I was walking in the forest...

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
User avatar
Imralu
roman
roman
Posts: 895
Joined: 17 Nov 2013 22:32

Re: I was walking in the forest...

Post by Imralu » 29 Sep 2017 05:31

:tan: Swahili:

Nilikuwa nikitembea msituni (wakati) tawi lilipoanguka kichwani mwangu.
ni-li-ku-w-a ni-ki-tembe-a msitu-ni (wakati) tawi li-li-po-anguk-a kichwa-ni mw-angu
1s-PST-EXT-be-Ø 1s-SIT-walk-Ø forest-LOC (time(11)) branch(5) 5-PST-16.REL-fall-Ø head-LOC 18-GEN.1s

I was walking in the forest when a branch fell on my head.
Glossing Abbreviations: COMP = comparative, C = complementiser, ACS / ICS = accessible / inaccessible, GDV = gerundive, SPEC / NSPC = specific / non-specific, AG = agent, E = entity (person, animal, thing)
________
MY MUSIC

User avatar
Threr
cuneiform
cuneiform
Posts: 98
Joined: 03 Nov 2014 20:10

Re: I was walking in the forest...

Post by Threr » 29 Sep 2017 11:10

:con: Deyryck

èjlosa ni zladavûlaa'
forest POST-S:time head+branch+GOAL:none
I was walking in the forest when a branch fell on my head.

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1710
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: I was walking in the forest...

Post by Iyionaku » 29 Sep 2017 23:46

:con: Yélian

Yibernai iu rapar èpabetál prénabar yidenviet pas reo bobas.
[ɕɨˈbeɾnaɪ̯ ɪʊ̯ ˈɾaːpad̟ ˌɛpɐbəˈtaːl ˈpreːnɐbɐd̟ ɕɨˈdenvɪ̯ə̆‿pɐs ˈɾe.o ˈboːbɐʃ]
PST-walk-1SG through forest and_then branch PST-fall-3SG on 1SG.POSS head
I was walking in the forest when a branch fell on my head.

:con: Caelian

Rar rapjagerek tibyäi tyer diz mi pigden korvosel Rabyes sitübdir.
[rah rapjagɛˈrɛk tʰiˈbʲæɪ̯ tʲɛɾ dis mi pʰigˈdɛn kʰɔɾvɔˈʒɛl ɾaˈbʲɛʃ ʒitʰybˈdiɾ]
1SG.NOM forest.PERL-ABL PPST-COP.1SG>3SG when so INDEF.NEUT branch.NOM head.SUBL 1SG.GEN-SUBL PST-fall.3SG>3SG
I was walking in the forest when a branch fell on my head.

:con: Ular

我得森中去去着有我, 就上头我方蜢下有支一。
Lăn tā vāj ngû lhùlhù mŏn jù lăn, thŭ rhâ thā lăn vũ ngâjwō jù mú ów.

[lɛn˧˩ tɛ˧ ʋɑj˧ ŋu˧˥ ʟu˩ʟu˩ mɔn˩ ju˩ lɛn˩, tʰy˧˩ ra˧ tʰɛ˧ lɛn˧˩ ʋu˧ ŋaɪ̯˧˥ʊ̯ɔ˧ ju˩ mu˥ ɔʊ̯˥]
1SG TOP forest right_through walk_gently IMPF PST 1SG, when TOP head 1SG upon fall PST branch one
I was walking in the forest when a branch fell on my head.

:con: Bath'aso

Zhuts shtumob pħor tħennzelizh shext homz ktrig bruzok kpultřokbo.
[ʐut͡s ˈʂtumɔb pˤʌɾ ˈtˤɛnːzɛliʐ ʂɛxt hɔmz ͡ktrig ˈbruzɔk ͡kpɯltr̟ɔkbʌ]
CONT walk=1SG.ABS in forest-likeable-INDR RESULT fall branch.ABS onto head-worry.ABS=1SG.GEN
I was walking in the forest when a branch fell on my head.

:con: Paatherye

सा त्षिड़़ ऊतिं व्वीढर कैसी ओकु, षूते सें त्रौपेज़ यें पेरलू फो नेयाहे स्रौहेज़.
Sā tșiran ūtim vīdhar kaysī ēku, șūte sem treybes yem perlū phē neyāhe sreyhes.

[saː ˈtʃiran ˈuːtim ˈviːθar ˈkaɪ̯siː ˈeːku, ˈʃuːte sem ˈtrei̯bes jem ˈpeɾluː pʰeː neˈjaːhe ˈsɾei̯hes]
INDEF.FEM.ACC roundway.ACC in=DEF forest.LOC perform.IPF.1SG 1SG.NOM, when INDEF.MASC.NOM branch AUX.AOR.3SG.MASC fall.PP on 1SG.POSS.FEM.ALL head.ALL
I was walking in the forest when a branch fell on my head.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Alessio
sinic
sinic
Posts: 369
Joined: 03 Sep 2012 21:27
Location: Modena, Emilia-Romagna, Italy

Re: I was walking in the forest...

Post by Alessio » 30 Sep 2017 22:39

:ita: Italiano
Stavo camminando nella foresta quando mi è caduto in testa un ramo.
/stavo kammi'nando nella fo'rεsta 'kwando mj‿ε ka'duːto in 'tεsta un 'raːmo/
st-avo cammin-ando ne-lla foresta quando mi è cad-ut-o in testa un ramo
PROGR-1SG.IMPF walk.GER in-DET.FS forest when 1SG.DAT be.3SG fall-PART.PASS-M in head INDEF.M branch


As you can see, "in head" is used for "on the head" (straight out of Latin!), and you do not say that a branch fell on your head, but rather than a branch fell "to you on the head".

:ita: Emilian - Dialàt Vgnulěṡ (specific dialect of an Italian local language)
A-j-ěra a drě ch'a andêva par la furěsta, pò d'impruvîṡ a m'è caschê na brôca in těsta.
/ɐjeːr‿a dreː k‿andεːvɐ pɐr lɐ fʊ'reːstɐ pɔ dɪmprʊ'viːz ɐ mε kɐs'kεː nɐ 'brɔkɐ ɪn 'teːstɐ/
a (j) ěr-a a_drě ca a and-êva par la furěsta pò d'impruvîṡ a m è casch-ê na brôca in těsta
1SG (euphonic) be.IMPF-1SG PROGR that 1SG go-IMPF.1SG through DET.FS forest then suddenly 3SG 1SG.DAT be.3SG fall-PART.PASS INDET.F branch in head


Notice how the pronouns for 1SG and 3SG are the same. Normally the 3SG pronoun would be "al", but when the noun it stands for is explicit (brôca in this case), a pronoun before the verb is still necessary but it is reduced to "a". Also, I'm not quite sure why "brôca" is feminine but it's considered masculine in "a m'è caschê" (you'd use "caschêda" for feminine nouns normally). It's probably related to "a m'è caschê" being some sort of dative construction. Finally... yeah, the Emilian word for when ("quand" /kwãː(n)d/) isn't really used in sentences like this one. You'd normally just go with ", pò" (", then"), to which I added "d'impruvîṡ" (suddenly) so that it would not be too distant in time.
:ita: :eng: [:D] | :fra: :esp: :rus: [:)] | :con: Hecathver, Hajás, Hedetsūrk, Darezh...

Tin't inameint ca tót a sàm stê żōv'n e un po' cajoun, mo s't'armâgn cajoun an vōl ménga dîr t'armâgn anc żōven...

User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5665
Joined: 25 Nov 2012 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: I was walking in the forest...

Post by Lao Kou » 01 Oct 2017 07:23

Image Géarthnuns

Zçeshtanö sí lé cha hansav nzdanez sho, sö çörebs lé chí öçalsíb deçe vürwaz.
while 1SG-NOM AUX.PAST DEF forest-LOC walk PTCL, INDEF branch-NOM AUX.PAST DEF head-POST onto fall
I was walking in the forest when a branch fell on my head.Image Japoné語

私 oué quand j'ga 散歩ététa dans la 森 dé, une 枝 oué ça ga 落tchita sur mon 頭 ni.
Ouétachi oué quand j'ga sampauététa dans la maurie dé, une éda oué ça ga otchita sur mon atama ni.
1SG TOP when 1SG=NOM walk-PROG.PAST in DEF forest LOC, INDEF branch TOP 3SG NOM fall-PAST on my head ALL
I was walking in the forest when a branch fell on my head.
Last edited by Lao Kou on 11 Apr 2018 10:33, edited 2 times in total.
道可道,非常道
名可名,非常名

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2880
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: I was walking in the forest...

Post by Dormouse559 » 07 Oct 2017 09:06

:fra: French
Je me promenais dans la forêt quand une branche m'est tombée sur la tête.
/ʒ‿mə pʁɔ.mnɛ dɑ̃ la fɔ.ʁɛ kɑ̃.t‿yn bʁɑ̃ʃ me tɔ̃.be syʁ la tɛt/
1SG.NOM 1SG.REFL walk-IPF{1SG} in DEF-F forest when INDEF.F branch 1SG.DAT=be.3SG fall-PST_PTCP{F} on DEF-F head


:con: Silvish
Jou me parmenö dent lui fouêtte canca me se czû en-a brance su lui têtte.
[ʑu.me.paʁ.məˈnøː dɛ̃l.lɥiˈfwet.tə kɑ̃.ka.me.səˈɕyː ẽ.əˈbʁɑ̃.ɕə sy.lɥiˈtet.tə]
1SG.NOM 1SG.REFL walk-IPF.1SG in DEF-OBL forest.OBL when 1SG.DAT=3SG=be.3SG fall-PST_PTCP.F INDEF-F.NOM branch on DEF-OBL head.OBL


:eng: :lat: Romanglic
During ego's forest promenade, arboreal member plummeted, encountering ego's cranium.

User avatar
Reyzadren
greek
greek
Posts: 492
Joined: 14 May 2017 10:39
Contact:

Re: I was walking in the forest...

Post by Reyzadren » 09 Oct 2017 04:07

:con: griuskant (without the conscript)

aesk yurda vuzh hilsek vozh yelk shrodant ki aeskae rauk.
/esk 'jurda vuʒ 'hilsək vɔʒ 'jəlk 'ʃrɔdant ki eske 'rauk/
1SG walk-V at forest during branch fall-V-PASS-PST to 1SG-POSS head
Image Soundcloud Profile | Image griuskant conlang

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 4527
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: I was walking in the forest...

Post by qwed117 » 11 Nov 2017 05:41

r·nhat a·hràid ġaa śè hr·dwààn mhààg ta·sahl mh·ga ġaa sa·sàwid hri·ñuu
IPFV walk 1SG LOC forest SML head GEN 1SG fell branch
I was walking in the forest when a branch fell on my head

The semelfactive here is being used as a conjunction, something like "once" almost (except "when") [:P]
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

User avatar
Void
sinic
sinic
Posts: 291
Joined: 15 Aug 2016 16:15
Location: Taqlarmakan
Contact:

Re: I was walking in the forest...

Post by Void » 11 Nov 2017 15:01

Sublur methrölkéd katruduh kíghil sküríg rúidul dargadúm.
[ˈsublur ˈme̞θrø̞lke̞ːd ˈkɑtrudux ˈkiːʁil ˈskyriːg ˈruːi̯dul ˈdɑrgɑːduːm]
stroll-1SG.PST forest-LOC=through when-CONJ fall-3SG.PST branch 1SG.POSS-LAT head-LAT=on
I was walking in the forest when a branch fell on my head.
"Thus one's existence... is a constant headlong rushing of the present into the dead past, a constant dying."

User avatar
Davush
greek
greek
Posts: 540
Joined: 10 Jan 2015 14:10

Re: I was walking in the forest...

Post by Davush » 12 Nov 2017 15:35

Zigga shuallam mishmishairănda, cuttsu năn sharli áqyashaḥ.
when forest-LOC walk-IMP-1SG-SUBJ., stick 1SG.POSS head-DAT PAST-fall-3SG
I was walking in the forest when a branch fell on my head.

User avatar
spanick
roman
roman
Posts: 1169
Joined: 11 May 2017 01:47
Location: California

Re: I was walking in the forest...

Post by spanick » 16 Nov 2017 17:56

:con: :got: Gutisk

Ек ѡ ин фергоњ хон гафалед тюг ан мен хувод.
Ek ö in fergonj hon gafaled tüg an men huvod.
/ek ø: in fergoɳ xon gafaled tyg an men xu:vod/
1SG.NOM go.IMPERF.PT.3SG in forest-GEN when PERF-fall-PT.3SG branch-NOM on 1SG.GEN head-ACC.
I was walking in the forest when a branch fell on my head.

User avatar
Parlox
greek
greek
Posts: 457
Joined: 10 Feb 2017 20:28
Location: Ehh

Re: I was walking in the forest...

Post by Parlox » 05 Dec 2017 21:00

:con: Meskosi Saítin

Fa ktí pleílíoniní kí hí saítin tsi apolo kta saítin smern híafon fawa meísmauí.
/fa t͡ʃi plɛiliɤnɪni ki hi saitɪn tsɪ aθɤʟlɤ t͡ʃa saitɪn smɛɹn hiafɑn fawa mɛismaɤi/
1ST COP.PAST walk-PRES.PER in many tree when long small tree fall on 1ST-POSS head.
I was walking in the forest when a branch fell on my head.
  • :con: Cajun, a descendant of French spoken in Louisiana.
  • :con: Bàsupan, loosely inspired by Amharic.
  • :con: Oddúhath Claire, a fusion of Welsh and Arabic.

User avatar
Evynova
cuneiform
cuneiform
Posts: 186
Joined: 01 Jan 2017 18:28
Location: Belgium

Re: I was walking in the forest...

Post by Evynova » 07 Dec 2017 12:45

:con: Urxan

Imy agig-la pefmal noš, ešliny runin imta xanëmal.
m. /im.y aɣ.iɣ.la p͡ɸef.mal noʃ | eʃ.lin.y run.in im.t͡sa xa.nə.mal/
f. /im.u͡i aɣ.iɣ.la bef.mal noʃ | eʃ.lin.u͡i run.in im.da xa.ne͡i.mal/
Im=my agi=ig-la pef-mal noš, ešlin=my run-in im-ta xanë-mal elu
1AN-INTR forest-INESS-DEF.INAN walk-PST while, branch head-SUBL 1AN-GEN fall-PST

As I walked in the forest, a branch fell on my head.

:con: K'anerhtówhí

Horinakah t'erhkec, kil fenaniak ararka nusinwhíúk.
/hɤr.ɪn.ɑk.ɑx t’ɛr̥.kɛʃ | kɪl fɛn.ɑn.ɪ.ɑk ɑr.ɑr̥.kɑ nɯs.ɪn.ʍʏ.uk/
Hor-in-ak-ah t'erhka=ec, kil fen-ani-ak ararka nus-in-whí-úk
walk-1SG-PST-CONT forest=INESS, and fall-3SG.NH-PST branch head-1SG-HGEN-ALL

I was walking through the forest, and a branch fell towards my head.

Anarel
rupestrian
rupestrian
Posts: 23
Joined: 07 Nov 2017 14:07

Re: I was walking in the forest...

Post by Anarel » 09 Dec 2017 03:02

Ikāezin

Sīz nāinmzhīl zeitīgetor fāsruvāreināintir sēpizvārlzhil rāetins
/si:z na:ɪmʒi:l zeiti:getor fa:sruva:ɾreina:ntiɾ se:pɪzva:ɾlʒi:l ɾa:entins/
I-1SG.PR.SUBJ-forest-ACC-continuity marking-walk-IMPERF-when-ADV-branch-ABL-head-ACC-fall-PFV
I forest-in walked as a continuous activity when-branch my-head-on fell

Salmoneus
MVP
MVP
Posts: 1780
Joined: 19 Sep 2011 19:37

Re: I was walking in the forest...

Post by Salmoneus » 17 Dec 2017 23:14

Wenthish:

gád ay stóp ie thrue tha skóga, whannat a tillow anat mi heada y'falla had
go.PST and walk.PST I through the forest, at.which.point a branch onto my head-DAT PRT-fall-PRT have.PST
I was walking through the forest, when a branch fell on my head

User avatar
Tuyono
cuneiform
cuneiform
Posts: 153
Joined: 06 Aug 2017 15:09

Re: I was walking in the forest...

Post by Tuyono » 17 Feb 2018 18:28

:con: Źilaa Ruńu:

abisiu cra heśand rim embaas ji tes huun xesi nei.
walk.IPF-1SG inside forest CONJ PRF\fall.3SG on head 1SG.OBL branch one-INAN
I was walking in the forest, and (at the same time) a branch fell on my head.

rim means that the second part of the sentence happened in the same time as the first. A different conjunction is used if one event happened after the other.
Last edited by Tuyono on 01 Apr 2018 21:37, edited 2 times in total.

vo1dwalk3r
cuneiform
cuneiform
Posts: 111
Joined: 17 Mar 2014 22:37
Location: dʰǵʰémi
Contact:

Re: I was walking in the forest...

Post by vo1dwalk3r » 18 Feb 2018 22:26

Ȧbhannı

Jhın er za ȧıya, barrah hėzen ezkan kemımakkeı hȧıranakke okon.
[ˈʑin̪ ɛɺ θ̱a ˈáɪ̯.ja ˈβar.rɐx ˈxɛ́.θ̱ɛn̪ ˈɛθ̱.kɐn̪ ˈke.mi.mɐk.keɪ̯ ˈxáɪ̯.ɺɐ.n̪ɐk.ke ˈɔ.ḵɔn̪]
ȷhı-n er za ȧıya barrah hėze-n ezka-n kemı-m-akke=ı hȧıra-n-akke okon
walk.PST 1sg.AGT[TOP] LOC forest that.time fall.PST hit-PST head-DAT-POSS=1sg[TOP] arm-AGT-POSS tree

I was walking in the forest, when the arm of a tree fell and hit my head.

User avatar
Parlox
greek
greek
Posts: 457
Joined: 10 Feb 2017 20:28
Location: Ehh

Re: I was walking in the forest...

Post by Parlox » 22 Mar 2018 23:21

:con: Bàsupan

Bvam no vuqīkunah al-qaknauhas thqubu shabatusim.
walk-INDIC.PRES.1ST.SING DEF.FEM forest-NEU.LOC.SING ADV.CLAU-branch-NEU.ERG.SING head-NEU.NOM.SING fall-INDIC.PAST.1ST.SING
I was walking in the forest when a branch fell on my head.
  • :con: Cajun, a descendant of French spoken in Louisiana.
  • :con: Bàsupan, loosely inspired by Amharic.
  • :con: Oddúhath Claire, a fusion of Welsh and Arabic.

User avatar
spanick
roman
roman
Posts: 1169
Joined: 11 May 2017 01:47
Location: California

Re: I was walking in the forest...

Post by spanick » 23 Mar 2018 19:37

:con: Dnukta'u

Kauń'a'daumuk nu'qh'a'la ká g'udu spaulginus mukkuplás.
walk<PAST>-IMPF.REAL-1 forest-LOC when branch-NOM fall<PAST>-IMPF.REAL-3 1-head-LOC-ACC
I was walking in the forest when a branch fell on my head.

User avatar
ixals
sinic
sinic
Posts: 432
Joined: 28 Jul 2015 18:43

Re: I was walking in the forest...

Post by ixals » 31 Mar 2018 18:12

:con: Cissian

male speaker:
Хоѕiл-сам в лiсе кагди мi на главу падла гранка.
/xoˈdzʲil.sam ʋ ˈlʲi.sʲe kaɦˈdi mʲi na ɦlaˈʋu ˈpad.la ˈɦran.ka/
[xuˈd̪͡z̪ʲo.s̪äm ˈʋʲʎi.s̪ʲe käˈdi mʲi nä läˈʋu ˈpäd̪.ɫä ˈräŋ.kä]
xodz-yíl-∅=sam v lyís-ye kahdí myi na hlav-ú pád-l-a hránka
walk.IMP.ABS-PST-M=COP.1SG in forest.LOC-SG.LOC when 1SG.DAT on head-SG.ACC fall.PRF-PST-F branch

“I was walking in the forest when a branch fell on my head.”

female speaker:
Хоѕiла-сам в лiсе кагди мi на главу падла гранка.
/xoˈdzʲi.la.sam ʋ ˈlʲi.sʲe kaɦˈdi mʲi na ɦlaˈʋu ˈpad.la ˈɦran.ka/
[xuˈd̪͡z̪ʲi.ɫä.s̪äm ˈʋʲʎi.s̪ʲe käˈdi mʲi nä läˈʋu ˈpäd̪.ɫä ˈräŋ.kä]
xodz-yíl-a=sam v lyís-ye kahdí myi na hlav-ú pád-l-a hránka
walk.IMP.ABS-PST-F=COP.1SG in forest.LOC-SG.LOC when 1SG.DAT on head-SG.ACC fall.PRF-PST-F branch

“I was walking in the forest when a branch fell on my head.”
Native: :deu:
Learning: :gbr:, :chn:, :tur:, :fra:

Zhér·dûn a tonal Germanic conlang

old stuff: Цiски | Noattȯč | Tungōnis Vīdīnōs

Post Reply