Kittens

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 5311
Joined: 22 Aug 2010 17:46

Re: Kittens

Post by Xing » 03 May 2016 17:47

:con: Miirna

Taavikiin yaar cuuva taavi.
taavi-kiin yaar cuuva taavi
cat-DIM be young cat
[ˈtaːvɪkiːn ˈʝaːr ˈt͡suːvɐ ˈtaːvɪ]

Yaarkaan taavikiin patuul pallav.
yaar taavi-kiin patuul pallav
be cat-DIM four leg
[ʝaːr ˈtaːvɪkiːn ˈpɐtuːl ˈpɐlːɐv]

Zuukka caavaan pakkar taavikiin yaar cimma.
zuukka caavan pakkar taavi-kiin yaar cimma
many person think cat-DIM be cute
[ˈzuːkːɐ ˈt͡saːvaːn ˈpɐkːɐrkaːn ˈtaːvɪkiːn ʝaːr ˈt͡sɪmːɐ]


–Liiyaal yaar ak?
DEM.DIST be what
[ˈliːʝaːl ʝaːr ɐx]

–Yaar taavikiin.
yaar taavi-kiin
be cat-DIM
[ˈliːʝaːl ˈtaːvɪkiːn]

–Yaar viiya taavikiin?
yaar vii-ya taavi-kiin
be 2-GEN cat-DIM
[ʝaːr ˈviːʝɐ ˈtaːvɪkiːn]

–Niir. Yaar naaya zimkiya taavikiin.
niir yaar naay-a zimki-ya taavi-kiin
NEG be 1-GEN friend-GEN cat-DIM
[niːr ʝaːr naːʝɐ ˈzɪmkɪʝɐ ˈtaːvɪkiːn]

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1628
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: Kittens

Post by Iyionaku » 11 Aug 2017 13:10

:con: Ular

猫兽小得猫兽矮
Tânkūng ă tā tânkūng rhà.

[tɑ̀ŋˈkūŋ ɑ̂̄ tǣ tæ̌̄nˈkūŋ ræ̀]
cat DIM FOC cat small
A kitten is a small cat.

It felt unnatural to use the plural in that kind of statement, especially for a language with facultative plural marking. 得, the focus particle, somewhat functions as a copula verb here.

猫兽小得腿四园它。
Tânkūng ă tā ùng vûrh ù tōn.

[tɑ̀ŋˈkūŋ ɑ̂̄ tǣ ùŋ ʋǔ̀ɾ ù tɛ̄nt]
cat DIM FOC leg four have 3SG.NEUT
A kitten has four legs.

猫兽小得甘看人几。
Tânkūng ă tā vàm khû ngō já.

[tæ̌̄nkūŋ â̄ tǣ ʋɑ̀m kʰǔ̀ ŋɔ̄ jɑ́]
cat DIM FOC sweet see people many
Many people regard kittens as sweet.

手得什?
Ngâ tā rū?

[ŋɑ̌̄ tǣ ɹū]
DEM.PROX FOC what
What is this?

那得猫兽小。
Nà tā tânkūng ă.

[næ̀ tǣ tæ̌̄nkūŋ â̄]
DEM.DIST FOC cat DIM
It's a kitten.

你的猫兽小?
Má pō tânkūng ă?

[mɑ́ pɔ̄ tæ̌̄ŋkūŋ ɑ̂̄]
2SG GEN cat DIM
Is it your kitten?

无,猫兽小得我的朋的它。
Pãm, tânkūng ă tā lăn pō lhár pō tōn.

[pɑ̃̄ː, tæ̌̄ŋkūŋ ɑ̂̄ tǣ læ̂̄ pɔ̄ ʟɑ́ɹ pɔ̄ tɔ̄n]
no, cat DIM FOC 1SG GEN friend GEN 3SG.NEUT
No, it's my friend's kitten.

Note that unlike most European languages (but like, for example, Japanese), the personal pronoun 他 can be used as possessive in a genitive clause. Literally: "As for the kitten, my friend's it"
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
alynnidalar
roman
roman
Posts: 1041
Joined: 17 Aug 2014 02:22
Location: Michigan, USA

Re: Kittens

Post by alynnidalar » 11 Aug 2017 16:11

:con: Tirina
Mroantal mroan dorantalir.
cat-DIM cat age-DIM-ANIM
Kittens are young cats.
(this feels a bit... sarcastic, or at least redundant, given that the Tirina word for "kitten" literally is "small cat")

Muneanari mroantal sona hayon.
ANIM-possess cat-DIM four leg
Kittens have four legs.

To'ohalın muran ilan lid mroantal karikir.
MASC-believe AUG people this.ANIM-give_birth cat-DIM cute-ANIM
Many people think kittens are cute.

-Lid frosa?
this.ANIM what
-What is this?

-Iri mroantal.
3SG.ANIM cat.DIM
-It's a kitten.

-Iri mroantal nias, las?
3SG.ANIM cat.DIM 2SG.FEM.POSS yes
-Is it your kitten?

-Ton. Iri mroantal ni sewida nias.
NEG | 3SG.ANIM cat.DIM of friend 2SG.FEM.POSS
-No. It's my friend's kitten.

User avatar
Imralu
roman
roman
Posts: 894
Joined: 17 Nov 2013 22:32

Re: Kittens

Post by Imralu » 12 Aug 2017 17:54

:tan: Swahili:

Watoto wa paka ni watoto wa paka.
watoto w-a paka ni watoto w-a paka
children(2) 2-GEN cat/s(9/10) COP children(2) 2-GEN cat/s(9/10)

Children of cats are children of cats.

Watoto wa paka wana miguu minne.
watoto w-a paka wa-na miguu mi-nne
children(2) 2-GEN cat/s(9/10) 2-COM legs/feet(4) 4-four

Children of cats have four legs.

Watu wengi wanadhani kwamba watoto wa paka ni wenye kuvutia.
watu wa-ingi wa-na-dhani kwamba watoto w-a paka ni w-enye ku-vut-i-a
people(2) 2-a.lot 2-PRES-believe/opine C children(2) 2-GEN cat/s(9/10) COP 2-having INF(15)-pull-APPL-Ø

Many people think children of cats are cute/charming/attractive/appealing.


Hii ni nini?
hii ni nini
DEM.PROX.9 COP what

What is this? (Asked by a person who doesn't realise it's animate.)

Ni mtoto wa paka.
COP child(1) 1-GEN cat/s(9/10)
It's a child of a cat.

Je, ni mtoto wako wa paka
je, ni mtoto w-ako w-a paka
Q, COP child(1) 1-GEN.2s 1-GEN cat/s(9/10)

Is it your child of a cat?

Hapana. Ni mtoto wa paka wa rafiki yangu.
hapana | ni mtoto w-a paka w-a rafiki y-angu
NEG-16-COM | COP child(1) 1-a cat 1-GEN friend(9) 9-GEN.1s

No. It's the child of a cat of my friend. (Ambiguous ...)
Glossing Abbreviations: COMP = comparative, C = complementiser, ACS / ICS = accessible / inaccessible, GDV = gerundive, SPEC / NSPC = specific / non-specific, AG = agent, E = entity (person, animal, thing)
________
MY MUSIC

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1628
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: Kittens

Post by Iyionaku » 02 Jan 2018 14:29

:chn: Mandarin

小猫是小猫。
Xiǎomāo shì xiǎo māo.
kitten COP small cat
A kitten is a small cat.

Doesn't really make sense, like in Swahili and Tirana.

小猫有四条腿。
Xiǎomāo yǒu sì tiáo tuǐ.
kitten have four CL leg
Kittens have four legs.

很多人认为小猫可爱的。
Hěnduō rén rènwéi xiǎomāo kě'ài de.
many people think kitten sweet ATTR
Many people think kittens are sweet.

这是什么?
Zhè shì shénme?
DEM.PROX COP what
What is this?

这是一只小猫。
Zhè shì yī zhǐ xiǎomāo.
DEM.PROX COP one CL kitten
It's a kitten.

它是你小猫吗?
Tā shì nǐ xiǎomāo ma?
3SG.NEUT COP 2SG kitten POL
Is it your kitten?

I decided to drop the genitive particle 的,which is sometimes possible for inalienable possession, but I'm not sure if a kitten can be considered "inalienable" enough to qualify for that construction.

不是,是我的朋友的小猫。
Búshì, shì wǒ de péngyǒu de xiǎomāo.
no, COP 1SG GEN friend GEN kitten
No, it's my friend's kitten.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
marvelous
cuneiform
cuneiform
Posts: 146
Joined: 26 Jun 2016 10:34

Re: Kittens

Post by marvelous » 04 Jan 2018 13:32

:con: Htoleiþe

Hënik dotsûç penûdûça hïtsar.
Hënik nyadûç pod nôdar.
Samûça çäk daðûç ço hënik çiltûç.

-Lyak þoduçþo saneim?
-Henik.
-Hiko nyadeþsi henikeir?
-Bu. Wimmine si dateim nyadissi henikeir.
Spoiler:
Hënik dotsûç penûdûça hïtsar.
ˈʔœnik ˈdot͡sɯç ˈpenɯdɯçɑ ˈʔyt͡sɑɹ
kitten<PL> equal-3PL young-3PL.ADJ.INDEF cat<PL>-INDEF.ACC

Hënik nyadûç pod nôdar.
ˈʔœnik ˈɲɑdɯç ˈpod ˈnɤdɑɹ
kitten<PL> have-3PL four leg<PL>-INDEF.ACC

Samûça çäk daðûç ço hënik çiltûç.
ˈʃɑmɯçɑ ˈçɒk ˈdɑðɯç ço ˈʔœnik ˈçiltɯç
many-3PL.ADJ.INDEF person<PL> think-3PL COMP kitten<PL> cute-3PL

-Lyak þoduçþo saneim?
ˈʎɑk ˈθoduçθo ˈʃɑneɪ̯m
PRO.Q.AN be.located.at<3SG.AN2> DEM-DEF.LOC

-Henik.
ˈʔenik
kitten

-Hiko nyadeþsi henikeir?
ˈʔiko ˈɲɑdeθʃi ˈʔenikeɪ̯ɹ
PART.Q own<2SG.AN1> kitten-DEF.ACC

-Bu. Wimmine si dateim nyadissi henikeir.
ˈbu ˈʋimːine ʃi ˈdɑteɪ̯m ˈɲɑdiʃːi ˈʔenikeɪ̯ɹ
INTJ.NEG friend-DEF.NOM PREP.GEN PRO.1SG.AN1-DEF.LOC own<3SG.AN1> kitten-DEF.ACC
:heb: I have gained self-respect and left. :yid:

Anarel
rupestrian
rupestrian
Posts: 23
Joined: 07 Nov 2017 14:07

Re: Kittens

Post by Anarel » 05 Jan 2018 13:13

Ikāezin

Divīxi-nôrim Emtēl
/dɪvi:xi no:ɾim ɛmte:l/
Small+young-ADJ cats-NOM.PL be-3PL.PRES.IND
Young small cats are

Ikāezin tends to condense and pack together information into short sentences with a lot of meanings. However, if the speaker wants to be descriptive about something specific such as in this case, the sentence could be rendered as follows:

oni-Divīxi-Nori vīxi emtēn
/oni dɪvi:xi no:ɾi vi:xi ɛmte:n/
the-DEF ART young-ADJ cat-NOM.SG young-ATR be-3SG.PRES.IND
The small and young cat young (cat) is

Divīxi-nôrim Sûnu-Novāre ēmt.
/dɪvi:xi no:ɾim su:nu nova:ɾe ɛ:mt/
Small+young-ADJ cats-NOM.PL four-NUM.ADJ legs-GEN be-INF
Small and young cats of four legs be

Phrases with "X have Y" in the sense of "X has Y characteristic/feature" are formed with a noun in Nominative, the characteristic/feature in Genitive and the verb "be" in Infinitive.

Sômi-Zinwim Nīart, Divīxi-nôrim Shālan Emtēl
/so:mi zinwim ni:aɾt dɪvi:xi no:ɾim ɛmte:l
many-DET.DISTR people-NOM.PL.PART think-INF Small+young-ADJ cats-NOM.PL cute-ATR be-3PL.PRES.IND
Many people think, small and young cats cute are

-Dīlhi-Wûn Emtēn tēa
/di:lhi wu:n ɛmte:n tˈea/
this-DEM what-Q be-3SG.PRES.IND ?-Q
This what is?

-Divīxi-Nôri
/dɪvi:xi no:ɾi/
Small+young-ADJ cat-NOM.SG
(It's a) kitten

-Kinēpiz-Divīxi-nôri tēa
/kine:piz dɪvi:xi no:ɾi tˈea/
Your-POS.PR Small+young-ADJ cat-NOM.SG ?-Q
Your kitten?

-Ku. Divīxi-Nôri Sēpiz-Wri Emtēn
/ku dɪvi:xi no:ɾi se:piz wɾi ɛmte:n/
no-ADV.NEG Small+young-ADJ cat-NOM.SG my-POS.PR friend-GEN be-3SG.PRES.IND
No. Kitten of my friend is

User avatar
kiwikami
mind
mind
Posts: 1327
Joined: 26 May 2012 16:24
Location: the first star to the right and straight on 'till mid-afternoon

Re: Kittens

Post by kiwikami » 09 Jan 2018 05:04

:con: Ngäliv Ëra

Kbirn go zer kas a, ke.
[kʰfiɾn kɔ t͡sɜɾ kʰɑs ɑ kʰɜ]
kbirn go zer kas a ke
kitten c5 EQ begin cat IND c5

Kittens are young cats.

Kbirn ëih, keub puëg tleb, ah, be.
[kʰfiɾn ejç kʰɜʍf pʷʰex t͡ɬef ɑç pɜ]
kbirn ëi i ke ue be puë kë tleb a a be
kitten part arg1 c5 be.in.the.set.of c6 four STAT limb IND IND c6

Kittens have four legs.

Kbirn ulo höu nmër i, ke vol a, gi ua, gagä.
[kʰfiɾn ɯlɔ ŋ͡meɾ i kʰɜ p͡ɸɔl ɑ ki ʍɑ, kɑxæ]
kbirn ulo höu nmër i, ke vol a, g-i o a, ga-kä
kitten please eye HAB arg1, c5 believe IND, c3-person arg2 IND c3-numerous

Many people think kittens are cute.

Kë nmeg?
[kʰe ŋ͡mɜx]
k-ë nme ke
c5-this what c5

What is this?

Kbirn go kë ke.
[kʰfiɾn kɔ kʰe kʰɜ]
kitten EQ c5-this c5
kbirn go k-ë ke

It's a kitten.

Kbirn tol ke ta?
[kʰfiɾn tʰɔl kʰɜ tʰɑ]
kbirn t-o lo k-e ta
kitten c2-that Q c5 c2

Is it your kitten?

Möl a. Kbirn äsi ke në kan.
[møl ɑ kʰfiɾn æsi kʰɜ ne kʰɑn]
möl a kbirn äsi ke n-ë ka na.
be.false IND kitten friend c5 c1-this c3 c1

No. It's my friend's kitten.
Last edited by kiwikami on 14 Jan 2018 18:01, edited 1 time in total.
Edit: Substituted a string instrument for a French interjection.

User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7700
Joined: 13 May 2012 01:57

Re: Kittens

Post by Lambuzhao » 09 Jan 2018 06:29

Pirka wrote:
13 May 2013 04:59
:rus:
Котята - молодые кошки.
[kɐˈtʲætə mɐɫɐˈdɨjɪ ˈkoʂkʲi]
У котят четыре лапы.
[u kɐˈtʲæt t͡ɕe̠ˈtɨrʲɪ ˈlapɨ]
Многие люди щитают, что котята симпатичные.
[ˈmnogʲijɪ ˈlʲʉdʲi ɕːiˈtajut ʂto kɐˈtʲætə sʲɪmpɐˈtʲit͡ɕnɨjɪ]

-Что это?
[ˈʂto.ɛ̠tə]
-Это котёнок.
[ɛ̠tə kɐˈtʲɵ̞nək]
-Это твой котёнок?
[ɛ̠tə ˈtvoj kɐˈtʲɵ̞nək]
-Нет, это котёнок моего друга.
[ˈnʲe̠t ɛ̠tə kɐˈtʲɵ̞nək mɐjeˈvo ˈdrugə]
piggybacking a little

:con: Nadsat

Koshkas are right molody kots.
Koshkas got four noggiwogs.
All the lewdies think koshkas are horrorshow sladky.

Oh my brothers, what’s this then?
It’s a koshka.
Is it your koshka?
No. It’s my droogie’s own koshka.


https://i.pinimg.com/originals/0a/60/8a ... befd0e.jpg

Post Reply