Guess The Language!!!

A forum for discussing linguistics or just languages in general.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 11790
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Guess The Language!!!

Post by shimobaatar » 01 Sep 2015 22:31

Birdlang wrote:Is that Diacriticese?
Wow, spot on; did you Google it?

User avatar
kanejam
greek
greek
Posts: 847
Joined: 07 Jun 2013 07:50
Location: NZ

Re: Guess The Language!!!

Post by kanejam » 02 Sep 2015 01:22

shimobaatar wrote:
Birdlang wrote:Is that Diacriticese?
Wow, spot on; did you Google it?
[+1]
Spoiler:
I actually laughed out loud [xD]

Birdlang
greek
greek
Posts: 816
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Guess The Language!!!

Post by Birdlang » 02 Sep 2015 16:05

I did not. I just made that language name up.
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

Birdlang
greek
greek
Posts: 816
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Guess The Language!!!

Post by Birdlang » 02 Sep 2015 16:06

Is it Khasi? (I don't think it is, it doesn't have any extra letters other than ï and ñ).
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

User avatar
Click
runic
runic
Posts: 3344
Joined: 21 Jan 2012 12:17

Re: Guess The Language!!!

Post by Click » 03 Sep 2015 13:55

Birdlang wrote:I did not. I just made that language name up.
No you didn't, it's in fact Diacriticese! Your move!

On a serious note,
qwed117 wrote:Is it spoken in India? If so, is it Mizo?
...it is spoken in India as well, but it isn't Mizo.
Birdlang wrote:Is it Khasi? (I don't think it is, it doesn't have any extra letters other than ï and ñ).
It isn't Khasi.

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 4526
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Guess The Language!!!

Post by qwed117 » 03 Sep 2015 15:31

Is it Northern Kukish? If not, is it Central Kukish?
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

User avatar
Click
runic
runic
Posts: 3344
Joined: 21 Jan 2012 12:17

Re: Guess The Language!!!

Post by Click » 04 Sep 2015 20:48

The latter.

opipik
runic
runic
Posts: 2784
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik » 04 Sep 2015 21:02

Hakha?

User avatar
Click
runic
runic
Posts: 3344
Joined: 21 Jan 2012 12:17

Re: Guess The Language!!!

Post by Click » 05 Sep 2015 10:21

Yeah, your turn! [:)]

opipik
runic
runic
Posts: 2784
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik » 06 Sep 2015 10:56

OK, then:
Koto maa ra naa ra jiin yɨvɨ ka xndaꞌu ñaꞌan, ja ka kaꞌan ja ka kuu i profeta ka kaꞌan jnuꞌun Yandios un. Chi yɨñuꞌun vekoyo i nuu ra naa ra, ko añu i kuu nanu kɨtɨ xaan, chi ka ñuꞌun kuiꞌna ini i.

User avatar
Adarain
greek
greek
Posts: 654
Joined: 03 Jul 2015 15:36
Location: Switzerland, usually

Re: Guess The Language!!!

Post by Adarain » 06 Sep 2015 12:29

South America?
At kveldi skal dag lęyfa,
Konu es bręnnd es,
Mæki es ręyndr es,
Męy es gefin es,
Ís es yfir kømr,
Ǫl es drukkit es.

cntrational
roman
roman
Posts: 953
Joined: 05 Nov 2012 03:59

Re: Guess The Language!!!

Post by cntrational » 06 Sep 2015 14:52

Yeah, that orthography is very much like something you'd find in Latin America.

opipik
runic
runic
Posts: 2784
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik » 06 Sep 2015 18:15

South America?
[cross]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11790
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Guess The Language!!!

Post by shimobaatar » 06 Sep 2015 18:19

Is it spoken between the northern border of Mexico and the southern border of Panama (including the Caribbean)?

User avatar
kanejam
greek
greek
Posts: 847
Joined: 07 Jun 2013 07:50
Location: NZ

Re: Guess The Language!!!

Post by kanejam » 07 Sep 2015 04:23

Spoken on New Guinea?

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 4526
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Guess The Language!!!

Post by qwed117 » 07 Sep 2015 16:32

Is it Yuman? If so, is it Mojave?
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

opipik
runic
runic
Posts: 2784
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik » 07 Sep 2015 16:47

Is it spoken between the northern border of Mexico and the southern border of Panama (including the Caribbean)?
[tick]
Spoken on New Guinea?
[cross]
Is it Yuman? If so, is it Mojave?
[cross] and [cross]

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 4526
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Guess The Language!!!

Post by qwed117 » 07 Sep 2015 17:02

Is it Uto-Aztecan?
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11790
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Guess The Language!!!

Post by shimobaatar » 07 Sep 2015 17:54

Is it spoken in Mexico?

opipik
runic
runic
Posts: 2784
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik » 07 Sep 2015 19:22

Is it spoken in Mexico?
[tick]
Is it Uto-Aztecan?
[cross]

Post Reply