Cat dialogue (part 1)

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1686
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Iyionaku » 06 Feb 2017 12:44

:con: Yélian

Avárarákani prena bidayʻi cer cenim pugrin:
[aˈvaraˌrakani ˈprɛna biˈdaʃʔi kɛɾ ˈkɛnɪm ˈpugrin]
cat-black-PL-ENUM two discuss-3PL at 3PL.POSS tail-PL
Two black cats were discussing their tails:

»Reo pugri bovásabit saol«, avári mia bicet pès a'pliat.
[ˈrɛ.ɔ ˈpugri bɔˈvasabɪt ˈsa.ɔl, aˈvari ˈmi.a ˈbiːkɛt pɛs aˈpli.ɐt]
"1SG.POSS tail long-COMP-COP.3SG.ANIM 2SG.POSS-NOMZ", cat-ENUM one say-3SG towards DEF.ANIM=other
"My tail is longer than yours", said one of them to the other.

»Sat ciletarai«, a'pliat celcet.
["sɐt‿ileˈtaːraɪ̯" aˈpli.ɐt ˈkɛlkɛt]
2SG.OBL NEG-believe-2SG, DEF.ANIM=other answer-3SG
"I don't believe you", said the other cat.

»Advigraven.«
[adˈvigravən]
compare-JUS.1PLIN
"Let's compare."

»Ielov, rat ciacyu. Paside gatsei.«
[ˈjɛloː, rɐt‿iˈakʃu | paˈsidə ˈxatsɛɪ̯]
no, 1SG.OBL NEG-trust-INV.2SG | always cheat-2SG
"No, I don't trust you. You always cheat."
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1686
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Iyionaku » 10 Feb 2017 14:36

:fra: French

Will use the imparfait, not the passé simple (which I've never really learned anyway)

Deux chats noirs parlaient de ses queues.
[dø çat nwaʁ paʁˈlæ də se kø]
two cat-PL black-PL talk.IPF.3PL of 3PL.POSS.PL tail.PL
Two black cats were discussing their tails.

«Ma queue est plus longue que la tien» un chat disait à l'autre.
[ma kø ɛ ply lɔŋg kə la tjɛ̃" œ̃ ʃa diˈsæt‿a ˈloːtʁə]
1SG.POSS.FEM tail be.3SG COMP long than DEF.FEM 2SG.POSS.NOMZ | INDEF.MASC cat say.IPF.3SG to DEF=other
"My tail is longer than yours", one of them said to the other.

«Je ne te crois pas», l'autre repondait.
["ʒə nə tə kʁwa pa" lˈoːtʁə ʁəpɔ̃ˈdæ]
"1SG PART.NEG 2SG.OBL believe.1SG NEG", DEF=other answer.IPF.3SG
"I don't believe you", the other one said.

«Comparons.»
[kɔ̃paˈʁɔ̃]
compare.IMP.1PL
Let's compare.

«Non, je ne fais pas confiance à toi. Tu triches toujours.»
[nɔ̃, ʒə nə fɛ pa kɔ̃fiˈɑ̃s a twa | ty tʁiʃ tuˈʒuʁ]
NEG, 1SG PART.NEG have.1SG NEG trust at 2SG.OBL | 2SG cheat.2SG always
"No, I don't trust you. You always cheat."
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Threr
cuneiform
cuneiform
Posts: 98
Joined: 03 Nov 2014 20:10

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Threr » 12 Feb 2017 15:07

In deyryck :Past kaigi mihar'myûwa dyôzdora na misprahpa bo
[past kaigi mihaʁmjuwa djɔzdoʁa mispʁahapa bo]
two black SUBJ+earth_word'cat tail about SUBJ+speak+PAST DIRECT_DIALOG


Tii idyôzdoradogmit aast boj nast'
[tii idjɔzdoʁadogmit aast boʒ nast]
you+ADJ I+tail+long_COMPAR_PLUS one DIRECT_DIALOG+MARIAGE another


Tférvf'na bo nast myûwa'
[tfɛʁvf'na bo nast mjuwa]
you+understand+STRONG_PASSIVE DIRECT_DIALOG another cat


Kantatéû bo
[kantateu bo]
compare+ORDER(first_person_plural) DIRECT_DIALOG


Swo tvèlfv'na Ah'ni ézènsiza ba
[swo tvɛlfv'na ahni ezɛnsiza ba]
no_PARTIAL_GOAL you+trust+STRONG_PASSIVE+NEG+DECLAR_GOAL always+time cheat+DECLAR_GOAL DIRECT_DIALOG+DECLAR_GOAL
French corrections :

Deux chats noirs parlaient de leurs queues.

«Ma queue est plus longue que la tienne», disait un chat à l'autre.

«Je ne te crois pas», répondait l'autre.

«Comparons.»

«Non, je ne te fais pas confiance. Tu triches toujours.»

With passé simple :

Deux chats noirs parlaient de leurs queues.

«Ma queue est plus longue que la tienne», dit un chat à l'autre.

«Je ne te crois pas», répondit l'autre.

«Comparons.»

«Non, je ne te fais pas confiance. Tu triches toujours.»

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1686
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Iyionaku » 19 Feb 2017 11:05

Threr wrote:French corrections: (...)
Thanks for your corrections.

:con: Caelian

Vatasen pürnyë pigarosem Tebyet sibükontil.
"Pigrem Rabye Pigrohem Zabye lüdvit ës byäis.", vatsen macgya vatsun pyëlet sibüktil.
"Rar Zaf kë burwyab", pyëller sidüztin.
"Vuorokwýr Teng."
"Jë, Rar Zaf kë hutsar. Zan dicnyan jënap."
Spoiler:
Vatasen pürnyë pigarosem Tebyet sibükontil.
[vatʰaˈʒɛn pʰʏɾˈɲə pʰigarɔˈʒɛm tʰɛˈbʲɛt ʒibʏkʰɔnˈtʰil]
cat.PL.NOM two tail.PL.SUBL 3PL.GEN PST-talk.3PL>3PL
Two black cats were talking about their tails.

"Pigrem Rabye Pigrohem Zabye lüdvit ës byäis.", vatsen macgya vatsun pyëlet sibüktil.
["pʰigˈrɛm raˈbʲɛ pʰigrɔˈhɛm zaˈbʲɛ lʏdˈvit əʃ bʲæɪ̯ʃ", vatˈʒɛn maʃˈgʲa vatˈʒun pʲəˈlɛt ʒiˈbʏkˈtʰil]
tail.NOM 1SG.GEN tail.EQU 2SG.GEN big.NEUT COMP COP.3SG>3SG | cat.NOM first cat.DAT other PST-say.3SG>3SG
"My tail is longer than yours", said one of them to the other.

"Rar Zaf kë burwyab", pyëller sidüztin.
["raɾ zaɸ kʰə buɾˈʋab", pʲəˈlɛɾ ʒidʏsˈtʰin]
1SG.NOM 2SG.DAT NEG believe.1SG>2SG | other.NOM PST-answer.3SG>3SG
"I don't believe you", said the other cat.

"Vuorokwýr Teng."
[vʊ̯ɔrɔkˈʋiɾ tʰɛŋ]
compare.1PLIN>3PL 3PL.ACC
"Let's compare them."

"Jë, Rar Zaf kë hutsar. Zan bidicnyan jënap."
[jə, raɾ zaɸ kʰə hutˈʒaɾ. zan bidiçˈɲan jəˈnap]
no, 1SG.NOM 2SG.DAT NEG trust.1SG>2SG | 2SG.NOM STAT-cheat.2SG always
"No, I don't trust you. You always cheat."
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
GrandPiano
runic
runic
Posts: 2638
Joined: 11 Jan 2015 23:22
Location: Ohio, USA

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by GrandPiano » 25 Feb 2017 21:26

:esp: Spanish

Dos gatos negros discutían sus colas:
[dos ˈɣ̞atos ˈneɣ̞ɾos ð̞iskuˈti.an sus ˈkolas]
dos gato-s negr-o-s discut-ían su-s cola-s
two cat-PL black-M-S discuss-3PL.IMPERF.IND 3.POS-PL tail-PL

Two black cats were discussing their tails:

"Mi cola es más larga que la tuya", dijo uno de ellos al otro.
[mi ˈkola es mas ˈlaɾɣ̞a ke la ˈtuja | ˈdixo ˈuno ð̞e ˈejos al ˈotɾo]
mi-Ø cola-Ø es más larg-a-Ø que la tuy-a-Ø | dijo un-o-Ø de ellos al otr-o-Ø
1SG.POS-SG tail-SG COP.3SG.PRS.IND more long-F-SG REL DEF.F.SG 2SG.FAM.POS-F-SG | say.3SG.PRET.IND one-M-SG of 3PL.M.NOM to.DEF.M.SG other-M-SG

"My tail is longer than yours", said one of them to the other.

"No te creo", dijo el otro gato.
[no te ˈkɾe.o | ˈdixo el ˈotɾo ˈɣ̞ato]
no te cre-o | dijo el otr-o-Ø gato-Ø
NEG 2SG.FAM.OBJ believe-1SG.PRS.IND | say.3SG.PRET.IND DEF.M.SG other-M-SG cat-SG

"I don't believe you", said the other cat.

"Comparemos."
[kompaˈɾemos]
compar-emos
compare-1PL.PRS.SBJV

"Let's compare."

"No, no confío en ti. Siempre haces trampa."
[no | no koɱˈfi.o en ti ‖ ˈsjempɾe ˈases ˈtɾampa]
no | no confí-o en ti ‖ siempre hac-es trampa-Ø
no | NEG trust-1SG.PRS.IND in 2SG.FAM.PREP ‖ always do-2SG.PRS.IND cheating-SG

"No, I don't trust you. You always cheat."

(Is there a way to gloss possessive adjectives like "tu" differently from possessive pronouns like "tuyo", other than the added indication of gender agreement for the latter?)
:eng: - Native
:chn: - B2
:esp: - A2
:jpn: - A2

User avatar
Imralu
roman
roman
Posts: 895
Joined: 17 Nov 2013 22:32

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Imralu » 14 Apr 2017 00:17

:tan: Swahili
 • Paka wawili weusi walikuwa wanazungumza kuhusu mikia yao.
  [ˈpʰɑ.kɑ wɑ.ˈwi.li wɛ.ˈu.si wɑ.li.ˈku.wɑ wɑ.nɑ.zu.ŋgu.ˈm̩.zɑ ku.ˈhu.su mi.ˈki.jɑ ˈjɑ.ɔ]
  ny-paka wa-wili wa-eusi wa-li-ku-w-a wa-na-zungumz-a kuhusu mi-kia y-ao
  X-cat II-two II-black II-PST-INF-be-INDIC II-PRES-discuss-INDIC about IV-tail IV-GEN.3p
  Two black cats were discussing their tails:
 • "Mkia wangu ni mrefu zaidi ya wako," mmoja alimwambia mwingine.
  [m̩.ˈki.jɑ ˈwɑ.ŋgu ni m̩.ˈɾɛ.fu zɑ.ˈi.ɖi ja ˈwɑ.kɔ | m̩.ˈmɔ.ʄɑ ɑ.li.mwɑ.ˈmbi.ja mwi.ˈŋgi.nɛ]
  mw-kia w-angu ni mw-refu zaidi y-a w-ako | mw-moja a-li-mw-amb-i-a mw-ingine
  III-tail III-GEN.1s COP III-long more.than IX-GEN III-GEN.2s | I-one 3s.ANIM-PST-3s.ANIM-say-APPL-INDIC
  "My tail is longer than yours", said one of them to the other.
 • "Sikuamini," paka mwingine aliamba.
  [si.ku.wɑ.ˈmi.ni | ˈpʰɑ.kɑ mwi.ˈŋgi.nɛ ɑ.li.ˈɑ.mbɑ]
  si-ku-amini | ny-paka mw-ingine a-li-amb-a
  NEG.1s-2s-believe | IX-cat I-other 3s.ANIM-PST-say-INDIC
  "I don't believe you", said the other cat.
 • "Tulinganishe."
  [tu.li.ŋgɑ.ˈni.ʃɛ]
  tu-ling-an-ish-e
  1p-compare-RECIP-CAUS-SJV
  "Let's compare."
 • "Hapana. Sikutegemei. Wewe hudanganya sikuzote."
  [hɑ.ˈpɑ.nɑ | si.ku.tɛ.ɠɛ.ˈmɛ.i | ˈwɛ.wɛ hu.ɖɑ.ˈŋgɑ.ɲɑ si.ku.ˈzɔ.tɛ]
  ha-pa-na | si-ku-tegeme-i | wewe hu-dagany-a ny-siku-z-ote
  NEG-XVI(loc)-with | NEG.1s-2s-trust-NEG.PRES | 2s HAB-cheat X-day-X-all
  "No, I don't trust you. You always cheat."
EDIT: Added IPA and red note below.

Notes for supernerds who care <3:
Roman numerals in glosses are genders in accordance with the standard Bantu numbering system (in Roman numerals so they don't look like grammatical persons). Animate nouns take agreement for classes 1/2 no matter what class they belong to (with the exception of genitives for class 9/10), hence the lack of agreement with the class 9/10 noun for "cat".

I've glossed kind of deeply, showing underlying forms that are not always actually realised and probably not conceptualised as such in anyone's head, such as the "ny-" prefix in class 9/10 that's deleted before most consonants ... the fact that there are, as of reasonably recently, loanwords accepted into that class that should have a nasal prefix but don't (which previously went into class 5/6, which generally lacks a prefix in singular for polysyllabic stems) means that it's probably dropped away as any kind of underlying prefix.

I just remembered that the ny- prefix left a remnant where it disappeared in front of a lot of consonants and causes them to be aspirated, which causes some minimal pairs between unaspirated words of the 5/6 class and aspirated words of the 9/10 class. In theory, paka without aspiration would be an augmentative form of paka with aspiration ... but this whole business of aspiration is basically confined to native speakers of Swahili, which make up only around 10% of total speakers, and I think even there it's fading, with aspiration gravitating towards word-initial syllables and stressed syllables.

I'm not sure if kuhusu is needed in the first line, if it can simply be omitted or replaced with the applicative wanazungumzia. For the rest, I'm reasonably confident.
Last edited by Imralu on 18 Feb 2018 00:23, edited 2 times in total.
Glossing Abbreviations: COMP = comparative, C = complementiser, ACS / ICS = accessible / inaccessible, GDV = gerundive, SPEC / NSPC = specific / non-specific, AG = agent, E = entity (person, animal, thing)
________
MY MUSIC

User avatar
GrandPiano
runic
runic
Posts: 2638
Joined: 11 Jan 2015 23:22
Location: Ohio, USA

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by GrandPiano » 14 Apr 2017 00:21

Would it be possible to provide IPA for the Swahili?
:eng: - Native
:chn: - B2
:esp: - A2
:jpn: - A2

User avatar
Imralu
roman
roman
Posts: 895
Joined: 17 Nov 2013 22:32

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Imralu » 14 Apr 2017 00:23

GrandPiano wrote:Would it be possible to provide IPA for the Swahili?
Yeah, I'll try. Reasonably confident ...
Glossing Abbreviations: COMP = comparative, C = complementiser, ACS / ICS = accessible / inaccessible, GDV = gerundive, SPEC / NSPC = specific / non-specific, AG = agent, E = entity (person, animal, thing)
________
MY MUSIC

Alessio
sinic
sinic
Posts: 364
Joined: 03 Sep 2012 21:27
Location: Modena, Emilia-Romagna, Italy

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Alessio » 26 Apr 2017 10:15

:ita: Emilian - Modenese dialect (regional language of Italy)
Dû gât nēgher i er'n a drē a dscàrrer dla lōr càvva:

"La mē càvva l'è pió lónga dla tō", gè al prémm.
"An eg cràdd ménga", gè cl'êter.
"Mitàmmli atēṡ ca'g guardàmm."
"Nò, an 'm fîd ménga. Tè-t cât seimper la manēra d'imbrujjêr."

/duː gaːt 'neːger j‿ern‿a dreː a t-s'kɐ̆rer dla loːr 'kăva
la meː kăva lɛ pjo 'loŋga dla toː dʒɛ al prĕm
an eg krad 'meŋga dʒɛ 'klɛːter
mitămli ateːz kag gwar'dăm
nɔ anm̩ fiːd 'meŋga et kaːt 'sæ̃ĩ̯mper la ma'neːra dimbrʊj'jɛːr/

two cat black 3PL PROGRESSIVE.PAST.3PL discuss.INF about.FS their tail
DET.FS my.FS tail 3SG.F be.3SG more long.FS than.DET.FS your.PRON say.PAST.3SG DET.MS first.MS
NEG.ATONE thereto believe.1SG NEG.TONIC say.PAST.3PL the_other
put.IMP.1PL+ACC.FP near so_that thereto look.1PL
no NEG.ATONE REFL trust.1SG NEG.TONIC 2SG.TONIC 2SG.ATONE find.2SG always DET.FS way to cheat.INF


EDIT: added (an attempt to a rather sh*tty) gloss.
Last edited by Alessio on 27 Apr 2017 10:01, edited 1 time in total.
:ita: :eng: [:D] | :fra: :esp: :rus: [:)] | :con: Hecathver, Hajás, Hedetsūrk, Darezh...

Tin't inameint ca tót a sàm stê żōv'n e un po' cajoun, mo s't'armâgn cajoun an vōl ménga dîr t'armâgn anc żōven...

Zythros Jubi
sinic
sinic
Posts: 381
Joined: 24 Nov 2014 17:31

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Zythros Jubi » 26 Apr 2017 17:17

Roguel in current version:
Dali-nirut-na al-ler-itk-em ner-e kahn-e om:
tail-3PL.GEN-PL about-say-PAST-3PL two-ATTR black-ATTR cat
Two black cats were discussing their tails:

"Gut-ay ris-ek dali-sut", ricit ler-um-itk-ek sit.
2SG.GEN-COMP long-3SG tail-1SG.GEN other.PRON say<DAT.FOCUS>-PAST-3SG one.PRON
"My tail is longer than yours", said one of them to the other.

"Ut'iv-i-gut-am-imat", ler-itk-ek ric-e om-mu.
believe-EPEN-2SG.ACC-1SG-NEG say-PAST-3SG the.other-ATTR cat-ERG
"I don't believe you", said the other cat.

"Ayt'-asti."
compare-VOLIT
"Let's compare."

"Heni-gut-am-imat. Tekdemin jan-et."
trust-2SG.ACC-1SG-NEG always cheat-2SG
"No, I don't trust you. You always cheat."
Lostlang plans: Oghur Turkic, Gallaecian Celtic, Palaeo-Balkanic

User avatar
marvelous
cuneiform
cuneiform
Posts: 146
Joined: 26 Jun 2016 11:34

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by marvelous » 23 May 2017 22:54

:con: Ganur Lon

Two black cats were discussing their tails:

Laj nak is lufitau me limemuha xesojlo:
/laɪ nak is luˈfi.taʊ me li.meˈmu.ha xeˈsoɪ.lo/
laj nak is luf-it-au me l-im-em-u-ha xes-ojl-o
two beast.CL cat hair-color-ADJ TOP 3PL.TOP.SBJ-talk-about-3SG.NTOP.OBJ-PST tail-PL.3PL.TOP.POS-DEF.ACC

"My tail is longer than yours", said one of them to the other.

"Xesek me up libaula lin'ecas," imuha mojm ca'bak.
/ˈxe.sek me up liˈbaʊla linˈʔec.as iˈmu.ha moɪm caˈbak/
xes-ek me up lib-au-la lin=ec-as im-u-ha moj-m ca=bak
tail-SG.1SG.POS TOP be long.length-ADJ-COMP INS=DEM-SG.2SG.POS say-3SG.NTOP.OBJ-PST one-NMZ.AN DAT=other

"I don't believe you", said the other cat.

"Kwojga," imuha is bakau.
/ˈkwoɪ.ga iˈmu.ha is ˈba.kaʊ/
kw-ojg-a im-u-ha is bak-au
1SG.NEG.SBJ-believe-2SG.OBJ say-3SG.NTOP.OBJ-PST cat other-ADJ

"Let's compare."

"Bi'gautij."
/biˈgaʊ.tiɪ/
bi=g-aut-ij
should=1PL.SBJ-compare-3PL.TOP.OBJ

"No, I don't trust you. You always cheat."

"Ca'kwavu, kwejka. Seuptzu gamlo li'kad gatau."
/caˈkwa.vu ˈkweɪ.ka ˈseʊpt.zu ˈgam.lo liˈkad ˈgat.aʊ/
[caˈkwa.vu ˈkweɪ.ka ˈseʊp.tsu ˈgam.lo liˈkad ˈgat.aʊ]
ca=kw-av-u kw-ejk-a s-eupt-z-u gam-l-o li=kad gat-au
FUT=1SG.NEG.SBJ-do-3SG.NTOP.OBJ 1SG.NEG.SBJ-trust-2SG.OBJ 2SG.SBJ-jump-over-3SG.NTOP.OBJ tree-DIM-DEF.ACC INS=sun all-ADJ

Two black cats, they discussed their tails.
"My tail, it is longer than yours," said one to the other.
"I don't believe you," said the other cat.
"We should compare them."
"I won't do it, i don't trust you. You jump the bush with every sun."

(two idioms in the last sentence.
jump the bush = cheat
with every sun = always)
:heb: I have gained self-respect and left. :yid:

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2840
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Dormouse559 » 24 May 2017 08:37

:con: Silvish

Do jatto nìt déccutô d'lóri cóvi :

— Ma cova l'e plu lanza c'la tina, dì l'ù lu'otri.
— Jo te crévo pà, dì l'otro.
— Comparã.
— Nã, jo me traffizo de tê. Tu froilla todjòr.Two black cats were discussing their tails:

"My tail is longer than yours", said one of them to the other.
"I don't believe you", said the other cat.
"Let's compare."
"No, I don't trust you. You always cheat."
Do jatto nìt déccutô d'lóri cóvi :
/duˈʑat.tu ˈnet dik.kuˈtœ dlø.ʁiˈkœ.vi/
two.NOM.M cat-NOM black-PL discuss-IPF.3PL of=3PL.POSS.OBL-PL tail.OBL-PL


— Ma cova l'e plu lanza c'la tina, dì l'ù lu'otri.
/maˈkɔ.va le.pluˈlɑ̃.za klaˈtẽ.na | ˈde ˈlo ˈlwɔ.tʁi/
1SG.POSS-F tail 3SG=be more long-F than=DEF-F 2SG.POSS-F say.3SG DEF=one DEF-OBL=other-OBL


— Jo te crévo pà, dì l'otro.
/ʑo.təˈkʁe.vu ˈpa | ˈde ˈlɔ.tʁu/
1SG.NOM 2SG-ACC believe-1SG NEG say.3SG DEF=other-NOM


— Comparã.
/kõ.paˈʁɑ/
compare-1PL


— Nã, jo me traffizo de tê. Tu froilla todjòr.
/ˈnɑ | ʑo.me.tʁaˈfe.zu dəˈte | tuˈfʁɔ.ʎa tuˈʑɔʁ/
no 1SG.NOM 1SG.REFL mistrust of 2SG-DISJ | 2SG-NOM cheat-3SG always

User avatar
marvelous
cuneiform
cuneiform
Posts: 146
Joined: 26 Jun 2016 11:34

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by marvelous » 24 May 2017 12:54

:con: Ladoçei Htoleiþe

Gam tahûça hïts daibuhûçha nyeideir si pûçeim:
"Nyede si bopeim hpe hkusoç lye san si buseim," daibuhuç tol ra pûçeim wihkkineil.
"Hi mudop buseir," daibuhuç wihkuçei hitse.
"Ye hkirsôp toiçeir."
"Bu, hi mudonop buseir. Neslu tuwïmus."

Two black cats were discussing their tails:
Gam tahûça hïts daibuhûçha nyeideir si pûçeim:
/gɑm ˈtɑ.ʔɯ.çɑ ʔyts ˈdɑɪ̯.bu.ʔɯç.ʔa ˈɲeɪ̯.deɪ̯ɹ ʃi ˈpɯ.çeɪ̯m/
gam tah-ûça h[ï]ts d[ai]buh[ûç]ha ny[ei]d-eir si pûç-eim
two black-ADJ.INDEF.PL cat[PL] discuss[PST][3PL] tail[DU]-DEF.ACC PREP.GEN PRO.3PL.AN2-DEF.LOC

"My tail is longer than yours", said one of them to the other.
"Nyede si bopeim hpe hkusoç lye san si buseim," daibuhuç tol ra pûçeim wihkkineil.
/ˈɲe.de ʃi ˈbo.peɪ̯m ˈˀpe ˈˀku.ʃoç ʎe ʃɑn ʃi ˈbu.ʃeɪ̯m ˈdɑɪ̯.bu.ʔuç tol ɹɑ ˈpɯç.eɪ̯m ʋiˈˀkːi.neɪ̯l/
nyed-e si bop-eim hpe hkus-oç lye san si bus-eim d[ai]buh-uç tol ra pûç-eim wihk-kin-eil
tail-DEF PREP.GEN PRO.1SG.AN2-DEF.LOC COMP long-INAN.SG than DEM.INAN.SG PREP.GEN PRO.2SG.AN2-DEF.LOC say[PST]-3SG.AN2 one PREP.ELA PRO.3PL.AN2-DEF.LOC other-NOM.PART.ACT.AN-DEF.DAT

"I don't believe you", said the other cat.
"Hi mudop buseir," daibuhuç wihkuçei hitse.
/ʔi ˈmu.dop ˈbu.ʃeɪ̯ɹ ˈdɑɪ̯.bu.ʔuç ʋiˈˀku.çeɪ̯ ˈʔi.tse/
hi mud-op bus-eir d[ai]buh-uç wihk-uçei hits-e
NEG believe-1SG.AN2 PRO.2SG.AN2-DEF.ACC say[PST]-3SG.AN2 other-ADJ.AN2.DEF.SG cat-DEF

"Let's compare."
"Ye hkirsôp toiçeir."
/je ˈˀkiɹ.ʃɤp ˈtoɪ̯.çeɪ̯ɹ/
ye hki[r]s-ôp toiç-eir
IMP compare[IRR1]-1PL.AN2 PRO.3DU.INAN-DEF.ACC

"No, I don't trust you. You always cheat."
"Bu, hi mudonop buseir. Neslu tuwïmus."
/bu ʔi 'mu.do.nop 'bu.ʃeɪ̯ɹ 'neʃ.lu 'tu.ʋy.muʃ/
bu hi mudon-op bus-eir neslu tuwïm-us
NEG.response NEG trust-1SG.AN2 PRO.2SG.AN2-DEF.ACC always cheat-2SG.AN2
:heb: I have gained self-respect and left. :yid:

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1686
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Iyionaku » 25 Aug 2017 07:18

:con: Ular

尾尾得手说猫兽黑二。
《我的尾歌你的尾迷纱程》,猫兽为说有一猫兽。
《你个忒手无觉我》,再说有二猫兽。
《咱订歌当咱。》
《无当,我个你忒信无给我。你时都得骗做你。》
Spoiler:
尾尾得手说有猫兽黑二。
Wâwá tā ngâ wŏjù tânkūng ălh máng.

[wɑ̌̄ˈwɑ́ tɛ̄ ŋɑ̌̄ ʊɔ̂́ˈjù tɛ̌̀ŋˈkūŋ ɑ̂̄ʟ mɑ́ŋ]
tail-PL FOC DEM.PROX discuss-PST cat black two
As for the tails, two black cats discuss these ones.

《我的尾歌你的尾迷纱程》,猫兽为说有一猫兽。
"Lăn pō wâ kà má pō wâ mû tăwār", tânkūng nùngwòjù ów tânkūng.

["lɛ̂̄n pɔ̄ wɑ̌̄ kɑ̀ mɑ́ pɔ̄ wɑ̌̄ mú tɑ̌́ˈwɑ̄ɹ", tɛ̌̄ŋkūŋ nùŋʊɔ̀ˈjù ɔ́ʊ tɛ́ŋkūŋ]
1SG GEN tail PART 2SG GEN tail compared_to big | cat tell-PST one cat
"My tail is longer than yours", said one of them to the other.

《你个忒手无觉我》,再说有二猫兽。
"Má kūthò ngâ pãm âl lăn", tũrwòjù máng tânkūng.

["mɑ́ kūˈtʰø̀ ŋɑ̌̀ pɑ̃̄m ɑ̌̄l lɛ̂́n", tɹ̃̄ʊ̯ɔ̀ˈjù mɑŋ́ tɛ́ŋkūŋ]
2SG DAT DEM.PROX NEG believe 1SG", answer-PST two cat
"I don't believe you", said the other one.

《咱订歌当咱。》
"Làr nūn kà làng làr."

[lɛ̀ɹ nȳn kɑ̀ lɛ̀ŋ lɛ̀ɹ]
1PL IMP compare must 1PL
"Let's compare."

《无当,我个你忒信无给我。你时都得骗做你。》
"Pãm làng, lăn kū má thò kù pãm lù lăn. Má khõrtów tā ngôn lhó má."

[pɑ̃̄m lɛ̀ŋ, lɛ̀n kū mɑ́ tʰø̀ kù pɑ̃̀m lỳ lɛ̀n | mɑ́ kʰɔ̃́ɹˈtǿʏ̯ tɛ̄ ŋɔ̌̄n ʟɔ́ mɑ́]
NEG must, 1SG PART 2SG DAT trust NEG give 1SG | 2SG always TOP cheating make 2SG
"No, I don't trust you. You always cheat."
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7784
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Lambuzhao » 25 Aug 2017 07:23

:roll:

It's always a tail-measuring contest with cats, innit?
"No, I don't trust you. You always cheat."
[B)]

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2840
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Dormouse559 » 03 Sep 2017 07:39

I had some real difficulty translating "black". The Latin words for "black" that made their way into English that I can find have all narrowed in meaning and/or become offensive, so I went with "sable", which is a Balto-Slavic word by way of German and Latin. Not quite what I want, but it'll do for now. Additionally, I'm not sure if I can make a distinction between "believe" and "trust". For the moment, Second Feline says the same thing twice. On the bright side, I found out "cheat" is ultimately from Latin, so that last sentence was a piece of cake.

Romanglic

Sable feline duo discussed queues / caudal appendages.
"Ego's queue / caudal appendage exceeds mercy's concerning length," declared certain feline, addressing second.
"Ego fails crediting mercy," declared second feline.
"Compare."
"Negatory, ego fails crediting mercy. Mercy cheats constantly."

Lambuzhao wrote:It's always a tail-measuring contest with cats, innit?
Yes, yes it is. [:)]

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 4497
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by qwed117 » 03 Sep 2017 09:30

What about "atrous"?
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1686
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Iyionaku » 03 Sep 2017 17:18

You used "length", which is a Germanic word after all. How about "metric volume"?
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2840
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Dormouse559 » 03 Sep 2017 17:37

qwed117 wrote:What about "atrous"?
Oh, I didn't know that word. That works. I also just remembered "jet", which fits.
Iyionaku wrote:You used "length", which is a Germanic word after all. How about "metric volume"?
How could I let something as obvious as "length" slip through? I think I'll go with an adverb, "metrically". Those usually sound better if I can swing them.

Romanglic redux

Atrous / Jet feline duo discussed queues / caudal appendages.
"Ego's queue / caudal appendage exceeds mercy's metrically," declared certain feline, addressing second.
"Ego fails crediting mercy," declared second feline.
"Compare."
"Negatory, ego fails crediting mercy. Mercy cheats constantly."

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1686
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Iyionaku » 12 Feb 2018 14:16

:chn: Mandarin (attempt)

两只黑色的猫讨论它们的尾巴。
Liǎng zhī hēisè de māo tǎolùn tāmen de wěibā.
two CL black ATTR cat discuss 3PL GEN tail
Two black cats were dicussing their tails.

《我的尾巴比你的很长。》,一只猫对另一只猫说话。
“Wǒ de wěibā bǐ nǐ de hěn zhǎng.”, Yī zhǐ māo duì lìng yī zhǐ māo shuōhuà.
1SG GEN tail compared_to 2SG GEN tail very long | one CL cat to other one CL cat say
"My tail is longer than yours", said one of them to the other.

《我不置信》,另一只猫回答。
“Wǒ bù zhìxìn”, lìng yī zhǐ māo huídá.
"1SG NEG believe", other one CL cat reply
"I don't believe you", said the other one.

《要不我们比较。》
“Yàobù wǒmen bǐjiào.”
should 1PL compare
"Let's compare.

《不要,我不相信你。总是骗。》
“Bù yào, wǒ bù xiāngxìn nǐ. Zǒngshì piàn.”
NEG want, 1SG NEG trust 2SG | always cheat
"No, I don't trust you. You always cheat."
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Post Reply