CBB Conlang Relay X

A forum for all topics related to constructed languages
User avatar
gestaltist
mayan
mayan
Posts: 1820
Joined: 11 Feb 2015 11:23

Re: CBB Conlang Relay X

Post by gestaltist » 27 Nov 2018 15:39

Click wrote:
22 Nov 2018 17:36
shimobaatar wrote:
21 Nov 2018 19:11
I just sent my English translation of the Hawntow text to Click. I'm not sure how well/accurately I translated it, but oh well!
Thanks, I'll publish the results tomorrow.
It's been a long day.

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11812
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: CBB Conlang Relay X

Post by shimobaatar » 27 Nov 2018 16:53

I'm looking forward to seeing the results too, but I personally don't mind waiting. As we all know, life can be demanding sometimes. Click, I hope everything's alright.

User avatar
Click
runic
runic
Posts: 3344
Joined: 21 Jan 2012 12:17

Re: CBB Conlang Relay X

Post by Click » 30 Nov 2018 17:27

Hi!

We completed the relay last week, but it's only now that I've gotten around to release the game results. Enjoy!

This is the initial text:
 • .
  He had never been in that restaurant but he knew the value of its name. Walking swiftly by at night he had seen doormen in front of the door and richly dressed ladies, escorted by gentlemen, alight and enter quickly. They wore noisy dresses and many wraps.
  He had always passed without turning his head to look. It was his habit to walk swiftly in the street even by day and whenever he found himself in the city late at night he hurried on his way apprehensively and excitedly. Sometimes, however, he courted the causes of his fear. He chose the darkest and narrowest streets and, as he walked boldly forward, the silence that was spread about his. footsteps troubled him, the wandering, silent figures troubled him; and at times a sound of low fugitive laughter made him tremble like a leaf.
Ring 1's final text was as follows:
 • .
  I didn’t enjoy myself at the restaurant, which I thought was excessively expensive, and I thought carefully. That night, it was while I fled that I saw her: The woman wearing the expensive clothes. She was holding back a man. I quickly walked over in fear. Next, the wagon moved away towards the house. They held on using a ribbon of her clothing. I walked towards them as they watched and walked their path.
  I would run even throughout the day, and I would run at night within the city, now in constant fear of the fiery path that is ice. Yes, I would happily go on careful runs shivering. I could not see the restaurant. I fearfully and carefully lived life on the dark path I had chosen.
  I was angry at her, so I mumbled. She walked onwards from me during the night, so that I laughed and shivered. Only now have I learnt to walk onwards cautiously.
Ring 2's final text was as follows:
 • .
  She doesn't have one, the woman who wants to have this name. Thus, she is walking, that woman who has observed. The home dresses itself, seeing these beautiful clothes!
  Has the woman seen that it has stopped? The night often runs slowly, and thus the day often walks quickly to the road. Then, often proudly jumping, has the walk stopped? Then, I suppose, the leaves flow?
The individual torches are shown below.

Ring 1

Click: English → Tanxhek
Spoiler:
Mandrestas rıshkwéshesko stanyén, che rachandrek radre stottına. Yot ske rabaspaskátto narınzın sach’ yando shígorros, nakáxınık nasoyátarso, soskotátros, okko staspatchékros. Nawerto napıstréy chaza nachabrán shígorros.
Man soto sabanchék ye-rkárchat drı-sdroggwényenna Dra-noyxhévo raspaskátrek ma drak rapokkore stakna, yotro dra-skáza dra-beske ront, yo-rsátto yo-rneseyát rapyét sabaspatchékna. Norma torrek dok natoprecherto sıngwényenna. Nachagrotto nachotto danoyxhévo spıchına, yayot yo-rzhansétto ragrekkátto, sanayorre napamak narınyégyamatto koda sgrenéwstık, nınkátto nanayt nakandar koda sgrenéwstık; norma radorto raskonírto hanakre sasharstık, mwe drı-poka sbadrabana.


He had never been in that restaurant but he knew the value of its name. Walking swiftly by at night he had seen doormen in front of the door and richly dressed ladies, escorted by gentlemen, alight and enter quickly. They wore noisy dresses and many wraps.
He had always passed without turning his head to look. It was his habit to walk swiftly in the street even by day and whenever he found himself in the city late at night he hurried on his way apprehensively and excitedly. Sometimes, however, he courted the causes of his fear. He chose the darkest and narrowest streets and, as he walked boldly forward, the silence that was spread about his. footsteps troubled him, the wandering, silent figures troubled him; and at times a sound of low fugitive laughter made him tremble like a leaf.
Jack: Tanxhek → Boral
Spoiler:
I n’a jamay l’ig disnary patronizað, pu lonc y nom i stima s’eç repast fort car.
Tant i bondisce y noit, i vu eç fem nell’accostur luxuir, hom a braç; il sorteurn de lour mobil e hastaurn n’ig ant magn solcið, curtel tot rimbandað. Avant, i ci passa tojorn por poðir y test tornar e ci spiar, tant i bondisce ni rout meðes y jorn (pu cos particulair y noit tart ni ceuðað). I sevie a bondir, deskeðant eð antecipant tot com lou.
Oy, portant, l’a tendanç a ses en tornar, a triar y ci rout descendr angostessem e foscessem, en afaç partient cos braf. Ig cas l’es ennoyað d’eç pas kieð e scadrið, e d’eç aðombraç silent e vagant. Parvig l’oy un ricot kieð acculant, eð i frigçon com fouil.


He’d never been to that restaurant, but from the name it looked expensive.
As he jogged at night, he saw women in luxurious clothes, men on their arms; they got out of their cars and hurried anxiously inside, their fancy dresses adorned with ribbons. He always used to pass by so he could turn his head to look at them, jogging in the street even by day, but particularly late at night in the city. He would jog on, worried and excited along with them.
Now, though, he sometimes turns away, choosing to go down the darker narrower streets, going boldly forward. Then quiet scattered footsteps and silent wandering silhouettes trouble him. Sometimes he hears a quiet retreating laugh, and trembles like a leaf.
J Reggie: Boral → Mýr
Spoiler:
Comójàmabongúpà modòrúgiwangòdi modocicí cugúnýjìnopòtòmý.
Migipìganiràbúwí mocodàkamodà tórìrýtibúròfù byngỳfaxìtipòtòmý. Tóbòngúda bónìkajawibúrúcí. Tópìmifàxicadidíni bogoradàbijùcuky cunoda. Bódìrinaxìti bórákócùbicidùxý. Mongókitupiwangò túkỳnga mopòkadúxỳrýba tutyngìta mocodàkúxỳ migipìgimodà burykájakòcújùcukywúfà. Muwugònitypiwangòkýgì muwugòníniràbúwípýxíjy bagápùngỳ. Migipìgitujànáfá mididínimodàxìdì tóbòxúka.
Mopòkadídàgàká cutyngìtabongúpàdidi. Mucúdỳnga mibícỳxi bórykájakòcújùcukyfòtỳxògí. Mibícỳxináfájátú. Mixỳxýwókúxỳ tórífyricánìkùkópìripì tóngófikàrùgoxániripì. Mibícỳxirùkidà tòtyngìtadidi mikýkifùfiripì mixìnòcómi bobòxúkanù.


He has never patronized that restaurant, but he found its name to be very expensive.
While he jogged at night, he saw these women in luxurious clothes with men on their arms; they got out of their car and hurried in there worriedly, dresses completely adorned with ribbons. Earlier, he always passed them by so he could turn his head and look at them, while he jogged in the street even in the day (but particularly late at night in the city). He continued to jog, worried and excited just like them.
Now, however, he tends to turn away, to choose to head down those narrow and dark streets, and move on boldly. In that case, he is bothered by those quiet, scattered footsteps, and by those silent and wandering silhouettes. Sometimes, he now moves away with a quiet laugh and trembles like a leaf.
Iyionaku: Mýr → Yélian
Spoiler:
Yecidiysfadegai æ’sèrviscefratsan o’mumàro, liyd anai pi utlorovitarut.
Canar yityògai u paru èpa vat yat yivalai èie cénvitan yipergi pargèmteras. Yaicli an’iyritem fecun cenim braye. Yisoyèpletasarni èpa alicʻi at cenim aélicon pès celémpunt. Cenim parge yiescenicut bar bulotan. Der iubernai pès cenʻit, pès rat tocʻi a’bobasan, pariút carat yiublidai asupin o’tomun. Piytit, canartyògai u ilvat, cut væn ùtiad gartyògai u paru. Celipèscarat, yòicravotyógai clu nut, piytaleʻi næsisbai èpa lànbai.
Cucarat, caiaupatocai pès mumàro. Yilobái pi karai u’nutquotènarac o’vastag. Yòicravokarai u’tomun. Rat yicinoʻi, pariút yipiverasènusitócsí èpa cenim garon yicarni yicun èce cu paru. Carat, mèts cikarai u’tomun èpabetál nusiyenai èpa flesai cet abrés.


I have not accepted the offered services of the restaurant before, I think it was called too expensive.
I jogged mostly at night and now I saw dressed women in expensive clothes. They are arm in arm alongside their men. They hurried quickly and in distress out of their cars inside. Their clothes were covered with decorating ribbons. When I passed by them, they turned their head towards me, subsequently I looked along the big footpath outdoors now. Most of the time before, I was jogging at daytime, but commonly at night in the city. Anyway, I continued my jogging and was worried and excited at the same time.
But now, more often than not I did not turn towards the restaurant. I chose to head along the narrow, dark footpath outside. I kept on following the path bravely. I disturbed them, so they made scattered, quiet noises and their silhouettes wandered around aimlessly at night. I sometimes don’t follow the path now and laugh quietly and tremble like a leaf.
DzêtaRedfang: Yélian → Atruozan
Spoiler:
.kaiŕõ wo übõirldërgbø̃ xẽ tä brimrusdöj anamubëj’ ezëbëd’ tärẽägärlbëj do yo wo bö bømrärldërgbëgbø̃ donoisumo øcmidã, wä bë zësfëŕäër.
grø̃ñëgä wä peđumork ü; đumibli, wä öyavië gibaicwë’ yã vaŕõ da ëmöödõ’ donoisumo’. bä’ ro’ duñãjhözõ sustockwötõ i ëxlänäsã. sønicmøþe öxü poföckumoþo, wä ƀaixu ü bä’ þäntërktø̃ klõz serẽdëdä. övlõza-isã ro’ ëmöböj’ vaŕõ da stacneuödõ’. wo alinorlñödadõ yã be bä ye eufhëñã, minãix wä ãŕofödõ’. wä peđumork lhixiñëdä, fäþui wä peđumok pniþäñëbä grø̃ñëgä. of ƀeoköltmoþo nölcërlëlđdø̃møþe, sønicmøþe öxü ãirŕøzmøþe, wä cpatmokö öxü gøyüolkö đumork tä ãŕofbödoi, fäþui wä zëpeeufheñok brimrusdöjböda. wä võryuäë tä koãŕofbödoi grõgamo. ãirŕøzmøþe, wä kirotë tä ãŕofbödoi. kaiŕõ ro’ i dẽãnmuusãorldörgdõ do yã ye; tønhesŕäblä, bä’ sikusã ü; zëãicneoblo, grø̃ñëgä þüƀä ro’ køgrø̃dërggø̃’. minãix, keov pøfäfäärlñëbä poföckumo wä bealinok tä ãŕofbödoi.


Because I think that the restaurant’s given help is too expensive to be called, I’ve never accepted it.
I would consistently run at nighttime, and while running, I saw women who wore expensive clothing. They closed their man’s arms. I quickly and anxiously moved, and they moved from their car to shelter. Their clothing had many ribbons. When I walk towards them, they looked me, so I walked down a trail. I routinely ran during the day, but in a city I routinely run at night. Nonetheless, I ran quickly and courageously down the trail while thrilled and worried, but I don’t always look at a restaurant. I chose to move down the small, dark trail. I courageously continue down the trail. Because they were disturbed by me, they left while whispering and their shadows moved around purposelessly at night. So, before laughing scaredly, I don’t always walk the trail.
shimobaatar: Atruozan → Y²KS
Spoiler:
Karu čēnawi dandūjēčḥin wē jədyubīn ḥunul mabḥōbyēnd rōsyēnd činul yānbikḥēryēnd fōšyēnd jussulbijdun, čēnawi jənayūjēčḥinyu kēna rus-ḥāwi bōtšabēčḥunyu. Fiš-mikawin kiˤul šidurun, čēnna marbikūjēč, tē fiš-činul marbikfinurun, čēnawi jussulbikyat fadubikyat bōtḥirawi tēnyat wilūjēč. Kēwi kiˤul šulaywēn ḥunul čadwēn jirūjmiḥin. Sōkīn firiḥōbḥērīn čēnna marūjēč, tē kēna rus-kiˤul kəˤutūrun šuw-iban marūjmi. Kēwi kiˤul fadubikyēnd lōb-bafaduˤawi bōtūjmiḥinyu. Fiš-činul šu-ḥāwi marnēwurun, ḥāwi čēnna wilwafiˤ, sujal čēnna fiš-tukiwāman ḥunul čədurun marwēč. Čēnna fiš-urawin kiˤul šidurun marbikūjēč, mān čēnna fiš-nīlabəkaman fiš-mikawin kiˤul šidurun marbikwēč. Lib-jurawi kiˤul sukurin adī bōtḥirurin minurin, firiḥērīn rāfibikīn čēnna fiš-tukiwāman ḥunul čədurun marbikūjēč, mān čēnawi jənayūjēč jədyubīn wilšəbēč. Čēnna ranūjēč fiš-mēksulḥubaman tukiwaḥubaman ḥunul čədurun maršəbēč. Adī bōtujintaman čēnna fiš-tukiwāman ḥunul čədurun suryuwēč. Karu čēnna tōlin šu-kēwi, fiš-činul sīrḥōffinurun, kēna ruš-čēnawi bēd-dindan fiš-kiˤul mēkḥuburin kiˤul šēdḥuburun marūjmi. Sujal, rus-firiḥōbujintawi līčḥōbnēwi, čēnna jənaywēč fiš-tukiwāman ḥunul čədurun marušēč.

Because I thought that the restaurant's generous, kind gifts, which I really liked, were too expensive, I didn't accept them from it. At night, I usually ran, and while I was running, I saw women wearing some very expensive clothing. They closed their man's arm. I moved quickly and somewhat nervously, and they walked from their car into a house. They held their clothing together with ribbons. As I walk towards it, it looks at me, so I am going to walk along the trail. Once, I usually ran during the day, but now I usually run in the city at night. Like the fast, courageous ice of fire, nervously and quite joyfully, I ran along the trail, but I didn't look at the restaurant. I chose to go along the small, dark trail. Courageously, I live along that trail. Because I was angry at them, while I was mumbling, they walked away from me for no reason, during their small nighttimes. Therefore, before a little bit of nervous laughter, I don't usually walk along the trail.
k1234567890y: Y²KS → Plattdytch
Spoiler:
For ik daachte, de dienst von de restaurant is too dire, ik ne leeve it, ik ne fand it good. An de nacht ik was an fleehen und tidens my fleehen, ik sah en wife dragend en dire dracht. Sie betegeled de man. Ik leep snell mit angest, und sie ging von here wagen into en haus. Sie helden here kleedings mit bandes. When ik leep to sie, sie sah me, so ik leep foresichtig. Ik was an rinnen all de dag, ak ik ran into de burg an nacht. De ise was saan like en fire mit angest, ik ran foresichtig seer froolik und ik was an shaken, ak ik ne sah de restaurant. Ik koose to loopen entlang de dunkel pad, und ik leved foresichtig mit angest. For ik was tornig an sie, ik mommeled to myself, sie leepen weg von me gemeedless an dat nacht. daarfore ik lachte von de shakes, und nau ik ne loop foresichtig.

Because I think the restaurant's service is too expensive for me to like it, I didn't find it good. At the night I was escaping, and during my escapement, I saw a woman wearing an expensive outfit. She imprisoned the man. I walked quickly with fear, and she went from her wagon into a house. They held their clothings with ribbons. when I walked to her, she saw me, so I walked along the side of the path. I was running at the daytime, but now I am running in the city at night. The ice was soon like a fearful fire, I ran along the edge of the path very happily and shaking, but I didn't see the restaurant. I chose to walk along the edge of the dark trail. fearfully I lived on the edge of the path. Because I was angry at them, I mumbled at myself, they mindlessly walked from me at that night. So laughing from the shakes, I don't walk along the edge of the path.
loglorn: Plattdytch → Proto-Mwamban
Spoiler:
ta:'yji:'dǧo:l gü:'jbi:'dǧo:l żɤ:lxo:tohkuvu:'d toɫ qösji:'dǧo:l , qom toɫ hʌ:'mɔḋwäɫ ṡʌ:'rin qösji:'lde:'. ġä:'n tʌ:ṡɤ:'fɤ:'ñkuvu:'d toɫ qä:'sǧɔḋwäɫ dve:sde:' gü:'jbi:'dǧo:l dvese:'d qa:'bi:'lde:' ni:'fa:'ɫ. vä:'y ġɤ:'cokröli:'lde:' tɔżu:'t. ca:'fin gɤ:ǧʌhvtʌ:rmu toɫ ɫażvʌ:'le:' vä:'y xämza:'ñ ġɔrṫon ü:'mi:'lde:'. rʌhtʌ:rmu ze:'d kröli:'lde:' va:'yta:'rmu dvese:'d. ze:'dṫon ɫɔżvɔḋwäɫ vä:'y qa:'bʌ:'le:' kɔja:'xi:'dǧo:l toɫ ɫäżvi:'lde:'. pɔxan ɤ:'ckuvu:'d toɫ me:’kʌ:ǧeck, tä:qye:’dkuvu:’d toɫ ɤṡɤ:'fɤ:'ñkuvu:'d me:'ki:'lde:'. xʌ:'h ɫi:'rgʌtʌ:rmu tʌ:'rtʌ:rmu gɤ:ǧʌhvtʌ:rmu täne:'zṅë rä:'ṅʌ:'le:', kɔja:'xi:'dǧo:l ro:' ṡwüñin ja:bṫi:'dǧo:l toɫ me:'kʌ:ǧeck, qom toɫ qa:'bi:'lde:' tʌżɤ:lxo:toh. toɫ ɫäżvi:'dǧo:l cäman ɫażivkuvu:'d hyʌ:'ñi:'dǧo:l, kɔja:'xi:'dǧo:l gɤ:ǧʌhvtʌ:rmu ġa:'ri:'lde:'. ho:'sin vä:'yṫon toɫ rä:'ṅʌ:'le:', nij toɫṫon toɫ qa:qmi:'lde:'. qomqösji:'dǧo:l ṡṫe:'m toɫza:'ñ ġä:'n tʌ:ṡɤ:'fɤ:'ñkuvu:'d vä:'y ɫażvʌ:'le:', nij jäbäṫe:'dṫon toɫ nästi:'lde:'. vläh qom kɔja:'xi:'dǧo:l toɫ ɫażvʌ:'.

I thought the service from the restaurant was too expensive so I didn’t like or find it good. On that night I was fleeing and I saw a woman wearing expensive clothes. She restrained the man. I walked quickly and with fear, and she went from her wagon into a house. They held her clothes with ribbons. When I walked towards them, she saw me, so I walked carefully. I was running all day long, but I ran into the city at night. The ice was soon like fire with fear, I ran very carefully and happily and I was shivering, but I didn’t see the restaurant. I chose to walk the dark path, and lived carefully with fear. Because I was angry at her, I mumbled to myself. She walked away from me mindlessly that night, so I laughed at the shivers. Now I don’t walk carefully anymore.
kiwikami: Proto-Mwamban → Alál
Spoiler:
Ust Skaltuhkıu laàsàı ıṣrılìzǐıhık raẓǎtas, Laskıulaas. Ixr karǐtıraı Kaàtkuà saḷakıǐtat: kxa ẓxıîhuíık ıṣrîlıíık ẓxuáh txuadakùah. Ḍhıíḷkuàa ṣuaḳakùah. Karìaı sauṣùı Raraskuaı, ırì das ará ıtír Rıískuàa rasùkxuáḍ tluḳ. Hua Ẓılìrıtkuaı dlasadaḍ txıîduíık ẓxuh. Ralàsàaı suaḷ, krıtàaı, Rarasîdıkuaı. Ixıır Krakırùxkıuraas akát, uùrù ẓıálıtlıàḳ das ıxr Krakırkıuraas kıǐtat. Idíı hua sıuṣ hasulak ḷu hkıuḳ zakısıáz. Skahùıskuùh hasùtk Krakırùxîrıkıuraas. Kaàltatkıu ırùẓàtuas. Zakà rarasàızíıá akìtâtıí lak saṣǔı Kahîrıkuíá. Hua Ḷaàrkıulaàs ará Dzazrìtḷukıuláal. Hua ıtír zıák das ıxr Lrısìtkuǎraas saḷakıǐtat arár, ısìlıtu Skahkutkráas Haskutk. Ixıxr Rarasìtîrıaı zakısıáz adàs.

At what I think was an exceedingly expensive restaurant, while I wasn't enjoying it, I was thinking well. That night, while fleeing, I saw a woman wearing expensive clothing. She restrained the man. I walked quickly and fearfully, and then she went from the wagon to the house. Using ribbon, they held her clothes. Walking towards them, with her watching, I carefully walked. All day, surprisingly, I run; in the city at night, I run. Soon ice will be the fear of the way of fire. Carefully and very happily, surprisingly, I run while shivering. I didn't see the restaurant. Walking along a dark path, I lived in fear carefully and by choice. I was angry at her, so I mumbled to myself. She walked unthinkingly away from me that night, therefore I laughed until I shivered. Now I walk carelessly.
DesEsseintes: Alál → English
Spoiler:
I didn’t enjoy myself at the restaurant, which I thought was excessively expensive, and I thought carefully. That night, it was while I fled that I saw her: The woman wearing the expensive clothes. She was holding back a man. I quickly walked over in fear. Next, the wagon moved away towards the house. They held on using a ribbon of her clothing. I walked towards them as they watched and walked their path.
I would run even throughout the day, and I would run at night within the city, now in constant fear of the fiery path that is ice. Yes, I would happily go on careful runs shivering. I could not see the restaurant. I fearfully and carefully lived life on the dark path I had chosen.
I was angry at her, so I mumbled. She walked onwards from me during the night, so that I laughed and shivered. Only now have I learnt to walk onwards cautiously.

Ring 2

Click: English → Tanxhek
Spoiler:
Mandrestas rıshkwéshesko stanyén, che rachandrek radre stottına. Yot ske rabaspaskátto narınzın sach’ yando shígorros, nakáxınık nasoyátarso, soskotátros, okko staspatchékros. Nawert napıstréy chaza nachabrán shígorros.
Man soto sabanchék ye-rkárchat drı-sdroggwényenna Dra-noyxhévo raspaskátrek ma drak rapokkore stakna, yotro dra-skáza dra-beske ront, yo-rsátto yo-rneseyát rapyét sabaspatchékna. Norma torrek dok natoprecherto sıngwényenna. Nachagrotto nachotto danoyxhévo spıchına, yayot yo-rzhansétto ragrekkátto, sanayorre napamak narınyégyamatto koda sgrenéwstık, nınkátto nanayt nakandar koda sgrenéwstık; norma radorto raskonírto hanakre sasharstık, mwe drı-poka sbadrabana.


He had never been in that restaurant but he knew the value of its name. Walking swiftly by at night he had seen doormen in front of the door and richly dressed ladies, escorted by gentlemen, alight and enter quickly. They wore noisy dresses and many wraps.
He had always passed without turning his head to look. It was his habit to walk swiftly in the street even by day and whenever he found himself in the city late at night he hurried on his way apprehensively and excitedly. Sometimes, however, he courted the causes of his fear. He chose the darkest and narrowest streets and, as he walked boldly forward, the silence that was spread about his. footsteps troubled him, the wandering, silent figures troubled him; and at times a sound of low fugitive laughter made him tremble like a leaf.
Dormouse559: Tanxhek → Silvish
Spoiler:
Î feu nonque ettet dyin chett restâran, mé î své s' que vlé dire son no. Can qu' î pranna in-a parmin-ada notteurna courta, î vì de fint leussouzaman abbillyêt, accompannyêt de jantî-z ûma, qui dessandiya ê-y intreya lê dedyin. Ella pporteya d' râba perchatouly e bbyé d' ribant.
Avan, î feu toudjour passet san s' retourné par vezi. L' avé l' abeteuda de marhé rattivaman dyin le reû, mimmou par jour, e ccan qu' î feus dyin le vil tar lou vepprou, î deppahhé avé appreanswé ê-y essitaswé souvre su hammé. De coût qu' l' i-y à spandan, illy affrontà sa poù. Î marhà couwajouzaman dyin le rreût sombra, mé lou bbreut de pas qui rebondisseya dyin lu silansa e lla fforma silansouza qui marheya lou troubleya. De coût qu' l' i-y à, in rivre feujetivou e bbas lou boutà a ccroullé coumê-y in-a foullya.


He had never been in that restaurant before, but he knew what its name meant. When he was taking a quick nighttime walk, he saw some luxuriously dressed ladies, accompanied by some gentlemen, get off and hurry in. They wore loud dresses and many ribbons.
Earlier, he had always passed by without turning to look. He had a habit of walking quickly in the street even by day, and whenever he was in the city late at night, he hurried apprehensively and excitedly on his way. Sometimes however he faced his fear. He walked boldly down the dark streets, but the footsteps echoing in the silence and the silent, walking figures troubled him. Sometimes a low, fugitive laugh made him tremble like a leaf.
Frislander: Silvish → Asta
Spoiler:
Pa‘ ‘ita‘nira tatyuyən ‘u ‘itiŋə‘ti‘tuwəra ‘itəmatra‘ə tama‘yəx. xə wi‘xi‘xwəra ‘astrə‘iyəx wa ‘iyənnenyəra yəmux yəntetyuxə‘ə wa yəməmitrutə ye‘ə wa ya‘niyuwəntara. tyiŋiŋunətyuxəra ‘ityəntesəx wa tyexra tyixrə.
Xə pa‘ wərəruŋwəra wa ‘ixən ‘itənnənnayunəra. ‘iti‘xatrixra tityən ‘asŋayəx wa ‘astrə‘iyəx ‘inyu‘ə waŋəxarapanra. waŋəxsiyəwu‘parəsamira wa tityən tətru‘ə ‘itiŋityatrə ‘u siŋəntayətyuxə ‘isi‘na wa wəŋərunsə wa wiŋə‘əriyə.


He was never in that restaurant, but he knew what he wanted to call it. When he took a short nighttime walk, he saw some luxuriously-dressed women, accompanied by some gentlemen, who got off and entered therein. They wore garish dress and lot of ribbons.
Earlier he was always passing by without turning around to look. He had the habit of walking quickly down the street, even during the day, and whenever he was in town late at night, he hurried on his way in apprehension and excitement. Sometimes however, he confronted his fear. He walked boldly in the dark street, but the footsteps rebounded in the silence and the silent form that walked troubled. Sometimes, he put out a low and fugitive laugh, trembling like a leaf.
gestaltist: Asta → Nakarian
Spoiler:
Iho yòvanmolvo w̨aàyíri, sexioỏ êyène razòvvôroo bôtsiwòwe holỏhwo yaranóve khalama. Kina xióji koo káwe yảvarrôttâ yíye w̨óve zàna taw̨oo rezàve kwee. Ôtíze hôttâ rỉxiảbalvo yèr viyìve àwe sêbbe àô.
Iho sexiee koo vòne w̨eyovòve yima. Iho ozirèe kwiyo yaranoo ombáwe sêbbe yàawène yettoowo khalajièn sinminyootsâ àyèr holỏhwo soóvẹ oma. Iho sinníve kow̨oyèr kpảvẹ rizirèe yaranoo tonmeyèr nmiwiyo khiíri hôttâ koròwengìì bôsebe àli kovòve yíwe sỉtóve àyèr vezayabbe sỏwoma. Iho kwizavỏttâ tảkhwẹ òo sủsuma.


Although he wasn’t in the eating place, he would like to give it a name. He walked into the night and saw women who were covered too much as they were near men who came inside. Ribbons on their covers were too colorful and numerous.
He didn’t stop himself as he was seeing this. He walked on the road during the day and at night it would take long before he would rush about with excitement. He would one day face his fears and walk the dark street but their feet would stomp too much and he would stop and laugh awkwardly. He was like a leaf on the wind.
Creyeditor: Nakarian → Tri3
Spoiler:
El az sana et firsan, nizel vanasa'l ihsina'l'ut lafana et zulnat sivran. El balaka stili bdika, et bgiriyat el sana et fulnat vinnan'ut sana et biglat kmifi. Szihiyat el sana et nugkat bdiki'ut baneta.
El balaka'l az fahara. Lifen lufn gileh, vabera'ut lafer et zulnat sivran zined. Fiset, el lafna et bgiriyat el tareta'ut fahara kiher. El psita'ul el hanala kmini.


He was not at the restaurant, but he wished to name him and then walk into the night. He saw, the woman was covered, because she was in a house and with a man. Her ribbon was on the coat and very coloful.
He saw, he did not stop. By walking the road at day, if he took the time, he rushed into the night excitedly. Confidently, he would walk someday because of stomping his feet to much and then he would stop laughingly. He was blown as if he was a leaf.
this_is_an_account: Tri3 → Kʼotê
Spoiler:
Nëpîlël mú anšáke, nalqké q'el šáy mïxihët'xí nët'xí, qówśál timët'xí cašëtonke. Támël č'aqáke. Elfël pulël čë anhápa, ëqlut'xí nêke. Fêhïnkí tánël nomë anët'xé, ćoqá nêkë.
Mú č'aqëške key tïqëšpî. T'ap'al nomë k'inśál nomë timnëtkë, qówśál émákyë tînïc klút'xí cašëke. Qëssësnëktë, sohyát timqëqí, nikhú yenqëštëke. Pelnót'xé nët'xí ašt'ál sulmêki.


He was not in the restaurant, he only wanted him to call him and then walk into the night. He saw a woman covered, because she was inside a house and with a man. His decoration was in the surface of the coat and was beautiful.
He doesn't see him stop. By walking on a road in the day, he takes his time and runs into the night excitedly. Confidently, he will walk because he will stomp his feet and then stop laughingly. He was blown like a leaf.
Reyzadren: Kʼotê → griuskant
Spoiler:
sevou shur zida raes uns iuz raesae shaul uayil kedan skuyan, raes at skisa yurda vozh shuigs. stevae jiskan raes. raibe aensuadand zhas raes. raesae uhymendzulvs unandae raes az diougi.
raes shur jiska zhae rygan. raes jaeshi un xuigi skisa cura vozh shuigs vezh yurda vozh nilithes vuzh coik. vezh shrond, kiyaez coyegi yurda, raes kin rebi ryga nofa. raes nofa un jaev vazhian.


He is not located at the cafe, and upon his name only wanted to be called, he already continued walking during nighttime. He sees a woman. Being with the houseman, he is clothed. With regards to being at his decoration garments, he is beautiful.
He doesn't see it stop. Because he walks during the daytime at the road, he leisurely and excitedly continues running during nighttime. Because of the stompings, after proudly walking, he will happily stop moving. He moves and he resembles a leaf.
Davush: griuskant → Qutrussan
Spoiler:
Cisshambanmi mussushshūt, shaṇ sōmaṇ nānaġl zgē hassah. Mishmīsha ācmasshāt mēccaiġ ūtsnuh. Murum ash rārat airasshāt, shaṇ lāqradda shim lusamqa ṛtsūnah.
Mēccai shaṇ tūtuġph ūtsnuppah. Nūvatsam tŭlzōqqŭm hīrqam ētĭrcĭsshēt, zbā shaṇ hīvatsam targavmi mishmīsha yassah. Ġās zauxaqqa tsŭyōtaṇ paġ, mishmīsha ūtphuh. Dīliṇ thōssŭm āxrah.


She wasn't in the cafe and he only wanted to call her name. He continued walking and saw the girl. She was wearing it in the house. Her garments looked beautiful on her.
She didn't see him stop. He ran through the night leisurely and with excitement, because he walked along the road(s) during the day. Then he stopped after stomping arrogantly. He moved like a leaf.
Corphishy: Qutrussan → Vuase
Spoiler:
Mone la, ve opane auzo uzi sys. Aususar ecu, ve sahme mili. maumavar ylpuer isy sy, ve memoar saho zever oi zev isys.
Sahme noco mile sy. Hune subaner nircar, sy-ty ehecuar raser haner. Sy-ty, veveriar heezyser, ve necme ecu. Saisaisear guro unzi.


It was not in the cafe, and it only wanted to be called by its name. It continued to walk, and it saw the girl. In the house she was wearing it, and her beautiful clothing was seen beautifully.
The girl didn't see it stop. At night, it ran slowly on the road, because it was walking on the road during the day. Then, after jumping arrogantly, it stopped walking. It moved like a leaf.
Znex: Vuase → Hawntow
Spoiler:
caiwaa kuukasuiwuywaa, cutuucn k hncui ngwiysy taumaum k ngaagiikutsaytusy. taacyw ciiyuusay, kysui cutuucn ngaakayhcuy. kuuka nithuysaykaa, hncui hantuwi tanguht hantuukiihucayyaa.
cutuucn kayhkuy k kysui pawtgsiykaanuu. kaypuwkiy nguhtinmiwtutniikuy, taacyw tawmikaa kaanuy puwmiyyintutniikuy. hamkaa kinpuhitnutniicaynuu, hanygyiygiu pawtgsay. taacyw paucuykuhgkunhaacaywamanuu.
shimobaatar: Hawntow → English
Spoiler:
She doesn't have one, the woman who wants to have this name. Thus, she is walking, that woman who has observed. The home dresses itself, seeing these beautiful clothes!
Has the woman seen that it has stopped? The night often runs slowly, and thus the day often walks quickly to the road. Then, often proudly jumping, has the walk stopped? Then, I suppose, the leaves flow?

User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 4560
Joined: 14 Aug 2012 19:32

Re: CBB Conlang Relay X

Post by Creyeditor » 30 Nov 2018 18:26

I feel like the text became a lot shorter in ring 2. I feel a bit guilty [:S]
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]

User avatar
loglorn
mayan
mayan
Posts: 1908
Joined: 17 Mar 2014 03:22

Re: CBB Conlang Relay X

Post by loglorn » 30 Nov 2018 18:58

Where does the wagon come from in ring 1, and where did everything go in ring 2?
Diachronic Conlanging is the path to happiness, given time. [;)]

Gigxkpoyan Languages: CHÍFJAEŚÍ RETLA TLAPTHUV DÄLDLEN CJUŚËKNJU ṢATT

Other langs: Søsøzatli Kamëzet

User avatar
J Reggie
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 38
Joined: 05 Sep 2018 03:00

Re: CBB Conlang Relay X

Post by J Reggie » 30 Nov 2018 19:01

I'm not surprised, but it's cool that the two rings are so different. I really like the fiery path of ice. I'd be excited for the next one of these, whenever that may be. If it's not too soon, I might have a different conlang ready.

loglorn, I think the wagon was a car originally. The car maybe came from Boral?
Last edited by J Reggie on 30 Nov 2018 19:04, edited 1 time in total.

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11812
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: CBB Conlang Relay X

Post by shimobaatar » 30 Nov 2018 19:03

loglorn wrote:
30 Nov 2018 18:58
Where does the wagon come from in ring 1, and where did everything go in ring 2?
I think the wagon's my fault. I translated one of the words in the text I got as "car", but since the speakers of the language I was using wouldn't have had automobiles, I just used the word for wagon, and listed it as "wagon, car, automobile" in my glossary.

User avatar
Jackk
roman
roman
Posts: 1138
Joined: 04 Aug 2012 13:08
Location: Damborn, Isr Boral

Re: CBB Conlang Relay X

Post by Jackk » 30 Nov 2018 19:21

shimobaatar wrote:
30 Nov 2018 19:03
loglorn wrote:
30 Nov 2018 18:58
Where does the wagon come from in ring 1, and where did everything go in ring 2?
I think the wagon's my fault. I translated one of the words in the text I got as "car", but since the speakers of the language I was using wouldn't have had automobiles, I just used the word for wagon, and listed it as "wagon, car, automobile" in my glossary.
Yeah, and I think the car is my fault: the original text has "they alighted" and I interpreted that to mean "they got out of their cars" (although I suppose it could equally well have been "they dismounted from their horses" [:D] )
mundum impūrum incolāmus
hamteu n'un mont sug
let us live in a dirty world

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2901
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: CBB Conlang Relay X

Post by Dormouse559 » 30 Nov 2018 19:58

Ring 2 is a paragon of concision. It has about the same number of sentences as the original (maybe even the same number; the original's punctuation gets dodgy toward the end), but has fewer than half the words. Cut the fat! Kill your darlings!

User avatar
kiwikami
roman
roman
Posts: 1348
Joined: 26 May 2012 17:24
Location: the first star to the right and straight on 'till mid-afternoon

Re: CBB Conlang Relay X

Post by kiwikami » 01 Dec 2018 00:01

The fiery path that is ice! Ah, but do the leaves flow?

It's interesting how not turning to look became turning away (from something), and then that something was interpreted as the restaurant, and so we got "I could not see the restaurant" where it had only been mentioned once in the original text.

Thanks for running this, Click! This turned out quite excellent.
Edit: Substituted a string instrument for a French interjection.

:eng: :mrgreen: | :fra: [:)] | ASL [:S] | :deu: [:|] | :tan: [:(] | :nav: [:'(]

DzêtaRedfang
rupestrian
rupestrian
Posts: 20
Joined: 12 Jun 2017 17:12

Re: CBB Conlang Relay X

Post by DzêtaRedfang » 01 Dec 2018 02:03

For those wondering where the heck the fire and ice came into play in ring one, as well as those who aren't but to whom i will tell this anyways, I am the culprit behind it. In Atruozan, "Nonetheless" is "of ƀeoköltmoþo nölcërlëlđdø̃møþe" in Atruozan, an idiom glossing as "SEM fire(AN)-ESS.ANZ-ADJZ(IN)-ADVZ freeze-NMZ(IN)-ESS.INZ-CNS.INZ-ADJZ(IN)-ADVZ", where "freeze-NMZ" is really "ice-NMZ.Creation/destruction_class", which translates literally to "in a manner like/similar to fire's freezing/the freezing of fire". It ended up translated literally and then somehow became the fiery path that is ice which is great.

User avatar
DesEsseintes
mongolian
mongolian
Posts: 4642
Joined: 31 Mar 2013 13:16

Re: CBB Conlang Relay X

Post by DesEsseintes » 01 Dec 2018 02:21

I like how Ring 1 shifted from a third-person narrative to first person, while Ring 2 eliminated the man completely and a woman becomes the focus.

I’m really curious about the ‘ice and fire’ that appears out of nowhere in shimobaatar’s text. I’m tempted to assume that the Atruozan word for ‘nonetheless’ is somehow responsible, as I can’t see any other component of that sentence that’s unaccounted for. That sentence was also the one part of the Alál text that left me utterly mystified when translating the final text.

I’d also like to echo others and say thanks to Click for organising this.
Edit: Ninja’d by Dzeta! It seems I guessed right.

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11812
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: CBB Conlang Relay X

Post by shimobaatar » 01 Dec 2018 03:00

DzêtaRedfang wrote:
01 Dec 2018 02:03
For those wondering where the heck the fire and ice came into play in ring one, as well as those who aren't but to whom i will tell this anyways, I am the culprit behind it. In Atruozan, "Nonetheless" is "of ƀeoköltmoþo nölcërlëlđdø̃møþe" in Atruozan, an idiom glossing as "SEM fire(AN)-ESS.ANZ-ADJZ(IN)-ADVZ freeze-NMZ(IN)-ESS.INZ-CNS.INZ-ADJZ(IN)-ADVZ", where "freeze-NMZ" is really "ice-NMZ.Creation/destruction_class", which translates literally to "in a manner like/similar to fire's freezing/the freezing of fire". It ended up translated literally and then somehow became the fiery path that is ice which is great.
Yeah, I was almost certain it wasn't meant to be taken literally, but I had no idea what the meaning was supposed to be, so I just did my best to translate it literally.

I love seeing how messed up the texts get. It seems like quite a few things can be traced back to me, though, so… whoops! Hopefully I'm not the only one who likes seeing things get messed up (I sincerely doubt I am).

It looks like I must have really messed up Hawntow > English, which doesn't surprise me. I ended up sending my translation in without asking Znex for any clarification because I saw how anxious people were to see the results.

And of course, as others have said, many thanks to Click! This wasn't easy to schedule!

User avatar
gestaltist
mayan
mayan
Posts: 1820
Joined: 11 Feb 2015 11:23

Re: CBB Conlang Relay X

Post by gestaltist » 01 Dec 2018 11:18

DzêtaRedfang wrote:
01 Dec 2018 02:03
For those wondering where the heck the fire and ice came into play in ring one, as well as those who aren't but to whom i will tell this anyways, I am the culprit behind it. In Atruozan, "Nonetheless" is "of ƀeoköltmoþo nölcërlëlđdø̃møþe" in Atruozan, an idiom glossing as "SEM fire(AN)-ESS.ANZ-ADJZ(IN)-ADVZ freeze-NMZ(IN)-ESS.INZ-CNS.INZ-ADJZ(IN)-ADVZ", where "freeze-NMZ" is really "ice-NMZ.Creation/destruction_class", which translates literally to "in a manner like/similar to fire's freezing/the freezing of fire". It ended up translated literally and then somehow became the fiery path that is ice which is great.
Did you provide the idiomatic meaning of that phrase to shimo? If you didn’t, it really is on you...

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1725
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: CBB Conlang Relay X

Post by Iyionaku » 01 Dec 2018 11:55

kiwikami wrote:
01 Dec 2018 00:01
The fiery path that is ice! Ah, but do the leaves flow?

It's interesting how not turning to look became turning away (from something), and then that something was interpreted as the restaurant, and so we got "I could not see the restaurant" where it had only been mentioned once in the original text.

Thanks for running this, Click! This turned out quite excellent.
The second mention of the restaurant was introduced by me. But in the text I received from J Reggie, the Mýr word for restaurant (bongúpà) indeed appeared twice.

But oh lord, my translation was the worst I ever performed in a relay! It appears that all roles in the text were completely switched after I was done with it. The introduction of the personal view is still somewhat explicable because J Reggie stated that it could be first person or 3rd person, but the proximate and obviative 3rd persons were completely messed up by me.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Reyzadren
greek
greek
Posts: 502
Joined: 14 May 2017 10:39
Contact:

Re: CBB Conlang Relay X

Post by Reyzadren » 01 Dec 2018 13:52

What does Google Translate think your relay torch was? (Ring 2 version, because I was in it)
Click; Tanxhek = Slovak
Dormouse559; Silvish = Corsican
Frislander; Asta = Azerbaijani
gestaltist; Nakarian = Yoruba
Creyeditor; Tri3 = Catalan
this_is_an_account; K'otê = Vietnamese
Reyzadren; griuskant = Bengali
Davush; Qutrussan = Albanian
Corphishy; Vuase = Hindi
Znex; Hawntow = Chichewa
Using Google Translate on the original text then cycling through those natlangs in that order:
Spoiler:
He does not go to his own business, but he knows his name. In the evening, he worked, wealthy women, very satisfied with our customers and quickly entered. The Lakshmi bag is decorated with many rewards.
Anything unlimited. Even while walking on the street and staying in the city, they hit the cord and climb. At times he said almost all his fears, he said almost all his fears. He chose a difficult and difficult way and walked in peace. Your directions are regulated using the name; Sometimes you feel smell like a bright paper.
In the previous relay, I was assigned to Hindi, and this time, it's Bengali. Fine, Google, I get it, my conlang has some essences of Bengali, yep.
Image Soundcloud Profile | Image griuskant conlang

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1725
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: CBB Conlang Relay X

Post by Iyionaku » 01 Dec 2018 14:02

I'll do the google translate torch for ring 1.

Click: Tanxhek = Slovak
Jack: Boral = Catalan
J Reggie: Mýr = Yoruba
Iyionaku: Yélian = Corsican
DzêtaRedfang: Atruozan = Vietnamese
shimobaatar: Y²KS = Croatian
k1234567890y: Plattdytch = Frisian (and that actually yields a valid translation)
loglorn: Proto-Mwamban = Maltese
Kiwikami: Alál = Yoruba
Back to English
That yields the following text:

He did not go to the diets, but I knew its value. She hurried and rushed to the door, and the kids were tired, with her master, and she left. It is safe and colorful.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one. But he said a second round of his reasons for fear. He chose the way of the resources and at least, and he healed, quietly reported. Your steps are inadvertently and your local views are good; and keep the contents of the continuous air as a letter.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

DzêtaRedfang
rupestrian
rupestrian
Posts: 20
Joined: 12 Jun 2017 17:12

Re: CBB Conlang Relay X

Post by DzêtaRedfang » 01 Dec 2018 21:47

gestaltist wrote:
01 Dec 2018 11:18
DzêtaRedfang wrote:
01 Dec 2018 02:03
For those wondering where the heck the fire and ice came into play in ring one, as well as those who aren't but to whom i will tell this anyways, I am the culprit behind it. In Atruozan, "Nonetheless" is "of ƀeoköltmoþo nölcërlëlđdø̃møþe" in Atruozan, an idiom glossing as "SEM fire(AN)-ESS.ANZ-ADJZ(IN)-ADVZ freeze-NMZ(IN)-ESS.INZ-CNS.INZ-ADJZ(IN)-ADVZ", where "freeze-NMZ" is really "ice-NMZ.Creation/destruction_class", which translates literally to "in a manner like/similar to fire's freezing/the freezing of fire". It ended up translated literally and then somehow became the fiery path that is ice which is great.
Did you provide the idiomatic meaning of that phrase to shimo? If you didn’t, it really is on you...
NOPE [:P]. For what it's worth though, I had to get some form of fun change in there, and the Atruozan idioms are a great way to do that. Also, listen. The torch I sent was 15 pages long, okay? 15 pages of word document in Times New Roman font size 12, which is pretty much the minimum required in order to let the next guy be able to properly decipher most of what is going on. I think at that point I have the right to not give what every single idiom means.

User avatar
Znex
roman
roman
Posts: 1156
Joined: 12 Aug 2013 14:05
Location: Australia

Re: CBB Conlang Relay X

Post by Znex » 02 Dec 2018 12:11

shimobaatar wrote:
01 Dec 2018 03:00
DzêtaRedfang wrote:
01 Dec 2018 02:03
For those wondering where the heck the fire and ice came into play in ring one, as well as those who aren't but to whom i will tell this anyways, I am the culprit behind it. In Atruozan, "Nonetheless" is "of ƀeoköltmoþo nölcërlëlđdø̃møþe" in Atruozan, an idiom glossing as "SEM fire(AN)-ESS.ANZ-ADJZ(IN)-ADVZ freeze-NMZ(IN)-ESS.INZ-CNS.INZ-ADJZ(IN)-ADVZ", where "freeze-NMZ" is really "ice-NMZ.Creation/destruction_class", which translates literally to "in a manner like/similar to fire's freezing/the freezing of fire". It ended up translated literally and then somehow became the fiery path that is ice which is great.
It looks like I must have really messed up Hawntow > English, which doesn't surprise me. I ended up sending my translation in without asking Znex for any clarification because I saw how anxious people were to see the results.
To be fair, they're really easy mistakes to make if you're just going quickly off my notes. The Hawntow involved some amount of reference switching, unmarked local adverbs (à la Chinese time adverbs), affect marking (which really just mark the speaker's opinion, eg. "This was a really wholesome thing that happened", vs. "This was really bizarre, let me tell you"), and then there was the "subjunctive" prefix which functioned more as an irrealis-equative marker here rather than the prototypical subjunctive.

Plus it didn't help that when it came to my translation, the identity of the first character had completely disappeared, and with the premise of there being a cafe. I translated rather conservatively there.
:eng: : [tick] | :grc: :wls: : [:|] | :chn: :isr: : [:S] | :nor: :deu: :rom: :ind: :con: : [:x]
Conlangs: Pofp'ash, Ikwawese, Old Quelgic, Nisukil Pʰakwi, Apsiska

User avatar
gestaltist
mayan
mayan
Posts: 1820
Joined: 11 Feb 2015 11:23

Re: CBB Conlang Relay X

Post by gestaltist » 02 Dec 2018 13:00

DzêtaRedfang wrote:
01 Dec 2018 21:47
gestaltist wrote:
01 Dec 2018 11:18
DzêtaRedfang wrote:
01 Dec 2018 02:03
For those wondering where the heck the fire and ice came into play in ring one, as well as those who aren't but to whom i will tell this anyways, I am the culprit behind it. In Atruozan, "Nonetheless" is "of ƀeoköltmoþo nölcërlëlđdø̃møþe" in Atruozan, an idiom glossing as "SEM fire(AN)-ESS.ANZ-ADJZ(IN)-ADVZ freeze-NMZ(IN)-ESS.INZ-CNS.INZ-ADJZ(IN)-ADVZ", where "freeze-NMZ" is really "ice-NMZ.Creation/destruction_class", which translates literally to "in a manner like/similar to fire's freezing/the freezing of fire". It ended up translated literally and then somehow became the fiery path that is ice which is great.
Did you provide the idiomatic meaning of that phrase to shimo? If you didn’t, it really is on you...
NOPE [:P]. For what it's worth though, I had to get some form of fun change in there, and the Atruozan idioms are a great way to do that. Also, listen. The torch I sent was 15 pages long, okay? 15 pages of word document in Times New Roman font size 12, which is pretty much the minimum required in order to let the next guy be able to properly decipher most of what is going on. I think at that point I have the right to not give what every single idiom means.
We clearly have a different idea of what a good torch is.

Post Reply