Affixes hatred

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 5311
Joined: 22 Aug 2010 17:46

Re: Affixes hatred

Post by Xing » 02 Oct 2012 20:33

:con: Nizhmel

Julqilliq gén gésnagnom hulk’agliq.
[ʧuːʔɪɤ̯liʔ kɛ̃ː keːnaʔnɔ̃ː huːkʼaʔliʔ]
jul-qil-liq gén gésnag-nom hul-k’ag-liq
round-run-3s girl tree-loc ball-kick-3s

4 words, 10 syllables

User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 4493
Joined: 14 Aug 2012 18:32

Re: Affixes hatred

Post by Creyeditor » 02 Oct 2012 21:17

:con: K'úk'uts' - polysynthetic

Wátsmuk'útásk'op'táptsatku__s'énits's'ats'íf'ets'iki'áptsatki.
[wa˦ts.mu˧.kʼu˦.ta˦s.kʼo˧pʼ.ta˦ˈ.tsa˧t.ku˧__sʼe˦.ni˧tsʼ.sʼa˧.tsʼi˦.fʼe˧.tsʼi˧.ki.ʔa˦ˈ.tsa˧t.ki˧]
wáts-muk'útás-k'ó-p't-á-p-tsa-tku_s'éníts'-s'ats'íf'ets'-iku-á-p-tsa-tku
tree-go-FAST-AROUND-FEM-HUM-CHILD-PST__ball-kick-AGAINST-FEM-HUM-CHILD-PST
The girl ran around the tree and kicked the ball.

18 syllables, 2 words
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]

User avatar
ol bofosh
roman
roman
Posts: 1118
Joined: 27 Aug 2012 13:59
Location: tʰæ.ɹʷˠə.ˈgɜʉ̯.nɜ kʰæ.tə.ˈlɜʉ̯.nʲɜ spɛ̝ɪ̯n ˈjʏː.ɹəʔp

Re: Affixes hatred

Post by ol bofosh » 04 Oct 2012 23:22

:con: Alahithian
Pa fisot lane wefawk pa bofosh vawen pa jix udagurk pa vavep.
[pa ˈfi.sot ˈla.ɳe ˈwe.fawk pa ˈbo.foʂ ˈva.weɳ pa jix u.ˈda.guɾk pa ˈva.vep]
pa fisot lane wefaw-k pa bofosh vawen pa jix udagur-k pa vavep
DEF child female run-PST DEF tree around CONJ with kick-PST DEF ball

The girl ran around the tree and kicked the ball.

12 words, 20 syllables, agglutinative/isolating

User avatar
valiums
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 36
Joined: 21 Mar 2011 18:48

Re: Affixes hatred

Post by valiums » 13 Oct 2012 19:49

:con: La-Pu

Sikissidula pavrahai gadinuusi diilula naki.
sik-issid-ul-a pavr-ah-ai gad-in-uus-i diil-ul-a nak-i
tree-at.around-OBJ-NEUT girl-SUB-FEM run-NPRS-and-do ball-OBJ-NEUT foot-do

5 words, 17 syllables


Alternatively,

Pavrai sikissidak gadini diilak naki.
pavr-ai sik-issid-a-k gad-in-i diil-ak nak-i
girl-FEM[-SUB] tree-at.around-NEUT-OBJ run-NPRS-do ball-OBJ foot-do

5 words, 13 syllables

User avatar
Iron
sinic
sinic
Posts: 236
Joined: 09 Oct 2012 02:31
Location: Canaan
Contact:

Re: Affixes hatred

Post by Iron » 13 Oct 2012 20:12

Turqaça jürmök adrokežar je ïçtok menet.
/turxɑtʃɑ jyrmøk ɑdrokeʒɑr jɛ ɪtʃok mɛnɛt/
FEM-AGENT.human.DIMINUTIVE 3SG.run.PST CIRCESS.tree and 3SG.kick.PST ACC.ball
The girl ran around the tree and kicked the ball.

6 words, 14 syllables.

User avatar
Click
darkness
darkness
Posts: 3344
Joined: 21 Jan 2012 12:17

Re: Affixes hatred

Post by Click » 27 Apr 2013 13:08

:con: Kaipó

Lao pi láko sahai pini a tái hoari.
girl PRF run place-come tree and INV-kick ball
The girl ran around the tree and kicked the ball.

[lāō pīlákō sāβāī̯ɓīnī ātáí̯ βʷāɽī] 5 words, 12 syllables
[lō pɕᵝákᵝ sᵝēʔīɲ té βāʒ] 5 words, 6 syllables

User avatar
atman
greek
greek
Posts: 470
Joined: 05 Dec 2012 17:04

Re: Affixes hatred

Post by atman » 27 Apr 2013 15:07

:con: Atlantika

Kora per dezhror etreshe sferanke ebalse.
girl around tree-LOC PAST-run-3SG ball-ACC-and PAST-strike-3SG
The girl ran around the tree and kicked the ball.

6 words
13/14 syllables
fusional/agglutinative
Երկնէր երկին, երկնէր երկիր, երկնէր և ծովն ծիրանի.

User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5669
Joined: 25 Nov 2012 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: Affixes hatred

Post by Lao Kou » 02 May 2013 11:11

Image Géarthnuns

Cha ípwans lé chau bursaub ösö shöz kfö chü haileksüt gataz.
[tʃa i'pwɑ̃s 'le tʃɔ 'buɾsɔb 'øsø 'ʃøz kfø tʃy haj'lɛksyt 'gataz]
DEF girl-NOM AUX.PAST DEF tree-POST around run and DEF ball-ACC kick
The girl ran around the tree and kicked the ball.

11 words, 17 syllables (making for some really bad haiku):

Chau ípwans lé chau
bursaub ösö shöz kfö chü
haileksüt gataz

The maiden did the
hardwood around run and the
toyball calcitrate
Last edited by Lao Kou on 25 Mar 2016 05:07, edited 2 times in total.
道可道,非常道
名可名,非常名

User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 4493
Joined: 14 Aug 2012 18:32

Re: Affixes hatred

Post by Creyeditor » 06 May 2013 21:18

:con: Omlűt
Skralk czuglobs kváugs ilf krulm kvobs.
skralk-Ø czuglubs-s\a kvag-s\au ilf krulm-Ø kvub-s\a
tree-ACC.SG to_move_in_circles_around_something-\3.SG.PFV girl-\F.SG.NOM and ball-SG.ACC kick-\3.SG.PFV
The girl ran around the tree and kicked the ball.

6 words, 7 syllables, fusional?
Last edited by Creyeditor on 16 Jun 2013 12:11, edited 2 times in total.
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]

oxlahun
rupestrian
rupestrian
Posts: 15
Joined: 20 Sep 2010 03:18

Re: Affixes hatred

Post by oxlahun » 06 May 2013 22:20

:con: Bistig

sejtt do èsi pi kajàdd mùk bbenta ba ajgos
girl NOM run OBL tree and kick ACC ball
[t͡seɪ̯θ do ˈæt͡si pi ˈkɑɪ̯.ɔð mʊk βɛntɑ ba ˈhɑɪ̯got͡s]

9 words, 13 syllables, isolating.

Nortaneous
earth
earth
Posts: 604
Joined: 14 Aug 2010 12:28

Re: Affixes hatred

Post by Nortaneous » 16 May 2013 15:55

Proto-Hathic:
nǂe yeeñ suḷ b̃o thɨɨɣ da xɛt n!o ǂhii
[ŋǂe jeːɲ suɽ bʷo tʰɨːɣ da xɛt ŋǃo ǂʰiː]
CLF girl go_around CLF tree go kick CLF ball

9 morphemes, 9 words, 9 syllables, 12 morae

Miar:
pänlguchäysyacäʔ mrins c̣hâygtyathaʔ zehhüskh
[pʼɛ̃dɮgucʰɛjtsʼjɑˈcʼɛʔ mr̠ĩtsʼ ʈʂʰəjgtjɑˈtʰɑʔ d̠ehːytsʼkʰ]
pä-nlgo-c̣həy-s-ya-cäʔ mriñ-s c̣häy-g-s-ya-thï-ʔ dehhü-skh
around-tree-EPFV-R.NRPST-C1.A-run-C1.B girl-SPEC.IND.C1 EPFV-C6.P-R.NRPST-C1.A-kick-C1.B ball-SPEC.IND

16 morphemes, 4 words, 11 syllables

User avatar
Chagen
mongolian
mongolian
Posts: 3995
Joined: 03 Sep 2011 04:14
Location: Texas

Re: Affixes hatred

Post by Chagen » 16 May 2013 16:42

:con:Azenti:

Ja lasca pera'ni samuos fenttetidas, rôx ros bubun ibi jathaidas.
DEF girl around DEF tree walk-REDUP-PAST, and DEF ball GOAL kick-PST

11 words, 23 syllables. Mildly synthetic.
Nūdenku waga honji ma naku honyasi ne ika-ika ichamase!
female-appearance=despite boy-voice=PAT hold boy-youth=TOP very be.cute-3PL
Honyasi zō honyasi ma naidasu.
boy-youth=AGT boy-youth=PAT love.romantically-3S

User avatar
PTSnoop
cuneiform
cuneiform
Posts: 178
Joined: 01 May 2013 23:07

Re: Affixes hatred

Post by PTSnoop » 16 May 2013 16:50

Mos ngunoph ppouanʉ, nʉ saunngaph.
mos ngu-no-ph ppoua-nʉ, nʉ saun-nga-ph.
girl walk-3-GOOD tree-circle, circle kick-REL3-GOOD

The girl ran around the tree and kicked the ball.

Five words, nine syllables. Mostly agglutinative. Confused slightly by the word "nʉ" (circle) being used both as a derivational morpheme (around) and a noun (ball).

clawgrip
MVP
MVP
Posts: 2399
Joined: 24 Jun 2012 06:33
Location: Tokyo

Re: Affixes hatred

Post by clawgrip » 17 May 2013 01:29

:con: Himmaswa:

Teun tmooay chdee gloañ tek pteng blait.
[tʰœn tmuə̯j ʧdiː ɡlɔo̯ɲ lej ptɛŋ bla̰jt̚]
girl run go.around tree and.then kick ball

7 words, 7 syllables, 7 morphemes. Isolating.
Last edited by clawgrip on 17 May 2013 06:15, edited 2 times in total.

User avatar
Bederatzi
rupestrian
rupestrian
Posts: 8
Joined: 17 May 2013 02:31

Re: Affixes hatred

Post by Bederatzi » 17 May 2013 04:08

:eus: Basque:

Neska zuhaitz inguruan zebilen eta ostikada eman zion pelotari.
neska-a zuhaitz inguru-an zebilen eta ostikada eman zion pelota-ri
girl-ABS.S tree around-LOC move.3S.ABS.PAST and kick give 3S.ERG.3S.ABS.3S.DAT.PAST ball-DAT.S

9 words, 25 syllables.

:con: Mivaduì:
Lagìn irbarì suìmusa murà mùnda igì bìdu.
[lǝ'giɲ ǝɾʲbǝ'ɾi 'swimɔsǝ mɔ'ɾa 'mundǝjgʲi 'biɟo]
walk.PST UNSEEN.NEUTRAL-girl ring-CONS tree hit-PST foot ball

7 words, 15 syllables.
知らず知らず 歩いてきた 細く長い この道
振り返れば 遥か遠く 故郷が見える
でこぼこ道や 曲がりくねった道
地図さえない それもまた人生
Current languages I'm interested in: Kiribati, Slovenian, Mixe
Speaks: English, Basque, Mandarin

thetha
darkness
darkness
Posts: 1995
Joined: 29 Apr 2011 00:43

Re: Affixes hatred

Post by thetha » 19 May 2013 01:45

:tha: Thai
ผู้หญิงวิ่งเวียนต้นไม้และเตะลูกบอน
[pʰûː jɪ̌ŋ wɪ̂ŋ wīːən tôn máj lɛ́ʔ tèʔ lûːk bɔ̄ːn]
human female run encircle CLF=plant and kick CLF=ball
The girl ran around the tree and kicked the ball

8 words, 10 syllables.
I'm classifying classifiers (heh) as bounded morphemes since they can't really appear without a head noun.

User avatar
kiwikami
mind
mind
Posts: 1325
Joined: 26 May 2012 16:24
Location: the first star to the right and straight on 'till mid-afternoon

Re: Affixes hatred

Post by kiwikami » 19 May 2013 02:42

:con: Cástían

‘Ohetóv tezúz yízó’ú scelzh cí vetúb cómsólzhó.
/ʔɔ.hɛ.tov dɛ.zuz ji.zo.ʔu skɛɮ gi vɛ.tub gom.so.ɮo/
‘<o>het<ó>v-Ø t<e>z<ú>zh y<í>z<ó>’-ú scelzh cí v<e>t<ú>bh c<ó>ms<ó>lzh-ó
girl<sentient.living.animate><DEF.SG>-NOM run<3S.animate><PST> tree<nonsentient.living.inanimate><DEF.SG>-DAT encircling and kick<3S.animate><PST> sphere<nonsentient.inanimate><DEF.SG>-ACC

7 words, 15 syllables.

Alternatively (formal variant):
‘Ohetóva tezúzaha yízó’ú sacelzha cí vetúbaha cómasólzhó.
7 words, 23 syllables.
Edit: Substituted a string instrument for a French interjection.

Khemehekis
mayan
mayan
Posts: 2133
Joined: 14 Aug 2010 08:36
Location: California über alles

Re: Affixes hatred

Post by Khemehekis » 19 May 2013 04:47

Malazi adaten mer fega mui spomen shai*ap.
[maˈlazi aˈdatɛn mer ˈfɛga ˈmui ˈspoumɛn ʃaiˈʟap]
little_girl run-PST around tree and kick-PST ball

Kankonian: 7 words, 14 or 15 syllables depending on whether "mui" is pronounced /mwi/ or /ˈmui/
Last edited by Khemehekis on 21 Sep 2017 04:12, edited 1 time in total.
♂♥♂♀

Squirrels chase koi . . . chase squirrels

My Kankonian-English dictionary: 57,500 words and counting

31,416: The number of the conlanging beast!

User avatar
vampireshark
water
water
Posts: 294
Joined: 20 Jan 2012 15:51
Location: Luxembourg (LU); occasionally North Carolina (US)
Contact:

Re: Affixes hatred

Post by vampireshark » 22 May 2013 05:07

Ilian
The girl ran around the tree and kicked the ball.
Ficul góróculruqorkic vidorhukgúk, dál cý galelta lygahekpak.
fic-ul gárác-el-re-qark-yc vydar-hek-gé-k dá-al cý gal-el-ta lyga-hek-pa-k
/ˈfɨʃɯl ˈgɔːɾɔːʃɯlɾɯˌt͡ʃɔɾkɨʃ ˈʋɨdɔɾhɯkˌgɯk daːl ʃi ˈgalelta ˈligahekˌpak/
child-DEF tree-DEF-DAT-circle-inside speed-INST-move-PST | and* 3 ball-DEF-ACC hand/foot-INST-hit-PST
7 words; 21 syllables.

*Used to introduce new clauses.
And I'll dance with you in Vienna,
I'll be wearing a river's disguise;
The hyacinth wild on my shoulder,
My mouth on the dew of your thigh...

Looking for subjects to appear on banknotes. Inquire within.

User avatar
cedh
metal
metal
Posts: 370
Joined: 07 Sep 2011 21:25
Location: Tübingen, Germany
Contact:

Re: Affixes hatred

Post by cedh » 13 Jun 2013 20:05

Buruya Nzaysa:

Nə lo iñesi ñugɛ lu nzi otɛ o na lu kwɛbo tsoñəba.
PFV.AUX-3SG DEF.NOM girl around.3 DEF.ACC tree run and PFV.AUX-3SG>3 DEF.ACC ball kick
The girl ran around the tree and kicked the ball.
12 words, 19 syllables. Mostly isolating.

Doayâu:

Radaloatérugo galàrì mùnduyù kápa, fà ílaimáyesaritsea dogai sùlìtsa.
rada=loa-tá-ri-go galàrì-Ø mùnduyù kápa-Ø, fà ílai-má-yesə-ri-tsa-a da-go-ì sùlə-ìtsə-Ø
quick=leg-DYN.ATEL-SENS-3.I girl-ABS.SG around tree-ABS.SG, and_then foot-DYN.INSTR-towards-SENS-3.VII-3.ERG PROX-NC.I-ERG.SG round-NOM.VII-ABS.SG
The girl ran around the tree and kicked the ball.
8 words, 27 syllables. Agglutinative.

Post Reply