The snowball game: translating with only 625 words

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1637
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Iyionaku » 29 Jun 2017 09:56

312. Pimin yiquadcurʻi pun gapan o'gartiun è yibiyn.
[ˈpimɨn ɕɨkɐ̆ˈduɾʔi pʉn ˈxapɐn ɔˈxaɾtɪ̯ʉn ɛ ˈʃiːba̯iːn]
mouse-PL PST-seemingly-go-3PL in bag-PL DEF.GEN=potato-PL and corn-PL
It seemed that mice had gotten into the bags of potatoes and corn.

313. Palan cu pralet o'brandʻilvat yifadiádamʻi nat yirîyʻi æ'toscicevenats o'crista.
[ˈpaːlɐn kʉ ˈpraːlət ɔˌbɾandʔilvɐt ɕɨɸɐdˈɪ̯aːdɐmʔi nɐt ɕɨˈɾiːɕi əˈtoskɨkəˈʋenɐt͡s ɔˈkristɐ]
people.PL at party DEF.GEN=birthday PST-TERM-sing-3PL when PST-hear-3SG DEF.CONC=sound-break-ADZ DEF.GEN=glass
The people at the birthday party stopped singing when they heard the sound of breaking glass.[/quote]

314. Reo télenit ciquadfandevet pun vat sadem; Mangrisai pi teʻat roianunʻen ù ròlken.
[ˈre.o ˈteːlənɨt kɨkɐˈdandəʋə̆‿pʉn vɐt ˈsaːdəm; mɐŋˈgɾiːsaɪ̯ pi ˈteʔɐt rɔɪ̯ɐˈnunʔən ʉ ˈrɔlkən]
1SG.POSS cellphone NEG-seem-work-COND.3SG in DEM desert; assume-1SG that someone.ACC FUT-NEC-wait-1PLIN XOR die-1PLIN
My cellphone doesn't seem to work in this desert; I guess we'll have to wait for someone or die.

315. Barcai teʻat dityabaldavaino u'cætyemalotat pi anelabut pun nebiat.
[ˈbaɾkaɪ̯ ˈteʔɐt ˌdɨt͡ʃɐˈbaldɐʋaɪ̯no ʉˈkœt͡ʃəmɐˈloːtɐ̆‿pi ɐˈneːlɐbʊ̆‿pʊn ˈneːbɪ̯ɐt]
ask-1SG someone.OBL COND-POT-help-INV.COND.1SG DEF.INAN=tomato-SUP-big-COMP that SUP-red-COMP-COP.3SG.INAN in garden
Could someone help me find the biggest, reddest tomato in the garden?

316. Vigo vinquai væ vesmelina, ianelrosaviynei u'petar.
[ˈviːxo ˈviŋkaɪ̯ və ˈvesməˌliːna, ɪ̯ɐnˌelɾɔsɐˈva̯iːnɛɪ̯ ʉˈpetad̟]
if live-1SG in land-high-COMP, NEC-long-COMP-cook-2SG DEF.INAN=rice
If you live at a higher altitude, it will take you a little longer to cook rice.

Alliteration! Who-ho!

317. Frank è Jon yaidésyambicʻi tize yibul îyin, cut yòikildayʻi siy peretani prena, pariút carat arasʻi evaneʻi.
[ɾaŋk ɛ t͡ʃɔn ʃaɪ̯ˌdeːʃɐmˈbikʔi ˈtiɟə ˈɕibʉl ˈiːɕɨn, kʉt ʃɔʊ̯kɨlˈdaʃʔi sa̯iː ˈpeːɾətɐni ˈpɾeːnɐ, pɐˈɾɪ̯u‿ˈtaːɾɐt ɐˈɾasʔi əvɐˈneːʔi]
Frank and John PST-PERF-say_we_both-3PL since PST-COP.3PL child-PL, but PST-brutal-argue-3PL before month-PL-ENUM two, therefore now hate-3PL each_other
Frank and John had been best friends since they were children, but argued roughly two months ago, therefore they hate each other now.
Spoiler:
The verb yambica literally means to say "yam". The 1st person dual inclusive pronoun "yam" is only used between lovers and very close friends of the same sex. So if you say "A and B yambicʻi", a translator would normally translate it to English as "A and B are best friends", or "A and B are in a relationship", respectively (has to be retrieved out of context). You can yambica more than one friend, though, however normally not more than one per group and not if your "yams" are friends themselves. (Your partner may know another "yam", though). There are also two derived verbs, peryambica and fadyambica, which mean literally "to start saying yam" and "to stop saying yam" and are translated as "to get together" and "to break up", but those verbs are normally only used for lovers.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1637
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Iyionaku » 18 Jul 2017 09:58

Since no one else is proceeding:

318. Ilovai cletyen è gesed fecun reo méva. Vat bit tivosivar èpa gànatsbai.
[ɨˈloːʋaɪ̯ ˈkleːt͡ʃən ɛ ˈxeːsəd ˈɸeːkʉn ˈre.o ˈmeːʋa | vɐ̆‿bɨt ˈtiːʋɔˌsiːʋɐd̟ ˈɛpɐ ˈxɐnɐt͡sbaɪ̯]
sell-1SG fruit-PL and vegetable with 1SG.POSS mother | DEM COP.3SG.ANIM work-hard and bore-ADVZ-COP.1SG
I sell fruits and vegetables with my mother. It's hard work and I am bored.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2780
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Dormouse559 » 05 Apr 2018 16:51

Guess I'm starting up again. Sentence 141 let me do a little with last names. When used in a full name or an official context, or when addressing someone directly, Silvish surnames are invariable. But otherwise, like in the sentence below, most of them agree in gender, number and case with the referent. Because of the grammatical environment, professeu Vyolé's base last name is also Vyolé. But the soldier's last name, Jeûni [ˈʑœː.ni] in the sentence, is Jonou [ˈʑo.nu].

I'm also rather proud of my new word for "vegetable", verche, which you can see in 318. It comes from Vulgar Latin virdia, which came to mean various kinds of cabbage and greens in other Romance languages.

141. Jou crê qu' lou professeu Vyolé l' a tuwa lê soldêyi Jeûni den lê bibliyotêque a fatr' oû d' l' apres dennî avé lê queur.
[ʑuˈkʁɛː klu.pʁo.fɛˈsø vjəˈle la.tyˈwa lɛː.sɔˈdɛː.ji ˈʑœː.ni dẽ.lɛː.bi.bli.jəˈtɛː.kə ʔa.fəˈtʁuː dləˈpʁɛs dɛ̃ˈniː ʔəˈve lɛˈkœʁ]
1SG.NOM think.1SG SBRD DEF-M.C* teacher purple 3SG have.3SG kill-PST_PTCP DEF-ACC soldier-ACC yellow-ACC.M.N* in DEF-OBL library.OBL at four hour of DEF after lunch with DEF-OBL rope.OBL

I think Teacher Purple killed Soldier Yellow in the library at four o'clock in the afternoon with the rope.

* N = "noble" or human-associated gender
C = "common" or non-human-associated gender


142. S' qu' l' i-y êye-t en-e mellyeuwe man-iye de fîre çê, j' l' ê pa trouvâ.
[skli.jɛː.je.tẽ.e.mɛʎ.ʎø.we.mŋ̩ˈi.jə dəˈfiː.ʁə ˈsɛː | ʑlɛˈpa tʁuˈvɑː]
if SBRD 3SG LOC_PRO have.PRS_SBJV INDEF-F better-F way of do-INF DEM_PRO | 1SG.NOM 3SG have.1SG NEG find-PST_PTCP

If there's a better way of doing that, I haven't found it.

143. Eu fí rî s' que tu bavannye ou perde, l' essanchel l' e' ccomman que tu jeuwe u jeûwi.
[əˈfi ˈʁiː ske.ty.bəˈvɑ̃ɲ.ɲə ʔuˈpɛʁ.də | lɛs.sɑ̃ˈɕɛl lɛk.kɔ̃ˈmɑ̃ŋ ke.tyˈʑø.wə ʔyˈʑœː.wi]
3SG do.3SG nothing if SBRD 2SG-NOM win or lose-PRS_SBJV | DEF important_thing DEF be.3SG how SBRD 2SG-NOM play at_DEF game-OBL

It's not whether you win or lose, it's how you play the game.

144. Çou que queuqu' é s' voulê en avyo ?
[su.ke.kəˈke svuˈlɛː ʔẽ.əˈvjo]
INT SBRD some one know fly-INF INDEF aeroplane

Does anyone [among us] know how to fly an aeroplane?

145. Çou que no nnou-z ennuyon ? S' que ta bouhe s' eûvre plu ggrante can que tu bellyas, nou ppourron i-y entrê a camyon-i.
[su.ke.nɔ̃n.nu.zɛ̃n.nyˈjɔ̃ŋ | ske.təˈbu.hə ˈsœː.vʁə plyˈgʁɑ̃n.tə kɑ̃ŋ.ke.ty.bɛˈʎas | nup.puˈʁɔ̃ŋ ʔi.jɛ̃ˈtʁɛː ʔa.kəˈmjõ.i]
INT SBRD 1PL 1PL be_bored-1PL | if SBRD 2SG-POSS.F mouth 3.REFL open.PRS_SBJV more large-F when SBRD 2SG yawn-IPF_SBJV | 1PL be_able-FUT LOC_PRO enter-INF at truck-OBL

Bored, are we? Yawn any wider and we'll be able to drive a truck in.295. J' ê condra d' livrou den lê vêtû.
[ʑɛː.kɔ̃ˈdʁa ˈdli.vʁu dẽ.lɛː.vɛˈtyː]
1SG.NOM have.1SG many of book in DEF-OBL car

I have many books in the car.

296. Çou pa que tu voudret a queuqu' en-i qu' eu s'-t a cotta de tê ?
[suˈpa ke.ty.vuˈdʁɛt ʔa.kəˈkẽ.i kø.sta.kɔˈta dəˈtɛː]
INT NEG SBRD 2SG-NOM want-COND-2SG at some one-OBL SBRD 3SG.NOM be.PRS_SBJV at side of 2SG-DISJ

Don't you long to have someone beside you?

297. La grante partyâ du mondou cré qu' lou hhallyont eu sson slat, mê a fêti, eu sse rolle den lê seûli par se vardê proprou.
[la.gʁɑ̃n.te.paˈtjɑː dyˈmɔ̃n.du ˈkʁe kluh.haˈʎɔ̃nt ʔœs.sɔ̃ˈslat | ˈmɛː ʔəˈfɛː.ti | ʔœs.səˈʁɔl.lə dẽ.lɛˈsœː.li paʁ.se.vaˈdɛː ˈpʁo.pʁu]
DEF-F large-F part of-DEF people think.3SG SBRD DEF-M.C pig-PL 3PL be.3PL dirty-PL.M.C | but at fact-OBL | 3PL 3.REFL roll in DEF-OBL soil-OBL for 3.REFL keep-INF clean-M

Most people think pigs are dirty, but in fact they turn in soil in order to keep clean.

298. Lou ddou ppêyit parvannye pa ancoû a s' metre d' acqueurti sur çê d' entre li ddoú qu' la tour istrique appartyé.
[lud.dup.pɛˈjit paˈvɑ̃ɲ.ɲə ˈpa ʔɑ̃ˈkuː ʔəˈsme.tʁə daˈkœʁ.ti syˈsɛː ˈdɛ̃n.tʁə liˈdu kləˈtuʁ ʔiˈstʁikə ʔap.paˈtje]
DEF-M.C PL-two PL-country-PL succeed-3PL NEG still to 3.REFL put-INF of agreement-OBL on DEM_PRO of between DEF-OBL.PL two REL DEF-F tower historic-F belong-3SG

The two countries can still not agree on which one the historic tower belongs to.

299. Nou ddemme teûti portê en petcho bouco du chel.
[nuˈdɛ̃m.mə ˈtœː.ti pɔˈtɛː ʔɛ̃m.pɛt.tɕo.buˈko dyˈɕɛl]
1PL need-1PL all-PL.M.N carry-INF INDEF little piece of_DEF sky

We all have to carry a little bit of the sky.316. S' que vou vvîvet a en altetûde (plû-z) ellevê, vou hhettra plu dde tant par cwîre d' rí.
[ske.vuv.viˈvɛt ʔa.ẽ.al.təˈtyː.də (plyː.z)ɛl.ləˈvɛː | vuh.hɛˈtʁa plyd.dəˈtɑ̃nt paˈkwiː.ʁə ˈdʁi]
if SBRD 2PL live-2PL at INDEF altitude.OBL (more) high-OBL.F | 2PL be_necessary-FUT.3SG more of time for cook-INF of rice

If you live at a higher altitude, it will take you a little longer to cook rice.

317. Francou e Jant eu ssont ettêyi amîyi depus l' enfanche, mê eu sse depputâ l' i-y a-t u tour de do mmet e par çê, eu sse detteste çett' eû.
[ˈfrɑ̃ŋ.ku ʔəˈʑɑ̃nt ʔœs.sɔ̃n.tɛˈtɛː.ji ʔəˈmiː.ji dəˈpys lɛ̃ˈfɑ̃ɲ.ɕə | ˈmɛː ʔœs.se.dɛp.pyˈtɑː li.ja.tyˈtuʁ de.dɔ̃ˈmɛt ʔe.paˈsɛː | ʔœs.se.dɛˈte.stə sɛˈtœː]
Frank and John 3 PL-be.3PL be-PST_PTCP.PL.M.N friend-PL since DEF childhood | but 3 PL-3.REFL argue-PST.3PL 3SG LOC_PRO have.3SG at_DEF circumference of two month-PL and for DEM_PRO | 3 PL-3.REFL hate DEM-F hour.OBL

Frank and John had been best friends since they were children, but argued roughly two months ago, therefore they hate each other now.

318. Jou van de frut e de verche avé mê merri. L' ett en travvaly du e jou m' ennuyou.
[ʑuˈvɑ̃ŋ dəˈfʁyt ʔe.dəˈvɛr.ɕə ʔəˈve mɛˈmɛʁ.ʁi | lɛt.tɛ̃n.tʁaˈvaʎ ˈdy ʔe.ʑu.mɛ̃ˈny.ju]
1SG.NOM sell PART fruit-PL and PART vegetable with 1SG-POSS.OBL mother-OBL | 3SG be.3SG INDEF work hard and 1SG.NOM 1SG.REFL be_bored-1SG

I sell fruits and vegetables with my mother. It's hard work and I am bored.

319. Janne la fu forchâ a revetî pandan qu' en ousou mordé lê fillyi sê vêjen-i.
[ˈʑɑ̃n.nə la.fy.fɔˈɕɑː ʔa.ʁe.vəˈtiː pɑ̃ˈdɑ̃ŋ kŋ̩ˈu.su mɔˈde lɛˈfiʎ.ʎi sɛː.vɛˈʑẽ.i]
Joan 3SG-F be.PST.3SG force-PST_PTCP.F to watch-INF while SBRD INDEF bear bite-IPF.3SG DEF-ACC son-ACC 3SG-POSS.ACC neighbor-ACC

Joan could only watch helplessly as a bear bit her neighbor's son.

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1637
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Iyionaku » 25 Apr 2018 14:52

Why is nobody participating anymore? [:(]

319. Tyón yimiatvènisblidet nat an'îyi tao on'acusor yiluisit groan.
[t͡ʃɔ̈n ɕɨmɪ̯ɐtˌvɛnɪsˈbliːdət nɐt ɐnˈiːɕɨ taʊ̯ ɔ̈nɐˈkuːsɔ̈d̟ ɕɨˈluːsɨ‿ˈgɾoːɐn]
John PST-only-helpless-watch-3SG when DEF.ANIM=child 3SG.FEM.POSS DEF.GEN=neighbor PST-bite-INV.3SG.ANIM bear
Joan could only watch helplessly as a bear bit her neighbor's son.

320. Renim ioʻablorquet iantetoyat pi pralet cileʻibut toiviy, ruclat rodasost rimorin.
[ˈɾeːnɨm ɪ̯ɔ̈ˈʔablɔ̈ɾkət ɪ̯ɐntətˈoːʃɐ‿pi ˈpɾaːlət‿ɨˈleːʔɨbʉt ˈtɔʊ̯va̯iː, ˈruklɐt ɾɔ̈ˈdaːsɔst ɾɨˈmoːɾɨn]
1PLEX.POSS waiter-new NEC-fast-learn-JUS.3SG that party NEG-same-COP.3SG.INAN vacation, otherwise FUT-give-INV.1PLEX problem-PL
Our new waiter has to learn quickly that a party is not the same as a vacation, or we will get problems.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5702
Joined: 25 Nov 2012 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Lao Kou » 26 Apr 2018 05:29

Iyionaku wrote:
25 Apr 2018 14:52
Why is nobody participating anymore? [:(]
This is one of my fave threads, but I'm afraid I've let get away from me a bit. I'll try to do better (and we have a three-day weekend coming up, so yay!)
320. Renim ioʻablorquet iantetoyat pi pralet cileʻibut toiviy, ruclat rodasost rimorin.
[ˈɾeːnɨm ɪ̯ɔ̈ˈʔablɔ̈ɾkət ɪ̯ɐntətˈoːʃɐ‿pi ˈpɾaːlət‿ɨˈleːʔɨbʉt ˈtɔʊ̯va̯iː, ˈruklɐt ɾɔ̈ˈdaːsɔst ɾɨˈmoːɾɨn]
1PLEX.POSS waiter-new NEC-fast-learn-JUS.3SG that party NEG-same-COP.3SG.INAN vacation, otherwise FUT-give-INV.1PLEX problem-PL
Our new waiter has to learn quickly that a party is not the same as a vacation, or we will get problems.
I'm afraid I'm not sure what this sentence actually means or is trying to say pragmatically.
道可道,非常道
名可名,非常名

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1637
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Iyionaku » 26 Apr 2018 11:44

Lao Kou wrote:
26 Apr 2018 05:29
Iyionaku wrote:
25 Apr 2018 14:52
Why is nobody participating anymore? [:(]
This is one of my fave threads, but I'm afraid I've let get away from me a bit. I'll try to do better (and we have a three-day weekend coming up, so yay!)
320. Renim ioʻablorquet iantetoyat pi pralet cileʻibut toiviy, ruclat rodasost rimorin.
[ˈɾeːnɨm ɪ̯ɔ̈ˈʔablɔ̈ɾkət ɪ̯ɐntətˈoːʃɐ‿pi ˈpɾaːlət‿ɨˈleːʔɨbʉt ˈtɔʊ̯va̯iː, ˈruklɐt ɾɔ̈ˈdaːsɔst ɾɨˈmoːɾɨn]
1PLEX.POSS waiter-new NEC-fast-learn-JUS.3SG that party NEG-same-COP.3SG.INAN vacation, otherwise FUT-give-INV.1PLEX problem-PL
Our new waiter has to learn quickly that a party is not the same as a vacation, or we will get problems.
I'm afraid I'm not sure what this sentence actually means or is trying to say pragmatically.
It's sometimes difficult to find correct wording if you're only allowed to use 574 words (not counting the names). I was referring to an apprentice of a company who doesn't use time off work to relax, but rather to party so hard he is not productive at all until Wednesday, thus severely causing obstructions at work.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5702
Joined: 25 Nov 2012 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Lao Kou » 26 Apr 2018 13:45

Iyionaku wrote:
26 Apr 2018 11:44
Lao Kou wrote:
26 Apr 2018 05:29
Iyionaku wrote:
25 Apr 2018 14:52
320. Renim ioʻablorquet iantetoyat pi pralet cileʻibut toiviy, ruclat rodasost rimorin.
Our new waiter has to learn quickly that a party is not the same as a vacation, or we will get problems.
I'm afraid I'm not sure what this sentence actually means or is trying to say pragmatically.
It's sometimes difficult to find correct wording if you're only allowed to use 574 words (not counting the names). I was referring to an apprentice of a company who doesn't use time off work to relax, but rather to party so hard he is not productive at all until Wednesday, thus severely causing obstructions at work.
Got it.

I agree that the confines of the list can bind you in ways you may not like, and surely there are choices made there that we wouldn't have have necessarily made ourselves. But without the confines, it would just be a free-for-all translation thread, and I believe the initial point was to create a thread where anyone could feel free to translate, no matter where your lang stood, perhaps beef up your vocab, without it being so incredibly overwhelming that you throw up your hands in despair. (You can bend the rules from time to time. It's a game -- ain't no one going to throw you off the jungle gym [>:)] )

I'm still working on bears, trees, and friendship elsewhere, but I will come back to this.
道可道,非常道
名可名,非常名

User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5702
Joined: 25 Nov 2012 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Lao Kou » 23 May 2018 15:41

317. Franks zhö Íöhans löi chek sékletsömöthsed wöchü saul zhömauíörsauzh ían'gívírauzh nöi, de beth lé sek fastöthsekh pungethekh ilkeu thenge wenökrekh, gaiçö beth las hengeftö helöf.
Frank-NOM and John-NOM AUX.PASTPRF DEF.PL childhood-POST.PL since INDEF.DUAL friend-NOM.DUAL heartfelt-NOM.DUAL be, but 3DUAL-NOM AUX.PRES INDEF.DUAL month-POST.DUAL two-POST-DUAL approximately-AdADJ ago argue, therefore-CONJ 3DUAL -NOM AUX.PRES.REFL now-ADV hate-CONCL
Frank and John had been best friends since they were children, but argued roughly two months ago, therefore they hate each other now.

318. Sí la chök nelöbsöch zhö chak dharstensach cha maralansab shut shath. Che hengeths la chí gzíoréls, chíl la sít zçul sho, nöi.
1SG-NOM AUX.PRES DEF.PL fruit-ACC.PL and DEF.PL vegetable-ACC.PL DEF mother-POST with sell | DEF this-NOM AUX.PRES DEF hard.work-NOM, REL-NOM AUX.PRES 1SG-ACC bore PTCL, be
I sell fruits and vegetables with my mother. It's hard work and I am bored.

319. Jops lé, zçeshtanö sí aidals lé chau ékhlüvarsaut cha jvengehansas vöf sho, kupatna'u ngüdré dimtel.
Joan-NOM.NEG AUX.PAST, while INDEF bear-NOM AUX.PAST DEF son-ACC DEF neighbor-GEN bite PTCL, helpless-ADV can.only-ADV.PAST watch
Joan could only watch helplessly as a bear bit her neighbor's son.

320. Chü zhameks rhashpek makhmalak la, gü fau dhvénams lat fa çakapsak fnazha'u höigdunef sho, azöna'u ba srédhozh daikh. Ölvöinga'u sük kaladheksüp lí makhlamad jlau hemiçnakh.
DEF waiter-NOM new-NOM our-NOM AUX.PRES, CONJ INDEF.NEG party-NOM.NEG AUX.PRES.PASS INDEF.NEG vacation-DAT.NEG same-ADV spend-DISC PTCL, quick-ADV PTCL learn have.to | otherwise-ADV INDEF.PL problem-NOM.PL AUX.FUT 1PL-POST chez there.be-CONCL
Our new waiter has to learn quickly that a party is not the same as a vacation, or we will get problems.

321. Sí sabíölsít tölzçelít trízh lí chau glínghörsauv höbin? Sí zheshkelsít, sí dhaulsít, dla sí garhalsít la hö?
INDEF cabbage-ACC what.kind.of-ACC 1DUAL-NOM AUX.FUT DEF salad-LOC use-INTERR | INDEF purple.one-ACC, INDEF green.one-ACC, or INDEF white.one-ACC AUX.PRES PTCL-INTERR
What kind of cabbage shall we use in the salad? Red, green, or white?
道可道,非常道
名可名,非常名

Khemehekis
mayan
mayan
Posts: 2263
Joined: 14 Aug 2010 08:36
Location: California über alles

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Khemehekis » 25 May 2018 04:48

Lao Kou wrote:
23 May 2018 15:41

321. Sí sabíölsít tölzçelít trízh lí chau glínghörsauv höbin? Sí zheshkelsít, sí dhaulsít, dla sí garhalsít la hö?
INDEF cabbage-ACC what.kind.of-ACC 1DUAL-NOM AUX.FUT DEF salad-LOC use-INTERR | INDEF purple.one-ACC, INDEF green.one-ACC, or INDEF white.one-ACC AUX.PRES PTCL-INTERR
What kind of cabbage shall we use in the salad? Red, green, or white?
I didn't think "cabbage" was among the 625 words.
♂♥♂♀

Squirrels chase koi . . . chase squirrels

My Kankonian-English dictionary: 59,000 words and counting

31,416: The number of the conlanging beast!

User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5702
Joined: 25 Nov 2012 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Lao Kou » 25 May 2018 13:06

Khemehekis wrote:
25 May 2018 04:48
I didn't think "cabbage" was among the 625 words.
It would seem it isn't. Apologies. I didn't go over the list with a fine-toothed comb this round as I usually try to do. If I was thinking "artichoke" or "asparagus", I would certainly have gone back for a look, as those would most likely not have been there. The next person can always swap out "cabbage" for "vegetable", if they wish.

While I will certainly try to be more vigilant in the future, for this round, I'm going to use the "carbon credit" approach on this one. Since I don't go nuts with the list of Anglo-based first names, I'm gonna cash in a chit for not using "Andy" for a one-use of "cabbage". Personally, I'd rather have the personal name selection (which, if Iyionaku's count is correct, is not insubstantial) winnowed down a bit to allow for more useful entries like "cabbage", "carrot", "onion", "wool", "plaster", stuff like that. If "wool" or "plaster" is in there somewhere and I didn't find them, that brings me to my second point: some of this list seems to be alphabetized, but a lot is not, and though categorized, a quick search of what's available is not necessarily easy.

I've said it before, and I'll say it again: this is one of my favorite threads! But after five-odd years, maybe a little tweaking is in order?
道可道,非常道
名可名,非常名

Khemehekis
mayan
mayan
Posts: 2263
Joined: 14 Aug 2010 08:36
Location: California über alles

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Khemehekis » 26 May 2018 02:09

For clarification, the total is supposed to be 675 words including the names, 625 words excluding the names.

I just did a count in my spreadsheet, however, and I found . . . 660 words including the names? With 50 names, that means I have only 610 other words, and therefore either I've counted wrong now or I counted wrong when whittling my list down to 625 (5 to the fourth) at the very beginning. Hmmmmm.
♂♥♂♀

Squirrels chase koi . . . chase squirrels

My Kankonian-English dictionary: 59,000 words and counting

31,416: The number of the conlanging beast!

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1637
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Iyionaku » 25 Jun 2018 13:35

As Khemehekis has determined that there are slightly too few words, I'm going to take the freedom to use "to work" in my next sentence. I think it's basic enough to be integrated.

321. Avit grálipein yanat ragirut can eluat? Tatnel, tatbold ù tatenír?
which cabbage 1PLIN.OBL PROP-use-INV.3SG.INAN for salad? NOUN-red, NOUN-green XOR NOUN-white
What kind of cabbage shall we use in the salad? Red, green, or white?

322. A'yéliun èn u'vetamé pasidetivelʻi evan evaneʻi, puna èpa biya.
DEF.ANIM=moon and DEF.INAN=ocean always-work-3PL against each_other, push and pull
The moon and the ocean always work against each other, push and pull.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5702
Joined: 25 Nov 2012 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Lao Kou » 25 Jun 2018 16:19

322. Cha rhíans zhö cha löns las híaumnwethsev srötuzala'u zhö kfötekezala'u fan ebrüdravnath.
DEF moon-NOM and DEF ocean-NOM AUX.PRES.REFL everywhen-LOC push-PRES.PTPL-ADV and pull-PRES.PTPL-ADV all-ADV do.against
The moon and the ocean always work against each other, push and pull.

323. Öçek la chaul sförsaum hühepathlan kfö lan chül savöksüm cha shírensav plémníanav hünadíshaf.
2SG-NOM AUX.PRES DEF.DUAL shoe-ACC.DUAL take.off-IMP and AUX.PRES.CAUS DEF.DUAL foot-ACC.DUAL DEF sand-LOC wet-LOC burrow-IMP
Take off your shoes and let your feet make their way/dig into the wet sand.
Spoiler:
(I'd've preferred "toes" here, but we lost "toe" to "Stephanie") [;)]
道可道,非常道
名可名,非常名

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1637
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Iyionaku » 27 Jun 2018 12:54

323. Lobras sao bepelem èpa ifyevas sao condem pun vetome.
take_off-JUS.2SG 2SG.POSS shoe-DU and let-grab-JUS.2SG 2SG.POSS foot-DU in wet_sand
Take off your shoes and let your feet make their way/dig into the wet sand.

324. Pin, ratanei pi Clara betalpuyetaret avitnúm pès rat racapunet?
So, think-2SG that Claire still-not_yet-understand-3SG why towards 1SG.OBL PROP-apologize-3SG
So you think that Claire still doesn't understand why she should apologize to me??
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Khemehekis
mayan
mayan
Posts: 2263
Joined: 14 Aug 2010 08:36
Location: California über alles

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Khemehekis » 16 Jul 2018 04:33

Besides "to work" and"toe", what are some other basic content words all of you would really like to see added?
♂♥♂♀

Squirrels chase koi . . . chase squirrels

My Kankonian-English dictionary: 59,000 words and counting

31,416: The number of the conlanging beast!

User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5702
Joined: 25 Nov 2012 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Lao Kou » 16 Jul 2018 09:45

324. De, öçek la, gü Kléms la sfa'u, gü saur la sík chelöi ba ndön höidaikh sho, haupaçíen sho, höhövaz?
so, 2SG-NOM AUX.PRES, CONJ Claire-NOM.NEG AUX.PRES still-ADV, CONJ 3SG-NOM AUX.PRES 1SG-DAT why PTCL apologize should-DISC PTCL, understand-SPEC PTCL, think-INTERR
So you think that Claire still doesn't understand why she should apologize to me?

325. Chau ktaiwefölörsauv/ktaiweftölörsauv chau baursaus, Péters lé che üthset wafaztölöthet ba tadimtel kfö sök öbelöbsöch ölvöingeböch ezgauböch ba tel kalokh.
DEF shatter.PRESPRFGER-LOC/shatter.PRESPRFPASSGER-LOC DEF mirror-GEN, Peter-NOM AUX.PAST DEF glass-ACC break.PRESPRFPTPL-ACC PTCL look.into and INDEF.PL world-ACC.PL different-ACC.PL many-ACC.PL PTCL see be.able
The mirror having shattered/having been shattered, Peter was able to look into the broken glass and see many different worlds.
道可道,非常道
名可名,非常名

User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5702
Joined: 25 Nov 2012 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Lao Kou » 16 Jul 2018 18:00

Khemehekis wrote:
16 Jul 2018 04:33
Besides "to work" and"toe", what are some other basic content words all of you would really like to see added?
I have rearranged the word list in its categories by alphabetical order where it did not occur already. I will PM this to you forthwith. Use it or not as you will. It will help me make faster searches, and determine what might make useful, for me, content words.
道可道,非常道
名可名,非常名

Khemehekis
mayan
mayan
Posts: 2263
Joined: 14 Aug 2010 08:36
Location: California über alles

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Khemehekis » 22 Jul 2018 03:08

With thanks to Lao Kou, I've edited the OP so the word lists are in alphabetical order. I've also removed some semantically distinguished entries (like "daughter (of a mother)" and "daughter (of a dather)") that English doesn't distinguish, since people seemed to be playing this game without regards to the semantic specifications.

The list now stands at 611 words, not counting the 50 names. My goal is 625 words, not counting the names. That means we have 14 empty slots to fill with words.

Let's suggest new words here and then when we're done, we'll vote on 14 to add.

SUGGESTIONS:

cabbage
deer
shadow
to shoot
toe
to work

EDIT: An early post by Iron used "deer" and "to shoot", so I've added them to my suggestion list.
♂♥♂♀

Squirrels chase koi . . . chase squirrels

My Kankonian-English dictionary: 59,000 words and counting

31,416: The number of the conlanging beast!

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1637
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: The snowball game: translating with only 625 words

Post by Iyionaku » 06 Dec 2018 11:55

Lao Kou wrote:
06 Jun 2013 13:32
70. Chau teshers síter lé sau shürçebenasürsaut söi rhöshetsöin chí kfelsíb vamnépö í bötaz.
DEF cat-NOM 1SG.POS.ADJ-NOM AUX.PAST INDEF orange.juice-ACC INDEF bottle-INSTR DEF desk-POST across just kick
My cat just kicked a bottle of orange juice all over my desk.

71. Trízh lí sa tesheraltensat shauçíhönat chau shürçebenasürsaun chau hengemíarsauv vangketh.
1DUAL-NOM AUX.FUT INDEF cat.meat-ACC fresh-ACC DEF orange.juice-INSTR tonight-LOC dine
We're having fresh cat à l'orange for dinner this evening.
[xD] So sad that nobody laughed at that time.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Post Reply