Harry Potter Opening words

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Post Reply
User avatar
Jackk
greek
greek
Posts: 837
Joined: 04 Aug 2012 12:08
Location: tamed.speaks.points

Harry Potter Opening words

Post by Jackk » 25 Nov 2012 20:16

This was harder than I'd expected...

:eng: 'Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense.'

:con: Chui Baris

Mái kai Bad Dursley, 4 Privet Dram chuned, döti se küzli baro fu i şlinuz monets lü, saghvofs-nu. siml aiʒli daz ebre moizets i utres ím feʒr en ón se pütē kónvo, eno ondogr fin da fodén.
/mai kɛ bad døʀzli bes pʀivœt dʀɑ̃ xuned døti se kyzli baʀɔ fu i ʃlinuz monets ly saɣvofs nu sɛ̃l ɛʒli daz ebʀe moivets i utʀes im feʒʀ ɛ̃ on se pyteː konvɔ eno ɔ̃dɔgʀ fɛ̃ da foden/
mother and father Dursley, 4 Privet road live.3p.IMP proud REFL cause-PAST say-INF at REL normal.pl all COP.PAST "thank you very much" person DEF.PL NEG.REFL be.one.of.3p.IMP completely REL strange or.INCL secret DEF with.COM REFL be.involved.3p.IMP think.IRR.2s.IMP because untruth this NEG tolerate.3p.IMP

Audio: http://soundcloud.com/andrew-slattery/hp
Eresse anga paris cur neduc, a san teonga.
The only thing more dangerous than doubt is certainty.

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7777
Joined: 13 May 2012 01:57

Re: Harry Potter Opening words

Post by Lambuzhao » 05 Jan 2013 03:13

:con: Sûðrasâl -

Bēn Matere ent Mateße Dursley, duon Numne For, Boßegeghte,
Spoiler:
be<temporary>PFT mister-NOM.SG CNJ madame-NOM.SG <Dursley> PRP number-OBJ.SG NUM brush.way-OBJ.SG
[bε̃n ma.te.ʀə ẽnt ma.te.s:ə du:ʶ.sɬɛj dʷɒ̃n nũ:ɱ.nə fɒʁ bɒs:.gɛ.çtə]
estrendt tuo cweþan dåt verin pfîlltkemsghtlyc commen, tengghte swæ müc.
Spoiler:
proud<PL> PRP say<INF> CNJ be<PST>3PL full.come-PST.PASS.PTCP.ADV common | thanks-OBJ.SG ADV ADV
[es.tʀɛ̃nt’θ tʷɒ ʦʷɛ.θãn dɔt vɛ.ʀɪ̃n pfajlt.kẽɱsçt.ɬɪʦ ʦɒ̃.mə̃n tɛ̃ŋxtə swæ myʦ]
Verin þem ye læzt Fvolk ünj mavolle Vœr denschðen dåc sjœpuinððen
Spoiler:
be<PST>3PL 3PL.NOM DEF.N.SG.NOM last people-NOM.SG REL.N.SG.OBJ PREVB-FUT.PFT
INDEF.M.SG.NOM think<SBJV> CNJ REFL=up.wind<SBJV>
[vɛ.ʀɪ̃n θɛ̃ʲɱ je ɬæ:ʦt b̪ɒɬk y.ɲɪ ma.vɒ.ɬə vɔjʶ dɛ̃nʃðẽn dɔʦ sjɝp.wɪ̃nd̪.ðẽn]
ë vœrœvne sūndœrsamerne dar lejnjlische, geihinne þer sjholghte nej tuo þös Dubbjhæz swælisches.
Spoiler:
PRP INDEF.N.SG.OBJ unusual-OBJ.SG CNJ secretive-OBJ.SG | CNJ 3PL.OBJ REFL=hold-PST.PASS.PTCP.OBJ NEG PRP DEF.F.GEN stupid<NMLZ>GEN <DEGREE.ADJ>GEN
[ɛ: vɔj.ʀɝv.nə sũ:n.dɔjʶ.sã.mɝ.nə daʶ ɬɛj.nɪ.ɬɪ.ʃə gɛj.hɪ̃.n:ə θɛ:ʶ sɪ.hɒɬx.tə nej tʷɒ θɔjs du.b̪ɪ.hæʦ swæ.ɬɪ.ʃəs]

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7777
Joined: 13 May 2012 01:57

Re: Harry Potter Opening words

Post by Lambuzhao » 06 Jan 2019 20:11

A sequel necromancy only , Uff, 6 years or so later…

:lat: &que :grc:

Dominus et Domina Dursley, qui vivebant in ædibus Gestationis Ligustrorum numero quattuor signatis,
Δούρσλειος καὶ γυνὴ ἐνῴκουν τῇ τετάρτῃ οἰκίᾳ τῇ τῆς τῶν μυρσίνων ὁδοῦ·

Non sine superbia dicebant se ratione ordinaria vivendi uti
ἐσεμνύνοντο δὲ περὶ ἑαυτοὺς ὡς οὐδὲν διαφέρουσι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων,

Neque se pænitere illius rationem.
Τούτου δ᾽ἕνεκα χάριν πολλὴν ᾔδεσαν.

In toto orbe terrarum vix credas quemquam esse minus deditum rebus novis et arcanis,
Διόπερ νομίζοις ἂν αὐτοὺς ἐν πρώτοις εἶναι τῶν μετεχόντων τοῦ θαυμασίου,

Quod ineptias tales omnino spernebant.
ὡς περὶ οὐδενὸς τὰ τοιαῦτα ποιουμένους καὶ ἀλαζονείαν καλοῦντας.


Credit where credit's due. I hoisted these from the following:

Rowling, J.K. ΑΡΕΙΟΣ ΠΟΤΗΡ ΚΑΙ Η ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΛΙΘΟΣ. Andrew Wilson, trans. (2015)
Rowling, J.K. Harrius Potter et Philosophi Lapis. Peter Needham, trans. (2003)

Post Reply