Non-English Orthography Reform

A forum for discussing linguistics or just languages in general.
User avatar
Ear of the Sphinx
metal
metal
Posts: 1987
Joined: 23 Aug 2010 00:41
Location: Nose of the Sun

Re: Non-English Orthography Reform

Post by Ear of the Sphinx » 21 Aug 2014 16:30

I think myself that ‹x› is the least eye-hurting option.
Thrice the brinded cat hath mew'd.

User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 5311
Joined: 22 Aug 2010 17:46

Re: Non-English Orthography Reform

Post by Xing » 23 Aug 2014 22:18

Batrachus wrote:Why does Piraha use x for [ʔ]? It rips my eyes. I would use q instead.
Most Pirahãs don't use any letters at all for any sound.
Ear of the Sphinx wrote:I think myself that ‹x› is the least eye-hurting option.
[+1]

However, since virtually all instances of written Pirahã are sample sentences by and for linguists or language geeks, I suggest one could as well use ʔ, or an apostrophe. Should Pirahã evolve into a real written language, things would be much different from the present situation.

Birdlang
greek
greek
Posts: 670
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Non-English Orthography Reform

Post by Birdlang » 02 Jan 2015 10:27

Spanish
/a e i o u/ a e i o u
/p t tS k b d g/ p t č q b d g
/f B T D s X/ f w þ ð s h
/r l j M\ w/ r l j ÿ w
Aÿa es muj benefiþjado por tu.
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

Squall
greek
greek
Posts: 583
Joined: 28 Nov 2013 14:47

Re: Non-English Orthography Reform

Post by Squall » 03 Jan 2015 15:41

French
/a~ɑ ɑ̃ ə/ <a ã e>
/ɛ œ ɛ̃~œ̃ ɔ ɔ̃/ <è ë ẽ o õ>
/e ø o/ <é ê ó>
/i y u/ <i ï u>
/j ɥ w/ <i ï u>

/m n ɲ/ <m n ñ>
/p t k b d g/ <p t c b d g>
/f v s z ʃ ʒ/ <f v s z x j>
/l ʁ/ <l h>

Irish
/iː ɪ uː ʊ eː ɛ oː ɔ a aː ə/ <î i û u ê e ô o a â y>

/pˠ pʲ t̪ˠ tʲ c k/ <p pj t tj kj k>
/bˠ bʲ d̪ˠ dʲ ɟ ɡ/ <b bj d dj gj g>
/fˠ fʲ sˠ ʃ ç x/ <f fj s sj cj c>
/w vʲ j ɣ h/ <w v j ç h>
/mˠ mʲ n̪ˠ nʲ ɲ ŋ/ <m mj n nj ñ ng>
/ɾˠ ɾʲ l̪ˠ lʲ/ <r rj l lj>

The Roman alphabet is terrible for Irish consonants.
English is not my native language. Sorry for any mistakes or lack of knowledge when I discuss this language.
:bra: :mrgreen: | :uk: [:D] | :esp: [:)] | :epo: [:|] | :lat: [:S] | :jpn: [:'(]

Birdlang
greek
greek
Posts: 670
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Non-English Orthography Reform

Post by Birdlang » 03 Jan 2015 20:59

You could have worse, Sicilicus for long vowels and Latin Extended D for slender consonants, like q with stroke diagonally for slender g. And for the schwa, the open e. And n with right hook for J and eng for N.
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

User avatar
Nannalu
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 28
Joined: 24 Mar 2014 21:36
Location: Brittania

Re: Non-English Orthography Reform

Post by Nannalu » 09 Jan 2015 19:03

Somali (because that Latin alphabet is vile)
/b t d ʤ ɖ k g q ʔ/ <b t d j ḍ k g q ʾ>
/f s ʃ x ħ ʕ h/ <f s š ḫ ḥ ʿ h>
/m n r l j w/ <m n r l y w>

/i e a o u/ <i e a o u>
/i: e: a: o: u:/ <ī ē ā ō ū>

Ādanaha ḍammāntīs wuḥū ḍašā isagō ḥor ah kana siman ḥagga šarafta iyo ḥuqūqada Waḥā Alle (llāh) sīyay aqōn iyo waʿyi, wāna in qof la arkā qofka kale ula ḍaqmā si walāltinimo ah.
Mets | Ttɯŋjṹol

Esmelthien
cuneiform
cuneiform
Posts: 150
Joined: 28 Apr 2012 23:23

Re: Non-English Orthography Reform

Post by Esmelthien » 10 Jan 2015 03:53

Dutch:
/m n ŋ/ <m n ng>
/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f v s z ʃ ʒ χ ɦ/ <f v s z sj zj ch h>
/ʋ l j ʀ/ <w l j r>

/i y ɪ u/ <i/ie u/uu iCC ou>
/eɪ̯ øʏ̯ oʊ̯/ <e/ee eu o/oo>
/ɛ ɵ ə ɔ/ <eCC uCC y oCC>
/a ɑ/ <a/aa aCC>

/ɛɪ̯ ɜy̯ ɑʊ̯/ <ei au ao>
/iʊ̯ yʊ̯ uɪ̯/ <iew uuw ouj>
/eːʊ̯ oːɪ̯ aːɪ̯/ <eew ooj aaj>

Er was chistyryn een appyltaart, en vandaach is hei er niet meer. Om heel eerlyk ty zein vint ik dat echt niet leuk. Het is chwoon chymeen om imant zoiets aan ty doun. Ik wildy di appyltaart oppetyn, en nu kan yt niet meer! In idyr chyval hep ik noch steets mein frisdrank. Of hep jy di ook chyjat? Als jy di ook hept chyjat wort ik echt pissych.

Birdlang
greek
greek
Posts: 670
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Non-English Orthography Reform

Post by Birdlang » 10 Jan 2015 21:38

Mandarin Chinese
/p t k/ b d g
/ts t`s` ts\/ c ƈ ȼ
/f s s` s\ x/ f s ȿ ȝ h
/l r\` j w/ l r j w
/m n -N/ m n -ƞ
/i y E/ i y e
/@/ ơ
/u o A/ u o a
Vi Vj
jV jV
aspiration is written as a following ƛ
Tones
High is ƨ, Falling is ȥ Rising is Cuatrillo, Rising Falling is ǃ
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

Nortaneous
earth
earth
Posts: 612
Joined: 14 Aug 2010 12:28

Re: Non-English Orthography Reform

Post by Nortaneous » 11 Jan 2015 20:18

sure let's write Chinese as Zhuang, why not

Raenj raenj caengz erj zwq youj, zaiq zunz yenj haej ziuenj liq shangq yiz luq pingj dengx. Taz men fuq youj lix singq haej liangj sinz, bingq yingz yix siungz diq guanz siq dae zingz shaenj huq siangz duiq daiq.

or as Hmong

Zens zens seeb ezs zyv yous, txaiv txunb yans hes chuans liv saav yis luv phiis teej. Thas men fuv youv lij xiiv hes liaas xinb, piiv yiib yij xyoob tiv kuanb xiv te ciib sens huv xyaab duiv daiv.

Zythros Jubi
sinic
sinic
Posts: 344
Joined: 24 Nov 2014 17:31

Re: Non-English Orthography Reform

Post by Zythros Jubi » 15 Jan 2015 08:51

/p pʰ m f/
/t tʰ n l/
/ts tsʰ s/
/tɕ tɕʰ ɕ/
/tʂ tʂʰ ʂ ɻ/
/k kʰ x/
/j w ɥ ʔ/

p ph m f
t th n l
ts tsh s
tc tch c
tr trh sr r
k kh h
i o u '

/a aj aw an aŋ/
/ja jaw jan jaŋ/
/wa waj wan waŋ/
/ɥan/
/ə əj əw ən əŋ/
/jə jəw jən jəŋ/
/wə wəj wən wəŋ/
/ɥə ɥən ɥəŋ/
/ɨ wɨ ɥɨ/


a ai ao an ah (yin ping)
aa aai aao aan aah (yang ping)
aat aac aar aas aak (shang)
at ac ar as ak (qu)


ia iao ian iah
oa oai oan oah
uan
e ei eo en eh
y (yang ping as default) [yyt yt]
ie ieo ien ieh
oe oei oen oeh
ue uen ueh
i o u

reenreen sreh'y tst'ieeo, tsaai tsoen'iaan hee tchuaanlit srak iluk phiihteek. thamen fut'ieer liitcik he liaahcin pik ih iit coehtit koancit t tcihsreen ciahhot toectac.

Birdlang
greek
greek
Posts: 670
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Non-English Orthography Reform

Post by Birdlang » 14 Jun 2015 22:14

Hawaiian would be written in the IPA, but with the cased glottal stop and grave accent for long vowels.
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

User avatar
druneragarsh
greek
greek
Posts: 619
Joined: 01 Sep 2015 14:56
Location: Finland

Re: Non-English Orthography Reform

Post by druneragarsh » 12 Oct 2015 18:21

Finnish Orthography Reform!
That is: the ortography exactly as it is today, except for the following changes:
<nk> -> <ŋk>
<ng> -> <ŋŋ>

And then all would be logical.
drúne, rá gárš
drun-VOC I.ERG read

List of conlangs with links!
Refer to me with any sex-neutral (or feminine) 3s pronoun, either from English (no singular they please, zie etc are okay) or from one of your conlangs!
CWS

User avatar
GrandPiano
runic
runic
Posts: 2676
Joined: 11 Jan 2015 23:22
Location: Ohio, USA

Re: Non-English Orthography Reform

Post by GrandPiano » 12 Oct 2015 19:44

Spanish reform with the Cyrillic alphabet:

/p t t͡ʃ k/ <п т ч к>
/b d g/ <б д г>
/f s θ ʝ x/ <ф с з ј х>
/m n ɲ/ <м н њ>
/l ɾ r/ <л р рр>

/a e i o u/ <а э и о у>

/ˈV/ <V́> (same rules as the current Spanish orthography)

¡Ола! ¿Ко́мо эста́с?
Эстој биэн, гразиас, ¿и ту́?
Эстој ма́с о мэнос.
¿Дэ дондэ эрэс?
Сој дэ Эспања, ¿и ту́?
Сој дэ Мэ́хико.
Last edited by GrandPiano on 16 Oct 2015 21:59, edited 2 times in total.
:eng: - Native
:chn: - B2
:esp: - A2
:jpn: - A2

opipik
runic
runic
Posts: 2760
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Non-English Orthography Reform

Post by opipik » 12 Oct 2015 20:13

Kâte, because why not.

/p b ᵐb t d ⁿd ʦ~ʣ ⁿʣ k ɡ ᵑɡ k͡p ɡ͡b ᵑᵐɡ͡b ʔ/ <p b mb t d nd dz ndz k g ngg kp gb mgb c>
/m n ŋ/ <m n ng>
/f v s h/ <f v s h>
/ɾ j/ <r y>

/i e a u o ɔ/ <i e a u ô o>

Eme nôni inguc yaha fungnaônecteang viac fua varevec irec aimung mu ikising ehuc manaku mana-forero Teofilo ngicbômbông-nane gôre ninic kponinic kporengkekôpac.

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2684
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Non-English Orthography Reform

Post by Dormouse559 » 29 Nov 2015 21:42

I thought I'd try creating a French orthography reform that kept some of that élégance, but also regularized things a bit. It's only supposed to be applicable to a somewhat formal France French, since that's the variety I understand best. And this is purely a thought experiment; I don't pretend it's ideal or that it should replace the current orthography.

Here are some basic sound-grapheme correspondences

/a ɑ ɑ̃ ə/ <a â aN~eN e>
/ɛ œ ɛ̃ œ̃ ɔ ɔ̃/ <è~ai (o)eu iN~èN uN o oN>
/e ø o/ <é (o)eu ô~au>
/i y u/ <i u ou>
/j ɥ w/ <i u ou>
/wa/ <oi~oua>

/m n ɲ/ <m n gn>
/p t k b d g/ <p t c~qu~k b d g~gu>
/f v s z ʃ ʒ/ <f v s~ss~ç~c z~s ch j~g>
/l ʁ/ <l r>
/ks~gz/ <x>

And here are a bunch of notes:
Spoiler:
<e> with no diacritic is pronounced /ə/. It is elided with the usual rules; basically, if it is between two or fewer consonants, it elides (but is still written). /ɛ/ and /e/ are always indicated explicitly with an accented <e> or a digraph as appropriate.

There are certain consonant letters which are silent word-finally or followed by word-final <s>. These are <t d v z n>. <s> is also silent word-finally, but <ss> behaves differently. These consonants are "emergent", in that they are pronounced in liaison or appear in declension or derivation. In liaison, all the consonants listed above follow the listed sound correspondences. <s> however is pronounced /z/. All other consonants are pronounced word-finally or before a word-final <s>.

/ʁ/ is also irregular. It is pronounced word-finally unless preceded by <é>, when it is silent until brought to the surface by liaison, declension or derivation. So words like "pour", "agir" and "fièr" are pronounced with final /ʁ/. It is silent in words like "boulangér" and "aimér".

Etymological doubled consonants replaced with single counterparts (<ll> -> <l>). However, an abovementioned consonant letter is doubled if it is meant to be pronounced word-finally, but is not followed by a silent <e>. An example is <sett> (currently <sept> /sɛt/).

All the nasal-vowel sequences are pronounced as such before a consonant letter or word-finally. Before a vowel, sequences of <a e i o u> + nasal are /aN (ə)N iN ɔN yN/.

The alternations in <c> and <g> remain. <qu> for /k/ is replaced with <c>. For instance, "quatre" /katʁ/ becomes "catre". The spelling of "manquér" /mɑ̃ke/ will alternate with conjugation. The present first-person plural is spelled "mancon" /mɑ̃kɔ̃/.

The representations of /s/ and /z/ are largely taken from the current orthography, but <sc> and <t> are changed to <c> when they represent /s/. science -> cience, démocratie -> démocracie

<x> only represents /ks/ or /gz/. When it represents (normal or emergent) /z/ it is replaced by <z> (amoureux -> amoureuz). When it represents /s/, it is replaced by <ss> (soixante -> soissante). When it represents pluralization, it is replaced by <s> (chevaux > chevaus). Speaking of "amoureux", feminine words ending in /z/ are respelled with "-ze". The feminine of "amoureuz" is "amoureuze"; the feminine of "penseur" is "penseuze".

Regular plural is always represented by adding silent <s> to the end of a word. This means you get things like "amoureuzs" and "touts" instead of "amoureux" and "tous". Irregular plurals are written phonetically with a silent <s> added at the end. "égal" pluralizes to "égaus".

Feminine declensions are formed regularly by adding a silent <e> to the end of the masculine form. Irregular feminine forms are spelled phonetically with a silent <e> at the end.

The representation of word-final /ɛ̃/ is based on the pronunciation of the feminine or liaison form. If the alternation is /ɛ̃/ -> /ɛn/, write <èn> (italien/italienne -> italièn/italiène). If it's /ɛ̃/ -> /in/, write <in> (divin/divine).

/œ~ø/ is represented as <eu>, unless it is preceded by <c> or <g>, in which case it is spelled <oeu>. A little fanciful. That means "coeur" is spelled the same. "Accueil" becomes "acoeui". That's a lot of vowels, but you'll never encounter <oeu> unless it means /œ~ø/.

For representing /wa/, the choice is largely based on the current orthography.

<gn> can represent either /ɲ/ or /gn/, but that usually isn't a problem. /ɲ/ is much more common.

All Greek digraphs are respelled according to the rules above. That means <ph th rh> become <f t r>, and <ch> becomes <c~qu> or <ch> based on its pronunciation.

<y> is replaced - in native words and Graeco-Roman borrowings - with <i> (or <ii> in the case of <oy>).

<h> is only used word initially to indicate h aspiré, which prevents liaison and contraction with a word beginning with a vowel.

Non-naturalized foreign borrowings are not respelled. Graeco-Roman loans are a gray area. They get some light respelling as indicated above. The rules dictate that final /s/ be spelled <ss>, which I feel is reasonable here (i.e. campus -> campuss). I also think <-um> should be spelled <-omm> (maximum > maximomm).
Now for some examples:

UDHR:
Current
Déclaration universelle des droits de l'homme
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

/deklarasjɔ̃ ynivɛʁsɛl de dʁwa d lɔm/
/tu le‿zɛtʁ ymɛ̃ nɛs libʁ e ego ɑ̃ diɲite e ɑ̃ dʁwa | il sɔ̃ dwe d ʁɛzɔ̃ e d kɔ̃sjɑ̃s e dwav aʒiʁ le‿zœ̃ ɑ̃vɛʁ le‿zotʁ dɑ̃‿zœ̃‿nɛspʁi də fʁatɛʁnite/

Reformed
Déclaracion univèrsèle dés drois de l'ome
Touts lés ètres umèns naisse libres é égaus en dignité é en drois. Ils sont doués de raison é de concience é doive agir lés uns envèr lés autres danz un èspri de fratèrnité.


The numbers are tricky because they have a lot of irregularities. Here are numbers 1-10 with their contextual respellings.

Current
un (f: une) /œ̃/ /yn/
deux /dø/
trois /tʁwa/
quatre /katʁ/
cinq /sɛ̃k sɛ̃/
six /sis si/
sept /sɛt/
huit /ɥit ɥi/
neuf /nœf nœv/
dix /dis di/

Reformed
un (f: une/hune)
deuz
troiz
catre
cinc/cin
siss/siz
sètt
huitt/hui/uitt
neuf/neuv
diss/diz

User avatar
GrandPiano
runic
runic
Posts: 2676
Joined: 11 Jan 2015 23:22
Location: Ohio, USA

Re: Non-English Orthography Reform

Post by GrandPiano » 03 Dec 2015 05:48

Just for fun, how about a Latin orthography for Mandarin based on Pinyin but with some changes to make the consonants less weird and the vowels more regular (but in some cases slightly more weird):

/p pʰ m f/ <b p m f>
/t tʰ n l/ <d t n l>
/k kʰ x/ <g k h>
/t͡ɕ t͡ɕʰ ɕ/ <z c s>
/ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʰ ʂ ɻ/ <j ch sh r>
/t͡s t͡sʰ s/ <z c s>

/a aɪ̯ ɑʊ̯ an ɑŋ/ <a ay aw an ang>
/ja jɑʊ̯ jɛn jɑŋ/ <ya yaw yan yang>
/wa waɪ̯ wan wɑŋ/ <wa way wan wang>
/ɥɛn/ <ÿan>
/ɤ eɪ̯ ɤʊ̯ ən ɤŋ/ <e ey ew en eng>
/jɛ jɤʊ̯ in iŋ/ <ye yew yen yeng>
/wɔ weɪ̯ wən wɤŋ~ʊŋ/ <we wey wen weng>
/ɥœ̜ yn jʊŋ/ <ÿe ÿen ÿeng>
/i u y z̩~ʐ̩/ <i u ü o>

Tone marks are the same as Pinyin.

I'll demonstrate with the poem 静夜思 (Jīng Yè Sī) by 李白 (Lǐ Bái):

Hanzi:

静夜思

李白

床前明月光
疑是地上霜
举头望明月
低头思故乡

Pinyin:

Jīng Yè Sī

Lǐ Bái

Chuáng qián míngyuè guāng
Yí shì dì shàng shuāng
Jǔ tóu wàng míngyuè
Dī tóu sī gùxiāng

New orthography:

Zīng Yè Sō

Lǐ Báy

Chwáng cyán míngÿè gwāng
Í shò dì shàng shwāng
Zǚ téw wàng míngÿè
Dī téw sō gùsyāng
:eng: - Native
:chn: - B2
:esp: - A2
:jpn: - A2

User avatar
Qxentio
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 40
Joined: 07 Dec 2015 12:04
Location: Angria

Re: Non-English Orthography Reform

Post by Qxentio » 07 Dec 2015 21:42

I thought I'd just post my attempt to fix German orthography in here, even though this isn't really an orthography, but more of a recommendation on how to use existing signs to write down spoken German.
Vowels first:

A, a [a]
Ā, ā [aː]
E, e [ɛ], [ə]
Ē, ē [eː]
I, i [ɪ]
Ī, ī [iː]
O, o [ɔ]
Ō, ō [oː]
Ø, ø[2] [œ]
Ø̄, ø̄[2] [øː]
U, u [ʊ]
Ū, ū [uː]
Y, y[3] [ʏ]
Ȳ, ȳ[3] [yː]
Ǣ, ǣ [ɛː] (if you really think it exists)
Æ, æ [ɐ] (You can still spell it "er", but that's a tad ambiguous)

B, b
C, c [t͡s] (or you write it as ts)
D, d [d]
F, f [f]
G, g [g]
H, h [h]
J, j [j]
K, k [k]
L, l [l]
M, m [m]
N, n [n]
Ŋ, ŋ[6] [ŋ]
P, p [p]
R, r [r], [ʀ], [ʁ]
S, s
Ʃ, ʃ[4] [ʃ]
T, t [t]
V, v [v]
W, w[1] [w]
X, x [ç], [x], [χ]
Z, z [z]
Ʒ, ʒ[1][5] [ʒ]

[1]: Only foreign words, loanwords and personal names
[2]: alternatively: Ö, ö/Ő, ő
[3]: alternatively: Ü, ü/Ű, ű
[4]: alternatively: Š, š
[5]: alternatively: Ž, ž
[6]: alternatively: Ň, ň

I've been writing like this on paper ever since I started studying two years ago. It's so easy and intuitive, and it allows for a transition between more highbrow and more colloquial speech however you please. What do you people think?
Meine Muttersprache ist Deutsch. My second language is English. Olim discēbam Latinam. Sú ginévam Jagárhvejak. Opiskelen Suomea. Un ek kür en lütten Tick Platt.

User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 4500
Joined: 14 Aug 2012 18:32

Re: Non-English Orthography Reform

Post by Creyeditor » 07 Dec 2015 22:06

Qxentio wrote:I thought I'd just post my attempt to fix German orthography in here, even though this isn't really an orthography, but more of a recommendation on how to use existing signs to write down spoken German.
Vowels first:

A, a [a]
Ā, ā [aː]
E, e [ɛ], [ə]
Ē, ē [eː]
I, i [ɪ]
Ī, ī [iː]
O, o [ɔ]
Ō, ō [oː]
Ø, ø[2] [œ]
Ø̄, ø̄[2] [øː]
U, u [ʊ]
Ū, ū [uː]
Y, y[3] [ʏ]
Ȳ, ȳ[3] [yː]
Ǣ, ǣ [ɛː] (if you really think it exists)
Æ, æ [ɐ] (You can still spell it "er", but that's a tad ambiguous)

B, b
C, c [t͡s] (or you write it as ts)
D, d [d]
F, f [f]
G, g [g]
H, h [h]
J, j [j]
K, k [k]
L, l [l]
M, m [m]
N, n [n]
Ŋ, ŋ[6] [ŋ]
P, p [p]
R, r [r], [ʀ], [ʁ]
S, s
Ʃ, ʃ[4] [ʃ]
T, t [t]
V, v [v]
W, w[1] [w]
X, x [ç], [x], [χ]
Z, z [z]
Ʒ, ʒ[1][5] [ʒ]

[1]: Only foreign words, loanwords and personal names
[2]: alternatively: Ö, ö/Ő, ő
[3]: alternatively: Ü, ü/Ű, ű
[4]: alternatively: Š, š
[5]: alternatively: Ž, ž
[6]: alternatively: Ň, ň

I've been writing like this on paper ever since I started studying two years ago. It's so easy and intuitive, and it allows for a transition between more highbrow and more colloquial speech however you please. What do you people think?


Looks good, except for E, e [ɛ], [ə] and Æ, æ [ɐ]. Germans think of <ä>, when they read <æ>, so you may want to change that. Also, it is very important to distinguish [ɛ] and [ə], there are some minimal pairs, IIRC. I have really no suggestions how to correct these things, but they seem really important to me.
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]

User avatar
Qxentio
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 40
Joined: 07 Dec 2015 12:04
Location: Angria

Re: Non-English Orthography Reform

Post by Qxentio » 09 Dec 2015 01:14

Creyeditor wrote:Looks good, except for E, e [ɛ], [ə] and Æ, æ [ɐ]. Germans think of <ä>, when they read <æ>, so you may want to change that. Also, it is very important to distinguish [ɛ] and [ə], there are some minimal pairs, IIRC. I have really no suggestions how to correct these things, but they seem really important to me.
There are no minimal pairs between [ɛ] and [ə] that I'm aware of, but if you have any, please educate me. I always thought they are in complementray distribution: [ɛ] in stressed and [ə] in unstressed syllables.
The whole Æ thing actually just came to my mind as I wrote that post, and I thought it was cool to save an extra letter. I don't know what would be best to represent [ɐ], except maybe ɐ itself. The capital version would look like an universal quantifier: ∀

I originally had the idea to write [ɛː] as é, which could get confused with ē for [eː] though.
Meine Muttersprache ist Deutsch. My second language is English. Olim discēbam Latinam. Sú ginévam Jagárhvejak. Opiskelen Suomea. Un ek kür en lütten Tick Platt.

Sumelic
greek
greek
Posts: 711
Joined: 18 Jun 2013 22:01

Re: Non-English Orthography Reform

Post by Sumelic » 09 Dec 2015 02:01

Vowels:

How is "er" [ɐ] ambiguous? I thought German [ɐ] never contrasted with /əʁ/.

If you want a different way to represent [ɐ], it makes sense to use just <a> (are there any significant minimal pairs with [a]?) or <â> or <ă>.

Also, I don't see the diphthongs listed.

Consonants:
Is there any theoretical reason why you distinguish /t͡s/ from /t/+/s/, but not /p͡f/ from /p/ + /f/?

Also, there is the well-known case of words like Frauchen where the use of the ich-Laut rather than the ach-Laut cannot be explained completely by the phonetic environment.

I also wonder if the glottal stop should be included.

Post Reply