Transliteration games

A forum for all topics related to constructed languages
Post Reply
Ryan Aditya
cuneiform
cuneiform
Posts: 131
Joined: 18 Jul 2019 14:45

Transliteration games

Post by Ryan Aditya » 23 Aug 2019 09:09

Here is the same rules as "Romanization game".
But the difference is that you can transliterate all IPA phonetic letters into Latin, Greek, Cyrillic, Hebrew, Arabic, or others as many as you know.

Here we go. Let’s transliterate them:

/m n/
/b t d dʒ k ʔ/
/f s z ʃ h/
/r j w/
/l/

/i iː ĩ u uː ũ a aː ã/

Birdlang
greek
greek
Posts: 830
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Transliteration games

Post by Birdlang » 23 Aug 2019 12:54

/m n/ м н
/b t d dʒ k ʔ/ б т д ж к ӷ
/f s z ʃ h/ ф с з ш г
/r j w/ р ј ԝ
/l/ л

/i iː ĩ u uː ũ a aː ã/ и і э у ю о а я ӕ

Next
/m n ɲ ŋ/
/p b t d k g ʔ/
/ɸ β s z ʃ ʒ ɣ h~x/
/ʦ ʣ ʧ ʤ/
/l ʎ j w/
/ɾ r/
/ɮ/

/i ɨ ʉ u ʊ e ɤ~ø o ə ɛ ʌ~œ ɔ a/
/aː/
This language already has a Latin script to it. Would love to see any others though.
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

Post Reply