Cat dialogue (part 1)

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2651
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Dormouse559 » 24 May 2017 07:37

:con: Silvish

Do jatto nìt déccutô d'lóri cóvi :

— Ma cova l'e plu lanza c'la tina, dì l'ù lu'otri.
— Jo te crévo pà, dì l'otro.
— Comparã.
— Nã, jo me traffizo de tê. Tu froilla todjòr.Two black cats were discussing their tails:

"My tail is longer than yours", said one of them to the other.
"I don't believe you", said the other cat.
"Let's compare."
"No, I don't trust you. You always cheat."
Do jatto nìt déccutô d'lóri cóvi :
/duˈʑat.tu ˈnet dik.kuˈtœ dlø.ʁiˈkœ.vi/
two.NOM.M cat-NOM black-PL discuss-IPF.3PL of=3PL.POSS.OBL-PL tail.OBL-PL


— Ma cova l'e plu lanza c'la tina, dì l'ù lu'otri.
/maˈkɔ.va le.pluˈlɑ̃.za klaˈtẽ.na | ˈde ˈlo ˈlwɔ.tʁi/
1SG.POSS-F tail 3SG=be more long-F than=DEF-F 2SG.POSS-F say.3SG DEF=one DEF-OBL=other-OBL


— Jo te crévo pà, dì l'otro.
/ʑo.təˈkʁe.vu ˈpa | ˈde ˈlɔ.tʁu/
1SG.NOM 2SG-ACC believe-1SG NEG say.3SG DEF=other-NOM


— Comparã.
/kõ.paˈʁɑ/
compare-1PL


— Nã, jo me traffizo de tê. Tu froilla todjòr.
/ˈnɑ | ʑo.me.tʁaˈfe.zu dəˈte | tuˈfʁɔ.ʎa tuˈʑɔʁ/
no 1SG.NOM 1SG.REFL mistrust of 2SG-DISJ | 2SG-NOM cheat-3SG always

User avatar
marvelous
cuneiform
cuneiform
Posts: 146
Joined: 26 Jun 2016 10:34

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by marvelous » 24 May 2017 11:54

:con: Ladoçei Htoleiþe

Gam tahûça hïts daibuhûçha nyeideir si pûçeim:
"Nyede si bopeim hpe hkusoç lye san si buseim," daibuhuç tol ra pûçeim wihkkineil.
"Hi mudop buseir," daibuhuç wihkuçei hitse.
"Ye hkirsôp toiçeir."
"Bu, hi mudonop buseir. Neslu tuwïmus."

Two black cats were discussing their tails:
Gam tahûça hïts daibuhûçha nyeideir si pûçeim:
/gɑm ˈtɑ.ʔɯ.çɑ ʔyts ˈdɑɪ̯.bu.ʔɯç.ʔa ˈɲeɪ̯.deɪ̯ɹ ʃi ˈpɯ.çeɪ̯m/
gam tah-ûça h[ï]ts d[ai]buh[ûç]ha ny[ei]d-eir si pûç-eim
two black-ADJ.INDEF.PL cat[PL] discuss[PST][3PL] tail[DU]-DEF.ACC PREP.GEN PRO.3PL.AN2-DEF.LOC

"My tail is longer than yours", said one of them to the other.
"Nyede si bopeim hpe hkusoç lye san si buseim," daibuhuç tol ra pûçeim wihkkineil.
/ˈɲe.de ʃi ˈbo.peɪ̯m ˈˀpe ˈˀku.ʃoç ʎe ʃɑn ʃi ˈbu.ʃeɪ̯m ˈdɑɪ̯.bu.ʔuç tol ɹɑ ˈpɯç.eɪ̯m ʋiˈˀkːi.neɪ̯l/
nyed-e si bop-eim hpe hkus-oç lye san si bus-eim d[ai]buh-uç tol ra pûç-eim wihk-kin-eil
tail-DEF PREP.GEN PRO.1SG.AN2-DEF.LOC COMP long-INAN.SG than DEM.INAN.SG PREP.GEN PRO.2SG.AN2-DEF.LOC say[PST]-3SG.AN2 one PREP.ELA PRO.3PL.AN2-DEF.LOC other-NOM.PART.ACT.AN-DEF.DAT

"I don't believe you", said the other cat.
"Hi mudop buseir," daibuhuç wihkuçei hitse.
/ʔi ˈmu.dop ˈbu.ʃeɪ̯ɹ ˈdɑɪ̯.bu.ʔuç ʋiˈˀku.çeɪ̯ ˈʔi.tse/
hi mud-op bus-eir d[ai]buh-uç wihk-uçei hits-e
NEG believe-1SG.AN2 PRO.2SG.AN2-DEF.ACC say[PST]-3SG.AN2 other-ADJ.AN2.DEF.SG cat-DEF

"Let's compare."
"Ye hkirsôp toiçeir."
/je ˈˀkiɹ.ʃɤp ˈtoɪ̯.çeɪ̯ɹ/
ye hki[r]s-ôp toiç-eir
IMP compare[IRR1]-1PL.AN2 PRO.3DU.INAN-DEF.ACC

"No, I don't trust you. You always cheat."
"Bu, hi mudonop buseir. Neslu tuwïmus."
/bu ʔi 'mu.do.nop 'bu.ʃeɪ̯ɹ 'neʃ.lu 'tu.ʋy.muʃ/
bu hi mudon-op bus-eir neslu tuwïm-us
NEG.response NEG trust-1SG.AN2 PRO.2SG.AN2-DEF.ACC always cheat-2SG.AN2
:heb: I have gained self-respect and left. :yid:

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1624
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Iyionaku » 25 Aug 2017 06:18

:con: Ular

尾尾得手说猫兽黑二。
《我的尾歌你的尾迷纱程》,猫兽为说有一猫兽。
《你个忒手无觉我》,再说有二猫兽。
《咱订歌当咱。》
《无当,我个你忒信无给我。你时都得骗做你。》
Spoiler:
尾尾得手说有猫兽黑二。
Wâwá tā ngâ wŏjù tânkūng ălh máng.

[wɑ̌̄ˈwɑ́ tɛ̄ ŋɑ̌̄ ʊɔ̂́ˈjù tɛ̌̀ŋˈkūŋ ɑ̂̄ʟ mɑ́ŋ]
tail-PL FOC DEM.PROX discuss-PST cat black two
As for the tails, two black cats discuss these ones.

《我的尾歌你的尾迷纱程》,猫兽为说有一猫兽。
"Lăn pō wâ kà má pō wâ mû tăwār", tânkūng nùngwòjù ów tânkūng.

["lɛ̂̄n pɔ̄ wɑ̌̄ kɑ̀ mɑ́ pɔ̄ wɑ̌̄ mú tɑ̌́ˈwɑ̄ɹ", tɛ̌̄ŋkūŋ nùŋʊɔ̀ˈjù ɔ́ʊ tɛ́ŋkūŋ]
1SG GEN tail PART 2SG GEN tail compared_to big | cat tell-PST one cat
"My tail is longer than yours", said one of them to the other.

《你个忒手无觉我》,再说有二猫兽。
"Má kūthò ngâ pãm âl lăn", tũrwòjù máng tânkūng.

["mɑ́ kūˈtʰø̀ ŋɑ̌̀ pɑ̃̄m ɑ̌̄l lɛ̂́n", tɹ̃̄ʊ̯ɔ̀ˈjù mɑŋ́ tɛ́ŋkūŋ]
2SG DAT DEM.PROX NEG believe 1SG", answer-PST two cat
"I don't believe you", said the other one.

《咱订歌当咱。》
"Làr nūn kà làng làr."

[lɛ̀ɹ nȳn kɑ̀ lɛ̀ŋ lɛ̀ɹ]
1PL IMP compare must 1PL
"Let's compare."

《无当,我个你忒信无给我。你时都得骗做你。》
"Pãm làng, lăn kū má thò kù pãm lù lăn. Má khõrtów tā ngôn lhó má."

[pɑ̃̄m lɛ̀ŋ, lɛ̀n kū mɑ́ tʰø̀ kù pɑ̃̀m lỳ lɛ̀n | mɑ́ kʰɔ̃́ɹˈtǿʏ̯ tɛ̄ ŋɔ̌̄n ʟɔ́ mɑ́]
NEG must, 1SG PART 2SG DAT trust NEG give 1SG | 2SG always TOP cheating make 2SG
"No, I don't trust you. You always cheat."
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7643
Joined: 13 May 2012 01:57

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Lambuzhao » 25 Aug 2017 06:23

:roll:

It's always a tail-measuring contest with cats, innit?
"No, I don't trust you. You always cheat."
[B)]

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2651
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Dormouse559 » 03 Sep 2017 06:39

I had some real difficulty translating "black". The Latin words for "black" that made their way into English that I can find have all narrowed in meaning and/or become offensive, so I went with "sable", which is a Balto-Slavic word by way of German and Latin. Not quite what I want, but it'll do for now. Additionally, I'm not sure if I can make a distinction between "believe" and "trust". For the moment, Second Feline says the same thing twice. On the bright side, I found out "cheat" is ultimately from Latin, so that last sentence was a piece of cake.

Romanglic

Sable feline duo discussed queues / caudal appendages.
"Ego's queue / caudal appendage exceeds mercy's concerning length," declared certain feline, addressing second.
"Ego fails crediting mercy," declared second feline.
"Compare."
"Negatory, ego fails crediting mercy. Mercy cheats constantly."

Lambuzhao wrote:It's always a tail-measuring contest with cats, innit?
Yes, yes it is. [:)]

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 4400
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by qwed117 » 03 Sep 2017 08:30

What about "atrous"?
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1624
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Iyionaku » 03 Sep 2017 16:18

You used "length", which is a Germanic word after all. How about "metric volume"?
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2651
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Dormouse559 » 03 Sep 2017 16:37

qwed117 wrote:What about "atrous"?
Oh, I didn't know that word. That works. I also just remembered "jet", which fits.
Iyionaku wrote:You used "length", which is a Germanic word after all. How about "metric volume"?
How could I let something as obvious as "length" slip through? I think I'll go with an adverb, "metrically". Those usually sound better if I can swing them.

Romanglic redux

Atrous / Jet feline duo discussed queues / caudal appendages.
"Ego's queue / caudal appendage exceeds mercy's metrically," declared certain feline, addressing second.
"Ego fails crediting mercy," declared second feline.
"Compare."
"Negatory, ego fails crediting mercy. Mercy cheats constantly."

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1624
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: Cat dialogue (part 1)

Post by Iyionaku » 12 Feb 2018 14:16

:chn: Mandarin (attempt)

两只黑色的猫讨论它们的尾巴。
Liǎng zhī hēisè de māo tǎolùn tāmen de wěibā.
two CL black ATTR cat discuss 3PL GEN tail
Two black cats were dicussing their tails.

《我的尾巴比你的很长。》,一只猫对另一只猫说话。
“Wǒ de wěibā bǐ nǐ de hěn zhǎng.”, Yī zhǐ māo duì lìng yī zhǐ māo shuōhuà.
1SG GEN tail compared_to 2SG GEN tail very long | one CL cat to other one CL cat say
"My tail is longer than yours", said one of them to the other.

《我不置信》,另一只猫回答。
“Wǒ bù zhìxìn”, lìng yī zhǐ māo huídá.
"1SG NEG believe", other one CL cat reply
"I don't believe you", said the other one.

《要不我们比较。》
“Yàobù wǒmen bǐjiào.”
should 1PL compare
"Let's compare.

《不要,我不相信你。总是骗。》
“Bù yào, wǒ bù xiāngxìn nǐ. Zǒngshì piàn.”
NEG want, 1SG NEG trust 2SG | always cheat
"No, I don't trust you. You always cheat."
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Post Reply