɽɔŋt ˈebɽəhəm]
Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you: the voice of one crying in the wilderness, ‘Make ready the way of the Lord! Make his paths straight!’ ”
Ai, mi bɨfo feis blong-t yu sen tom-sen blong-t yu, hɨm prɨpea pas blong-t yu t-yu. Vois tomkol sɨn wail bi: "Prɨpea pas wɨ-blong-t God! Wɨ-go sret paspas blong-t hɨm!
[ˈɑi, ˈmi bəˌfɔ ˈfeis bɽɔŋt ˈju sɛn ˈtomsen bɽɔŋt ˈju, həm pɽəˈpeɑ ˈpɑs bɽɔŋt ˈju tˈju. ˈvois ˈtomkɔɭ sən ˈwɑiɭ ˈbi: pɽəˈpeɑ ˈpɑs wəˌbɽɔŋt ˈɡod! wəˈɡo sɽɛt ˌpɑsˈpɑs bɽɔŋt ˈhəm!]

opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Something derived from Latin)

Post by opipik » 22 Jun 2016 22:07

New protolang

/b t d k ɡ/
/t₂ n₂/
/m n ŋ/
/ɸ β s z ɣ? h/ <f v s z x h>
/l r?/
/w j/ <w y>

/i e a o u ɯ?/ <i e a o u ə>

Stress is contrastive.
The exact value of *t₂ *n₂ is unknown.

(C)V
Spoiler:
Noun classes

1: *o- 'humans and other animate objects'
2: *xə- 'edible plants'
3: *ki- 'inedible plants
4: *ba- 'other objects'

Words:

*o-ko 'human'
*o-sut₂a 'man'
*o-niwa 'woman'
*o-n₂uŋuri 'pig'

*xə-ŋomoyo 'a kind of taproot vegetable'
*xə-hakətə 'a kind of berry'

*ki-xulu 'grass'

*ba-narakuyave 'a kind of hunting poison used on special occasions'
*ba-ŋome 'house'
*ba-t₂arat₂ara 'rock'

*t₂asu 'to be, to exist'
*wari 'to have'
*sari(-ŋi) 'to eat'

Cases

*-ko 'ERG'
*-tai 'ACC'
*-ne 'GEN'
*-ke 'LOC'
*-t₂ai 'CAUS'
Last edited by opipik on 23 Jun 2016 10:45, edited 1 time in total.

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 4605
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Opipik's scratchpad (NP: Something derived from Latin)

Post by qwed117 » 22 Jun 2016 23:25

I dunno why. But I feel like saying this: I absolutely love your languages. I find it amazing how god you are at changing these. I'm hardly able to recognize a word of any of these after they travel through the diachronics. So, kudos to you.
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Something derived from Latin)

Post by opipik » 28 Jul 2016 22:22

You've been waiting for this forever:

Sound changes from Proto-Pyrthei to Pyrthei
Spoiler:
kʰ/x/V(T)_V
x//V(T)_V
TV/\\/_
T[ʔɻ]/\\/_/_V
eiei/iai/_
ɻ/˞/V_/_V
Ṽ/Ṽ/_
VTj/\\/_V
Vj/\\/_V
Bj/\\/_(T)V
BTV/\\/_
Bv/\\/_
ei/ia/_F
ʔC/\\/_
Cʔ/Cː/_
sː/st/_
ʃː/sk/_
fː/sp/_
hː/sʔ/_
ɬː/sʧ/_
Cʔ/\\/_
ʋu/ʋa/_
ji/ja/_
iŋ/n/V_
ei/oi/_
C˩/\\/_C
C˩/\\/_#
V˩/L/_
oe/ø/_
oi/y/_m
oi/aʋ/_/[ʧʃj]_
oi/aj/_
m//_T
m//_C
m//_#
i/j/_V
u/ʋ/_V
ɬ/ʃ/_
----
jT/\\/_
ʋT/\\/_
˥V/\\/_
˥[˞̃ʔ]/\\/_
ʋ/u̯/_
j/i̯/_
Tj/\\/_/_V
Tʋ/\\/_/_V
.//_
Spoiler:
V=aeiouɘĩẽãõũ
Ṽ=ãẽĩõũ
L=ɘaeɘoa
C=ptcqbdgmnlŋfrhʦʧsk
F=ie
B=uo
W=ɯɤ
S=ptk
Z=bdg
T=˥˦˧˨˩
Spoiler:
na ʦoʔ kaɻʧei na huʔ
moʔluʔhiŋ
dei˩ʃeiʔsum
nein˥ʧẽʔ
pei˩kʰĩɻ
tʰa˥jein˩ʦeĩɻ
ɘʔ.ãʔ.iŋ˩di
a˥jõɻʦe˥ʋu˥
ʤeĩʔʧĩɻ
feim˩ʤo˥
sũɻkjãʔ
ʤũɻɲeitʰeiɻ
ɬeiɻtʰaŋʃeŋ˩
bɘsumkʰaɻɬu
beixeiɻ
põʔɲei˩
keiŋ˥ʧũɻheiŋ˩
kjɘŋõɻʧemẽɻ
kʰiŋ˥ʦõɻkeim
ja˥kʰjɘŋ˥ʋõʔto
ʧei˥

-->

na ʦoʔ ka˞ʧai̯ na huʔ
molːuʔsiŋ
døʃai̯stu
nau̯n˥ʧẽʔ
pi̯aĩ˞˩
tʰe˥i̯aenʦaũ̯˞
ɘʔãʔeŋdi
ĩ̯ao˞˥ʦe˥u̯a˥
ʤaũ̯ʧːĩ˞
fy˩ʤo˥
sũ˞ki̯ãʔ
ʤũ˞ɲau̯tʰau̯˞
ʃau̯˞tʰaŋʃaŋ
bɘsukʰa˞ʃu
bi̯ai˞
põʔɲø
ken˥ʧũ˞han
ki̯ɘŋõ˞ʧemẽ˞
kʰiŋ˥ʦõ˞ky
i̯a˥kʰi̯ɘŋ˥u̯õtːo
ʧa˥i̯

opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Something derived from Latin)

Post by opipik » 01 Aug 2016 22:22

This will be something:

fɑdʀ̩ ˈɛʀ se s jɑʀt ən ˈçɔu̯nən
hɪ sɪn ˈnɑmɔ ɨˈħɑu̯ɡt
tuə̯bəˈkən sɪn ˈʀɪʧ
ɨˈwəʀs sɪn ˈwɪlːɔ ən ˈjoʀðn̩ ʍɔə̯ ʍɔə̯ ən ˈçɔu̯nən
ˈɛʀ ɨˈdɑjʍɔə̯mˌlɪkn̩ l̥ɔə̯u̯ ˈhyu̯ tuə̯ˈdɑj
ɑˀt foʀˈjyu̯ eç ˈɛʀ ɡylˈtɑh ʍɔə̯ ʍɔə̯ wɛ foʀˈjyu̯ð ɛʀən ɡylˈtɛˀdən
ɑˀt n̩ ɨlɔə̯t se eç ən qɔtʰˈnuˀk ək ɔə̯ˈleç eç əu̯ yˈfɛl

Faeder ure sue se iart en chiofonen
Hie sine nama ychaugod
Toebeken sine riece
Ywurse sine wyla en iorsan hwaa hwaa en chiofonen
Ure ydaeiwhaamlieken hlaaf huil toedai
Att forghuif uus ure guiltah hwaa hwaa wee forghuifas ueren guiltedden
Att n ylaede sue uus en costnugge ak aaluihe uus of uifele

Spoiler:
V=aeiouyɔɘəɑ
L=āēīōū
C=ptkbdɡmnlrhsfθshʧjwðʀç
F=ie
B=ou
S=ptkq
Z=bdɡ
I=iu
E=eo
Ɛ=ɛɔ
N=mnŋ
P=ptkqbdɡ

.//_
/ /_,
n/ŋ/_[kɡ]
NZ/Zː/_
a/ɑ/_
eɑ/jɑ/_
eo/jo/_
eːo/joː/_
eːɑ/jɑː/_
jj/j/_
wj/j/_
je/i/#_
e/ə/_/ˈC_
ˈə/ˈe/_
əː/eː/_
[oɑ]/ə/C_C#/ˈC_
[oɑ]/ə/C_CVC#/ˈC_
ə/'ə/#_
ə/'/C_C/əC_C
'/ə/C_Cə
'//_
r/ʀ/_
ɫ/u̯/_
m/n'/u_#
u/ə/_n'#
n'/n/_
u/ə/C_CC
i/ɨ/_/ˈC_
ɨː/iː/_
h/ħ/_
s/h/_
θ/s/_
hw/ʍ/_
hS/\\/_
h/ʰ/S_
h[rln]/\\/_
h/̥/[rln]_
k/q/_[ɑou]
æ/ɑ/_
ə//_#/#C_#
ɑː/ɔə̯/_
oː/uə̯/_
yː/yə̯/_
uː/yə̯/_
yə̯/iə̯/_
eː/e/_
iː/i/_
i/iə̯/_[qħŋʀ]
u/uə̯/_[qħŋʀ]
e/ɛ/_
iə̯/ɛɪ̯/_
ɛɪ̯/ɛ/_[qħʀ]
ɪ̯h/ɪ̯ç/_
ɛɪ̯/e/_
ɑ/ɔ/_#
ħj/çħ/_
I/E/[qħʀ]_
E/Ɛ/[qħʀ]_
i/ɪ/_/
ħ//C_
/̩/C[ʀnl]_C
/̩/C[ʀnl]_#
ə̯/ɘ/_
f/u̯/V_C
l/u̯/V_C
ɘ/ə̯/_
Z/S/_#
Z/S/_ː#
Z/S/_h
Z/S/_ːh
Pː/\\/_
ː/ˀ/_P
h/ʰ/S_
ʀ̥/ħ/_

opipik
runic
runic
Posts: 2790
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Opipik's scratchpad (NP: Something derived from Latin)

Post by opipik » 02 Aug 2016 11:15

Updated:

fɑdʀ̩ ˈɛʀ se s jɑʀt ən ˈçɔu̯nən
hɪ sɪn ˈnɑmɔ ɨˈχɑu̯ɡt
tuə̯bəˈkən sɪn ˈʀɛʧ
ɨˈwəʀs sɪn ˈwɪlːɔ ən ˈjoʀsn̩ ʍɔə̯ ʍɔə̯ ən ˈçɔu̯nən
ˈɛʀ ɨˈdɑjʍɔə̯mˌlɪkn̩ l̥ɔə̯u̯ ˈhɪl tuə̯ˈdɑj
ɑˀt foʀˈjɨu̯ eç ˈɛʀ ɡɪlˈtɑh ʍɔə̯ ʍɔə̯ wɛ foʀˈjɨu̯s ɛʀən ɡɪlˈtɛˀdən
ɑˀt n̩ ɨlet se eç ən kɔtʰˈnuˀk ək ɔə̯ˈleç eç əu̯ ɪˈfɛl

Faedr ure sue se iart en chiofnen
Hie sine nama ychaugd
Toobeken sine riece
ywerth sine willa en iorsn whaa whaa en chiofnen
Ure ydaeiwhaamliekn hlaaf huil toodaei
att forghuif us ure guiltas whaa whaa wee forghuifts ueren guiltedden
Att n ylaede sue us en costnugge ek aaluise us of uifele

Spoiler:
V=aeiouyɔɘəɑɨ
L=āēīōū
C=ptkbdɡmnlrhsfθshʧjwðʀç
F=ie
B=ou
S=ptkq
Z=bdɡ
I=iu
E=eo
Ɛ=ɛɔ
N=mnŋ
P=ptkqbdɡ

.//_
/ /_,
sk/ʃ/_
n/ŋ/_[kɡ]
ŋɡ/ŋ/_#
NZ/Zː/_
a/ɑ/_
eɑ/jɑ/_
eo/jo/_
eːo/joː/_
eːɑ/jɑː/_
iy/i/_
iːy/iː/_
jj/j/_
wj/j/_
je/i/#_
e/ə/_/ˈC_
ˈə/ˈe/_
əː/eː/_
[oɑ]/ə/C_C#/ˈC_
[oɑ]/ə/C_CVC#/ˈC_
ə/'ə/#_
ə/'/C_C/əC_C
'/ə/C_Cə
'//_
r/ʀ/_
ɫ/u̯/_
m/n'/u_#
u/ə/_n'#
n'/n/_
u/ə/C_CC
i/ɨ/_/ˈC_
ɨː/iː/_
h/χ/_
s/h/_
θ/s/_
hw/ʍ/_
hS/\\/_
h/ʰ/S_
h[rln]/\\/_
h/̥/[rln]_
k/ḳ/_[ɑou]
ə//_#/#C_#
æː/iə̯/_
ɑː/ɔə̯/_
oː/uə̯/_
yː/yə̯/_
uː/yə̯/_
yə̯/iə̯/_
y/ɨ/_[fpmb]
y/i/_
eː/e/_
iː/i/_
i/iə̯/_[ḳχŋʀ]
u/uə̯/_[ḳχŋʀ]
e/ɛ/_
iə̯/ɛɪ̯/_
ɛɪ̯/ɛ/_[ḳχʀ]
ɪ̯h/ɪ̯ç/_
ɛɪ̯/e/_
ɑ/ɔ/_#
æ/ɑ/_
χj/çχ/_
I/E/[ḳχʀ]_
E/Ɛ/[ḳχʀ]_
ij/ej/_
i/ɪ/_/
χ//C_
ə̯/ɘ/_
[wf]/u̯/V_C
l/u̯/V_C
ɘ/ə̯/_
/̩/C[ʀnl]_C
/̩/C[ʀnl]_#
̩//_[jw]
Z/S/_#
Z/S/_ː#
Z/S/_h
Z/S/_ːh
Pː/\\/_
ː/ˀ/_P
h/ʰ/S_
ʀ̥/χ/_
ḳ/k/_

Post Reply